Search result for

fixées

(321 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fixées-, *fixées*, fixée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fixées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fixées*)
English-Thai: Longdo Dictionary
fixed asset(n) สินทรัพย์ถาวร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fixed[ADJ] ที่ไม่เปลี่ยน (ใช้กับสีหน้า)
fixed[ADJ] ที่เหนียวแน่น, See also: ที่มั่นคง, ที่ปรับเปลี่ยนได้ยาก, Syn. intent, steady, Ant. flexible
fixed[ADJ] ที่ตายตัว, See also: ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง, Syn. set, permanent, Ant. varying
fixed[SL] ซึ่งได้รับสินบน, See also: ถูกติดสินบน
fixedly[ADV] อย่างจดจ่อ (จ้องดู), See also: อย่างพินิจพิเคราะห์, Syn. intently
well-fixed[ADJ] ร่ำรวย, See also: มั่งคั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fixed(ฟิคซฺทฺ) adj. ติดแน่น,ซึ่งได้กำหนดไว้,ซึ่งได้ทำให้มั่นคงหรือถาวร,เป็นการเพ่งมองหรือเพ่งความสนใจ,แน่นอน,มั่นคง,ถาวร,ไม่ผันแปร,เป็นระเบียบ., See also: fixedly adv. fixedness n., Syn. fastened
fixed diskจานบันทึกอยู่กับที่เป็นชื่อที่ใช้เรียกฮาร์ดดิสก์ (hard disk) อีกชื่อหนึ่ง เพราะโดยปกติ เราไม่อาจจะถอดจานบันทึกแข็งนี้ ออกจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่าง จานบันทึกแบบธรรมดา (floppy disk) ที่สามารถถอดหรือดึงออกได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ฮาร์ดดิสก์ที่ดึงเข้าออก ได้ก็มี ใช้อยู่ บ้าง แม้ว่าจะไม่เป็นที่นิยมนัก ฮาร์ดดิสก์ชนิดนั้น เรียกว่า removable hard disk ดู removable hard disk ประกอบ
fixed pitchช่องไฟเท่ากันหมายถึง การพิมพ์ตัวอักษรแต่ละตัวโดยกำหนดให้มีช่องไฟ กว้างเท่า ๆ กัน บางทีใช้คำว่า monospaced โดยปกติ จอภาพคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) ชนิดราคาถูก ๆ จะพิมพ์หรือให้ภาพตัวอักษรที่มี ความกว้างเท่ากันหมด ตรงข้ามกับคำ fixed pitch นี้ เราจะใช้คำว่า proportional pitch เครื่องพิมพ์ดี ๆ จะต้องปรับ ขนาดของตัวอักษรไม่ให้เท่ากัน เช่น ตัว I, L, T ไม่ควร จะกว้างเท่ากับ O,W, M ILT OWM
fixed point numberจำนวนเต็มหมายถึง เลขที่มีจุดทศนิยม (สมมติ) ตายตัว หรือที่เรียกว่า เลขจำนวนเต็ม (integer) ตรงข้ามกับ floating point number ซึ่งหมายถึงเลขทศนิยมที่จะกำหนดให้มีเลขตามหลังจุด ทศนิยมกี่หลักก็ได้ตามที่ต้องการ
fixed storageหน่วยเก็บข้อมูลที่เปลี่ยนไม่ได้หมายถึงสื่อที่เก็บข้อมูลครั้งหนึ่งแล้ว นำมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หมายความว่า จะนำมาลบแล้วบันทึกใหม่อย่างจานบันทึกหรือแถบบันทึกไม่ได้ เมื่อนำมาบันทึกใหม่ไม่ได้ ส่วนมากจึงมักใช้บันทึกแฟ้มข้อมูลที่อ่านได้อย่างเดียว (read only) บางทีหมายถึงรอม (ROM)
well-fixed(เวล'ฟิคซฺทฺ') adj. ร่ำรวย,มั่งคั่ง,มีทรัพย์สินมาก, Syn. well-to-do

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pupil, fixedรูม่านตาค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
place of residence at a fixed past dateถิ่นที่อยู่ ณ วันที่กำหนดในอดีต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
person of no fixed abodeบุคคลผู้มีที่อยู่ไม่แน่นอน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
spasm, fixedอาการหดเกร็งค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
assets, fixedสินทรัพย์ถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blanc fixeสีขาวคงทน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
basifixedติดที่ฐาน [อับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cantilever fixed partial denture; fixed cantilever partial dentureฟันปลอมติดแน่นชนิดหลักยึดข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, fixed partialฟันปลอมติดแน่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
delusion, fixed(จิตเวช.) อาการหลงผิดตายตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dorsifixedติดด้านหลัง [อับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
denture, fixed cantilever partial; denture, cantilever fixed partialฟันปลอมติดแน่นชนิดหลักยึดข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, cantilever fixed partial; denture, fixed cantilever partialฟันปลอมติดแน่นชนิดหลักยึดข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed base notation; fixed radix notationสัญกรณ์ฐานตรึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fixed cantilever partial denture; cantilever fixed partial dentureฟันปลอมติดแน่นชนิดหลักยึดข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed carbonคาร์บอนคงที่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fixed chargesค่าภาระติดพันตามที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed delusion(จิตเวช.) อาการหลงผิดตายตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fixed grilleช่องลมเกล็ดตรึง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed ideaความคิดตายตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fixed lengthความยาวตรึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fixed objectsวัตถุติดที่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed partial dentureฟันปลอมติดแน่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed-ตรึง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fixed assetsสินทรัพย์ถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed shieldโล่เชื่อมประจำที่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fixed spasmอาการหดเกร็งค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fixed sum excessการรับผิดส่วนแรกจำนวนคงที่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed termกำหนดระยะเวลาแน่นอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed term assuranceการประกันชีวิตแบบกำหนดเวลา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed treatyสัญญาประกันภัยต่อตามพันธะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed-base indexดรรชนีฐานตรึง, ดัชนีฐานตรึง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fixed-caliper disc brakeเบรกจานชนิดก้ามปูคงที่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed-jet carburetorคาร์บูเรเตอร์แบบนมหนูคงที่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed-point๑. -จุดตรึง๒. ไม่อิงดรรชนี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fixed pointจุดตรึง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fixed point arithmeticเลขคณิตจุดตรึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fixed point partส่วนจุดตรึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fixed point representationการแทนแบบจุดตรึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fixed premiumเบี้ยประกันภัยคงที่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed prosthodonticsวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed pupilรูม่านตาค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fixed radix notation; fixed base notationสัญกรณ์ฐานตรึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fixed rate treatyสัญญาประกันภัยต่ออัตราคงที่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed satellite serviceบริการประจำที่ผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
idea, fixedความคิดตายตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
term, fixedกำหนดระยะเวลาแน่นอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fixed rate bondพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยคงที่ [เศรษฐศาสตร์]
Fixed disk จานแม่เหล็กแบบตรึงติดกับเครื่องขับอย่างตายตัว [คอมพิวเตอร์]
fixed-point arithmeticเลขคณิตจุดตายตัว
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับตัวเลขที่ตำแหน่งของจุดทศนิยมตายตัว [คอมพิวเตอร์]
Fixed income fundกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้
กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เช่น พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ เป็นต้น โดยจะไม่ลงทุนในหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น [ตลาดทุน]
Affixesการผสานคำ [TU Subject Heading]
Fixed-income securitiesหลักทรัพย์ที่มีรายได้คงที่ [TU Subject Heading]
Fixedการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Suffixes and prefixesอุปสรรคและปัจจัย [TU Subject Heading]
Fixed Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนคงที่
ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ โดยมีการประกาศกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุล ของตนกับเงินตราสกุลหลักอื่นๆ ณ อัตราหนึ่งอย่างเป็นทางการ โดยรัฐบาลหรือธนาคารกลางของประเทศนั้นๆ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ได้รับการนำมาใช้ โดยมติที่ประชุมทางการเงินระหว่างประเทศที่เมืองเบรตตันวูดส์ (ดู Bratton Woods Agreement) เมื่อ พ.ศ. 2487 ซึ่งกำหนดให้ค่าเงินสกุลต่างๆ มีอัตราแลกเปลี่ยนกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริการในอัตราคงที่ โดยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะผูกพันกับค่างของทองคำ ระบบแลกเปลี่ยนคงที่ได้ถูกยกเลิกไปในช่วงต้นทศวรรษที่ 1970 และใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแทน (ดู Floating Exchange Rate) [สิ่งแวดล้อม]
Fixed assetทรัพย์สินถาวร [การบัญชี]
Fixed budgetงบประมาณคงที่ [การบัญชี]
Fixed costต้นทุนคงที่ [การบัญชี]
Fixed expenseค่าใช้จ่ายคงที่ [การบัญชี]
Intangible fixed assetทรัพย์สินถาวรไม่มีตัวตน [การบัญชี]
Semi-fixed costต้นทุนกึ่งคงที่ [การบัญชี]
Tangible fixed assetสินทรัพย์ถาวรมีตัวตน [การบัญชี]
Combinations, Fixed-Doseยาผสมชนิดตายตัว [การแพทย์]
Cones, Fixed Bedขนาดของฐานกรวย [การแพทย์]
Cost, Semifixedค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอน [การแพทย์]
Costs, Fixedต้นทุนที่คงที่,ค่าใช้จ่ายคงที่ [การแพทย์]
Denture, Partial, Fixedฟันปลอม,การใส่บางส่วนถาวร,ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไม่ได้ [การแพทย์]
Dilatation, Fixedขยายโต [การแพทย์]
Drug Combinations, Fixedยาผสมในเม็ดเดียวกัน [การแพทย์]
Drugs, Fixed Combinationยาผสม [การแพทย์]
Facial Expression, Fixedลักษณะแสดงสีหน้าค้างอยู่ [การแพทย์]
Fixedเคลื่อนที่ไม่ได้,ติดตรึง,ติดตาย,อยู่กับที่,คงที่,เฉพาะที่,ติดแน่น [การแพทย์]
Fixed Contactหน้าสัมผัสส่วนที่อยู่กับที่ [การแพทย์]
Fixed Rate Typeชนิดอัตราเต้นคงที่,เครื่องควบคุมจังหวะหัวใจแบบฝังภายใน [การแพทย์]
Fixerน้ำยาฟิกเซอร์ [การแพทย์]
fixed hinged gatesfixed hinged gates, บานชนิดจุดหมุนคงที่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
fixed roller gatefixed roller gate, บานชนิดล้อเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
fixed wheel gatefixed wheel gate, บานชนิดล้อเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
fixed-bed modelfixed-bed model, แบบจำลองพื้นแข็ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
fixed crest weirfixed crest weir, ฝายสันแข็ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
single fixed pulleyรอกเดี่ยวอยู่กับที่, รอกที่แขวนตายตัวตรึงอยู่กับที่ ไม่ช่วยผ่อนแรงแต่อำนวยความสะดวก  เช่น รอกที่ปลายเสาธง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Macrophages, Fixed Tissueแมคโครฟาจที่อยู่ประจำที่ [การแพทย์]
Miosis, Fixedรูม่านตาหดตายตัว [การแพทย์]
Mydriasis, Fixedรูม่านตาขยายตายตัว [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามกำหนด[ADV] on schedule, See also: according to schedule, according to a fixed time, Example: คณะนักท่องเที่ยวออกเดินทางตามกำหนดของตารางเวลาที่ตั้งไว้พอดี, Thai definition: อย่างเป็นไปตามลำดับที่ตั้งไว้
เพ่งมอง[V] look fixedly at, See also: watch attentively, Syn. เพ่ง, เพ่งดู, พิศดู, Example: เขาพยายามเพ่งมองเปลวเทียนเพื่อฝึกสมาธิ, Thai definition: ใช้ตามองดูอย่างเจาะจง
ขาดตัว[ADV] at the fixed price, Example: เสื้อตัวนี้แม่ค้าขายขาดตัว 200 บาทเท่านั้น, Thai definition: จำกัดราคาตายตัว
ค่าคงตัว[N] constant, See also: fixed rate, Syn. ค่าคงที่, Ant. ค่าแปรผัน, Example: ความถี่พาหะต่างกันออกไปมีผลต่อค่าคงตัวของวงจรในระบบสายโทรศัพท์ที่จะหน่วงสัญญาณที่มีความถี่ต่างกัน, Thai definition: มูลค่าที่คงที่
ค่าคงที่[N] constant, See also: fixed rate, Syn. ค่าคงตัว, Ant. ค่าแปรผัน, Example: ตารางนี้แสดงให้เห็นถึงค่าคงที่ของผลผลิตรวมภายในประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปี
พิธีมณฑล[N] location, See also: fixed area for performing a ceremony, site of rite, Example: ผู้มาร่วมเวียนเทียนรวมตัวกันอยู่บริเวณพิธีมณฑลอย่างแน่นขนัด, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: บริเวณที่กำหนดขึ้นเพื่อประกอบพิธี
เป๋ง[ADV] fixedly, See also: hard, Syn. เขม็ง, แน่วแน่, Example: เขาจ้องเป๋งมาที่ผม
เป็นมั่นเหมาะ[ADV] surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. อย่างมั่นเหมาะ, เป็นมั่นเป็นเหมาะ, แน่นอน, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เจ้านายยืนยันเป็นมั่นเหมาะว่า จะไม่มีการจ้างคนออก, Thai definition: อย่างเป็นความจริง, อย่างมีความแน่นอน
แน่วแน่[ADJ] firm, See also: steady, steadfast, fixed, intent, resolute, unswerving, unwavering, Syn. แน่แน่ว, Example: ทหารทุกคนมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ, Thai definition: ที่ใจมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงจัง
แน่วแน่[ADV] firmly, See also: determinedly, surely, certainly, unswervingly, fixedly, Syn. แน่แน่ว, Example: เขาตัดสินใจแน่วแน่ที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai definition: อย่างมีใจมุ่งมั่น, อย่างแท้จริง
อย่างมั่นเหมาะ[ADV] surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, หนักแน่น, อย่างมั่นเหมาะ, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เขารับปากอย่างมั่นเหมาะแล้วว่าจะไปกับพวกเรา, Thai definition: อย่างมั่นคง, อย่างแน่ใจ
หนักแน่น[ADV] surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, อย่างมั่นเหมาะ, Ant. ไม่แน่นอน, Example: ท่านนายกยืนยันอย่างหนักแน่นว่า จะช่วยเหลือเกษตรกรอย่างดีที่สุด, Thai definition: อย่างมั่นคง, ไม่ท้อถอย, อย่างแน่ใจ
เป็นมั่นเป็นเหมาะ[ADV] surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, แน่นอน, หนักแน่น, อย่างมั่นเหมาะ, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เจ้านายยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไม่มีการจ้างคนออก
เป็นแม่นมั่น[ADV] surely, See also: fixedly, absolutely, certainly, definitely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, แน่นอน, Ant. ไม่แน่นอน
เป้านิ่ง[N] fixed target, Syn. เป้า, Example: เธอใช้ขาลากตัวเองไปๆ มาๆ บ้างดีกว่านั่งเป็นเป้านิ่งให้เสี่ยจ้องเอา ๆ, Thai definition: เป้าคนหรือสัตว์หรือสิ่งของที่ไม่เคลื่อนไหว
ตาย[ADJ] fixed, See also: rigid, inflexible, stiff, Syn. แน่นอน, ตายตัว, Example: เขาเห็นหล่อนเป็นของตายเลยไม่ค่อยใส่ใจ, Thai definition: ที่มีลักษณะแน่นอนเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือปรับไม่ได้
ตายตัว[ADJ] fixed, See also: rigid, constant, stable, inflexible, Syn. แน่นอน, คงที่, Ant. ไม่แน่นอน, Example: คณะกรรมการมีบทลงโทษตายตัวกับผู้ที่ทำผิดกฏเกณฑ์ของบริษัท, Thai definition: คงที่อยู่อย่างนั้นเลื่อนไม่ได้หรือปรับไม่ได้
ตาเดียว[ADV] in the public eye, See also: all looking together, eyes of the masses are fixed on somebody or something, in the public, Example: ทุกคนในหอสมุดมองเธอเป็นตาเดียวหลังจากเธอทำหนังสือตก, Thai definition: มองมาที่จุดเดียวกัน
ต่อมน้ำ[N] fixed star, See also: name of fixed star, name of a zodiac constellation, Syn. ดาวตาจระเข้, ดาวไต้ไฟ, ดาวเสือ, Count unit: ดวง, Thai definition: ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์จิตรา มี 1 ดวง
ตะกร้อ[N] long-handled fruit-picker, See also: fruit-picker made of a wicker scoop fixed to long handle, Example: พ่อใช้ตะกร้อสอยชมพู่ที่อยู่บนยอดสูง, Thai definition: เครื่องมือสอยผลไม้ มีด้ามยาว ทำด้วยไม้เป็นซี่ รูปปล่องยาวรีคล้ายกาบปลี ตรงปากมีฟันสำหรับสอย
ตาค้าง[V] be stunned, See also: stare dumbfounded, shock, bewilder, be amazed, look with fixed eyes, be all eyes, Syn. ตาไม่กะพริบ, Example: ฝรั่งตาค้างเมื่อเห็นความงดงามของการแสดงรำไทย, Thai definition: อาการที่ตาเหลือกขึ้นและไม่กลับลงมาตามเดิม, อาการที่ตาไม่กะพริบ
ตาค้าง[ADV] with fixed eyes, See also: with the utmost concentration, Syn. ตาไม่กะพริบ, Example: ความสวยของเธอทำให้เขาถึงกับมองตาค้าง, Thai definition: อย่างมีอาการที่ตาเหลือกขึ้นและไม่กลับลงมาตามเดิม, อย่างมีอาการที่ตาไม่กะพริบ
ตีเกล็ด[V] make louver-boards, See also: create thin fixed slats on the lower part of a window, Syn. ตีฝา, Thai definition: ตีฝาซ้อนเหลื่อมกันตามแนวนอน
ไต้ไฟ[N] name of a constellation of fixed stars, Syn. ดาวเสือ, ดาวต่อมน้ำ, ดาวตาจระเข้, Count unit: ดวง, Thai definition: ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์จิตรา มี 1 ดวง
ทับลัคน์[V] astrological event, See also: be of auspicious moment fixed upon by astrologers, Thai definition: ลักษณะที่ดาวพระเคราะห์มีตำแหน่งอยู่ในเรือนเดียวกันหรือจรมาร่วมลัคนา
นางอ้อม[N] wood fixed to the pole for nailing a piece of zinc, Count unit: ตัว, Thai definition: คร่าวเสาเพนียด
บันไดลิง[N] fixed ladder, Syn. กระไดลิง, Example: เขาไต่บันไดลิงลงมาจากชั้น 2, Count unit: อัน, สาย, Thai definition: บันไดเชือกที่ตรึงติดเฉพาะส่วนบน ใช้ไต่ขึ้นที่สูงหรือไต่ลงที่ต่ำ
ไม่เจาะจง[V] unfixed, See also: non-specify, non-appoint, not particular, not specific, Ant. เจาะจง, Example: เขาไม่เจาะจงว่าใครเป็นผู้กระทำผิด, Thai definition: ไม่ได้กำหนดหรือระบุเฉพาะลงไป
จับหลัก[V] be firmly fixed, See also: be rigid, be stationary, Syn. อยู่กับที่, นิ่ง
ดาวฤกษ์[N] fixed star, Example: ถ้าอากาศแจ่มใสจะเห็นดาวฤกษ์ที่สุกใสและดาวเคราะห์ในท้องฟ้า, Thai definition: ดาวที่มีลักษณะเป็นกลุ่มแก๊สทรงกลม สามารถแผ่รังสีออกได้รอบตัว
ธุวภาค[N] constant longitude of fixed stars, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นแวงอันไม่เปลี่ยนที่แห่งดาวซึ่งประจำอยู่, Notes: (บาลี)
นักขัตร[N] star, See also: fixed star, Syn. ดาว, ดาวฤกษ์, นักษัตร, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
นักษัตร[N] twenty seven constellations of 133 stars, See also: star, fixed star, constellation, Syn. ดาว, ดาวฤกษ์, Example: ตำรากล่าวว่านักษัตรหรือดาวฤกษ์มี 27 หมู่, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
นักษัตรจักร[N] map of fixed star, See also: map of the planetary system, Thai definition: แผนที่หมู่ดาวที่ไม่เคลื่อนฐาน, Notes: (สันสกฤต)
อย่างแน่นอน[ADV] certainly, See also: surely, of course, firmly, fixedly, Syn. อย่างแน่แท้, Example: โครงการนี้จะต้องการใช้เงินอีกมากกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐอย่างแน่นอน
ผู้ให้บริการ[N] facilitator, See also: servant, service person, fixer (slang), Ant. ผู้ใช้บริการ, Example: ในงานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผู้ให้บริการทั้งหมด 4 ระบบ, Thai definition: ผู้ที่ปฏิบัติรับใช้ และให้ความสะดวกต่างๆ แก่ผู้อื่น
ด่อม[ADV] straightly, See also: preoccupied, concentrating, fixedly, abstractedly, Syn. ดุ่ม, ดุ่มๆ, มุ่งไป, ตรงไป, Ant. เลี้ยวลด, Example: นายดอนเดิมด่อมๆ ไปตลาด
ผู้ให้บริการ[N] facilitator, See also: servant, service person, fixer (slang), Ant. ผู้ใช้บริการ, Example: ในงานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผู้ให้บริการทั้งหมด 4 ระบบ, Thai definition: ผู้ที่ปฏิบัติรับใช้ และให้ความสะดวกต่างๆ แก่ผู้อื่น
อย่างแน่นอน[ADV] certainly, See also: surely, of course, firmly, fixedly, Syn. อย่างแน่แท้, Example: โครงการนี้จะต้องการใช้เงินอีกมากกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐอย่างแน่นอน
ขึ้นใจ[V] learn by heart, See also: memorize, be firmly fixed in the mind, commit to memory, Syn. ้แม่น, Ant. ลืม, Example: นักเรียนทุกคนควรจะท่องบทเรียนนี้ให้ขึ้นใจ เพราะครูอาจจะเอาไปออกสอบได้, Thai definition: จำได้อย่างแม่นยำไม่ลืมเลือน
ขึ้นปาก[V] learn by heart, See also: memorize, be firmly fixed in the mind, commit to memory, Syn. เจนปาก, คล่องปาก, Example: เด็กนักเรียนท่องสูตรคูณกันจนขึ้นปากแล้ว, Thai definition: ท่องได้อย่างขึ้นใจจนพูดออกมาได้โดยไม่ต้องคิด
สูตรสำเร็จ[N] fixed formula, Example: การเป็นผู้นำที่ดีไม่มีสูตรสำเร็จบอกไว้ เพราะผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละตนไม่เหมือนกัน, Count unit: สูตร, Thai definition: สิ่งที่ทำขึ้นเป็นแบบ พร้อมจะนำไปใช้ได้เลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญ-[X] (an-) EN: other, different (prefix)   FR: autre, différent (préfixe)
บรรพ-[pref.] (ban- = banpha-) EN: [prefix meaning ancient, prime, primary, primordial]   FR: [préfixe indiquant l'ancienneté]
บันไดลิง[n. exp.] (bandai ling) EN: fixed ladder   FR: passerelle [f]
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze   FR: regarder fixement
เบิ่งมอง[v. exp.] (boēng-møng) EN: stare ; gaze   FR: regarder fixement
-บุรี[X] (-burī) EN: -town, -city (suffix related to a town or city)   FR: -ville, -bourg (suffixe désignant une ville)
ดาวฤกษ์[n. exp.] (dāo roēk) EN: fixed star   
ดอกเบี้ยคงที่[n. exp.] (døkbīa khongthī) EN: fixed interest   FR: intérêt fixe [m]
ดอกเบี้ยตายตัว[n. exp.] (døkbīa tāitūa) EN: fixed interest   FR: intérêt fixe [m]
ฝากประจำ[v. exp.] (fāk prajam) EN: make a fixed deposit   
จำกัดราคา[v. exp.] (jamkat rākhā) EN: fix the price   FR: fixer le prix
จำนวนเต็ม[n. exp.] (jamnūan tem) EN: integer ; whole number ; fixed point number   FR: entier [m] ; nombre entier [m]
จับตามอง[v. exp.] (japtā møng) EN: keep an eye on ; watch ; observe ; keep watch ; keep an eye on ; catch   FR: fixer avec attention ; observer
จ้องดู[v.] (jøngdū) EN: stare ; gaze ; look at   FR: fixer (du regard) ; regarder
จ้องมอง[v.] (jøngmøng) EN: stare ; gaze ; look at   FR: observer ; surveiller ; fixer du regard
จรจัด[adj.] (jønjat) EN: vagrant ; unsettled ; aimless ; homeless   FR: errant ; nomade ; sans domicile fixe
กะ[v.] (ka) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix   FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; assign ; appoint ; allocate   FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; allouer
กำหนดเลือกตั้ง[v. exp.] (kamnot leūaktang) EN: call an election ; set an election   FR: appeler à une élection ; décider une élection ; fixer une élection
กำหนดราคา[v. exp.] (kamnot rākhā) EN: set a price ; fix a price   FR: fixer le prix
กำหนดวัน[v. exp.] (kamnot wan) EN: fix the day   FR: fixer le jour
การ[pref.] (kān-) FR: [préfixe indiquant l'action de ...]
การฝากประจำ[n. exp.] (kān fāk prajam) EN: fixed deposit   
คำปัจจัย[n. exp.] (kham patjai) EN: suffix   FR: suffixe [m]
คำอุปสรรค[n. exp.] (kham uppasak) EN: prefix   FR: préfixe [m]
ขาดตัว[adj.] (khāttūa) EN: last ; ultimate ; final ; definitive ; firm   FR: dernier ; ferme ; fixe ; définitif
ขึ้นใจ[v.] (kheunjai) EN: earn by heart ; memorize ; be firmly fixed in the mind ; commit to memory   FR: apprendre par coeur ; mémoriser ; ancrer dans la mémoire
คงที่[adj.] (khongthī) EN: fixed ; stable   FR: invariable ; inamovible ; fixe ; stable
ความ[X] (khwām- ) EN: -ness ; -ity ; -th ; -tion ; -ance ; -tude ; -ery ; -ship ; [prefix : state, condition, quality]   FR: -ité ; -tion ; [préfixe : état, qualité]
มองอย่างจะกลืนกิน[v. exp.] (møng yāng ja kleūn kin) FR: dévorer des yeux ; dévorer du regard ; fixer ardemment
แน่วแน่[adj.] (naēonaē) EN: firm ; steady ; steadfast ; fixed ; intent ; resolute ; unswerving ; unwavering   FR: résolu
แน่วแน่[adv.] (naēonaē) EN: firmly ; determinedly ; surely ; certainly ; unswervingly ; fixedly   FR: résolument
หนักแน่น[adv.] (naknaen) EN: surely ; fixedly ; readily ; certainly ; definitely ; absolutely   
นักษัตรจักร[n.] (naksattrajak) EN: map of fixed star   
นาโน-[X] (nānō-) EN: nano- (prefix)   FR: nano- (préfixe : milliardième, 10-9)
นัด[v.] (nat) EN: arrange an appointment ; make an appointment ; meet ; set a date ; date ; set the time   FR: se rencontrer ; se voir ; fixer un rendez-vous
นัดหมาย[n. exp.] (natmāi) EN: arrange an appointment ; make an appointment with   FR: fixer un rendez-vous
นัดวัน[v. exp.] (nat wan) EN: fix a date   FR: fixer une date ; convenir d'une date
เงินฝากประจำ[n. exp.] (ngoenfāk prajam) EN: fixed deposit ; fixed-term deposit   
เงินทุนคงที่[n. exp.] (ngoenthun khongthī) EN: fixed capital   
งบประมาณคงที่[n. exp.] (ngoppramān khongthī) EN: fixed budget   
ผู้-[pref.] (phū-) EN: -er, -or (suffix : agent or doer)   FR: -eur, -euse, ier-, -ière, -ien, -ienne (suffixe : spécialisation, métier, activité)
ผู้ให้บริการ[n. exp.] (phū hai børikān) EN: facilitator ; servant ; service person ; fixer (slang)   
ปิด[v.] (pit) EN: paste ; stick ; affix ; glue ; pin up   FR: coller ; fixer ; punaiser
ประจำ[X] (prajam) EN: usual ; regular ; fixed ; permanent ; habitual ; constant   FR: régulier ; permanent ; fixe ; chronique ; habituel
ประจำทาง[adj.] (prajamthāng) EN: fixed ; reguliar   FR: fixe ; régulier
ประเมิน[v.] (pramoēn) EN: assess ; estimate ; appraise ; evaluate ; approximate   FR: évaluer ; fixer le montant ; estimer ; chiffrer
รหัสโทรศัพท์[n. exp.] (rahat thōrasap) EN: area code   FR: indicatif téléphonique [m] ; préfixe [m]
ราคาตายตัว[n. exp.] (rākhā tāitūa) EN: fixed price   FR: prix fixe [m]
-ศาสตร์[X] (-sāt) EN: -logy (suff.) ; -nomy (suff.) ; (suffix related to a scientific domain)   FR: -logie (suff.) ; -nomie (suff.) ; (suffixe désignant un domaine scientifique)

CMU English Pronouncing Dictionary
FIXED    F IH1 K S T
FIXER    F IH1 K S ER0
FIXES    F IH1 K S AH0 Z
AFFIXED    AH0 F IH1 K S T
AFFIXES    AE1 F IH0 K S AH0 Z
AFFIXES    AH0 F IH1 K S AH0 Z
CRUCIFIXES    K R UW1 S AH0 F IH2 K S AH0 Z
TRANSFIXED    T R AE0 N S F IH1 K S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fixed    (v) (f i1 k s t)
fixes    (v) (f i1 k s i z)
affixed    (v) (@1 f i1 k s t)
affixes    (n) (a1 f i k s i z)
affixes    (v) (@1 f i1 k s i z)
fixedly    (a) (f i1 k s i d l ii)
prefixed    (v) (p r ii2 f i1 k s t)
prefixes    (n) (p r ii1 f i k s i z)
prefixes    (v) (p r ii2 f i1 k s i z)
suffixes    (n) (s uh1 f i k s i z)
crucifixes    (n) (k r uu1 s i f i k s i z)
transfixed    (v) (t r a1 n s f i1 k s t)
transfixes    (v) (t r a1 n s f i1 k s i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
直る[なおる, naoru] Thai: เป็นปกติดังเดิม English: to be fixed

Japanese-English: EDICT Dictionary
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
まじまじと[, majimajito] (adv) (See まじまじと見る) staringly; fixedly [Add to Longdo]
まんじり[, manjiri] (n) (1) (See まんじりともしない) (usu. with negative verb) nap; doze; short sleep; (adv-to) (2) staringly; fixedly [Add to Longdo]
コテハン[, kotehan] (n) (col) (abbr) (See 固定ハンドル) fixed (user) name (usu. with 2ch) [Add to Longdo]
ファイル固有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] (n) {comp} fixed file attributes [Add to Longdo]
フィクサー[, fikusa-] (n) fixer; (P) [Add to Longdo]
フィクスト[, fikusuto] (n) fixed [Add to Longdo]
闇将軍[やみしょうぐん, yamishougun] (n) behind-the-scenes fixer; éminence grise; kingmaker; wire-puller; (lit) shadow shogun [Add to Longdo]
位置付け(P);位置づけ[いちづけ(P);いちつけ(位置付け), ichiduke (P); ichitsuke ( ichiduke )] (n) placement; fixed position; mapping out; location; (P) [Add to Longdo]
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P) [Add to Longdo]
一定[いってい(P);いちじょう, ittei (P); ichijou] (n,adj-no,vs,adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P) [Add to Longdo]
一定期間[いっていきかん, itteikikan] (n-t) fixed interval; fixed period [Add to Longdo]
一定値[いっていち, itteichi] (n) fixed value; constant value [Add to Longdo]
一定量[いっていりょう, itteiryou] (n) fixed amount [Add to Longdo]
下さい[ください, kudasai] (exp) (1) (uk) (hon) please give me; (2) (after te-form of a verb or a noun prefixed with o- or go-) please do for me; (P) [Add to Longdo]
火消し役;火消役[ひけしやく, hikeshiyaku] (n) (1) (See 定火消し) fireman (in Edo); (2) problem-solver; fixer [Add to Longdo]
確定事項[かくていじこう, kakuteijikou] (n) fixed content; settled matter; done deal [Add to Longdo]
確定日付[かくていひづけ, kakuteihiduke] (n) fixed date [Add to Longdo]
確定利付証券[かくていりつきしょうけん, kakuteiritsukishouken] (n) fixed interest-bearing securities [Add to Longdo]
滑脱[かつだつ, katsudatsu] (adj-na) adaptable; flexible; versatile; unfixed [Add to Longdo]
基準内賃金[きじゅんないちんぎん, kijunnaichingin] (n) fixed wages [Add to Longdo]
期間契約社員[きかんけいやくしゃいん, kikankeiyakushain] (n) worker with a fixed term contract of employment [Add to Longdo]
期間工[きかんこう, kikankou] (n) factory worker with a fixed term contract of employment [Add to Longdo]
期間社員[きかんしゃいん, kikanshain] (n) (abbr) (See 期間契約社員) worker with a fixed term contract of employment [Add to Longdo]
期間従業員[きかんじゅうぎょういん, kikanjuugyouin] (n) temporary worker; seasonal worker; worker with a fixed term contract of employment [Add to Longdo]
期限付き[きげんつき, kigentsuki] (adj-no) with a fixed time; with a deadline [Add to Longdo]
期日[きじつ(P);きにち;ごじつ(ok), kijitsu (P); kinichi ; gojitsu (ok)] (n,adj-no) fixed date; settlement date; (P) [Add to Longdo]
給う;賜う[たまう, tamau] (v5u) (1) (arch) to receive; (2) to grant; to bestow; to award; (3) (male) semi-polite or endearing auxiliary verb indicating reception by the speaker (suffixed to the -masu stem of another verb) [Add to Longdo]
給え[たまえ, tamae] (aux-v) (uk) (male) (See 下さい) please (imperative form of an auxiliary verb, suffixed to the -masu stem of another verb) [Add to Longdo]
凝乎と[じっと(P);じーっと;じーと, jitto (P); ji-tto ; ji-to] (adv,n,vs) (1) (on-mim) (uk) (じーっと is more emphatic. 凝乎と is rare.) motionlessly; (2) (uk) fixedly (e.g. of staring); (3) (uk) patiently; (4) (uk) firmly (e.g. hold); restrained; (P) [Add to Longdo]
決まりきった;極り切った;決まり切った;決り切った[きまりきった, kimarikitta] (adj-f) fixed; obvious; commonplace [Add to Longdo]
剣付き鉄砲[けんつきでっぽう, kentsukideppou] (n) fixed bayonet [Add to Longdo]
絹行灯[きぬあんどん, kinuandon] (n) (See 行灯) silk fixed lantern [Add to Longdo]
固着観念[こちゃくかんねん, kochakukannen] (n) (obsc) (See 固定観念) fixed idea; idee fixe; obsession; fixation [Add to Longdo]
固定された[こていされた, koteisareta] (adv) stationary; fixed; permanent [Add to Longdo]
固定ディスクドライブ[こていディスクドライブ, kotei deisukudoraibu] (n) {comp} fixed disk drive [Add to Longdo]
固定ハンドル[こていハンドル, kotei handoru] (n) (col) (abbr) (See コテハン) fixed handle (user name) [Add to Longdo]
固定ヘッド[こていヘッド, kotei heddo] (n) {comp} fixed head [Add to Longdo]
固定ヘッド式ディスク[こていヘッドしきディスク, kotei heddo shiki deisuku] (n) {comp} fixed-head disk [Add to Longdo]
固定為替相場制[こていかわせそうばせい, koteikawasesoubasei] (n) fixed exchange rate system [Add to Longdo]
固定観念[こていかんねん, koteikannen] (n,adj-no) fixed idea; idee fixe; stereotype; prejudice [Add to Longdo]
固定関数発生器[こていかんすうはっせいき, koteikansuuhasseiki] (n) {comp} fixed function generator [Add to Longdo]
固定基数記数法[こていきすうきすうほう, koteikisuukisuuhou] (n) {comp} fixed radix (numeration) system; fixed radix notation [Add to Longdo]
固定基数表記法[こていきすうひょうきほう, koteikisuuhyoukihou] (n) {comp} fixed radix (numeration) system; fixed radix notation [Add to Longdo]
固定給[こていきゅう, koteikyuu] (n) regular pay; fixed salary [Add to Longdo]
固定金利[こていきんり, koteikinri] (n) fixed interest rate [Add to Longdo]
固定資産[こていしさん, koteishisan] (n) fixed assets; (P) [Add to Longdo]
固定資産税[こていしさんぜい, koteishisanzei] (n) real estate tax; fixed assets tax; property tax; rates [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一定[yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ, ] surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular [Add to Longdo]
不动点[bù dòng diǎn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] fixed point (of a map in math.) [Add to Longdo]
不动点定理[bù dòng diǎn dìng lǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] fixed point theorem (math.) [Add to Longdo]
不变价格[bù biàn jià gé, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ, / ] fixed price; constant price [Add to Longdo]
划一不二[huà yī bù èr, ㄏㄨㄚˋ ㄧ ㄅㄨˋ ㄦˋ, / ] fixed; unalterable [Add to Longdo]
包租[bāo zū, ㄅㄠ ㄗㄨ, ] rent land or a house for subletting; fixed rent for farmland [Add to Longdo]
包饭[bāo fàn, ㄅㄠ ㄈㄢˋ, / ] get or supply meals at a fixed rate; board [Add to Longdo]
名额[míng é, ㄇㄧㄥˊ ㄜˊ, / ] fixed number of people; quota [Add to Longdo]
固定[gù dìng, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, ] fixed; set; regular [Add to Longdo]
固定收入[gù dìng shōu rù, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄕㄡ ㄖㄨˋ, ] fixed income [Add to Longdo]
固定资产[gù dìng zī chǎn, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄗ ㄔㄢˇ, / ] fixed assets [Add to Longdo]
固定点[gù dìng diǎn, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] fixed point; calibration point [Add to Longdo]
定员[dìng yuán, ㄉㄧㄥˋ ㄩㄢˊ, / ] fixed complement (of crew, passengers etc) [Add to Longdo]
定数[dìng shù, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨˋ, / ] constant (math.); quota; fixed number (e.g. of places on a bus); fixed quantity (e.g. load of truck); destiny [Add to Longdo]
定时[dìng shí, ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ, / ] fixed time; a certain time; on time; regular; according to fixed time; timed (explosive) [Add to Longdo]
定标[dìng biāo, ㄉㄧㄥˋ ㄅㄧㄠ, / ] to calibrate (measure or apparatus); fixed coefficient [Add to Longdo]
定编[dìng biān, ㄉㄧㄥˋ ㄅㄧㄢ, / ] fixed allocation [Add to Longdo]
定量[dìng liàng, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧㄤˋ, ] quantity; fixed amount; ration [Add to Longdo]
定额[dìng é, ㄉㄧㄥˋ ㄜˊ, / ] fixed amount; quota [Add to Longdo]
定点[dìng diǎn, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] fixed point or location; point of reference; (math.) fixed point; to determine a location [Add to Longdo]
届满[jiè mǎn, ㄐㄧㄝˋ ㄇㄢˇ, / 滿] the end of fixed period in office; expiration of a term [Add to Longdo]
年限[nián xiàn, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, ] age limit; fixed number of years [Add to Longdo]
恒星[héng xīng, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ, / ] (fixed) star [Add to Longdo]
恒星年[héng xīng nián, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ, / ] the sidereal year (astronomy); the year defined in terms of the fixed stars [Add to Longdo]
恒星际[héng xīng jì, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] interstellar; between the fixed stars [Add to Longdo]
数额[shù é, ㄕㄨˋ ㄜˊ, / ] amount; sum of money; fixed number [Add to Longdo]
时而[shí ér, ㄕˊ ㄦˊ, / ] occasionally; often, but not at fixed times [Add to Longdo]
期终[qī zhōng, ㄑㄧ ㄓㄨㄥ, / ] end of a fixed term [Add to Longdo]
确定[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box) [Add to Longdo]
稳定物价[wěn dìng wù jià, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] stable prices; commodity prices fixed by government (in a command economy); to valorize (a commodity) [Add to Longdo]
游走[yóu zǒu, ㄧㄡˊ ㄗㄡˇ, / ] wandering (i.e. not fixed) [Add to Longdo]
远期[yuǎn qī, ㄩㄢˇ ㄑㄧ, / ] long term (loan); at a fixed date in the future (e.g. for repayment) [Add to Longdo]
选定[xuǎn dìng, ㄒㄩㄢˇ ㄉㄧㄥˋ, / ] to pick out; to select; chosen and fixed [Add to Longdo]
锢漏锅[gù lòu guō, ㄍㄨˋ ㄌㄡˋ ㄍㄨㄛ, / ] tinker; artisan who fixes leaky pots [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] mace; ancient long metal weapon with four edges and no blades, the upper end smaller and the lower end fixed with a handle [Add to Longdo]
闲杂[xián zá, ㄒㄧㄢˊ ㄗㄚˊ, / ] (employee) having no fixed duties [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル固有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] fixed file attributes [Add to Longdo]
一定期間[いっていきかん, itteikikan] fixed period [Add to Longdo]
固定ディスクドライブ[こていディスクドライブ, kotei deisukudoraibu] fixed disk drive [Add to Longdo]
固定ヘッド[こていヘッド, kotei heddo] fixed head [Add to Longdo]
固定ヘッド式ディスク[こていヘッドしきディスク, kotei heddo shiki deisuku] fixed-head disk [Add to Longdo]
固定関数発生器[こていかんすうはっせいき, koteikansuuhasseiki] fixed function generator [Add to Longdo]
固定基数記数法[こていきすうきすうほう, koteikisuukisuuhou] fixed radix (numeration) system, fixed radix notation [Add to Longdo]
固定基数表記法[こていきすうひょうきほう, koteikisuuhyoukihou] fixed radix (numeration) system, fixed radix notation [Add to Longdo]
固定小数点レジスタ[こていしょうすうてんレジスタ, koteishousuuten rejisuta] fixed-point register [Add to Longdo]
固定小数点演算[こていしょうすうてんえんざん, koteishousuuten'enzan] fixed-point arithmetic [Add to Longdo]
固定小数点数[こていしょうすうてんすう, koteishousuutensuu] fixed point data [Add to Longdo]
固定小数点表示法[こていしょうすうてんひょうじほう, koteishousuutenhyoujihou] fixed-point representation system [Add to Longdo]
固定小数点方式[こていしょうすうてんほうしき, koteishousuutenhoushiki] fixed decimal mode [Add to Longdo]
固定接続[こていせつぞく, koteisetsuzoku] permanent connection, fixed connection [Add to Longdo]
固定属性[こていぞくせい, koteizokusei] fixed attribute [Add to Longdo]
固定長[こていちょう, koteichou] fixed-length (a-no) [Add to Longdo]
固定長セル[こていちょうセル, koteichou seru] fixed length cell [Add to Longdo]
固定長パケット[こていちょうパケット, koteichou paketto] fixed length packet [Add to Longdo]
固定長レコード[こていちょうレコード, koteichou reko-do] fixed length record [Add to Longdo]
固定電話[こていでんわ, koteidenwa] fixed (as opposed to mobile) telephone [Add to Longdo]
固定媒体[こていばいたい, koteibaitai] fixed media [Add to Longdo]
定期業務[ていきぎょうむ, teikigyoumu] fixed task, scheduled task [Add to Longdo]
定期的に[ていきてきに, teikitekini] at fixed intervals [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top