ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flair

F L EH1 R   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flair-, *flair*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flair[N] เก๋, See also: เหมาะสมัย, มีรสนิยม, Syn. style, panache, chic
flair[N] พรสวรรค์, Syn. talent, gift, Ant. inability, incapability

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flair(แฟลร์) n. สติปัญญา,ความสามารถ,พรสวรรค์,ความฉลาด,ความหลักแหลม, Syn. talent

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I tried to show the customer a little flair.ผมพยายามจะทำให้ลูกค้าประทับใจน่ะครับ Mannequin (1987)
Charismatic, with a little flair and shit.เสน่ห์ที่มีกลิ่นอายเล็ก ๆ น้อย ๆ และอึ Showtime (2002)
You've got something he never had - flair. Flair?พรสวรรค์เหรอ Goal! The Dream Begins (2005)
The great players. The ones with flair.แต่นักบอลเก่งๆที่มีพรสวรรค์ พวกนี้กล้าเสี่ยง Goal! The Dream Begins (2005)
I guess they'll be hoping he produces some of the flair that he showed as a substitute at Fulham last week.ทีมคงหวังให้เขาโชว์ชั้นเชิง เหมือนครั้งที่ลงฟาดแข้งกับฟูแล่ม Goal! The Dream Begins (2005)
Require da grace, require da flair...ต้องมีลีลา ต้องมีพรสวรรค์... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I admire your enthusiasm and far be it from me to stifle your flair, but this isn't London.ผมชื่อชมความไฟแรงของคุณ แล้วก็ไม่อยากจะดับมัน แต่ที่นี่ไม่ใช่ลอนดอน ขอบคุณแดนนี่ Hot Fuzz (2007)
ALWAYS HAD A FLAIR FOR THE DRAMATIC.เราต้องเหยียบเรื่องนี้ไว้ ไม่งั้นทั้งเมืองโกลาหลแน่ สายไปหน่อยแล้วมั้ย The Angel Maker (2008)
Pizza and they will send out a flair thats gonna lead them right to usเรื่องกำลังร้อน แต่เราเพิ่งจุดพลุให้มันตามรอยได้อยู่ Fast & Furious (2009)
My wife always Said I had a flair For the dramatic.เมียผมชอบพูดว่า ผมถนัดแนวดราม่า - คนไหนล่ะ? Omnivore (2009)
Experts say solar flairs this weekend may interrupt cell phone communications.ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสุดสัปดาห์นี้แสงอาทิตย์จะรบกวน สัญญาณมือถือ Knowing (2009)
The damage information regarding the distructing power of flairs...อำนาจการทำลายจากพลังแสงอาทิตย์... ... Knowing (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flairDon't think about leaving money for your kids, use it all up and enjoy yourself with flair.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชาวน์ = เชาว์[n.] (chao) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind   
ได้กลิ่น[v.] (dāiklin) EN: scent ; smell ; catch the smell ; sniff   FR: sentir ; flairer
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture   FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
สูดกลิ่น[v. exp.] (sūt klin) EN: smell ; scent ; sniff   FR: sentir ; flairer ; renifler

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAIR    F L EH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flair    (n) flˈɛəʴr (f l e@1 r)
flairs    (n) flˈɛəʴz (f l e@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flair {n}flair [Add to Longdo]
Talent {n}; Riecher {m} [ugs.] | Geschäftstalentflair | flair for business [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
閃き[ひらめき, hirameki] (n) (1) flair; flash; (2) insight; (3) waving (e.g. of a flag in the wind) [Add to Longdo]
無趣味[むしゅみ, mushumi] (adj-na,n) lacking of flair or refinement; lacking interests or hobbies; vulgarity; dull; prosaic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flair \Flair\ (fl[^a]r), n. [OE. flaireodor, fr. OF. & F. flair,
   fr. OF. flairier, F. flairer, to smell, LL. flagrare for L.
   fragrare. See {Flagrant}.]
   1. Smell; odor. [Obs.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. Sense of smell; scent; fig., discriminating sense.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. A talent or ability, expecially an intuitive one that
    makes performance of a task appear easy; an intuitive
    appreciation; a knack; as, she has a flair for acting.
    [PJC]
 
   4. An attractive way of performing a task; style.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flair
   n 1: a natural talent; "he has a flair for mathematics"; "he has
      a genius for interior decorating" [syn: {flair}, {genius}]
   2: distinctive and stylish elegance; "he wooed her with the
     confident dash of a cavalry officer" [syn: {dash}, {elan},
     {flair}, {panache}, {style}]
   3: a shape that spreads outward; "the skirt had a wide flare"
     [syn: {flare}, {flair}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top