Search result for

fishy

(37 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fishy-, *fishy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fishy[ADJ] กลิ่นหรือรสชาติคล้ายปลา, See also: กลิ่นคาวปลา, Syn. fishlike, piscine
fishy[ADJ] น่าสงสัย, See also: น่าเคลือบแคลง, ทะแม่งๆ, Syn. suspicious, dubious, odd, Ant. sure, certain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fishy(ฟิช'ชี) adj. คล้ายปลา (กลิ่น,รสหรืออื่น ๆ) ,ซึ่งประกอบด้วยปลา,ซึ่งมีปลาอุดมสมบูรณ์,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้,น่าสงสัย,ทื่อ,ปราศจากความรู้สึก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fishyกลิ่นคาวปลา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bad fishy!เจ้าปลาบ้า! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Bad fishy!ปลาบ้า! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Bad fishy!เจ้าปลาบ้า! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
But my intuition, my nose, tells me something is wrong, something is fishy.แต่สัญชาติญานของผม จมูกของผม บอกว่ามีบางอย่างผิดปกติ ได้กลิ่นบางอย่าง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
One in 8 months? -Yes, commander. - That's fishy Baris- 1 ครั้งใน 8 เดือนเนี่ยนะ? The Breath (2009)
See you, Fishy. Stay out of trouble, lad.แล้วเจอกัน ฟิฃฃี่\ อย่าหาเรื่องใส่ตัวนะเพื่อน Nowhere Boy (2009)
Get to it, Fishy lad. Privets don't prune themselves, you know?เอาเลยสาวๆ Nowhere Boy (2009)
I knew it was fishy to be skating.ฉันสงสัยว่าทำไมเขาพาเธอมาเล่นเสก็ตนะ ว้าว.. Episode #1.16 (2009)
Call me right away if you find anything fishy.เตรียมพื้นที่ไว้ให้ฉัน ทุกอย่างดูไม่ปกติ Episode #1.18 (2009)
The longer the encounter, the more the fishy smell sticks with you.เพราะ เมื่อเกิดการจากลา กลิ่นคาวปลาจะยังคงอยู่ Episode #1.22 (2009)
There's something fishy about them.เรื่องของพวกเขามีอะไรแปลกๆ Episode #1.3 (2009)
I thought that something was fishy when I heard his specs.มันทะแม่งๆตั้งแต่ฟังเรื่องของเขาแล้วล่ะ Summer Wars (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fishyHer mother must have smelled something fishy.
fishyI was locked out! There's got to be something fishy going on.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหม็นคาว[ADJ] fishy, See also: strong, stinking, Example: ปลาเหล่านี้ส่งกลิ่นเหม็นคาวจนดิฉันทนไม่ไหว, Thai definition: กลิ่นเช่นเมือกปลา
กลิ่นคาว[N] fishy smell, See also: stinking smell, Example: ปลาเหล่านี้ส่งกลิ่นคาว, Thai definition: กลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งอย่างกลิ่นปลาสดเนื้อสด
คาว[ADJ] fishy, See also: stinking, smelly, Syn. กลิ่นคาว, Example: เรากินปลาทุกอย่างจากทะเลแม้กระทั่งปลาฉลามและกระเบนที่มีกลิ่นคาวจัดมาก, Thai definition: กลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งอย่างกลิ่นปลาสดเนื้อสด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาว[n.] (khāo) EN: fishy taste ; smell of fish ; smell of meat   
คาว[adj.] (khāo) EN: fishy ; stench ; stink ; stinking   FR: suspect ; douteux ; louche
กลิ่นคาว[n. exp.] (klin khāo) EN: fishy smell ; stinking smell   FR: odeur suspecte [f]
ผิดกลิ่น[v. exp.] (phit klin) EN: smell strange ; be fishy ; not the same scent ; strange   

CMU English Pronouncing Dictionary
FISHY    F IH1 SH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fishy    (j) (f i1 sh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fischgeruch {m} | Fischgerüche {pl}fishy smell | fishy smells [Add to Longdo]
faul {adj}fishy [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) [Add to Longdo]
胡乱[うろん, uron] (adj-na,n) suspicious looking; fishy [Add to Longdo]
臭い[くさい, kusai] (adj-i) (1) stinking; smelly; (2) suspicious; fishy; (3) clumsy; (P) [Add to Longdo]
生臭い(P);腥い[なまぐさい, namagusai] (adj-i) fishy; raw; smelling of fish or blood; (P) [Add to Longdo]
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na,n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xīng, ㄒㄧㄥ, ] fishy (smell) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fishy \Fish"y\, a.
   1. Consisting of fish; fishlike; having the qualities or
    taste of fish; abounding in fish. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Extravagant, like some stories about catching fish;
    improbable; also, rank or foul. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fishy
   adj 1: of or relating to or resembling fish; "the soup had a
       fishy smell"
   2: not as expected; "there was something fishy about the
     accident"; "up to some funny business"; "some definitely
     queer goings-on"; "a shady deal"; "her motives were suspect";
     "suspicious behavior" [syn: {fishy}, {funny}, {shady},
     {suspect}, {suspicious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top