Search result for

five

(104 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -five-, *five*
Possible hiragana form: ふぃう゛ぇ
English-Thai: Longdo Dictionary
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
five[N] ห้า, See also: จำนวนห้า, เลขห้า
five[ADJ] เกี่ยวกับจำนวนห้า
five[N] กลุ่มคนหรือของที่มีห้าจำนวน
five finger shuffle[SL] การขโมยของจากร้านค้า
five knuckle shuffle[SL] การช่วยตัวเอง (ผู้ชาย), See also: การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
five(ไฟฟฺ) n.,adj. ห้า -take five หยุดพัก (สัก5นาที) .
fivefold(ไฟว'โฟลดฺ) adj.,adv. 5 ส่วน,5 เท่า.

English-Thai: Nontri Dictionary
five(adj) ห้า
five(n) ห้า,เลขห้า,จำนวนห้า
fivefold(adj) เป็นห้าเท่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
five-year age groupกลุ่มอายุห้าปี [ดู quinquennial age group] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Five Membered Ringแบบวงห้าตัว [การแพทย์]
Five Minute Step Testแบบทดสอบก้าวขึ้น-ลง5นาที [การแพทย์]
Five Power Defence Arrangementความตกลงด้านการป้องกันประเทศระหว่างสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอังกฤษ จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 [การทูต]
Five Precepts (Buddhism)ศีล 5 (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Five-Day BOD (BOD5) บีโอดี 5 วัน
ความต้องการออกซิเจน ซึ่งสัมพันธ์กับปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชัน ทางชีวเคมี โดยที่ปฏิกิริยานี้ดำเนินภายใต้สภาวการณ์มาตรฐาน ซึ่ง กำหนดให้เป็นเวลา 5 วัน [สิ่งแวดล้อม]
Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaireแบบทดสอบบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบโดยไม่ใช้คำพูด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
five[ไฟฟฺ] (n ) ห้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Five.Art of Seduction (2005)
Five..5.. War (2007)
Five DBs.5 คดี Hell Followed (2008)
Five.5 ไมล์ Burn After Reading (2008)
Five-Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Five.Caregiver (2010)
Five words:ห้าคำ: The Wildebeest Implementation (2011)
Five.ห้า ห้า The Kids Stay in the Picture (2011)
Five.ห้า Ghost World (2011)
Five.ห้า Enemy of My Enemy (2013)
Just come and say hi for, like, five minutes.แค่ทักทาย แค่ 5 นาที Pret-a-Poor-J (2008)
And you ate your five minutes after the ceremony.- และคุณก็กินมันหลังจางจบพิธีไป 5 นาที - ใช่ There Might be Blood (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fiveShe has been dead five years.
fiveFive years is too long to wait.
fiveHe has not less than five children.
fiveHe could learn poem by heart at the age of five.
fiveOnly five instead of ten units were delivered.
fiveBecause he lived in the United States for five years.
fiveI will have been studying English for five years next February.
fiveJane has five handbags.
fiveCome to think of it, I promised to see him at five.
fiveHe is good for five thousand dollars.
fiveIt took five minutes to get to the station.
fiveHe promised me to come by five at the latest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิจศีล[N] Five Buddhist Precepts, See also: precepts that observed regularly, Example: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปมาก รักษานิจศีลอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยตลอด, Thai definition: ศีลที่ควรรักษาเป็นนิจ ได้แก่ ศีล 5, Notes: (บาลี)
ศีลห้า[N] five commandments, See also: five precepts, Syn. เบญจศีล, Example: ศีลห้าจะบอกถึงหน้าที่ที่บุคคลพึงเว้น และพึงปฏิบัติ, Thai definition: บัญญัติห้าประการทางศาสนาพุทธสำหรับคฤหัสถ์ ประกอบด้วย ห้ามฆ่าสัตว์ ห้ามลักทรัพย์ ห้ามล่วงประเวณี ห้ามพูดเท็จ ห้ามดื่มสุราเมรัย
โภชนะห้า[N] five eatables, Thai definition: ข้าว 5 อย่างคือ ข้าว, ขนมสดที่จะบูดเมื่อล่วงเวลา, ขนมแห้งที่ยังไม่บูด, ปลารวมทั้งหอยกุ้งและสัตว์น้ำที่กินได้, เนื้อสัตว์บกและนกที่ใช้เป็นอาหาร
ตีห้า[N] five o'clock in the morning, See also: 5 a.m., Syn. ห้านาฬิกา, Example: อินทร์ยังคงนั่งทำก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่บ้าน รอลูกค้าตั้งแต่ตีห้าจนถึงสี่โมงเย็นทุกวันด้วยราคาถูกๆ, Notes: (ปาก)
เบญจศีล[N] five basic Buddhist precepts of moral practices, Syn. ศีลห้า, Example: สมัยเรียนท่องเบญจศีลอยู่ทุกวัน พอโตขึ้นเหมือนจะลืมทุกข้อที่เคยท่อง, Thai definition: ศีล 5 คือ 1. งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. งดเว้นจากการลักทรัพย์ 3. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 4. งดเว้นจากการพูดเท็จ 5. งดเว้นจากการเสพสุราเมรัย
เบญจวรรณ[ADJ] five-coloured, Thai definition: ที่มี 5 สี
เบญจวรรค[N] five lines of consonants, Thai definition: วรรคทั้ง 5 ได้แก่ พยัญชนะตั้งแต่ ก ถึง ม คือ ก วรรค จ วรรค ฏ วรรค ต วรรค ป วรรค
เบญจโลหกะ[N] five metals, Thai definition: แร่ทั้ง 5 คือ ทองคำ เงิน ทองแดง ตะกั่ว ดีบุก
เบญจรงค์[N] five primary colours (white, black, green, red and yellow ), Example: เครื่องดินเผาสมัยอู่ทองใช้เบญจรงค์และลายน้ำทองซึ่งมีหลายสี, Thai definition: แม่สีทั้ง 5 คือ ดำ แดง ขาว เขียว (คราม) เหลือง
เบญจภูต[N] five elements, Example: ร่างกายคนเราเกิดมาพร้อมมีเบญจภูตเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, Thai definition: ธาตุทั้ง 5 คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม อากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจ-[pref. (adj.)] (benja-) EN: five ; fifth ; penta-   FR: quintuple
เบญจา[n.] (benjā) EN: five-tiered pedestal   
เบญจกัลยาณี[n.] (benjakanlayānī) EN: the five attributes of a beautiful woman   
เบญจขันธ์[n.] (benjakhan) EN: the five attributes of life   
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous   
เบญจเพส[n.] (benjaphēt) EN: the crucial age of twenty-five ; the age of twenty-five ; twenty-five years old   
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: the five primary colours   FR: les cinq couleurs primaires
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours   
เบญจศีล[n.] (benjasīn) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices   

CMU English Pronouncing Dictionary
FIVE    F AY1 V
FIVES    F AY1 V Z
FIVE'S    F AY1 V Z
FIVEASH    F AY1 V AE2 SH
FIVECOAT    F AY1 V K OW2 T
FIVEFOLD    F AY1 V F OW2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
five    (n) (f ai1 v)
fiver    (n) (f ai1 v @ r)
fives    (n) (f ai1 v z)
fivers    (n) (f ai1 v @ z)
fivefold    (j) (f ai1 v f ou l d)
fivepence    (n) (f ai1 v p @ n s)
fivepenny    (j) (f ai1 v p @ n ii)
fivepences    (n) (f ai1 v p @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fernschreiblochstreifen {m}five channel tape [Add to Longdo]
fünfhundertfive hundred [Add to Longdo]
fünfjährigfive years old [Add to Longdo]
fünfmalfive times [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
さしすせそ[, sashisuseso] (n) the five fundamental seasonings used in Japanese cooking [Add to Longdo]
アフターファイブ[, afuta-faibu] (n) after five; one's private time; after-hours [Add to Longdo]
オスジイソハゼ[, osujiisohaze] (n) zebra goby (Eviota zebrina); five-bar pygmy-goby [Add to Longdo]
サンゴトラザメ属[サンゴトラザメぞく, sangotorazame zoku] (n) Atelomycterus (genus of five species of catshark in the family Scyliorhinidae) [Add to Longdo]
ジーファイブ[, ji-faibu] (n) G5; Conference of Ministers of the Group of Five [Add to Longdo]
ハイタッチ[, haitacchi] (n) high five (wasei [Add to Longdo]
ハコベラ[, hakobera] (n) fivestripe wrasse (Thalassoma quinquevittatum) [Add to Longdo]
ファイブ[, faibu] (n) five [Add to Longdo]
ファイブスター[, faibusuta-] (n) five-star; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǔ, ˇ, ] five; 5 [Add to Longdo]
五代[wǔ dài, ˇ ㄉㄞˋ, ] Five dynasties (in different contexts, from mythology through to Han and the interregnum between Han and Tang); the five dynasties forming the interregnum between Tang and Song (936-947) - namely Later Liang 后梁, Later Tang 后唐, Later Jin 后晋, Later Han 后汉, [Add to Longdo]
五代十国[wǔ dài shí guó, ˇ ㄉㄞˋ ㄕˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Five Dynasties and Ten Kingdoms Period between Tang and Song (907-960) [Add to Longdo]
五大名山[Wǔ dà míng shān, ˇ ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄢ, ] Five Sacred Mountains of the Daoists - namely Mt Tai 泰山 in Shandong, Mt Hua 華山|华山 in Shaanxi, Mt Heng 衡山 in Hunan, Mt Heng 恆山 in Shanxi, Mt Song 嵩山 in Henan [Add to Longdo]
五天[wǔ tiān, ˇ ㄊㄧㄢ, ] five days [Add to Longdo]
五子棋[wǔ zǐ qí, ˇ ㄗˇ ㄑㄧˊ, ] five-in-a-row (game similar to tic-tac-toe); Japanese: gomoku; gobang [Add to Longdo]
五官[wǔ guān, ˇ ㄍㄨㄢ, ] five sense organs of traditional Chinese medicine (nose eyes lips tongue ears 鼻目口舌耳); facial features [Add to Longdo]
五岳[Wǔ yuè, ˇ ㄩㄝˋ, / ] Five Sacred Mountains of the Daoists - namely Mt Tai 泰山 in Shandong, Mt Hua 華山|华山 in Shaanxi, Mt Heng 衡山 in Hunan, Mt Heng 恆山 in Shanxi, Mt Song 嵩山 in Henan [Add to Longdo]
五帝[wǔ dì, ˇ ㄉㄧˋ, ] Five Emperors from legendary times; possibly tribal leaders before the historiographers got working on them; usually taken to be Yellow Emperor 黃帝|黄帝 and four of his sons Zhuan Xu 顓頊|颛顼, Di Ku 帝嚳|帝喾, Tang Yao 唐堯|唐尧, Yu Shun 虞舜 [Add to Longdo]
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, ] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Five \Five\ (f[imac]v), n.
   1. The number next greater than four, and less than six; five
    units or objects.
    [1913 Webster]
 
       Five of them were wise, and five were foolish.
                          --Matt. xxv.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   2. A symbol representing this number, as 5, or V.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Five \Five\ (f[imac]v), a. [OE. fif, five, AS. f[imac]f,
   f[imac]fe; akin to D. vijf, OS. f[imac]f, OHG. finf, funf, G.
   f["u]nf, Icel. fimm, Sw. & Sw. Dan. fem, Goth. fimf, Lith.
   penki, W. pump, OIr. c['o]ic, L. quinque, Gr. pe`nte, [AE]ol.
   pe`mpe, Skr. pa[~n]can. [root]303. Cf. {Fifth}, {Cinque},
   {Pentagon}, {Punch} the drink, {Quinary}.]
   Four and one added; one more than four.
   [1913 Webster]
 
   {Five nations} (Ethnol.), a confederacy of the Huron-Iroquois
    Indians, consisting of five tribes: Mohawks, Onondagas,
    Cayugas, Oneidas, and Senecas. They inhabited the region
    which is now the State of new York.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 five
   adj 1: being one more than four [syn: {five}, {5}, {v}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of four and one [syn:
      {five}, {5}, {V}, {cinque}, {quint}, {quintet}, {fivesome},
      {quintuplet}, {pentad}, {fin}, {Phoebe}, {Little Phoebe}]
   2: a team that plays basketball [syn: {basketball team}, {five}]
   3: a playing card or a domino or a die whose upward face shows
     five pips [syn: {five-spot}, {five}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top