Search result for

flagrantes

(86 entries)
(17.5858 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flagrantes-, *flagrantes*, flagrante
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา flagrantes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *flagrantes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flagrant    [ADJ] ที่ปรากฏชัด, See also: ชัดๆ, ที่เห็นได้ชัด, Syn. obvious, glaring, blatant, Ant. obscure, latent
flagrant    [ADJ] ที่อื้อฉาว, See also: ที่เสื่อมเสีย, ฉาวโฉ่, กระฉ่อน, Syn. notorious, scandalous, disgraceful,, Ant. moral
conflagrant    [ADJ] ที่เผาไหม้, Syn. burning, ablaze

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flagrante delicto (L.)ในขณะที่กำลังกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flagrant offenceความผิดซึ่งหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conflagrant(คันไฟล'เกรินทฺ) adj. กำลังลุกไหม้,เป็นเพลิง,โกลาหล, Syn. blazing,burning
flagrant(เฟล'เกรินทฺ) adj. เด่นชัด,โจ่งแจ้ง,โต้ง ๆ ,ฉาวโฉ่,ลุกไหม้,เผาไหม้., See also: flagrancy,flagrance, flagrantness n. flagrantly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
flagrant(adj) โต้งๆ,ชัดๆ,ฉาวโฉ่,โจ่งแจ้ง,ร้อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Are you in flagrante with the King of Hades?นายสุ่มหัว กับราชันย์แห่งนรกหรือเปล่า Let It Bleed (2011)
that gives you the right to flagrantly buck my authority?มาอวดดีกับคนมีอำนาจอย่างฉันเหรอ แอนดี้ If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
To wage an attack on the First Council, the flagrant disregard of my power... it will not go unanswered.font color = "# 804040" EMPEROR : Last Knights (2015)
"Any man caught in flagrante delicto with a woman..."ผู้ชายใดๆจับใน flagrante delicto with ผู้หญิง... "... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
That's why you were so desperate to get your hands on those negatives, photographs of you and Yvette in flagrante delicto, remember?นั่นคือเหตุผลที่คุณพยายาม จะชิงฟิล์มเนกาทีฟเหล่านั้น รูปถ่ายของคุณกับอีเว็ตต์ กำลังทำอะไรกันอยู่ จำได้ไหม? Clue (1985)
- Flagrant.-ชัดเลยล่ะ Becoming Jane (2007)
Kinda caught you with your pants down, didn't we? You slimy son of a bitch!Na, haben wir dich gestern in flagranti ertappt, du Wichser? Road Games (1981)
We gotta catch Kincaid red-handed.-Wir müssen Kincade in flagranti erwischen. Inside Out (1982)
Do you think he's our chemical caterer?Ich schnappe ihn inflagranti. Dead of Knight (1984)
I'm picking up a burglar alarm activated on the west side.Das ist sicher in flagranti! White-Line Warriors (1984)
You boys caught me with my pants down that time.Da habt ihr mich ja richtig in flagranti ertappt. Once Upon a Time in America (1984)
He sets a trap and bingo, the cops catch an angel red-handed in a robbery in progress.Er macht eine Falle und Bingo, die Polizei erwischt einen Engel in Flagranti bei einem Raub. The Devil and Jonathan Smith (1985)
It's a perfect opportunity to catch him in the act.Es ist die Gelegenheit schlechthin, ihn in flagranti zu erwischen. Welcome to America, Mr. Brand (1985)
You and Yvette in flagrante delicto.Sie und Yvette in flagranti delicto. Clue (1985)
Guilty is Salvatore who has confessed to his heretical past and was caught in flagrante delicto with a witch!Schuldig ist Salvatore, der seine ketzerische Vergangenheit gestand und den man in flagrante delicto mit einer Hexe ertappte! The Name of the Rose (1986)
We're going to catch you red-handed one day.Irgendwann erwischen wir dich in flagranti. Cry Freedom (1987)
You have to catch her in the act.Ertappen Sie sie in flagranti. Fatal Attraction (1987)
And we are in flagrante delicto.Er hat uns in flagranti erwischt. Another Woman (1988)
Well, now, Reggie. This is what I'd call being caught in the act.Nun, Reggie, so was nenne ich inflagranti. The Lost Mine (1990)
You mean red-handed.Du meinst, in flagranti. The Bonfire of the Vanities (1990)
'Fraid we've been caught red-handed, right, Ellis?Leider wurden wir in flagranti erwischt, stimmt's, Ellis? Beverly Hills Cop III (1994)
I am telling you, up until I was 9 I thought gunpoint was an actual place where crimes happened.- Doch, als ich 9 Jahre alt war, dachte ich, Flagranti ist ein Land, in dem Verbrechen begangen werden. The One with the Ick Factor (1995)
"A man is being held up at Gunpoint.""Der Mörder wurde in flagranti erwischt." The One with the Ick Factor (1995)
"Tourists are being terrorized at Gunpoint.""Der Hehler wurde in flagranti festgenommen." The One with the Ick Factor (1995)
As a matter of fact, one of your crewmen came in unexpectedly and caught me in the act.Einer von lhrer Crew kam rein und erwischte mich in flagranti. Basics: Part II (1996)
Do we have to catch them in the act? Yes or no?Muss man jemand in flagranti erwischen? Taxi (1998)
Caught you red-handed!Aha! In flagranti erwischt! Roger Ebert Should Lay Off the Fatty Foods (1998)
In the Iast 24 hours I've been rerouted, mugged, evicted, chased by a dog, kidnapped, and seen in a compromising position by the Mayor.In den Ietzten 24 Stunden wurde ich umgeleitet, ausgeraubt, verfolgt entführt und vom Bürgermeister in flagranti ertappt. The Out-of-Towners (1999)
- It looks like number 33, Stark, is being ejected for a flagrant personal foul.- Es sieht aus, als ob Nummer 33, Stark, wegen eines flagranten Fouls vom Platz verwiesen wird. The Rage: Carrie 2 (1999)
- That was not a flagrant foul!- Das war kein flagrantes Foul! The Rage: Carrie 2 (1999)
In flagrante, up in the restaurant.In flagranti im Restaurant. Simply Irresistible (1999)
In flagrante?In flagranti? Simply Irresistible (1999)
What's to stop any man caught with his pants down from saying, " l' m an addict"?Was hält einen Mann davon ab, der in flagranti erwischt wird... zu sagen: "Ich bin süchtig." Love Unlimited (1999)
The night of our senior prom, I, uh... Accidentally stumbled upon her and her boyfriend... In flagrante delicto.Am Abend unseres Abschlussballs... ertappte ich sie und ihren Freund zufällig... in flagranti. The Rain King (1999)
But I waited until I could catch you with your pants down.Ich wollte dich inflagranti erwschen. Terror Tract (2000)
That he's innocent? He was caught red-handed.Man hat ihn in flagranti ertappt. The Curse of the Jade Scorpion (2001)
Luckily, he was caught at the sceneAber glücklicherweise wurde er in flagranti erwischt. Hwasango (2001)
Her husband caught her in a prime hoochie-koochie with another man!Ihr Mann hat sie in flagranti mit einem anderen erwischt! Barbershop (2002)
Oh god that's a walking on your parentsOh Gott, das ist, wie die Eltern in flagranti zu ertappen. Imaginary Heroes (2004)
I catch all of them red-handed or thanks to my informers' work.Die Straftäter, die Sie im Folgenden sehen, werden in flagranti überführt oder sind von Informanten denunziert worden. Muxmäuschenstill (2004)
and then later, at the reception, Luke is found in the coat checkroom Jude Law-ing it with one of the bridesmaids.Und bei der Feier erwische ich Luke in flagranti in der Garderobe mit einer der Brautjungfern. The UnGraduate (2005)
I had my publicist plant an item in the tabloids after I caught him fucking a PA.Ich ließ es in der Klatschpresse melden... als ich ihn in flagranti erwischte. Late, Later, Latent (2005)
Apparently, she walked in on them in their very own bedroom.Sie hat sie in flagranti erwischt, in ihrem eigenen Bett. Life, Loss, Leaving (2005)
Farmer finds his wife and lover in bed, confesses to killing the lover but said that he let the wife go.Der Farmer erwischt seine Frau in flagranti. Den Mord am Liebhaber gesteht er, die Frau ließ er angeblich laufen. Time to Murder and Create (2006)
The only way to get the cat burglar Is to catch him in the act,Wir können den Einbrecher nur fangen, wenn wir ihn in flagranti erwischen. Mirror Mirror (2007)
Your Majesty ought to be aware that I have discovered Charles Brandon in flagrante delicto with my daughter.Eurer Majestät sollte zu Ohren kommen, dass ich Charles Brandon... in flagranti mit meiner Tochter erwischt habe. In Cold Blood (2007)
Caught me in flagrante.Hat mich inflagranti erwischt. Episode #5.11 (2008)
I'm insinuating that maybe you caught him in the act.Ich denke, dass sie ihn inflagranti erwischt haben. Fish in a Drawer (2008)
Well we're trying to make Cleveland see that she's no good and that he can't trust her and if he catches you guys in the actNaja, wir versuchen Cleveland klarzumachen, das die ein Miststück ist, und er ihr nicht trauen kann. Und wenn er euch beide in flagranti erwischt... Love Blactually (2008)
We caught that redneck red-handed.Wir haben ihn in flagranti erwischt. Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flagrantHigh school students who flagrantly smoke in class. The teachers who can't caution them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โจ่งครึ่ม [ADV] openly, See also: flagrantly, blatantly, glaringly, conspicuously, brazenly, Syn. โจ่งครุ่ม, อย่างเปิดเผย, อย่างโจ่งแจ้ง, Example: ผู้สมัครหาเสียงกันอย่างโจ่งครึ่มไม่เกรงกลัวความผิดที่จะตามมา, Thai definition: อย่างไม่เกรงกลัวใคร
โจ่งแจ้ง [V] be blatant, See also: be flagrant, be obvious, be glaring, be open, Ant. ปิดบัง, Example: สิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อออกมาให้พวกเราได้อ่านกันนั้น มันไม่โจ่งแจ้งนัก, Thai definition: ลักษณะการกระทำที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือหรือปิดบัง
โจ่งแจ้ง [ADV] obviously, See also: openly, flagrantly, blatantly, glaringly, conspicuously, brazenly, Syn. โจ๋งครึ่ม, โจ่งครุ่ม, อย่างเปิดเผย, Ant. ปิดปัง, Example: เขาคัดค้านรัฐบาลอย่างโจ่งแจ้งโดยไม่กลัวอันตราย
โจ๋งครึ่ม [ADV] openly, See also: blatantly, glaringly, flagrantly, openly and recklessly, Syn. โจ่งครึ่ม, โจ่งครุ่ม, Example: เขาจะต้องทำอะไรทุกอย่างอย่างโจ๋งครึ่มเพื่อโฆษณาตัวเอง, Thai definition: อย่างเปิดเผย, อย่างโจ่งแจ้ง, อย่างไม่เกรงกลัวใคร หมายถึงทำการสิ่งไรๆ ที่เป็นการเปิดเผย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัดแจ้ง[adj.] (chatjaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring   FR: évident ; flagrant ; manifeste
หอม[adj.] (høm) EN: flagrant ; sweet-scented ; sweet-smelling ; aromatic ; odoriferous ; scented   FR: parfumé ; odoriférant (litt.) ; aromatique
หอมหวาน[adj.] (høm wān) EN: flagrant   
โจ่งแจ้ง[v.] (jōngjaēng) EN: be blatant ; be flagrant ; be obvious ; be glaring ; be open   FR: être clair ; être net ; être évident
โจ่งแจ้ง[adv.] (jōngjaēng) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly   FR: ouvertement ; manifestement
คาหนังคาเขา[adv.] (khānangkhākhao) EN: red-handedly ; clearly   FR: en flagrant délit ; la main dans le sac
ข้าวหอม[n. exp.] (khāo høm) EN: flagrant rice   
ไม้ดอกหอม[n. exp.] (māi døk høm) EN: flagrant flowering-plant   FR: plante odoriférante [f]
มะพร้าวน้ำหอม[n. exp.] (maphrāo nāmhøm) EN: coconut with a flagrant juice ; aromatic coconut ; young coconut   
ทนโท่[adj.] (thonthō) EN: obvious ; apparent ; glaring ; flagrant ; blatant   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAGRANT    F L EY1 G R AH0 N T
FLAGRANTLY    F L EY1 G R AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flagrant    (j) (f l ei1 g r @ n t)
flagrantly    (a) (f l ei1 g r @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abscheulich {adv}flagrantly [Add to Longdo]
abscheulichflagrant [Add to Longdo]
eklatant (Widerspruch)flagrant [Add to Longdo]
schamlosflagrant [Add to Longdo]
schamlos {adv}flagrantly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
現行犯[げんこうはん, genkouhan] (n) flagrante delicto; caught red-handed; (P) [Add to Longdo]
現行犯で[げんこうはんで, genkouhande] (exp) red-handed; in flagrante delicto [Add to Longdo]
明白(ateji);偸閑(ateji);白地(ateji)[あからさま, akarasama] (adj-na,adj-no) (uk) plain; frank; candid; open; direct; straightforward; unabashed; blatant; flagrant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悍然[hàn rán, ㄏㄢˋ ㄖㄢˊ, ] outrageous; brazen; flagrant [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top