Search result for

fired

(48 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fired-, *fired*, fir, fire
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fired    [ADJ] ที่ปรุงอยู่ในกระทะ
fired    [ADJ] เมา (แสลง), See also: drunk; inebriated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all-fired(อลล' ไฟเออดฺ) adj., superl. สุดขีด, มากเกิน -all-firedly adv. เหลือเกิน (tremendous, excessive)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Got fired.คุณยิงคน Last Resort (2008)
Come on! We're being fired at!เข้ามา ตื่น เรากำลังถูกยิง Help! (1965)
Several warning shots were fired across her bow.ภาพเตือนหลายคนถูกยิง ข้ามไปยังธนูของเธอและเธอไม่ ตอบสนอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
She did not respond. A second volley was fired.วอลเลย์สองถูกยิง 2010: The Year We Make Contact (1984)
This morning an American surveillance satellite was struck by a Soviet laser fired from the Sergei Kirov Space Station.เช้าวันนี้มีการเฝ้าระวังอเมริกัน ดาวเทียมถูกตีด้วยเลเซอร์โซ เวียต ไล่ออกจากสถานีอวกาศ เสอจี คิรอฟ 2010: The Year We Make Contact (1984)
You fired the gun in the dark, and missed, so you pretended he was dead that's how you were able to kill him later, unobserved.คุณยิงปืนตอนที่มืดและพลาด ดังนั้นคุณจึงแกล้งทำเป็นว่าเขาตายแล้ว ซึ่งเป็นวิธีที่คุณสามารถที่ จะฆ่าเขาหลังจากนั้นโดยไม่มีใครสังเกต Clue (1985)
You're fired.แกถูกไล่ออก An American Tail (1986)
Hey, I just fired you.เฮ้ นายโดนไล่ออกล่ะ Labyrinth (1986)
You're fired, kid.Ocr from DVD by Salsa Santana May 27, 2017 *batteries not included (1987)
She's gonna tell her management boyfriend and then we'll all get fired.เดี๋ยวเธอก็ไปบอกเจ้าผู้จัดการน้อย แฟนเธอหรอก หาเรื่องโดนไล่ออกแล้ว Dirty Dancing (1987)
Stay away from my sister or I'll have you fired.อยู่ให้ห่างพี่สาวฉันด้วย ไม่งั้นนายโดนไล่ออกแน่ Dirty Dancing (1987)
They fired you anyway because of me.เขาไล่คุณออกเพราะฉัน Dirty Dancing (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
firedAll the workers who are lazy must be fired.
firedAnd on top of it all, I was fired.
firedAnother mistake, and he will be fired.
firedBecause the new trainee did things sluggishly, he was told that he'd be fired if he didn't start taking his job seriously.
firedHad it not been for your help, I would have been fired.
firedHe fired a shot at random.
firedHe fired but missed.
firedHe fired most of his men.
firedHe fired three shots.
firedHe goofed on the job and got fired.
firedHe got fired for making waves too often.
firedHe had not been employed two months before he was fired.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด้ง[v.] (deng) EN: be dismissed ; be discharged ; be fired   
ถูกเลิกจ้าง[v. exp.] (thūk loēk jāng) EN: be dismissed ; be fired   

CMU English Pronouncing Dictionary
FIRED    F AY1 ER0 D
FIREDAMP    F AY1 ER0 D AE2 M P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fired    (v) (f ai1 @ d)
firedog    (n) (f ai1 @ d o g)
firedamp    (n) (f ai1 @ d a m p)
firedogs    (n) (f ai1 @ d o g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gebrannt {adj} | rohgebrannt; einmal gebrannt | niedrig gebrannt | hoch gebrannt | im Holzofen gebranntfired | once-fired | low-fired | high-fired | wood-fired [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょんになる[, chonninaru] (exp,v5r) to come to an end; to finish; to get fired [Add to Longdo]
意気に燃える[いきにもえる, ikinimoeru] (exp,v1) to be fired up with enthusiasm for accomplishing something [Add to Longdo]
乙矢;弟矢[おとや, otoya] (n) (See 甲矢) arrow with feathers that curve to the right (the second of two arrows to be fired) [Add to Longdo]
火竜[かりょう, karyou] (n) firedrake [Add to Longdo]
笠の台が飛ぶ[かさのだいがとぶ, kasanodaigatobu] (exp,v5b) to be fired; to be decapitated [Add to Longdo]
甲矢;兄矢;早矢[はや, haya] (n) (See 乙矢) arrow with feathers that curve to the left (the first of two arrows to be fired) [Add to Longdo]
高火度[こうかど, koukado] (exp) high fired (e.g. 1400 degrees); high fired (porcelain) [Add to Longdo]
高火度磁器[こうかどじき, koukadojiki] (n) high-fired porcelain [Add to Longdo]
首になる[くびになる, kubininaru] (exp,v5r) (1) to be sacked; to be fired; to be dismissed; (2) to be beheaded [Add to Longdo]
焼きの足りない[やきのたりない, yakinotarinai] (adj-i) underfired [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fire \Fire\, v. t. [imp. & p. p. {Fired}; p. pr. & vb. n.
   {Fring}.]
   1. To set on fire; to kindle; as, to fire a house or chimney;
    to fire a pile.
    [1913 Webster]
 
   2. To subject to intense heat; to bake; to burn in a kiln;
    as, to fire pottery.
    [1913 Webster]
 
   3. To inflame; to irritate, as the passions; as, to fire the
    soul with anger, pride, or revenge.
    [1913 Webster]
 
       Love had fired my mind.        --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To animate; to give life or spirit to; as, to fire the
    genius of a young man.
    [1913 Webster]
 
   5. To feed or serve the fire of; as, to fire a boiler.
    [1913 Webster]
 
   6. To light up as if by fire; to illuminate.
    [1913 Webster]
 
       [The sun] fires the proud tops of the eastern pines.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To cause to explode; as, to fire a torpedo; to disharge;
    as, to fire a rifle, pistol, or cannon; to fire cannon
    balls, rockets, etc.
    [1913 Webster]
 
   8. To drive by fire. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Till my bad angel fire my good one out. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. (Far.) To cauterize.
    [1913 Webster]
 
   10. to dismiss from employment, a post, or other job; to
     cause (a person) to cease being an employee; -- of a
     person. The act of firing is usually performed by that
     person's supervisor or employer. "You can't fire me! I
     quit!"
     [PJC]
 
   {To fire up},
 
   1. to light up the fires of, as of an engine; also,
    figuratively, to start up any machine.
 
   2. to render enthusiastic; -- of people.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fired
   adj 1: having lost your job [syn: {discharged}, {dismissed},
       {fired}, {laid-off}, {pink-slipped}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top