ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fins

F IH1 N Z   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fins-, *fins*, fin
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just some letters on one of the fins.มีเเต่ตัวอักษรไม่กี่ตัว บนครีบปีกข้างนึง Beneath the Planet of the Apes (1970)
He has fins.เขามีครีบ The Dark Defender (2007)
Its fins were down, and it was in the zone.ยุคสมัยกรีกโบราณ The Cove (2009)
so i paddle over, and i see he's got a plastic grocery bag wrapped around his neck and one of his fins.ผมเลยพายเรือไปหามัน และผมก็เห็นถึงพลาสติกเต็มตัวมีนเลย พันรอบคอของเขาแล้วก็ครีบเขา Phil on Wire (2011)
I was right next to Mark Finstein, and the guy shot him in the freaking skull.ฉันอยู่ถัดจาก มาร์ค ฟินสไตน์ ไอ้นั่นยิงเค้าที่หัว Piggy Piggy (2011)
♪ A 30-inch fins, oh, yeahไฟฟ้าจาระบี! Glease (2012)
Carl Finster.คาร์ล ฟินสเตอร์ Magnificent Light (2012)
Carl Finster. He worked as a customer service rep at the call center there.คาร์ล ฟินสเตอร์ เขาทำงาน\ เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า Magnificent Light (2012)
Is this who Carl Finster thinks he is?นี่คือสิ่งที่คาร์ล ฟินสเตอร์\ คิดว่าเขาเป็น? Magnificent Light (2012)
Uh, it was old. It had tail fins.อื้อ มันเก่า มันปีกหลัง Mr. Sandman (2013)
Okay, looking for a red and white Cadillac with fins.โอเค หาคาดิแลกแดง ขาวที่มีปีก Mr. Sandman (2013)
By stretching your fins.เอาครีมออกมายืดเส้นยืดสายหน่อยเป็นไง Dark Hollow (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกะลิง[n. exp.] (nok kaling) EN: Grey-headed Parakeet   FR: Perruche de Finsch [f] ; Perruche à tête grise [f] ; Perruche à tête ardoisée [f]
นกปรอดสีคล้ำใต้คอเหลือง[n. exp.] (nok parøt sī khlam tāi khø leūang) EN: Finsch's Bulbul   FR: Bulbul à gorge jaune [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FINS    F IH1 N Z
FINSTAD    F IH1 N S T AH0 D
FINSTER    F IH1 N S T ER0
FINSCHER    F IH1 N SH ER0
FINSIDER    F IH1 N S AY0 D ER0
FINSTROM    F IH1 N S T R AH0 M
FINSIDER'S    F IH1 N S AY0 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fins    (n) fˈɪnz (f i1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, / ] fins; supporting surfaces, #34,377 [Add to Longdo]
蛙鞋[wā xié, ㄨㄚ ㄒㄧㄝˊ, ] fins (diving); flippers [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finsternis {f}darkness; gloom; gloominess [Add to Longdo]
finster {adv}gauntly [Add to Longdo]
finster {adv}gloomily [Add to Longdo]
finster {adv}loweringly [Add to Longdo]
finster {adv}murkily [Add to Longdo]
finster {adj}murky [Add to Longdo]
finsterobfuscatory [Add to Longdo]
finster blickento lour [Add to Longdo]
finster blickento scowl [Add to Longdo]
finster blickendlouring [Add to Longdo]
finster blickendscowling [Add to Longdo]
finster blickend {adv}scowlingly [Add to Longdo]
finster blickento glower [Add to Longdo]
finster blickendglowering [Add to Longdo]
Finschfrankolin {m} [ornith.]Finsch's Francolin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひれ酒;ヒレ酒;鰭酒[ひれざけ(ひれ酒;鰭酒);ヒレざけ(ヒレ酒), hirezake ( hire sake ; hire sake ); hire zake ( hire sake )] (n) hot sake with grilled fish fins (esp. fugu or sea bream) [Add to Longdo]
オープンヒールタイプ[, o-punhi-rutaipu] (n) type of scuba fin with an open heel, also called "adjustable fins" [Add to Longdo]
クロハギ;イエローフィンサージャンフィッシュ;イエローフィンサージョンフィッシュ[, kurohagi ; iero-finsa-janfisshu ; iero-finsa-jonfisshu] (n) yellowfin surgeonfish (Acanthurus xanthopterus, Indo-Pacific species of tang) [Add to Longdo]
スープフィンシャーク;スープフィン・シャーク[, su-pufinsha-ku ; su-pufin . sha-ku] (n) (See イコクエイラクブカ) tope shark (Galeorhinus galeus); soupfin shark [Add to Longdo]
ストライプドフィンサージョンフィッシュ;ストライプドフィンサージャンフィッシュ[, sutoraipudofinsa-jonfisshu ; sutoraipudofinsa-janfisshu] (n) striped-fin surgeonfish (Ctenochaetus marginatus, species of bristletooth tangs from the Pacific); blue-spotted bristletooth [Add to Longdo]
スレッドフィンスキャット[, sureddofinsukyatto] (n) threadfin scat (Rhinoprenes pentanemus, species of Western Pacific spadefish found from Papua New Guinea to northern Australia) [Add to Longdo]
フィンスタビライザー[, finsutabiraiza-] (n) fin stabilizer [Add to Longdo]
フィンドレビン[, findorebin] (n) vinyl drainpipe with fins [Add to Longdo]
ホワイトフィンサージョンフィッシュ;ホワイトフィンサージャンフィッシュ[, howaitofinsa-jonfisshu ; howaitofinsa-janfisshu] (n) whitefin surgeonfish (Acanthurus albipectoralis, species of Western Pacific tang found on the Great Barrier Reef through the Coral Sea to Tonga) [Add to Longdo]
担鰭骨[たんきこつ, tankikotsu] (n) bones supporting the fins of a fish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finns \Finns\, n. pl.; sing. {Finn}. (Ethnol.)
   (a) Natives of Finland; Finlanders.
   (b) A branch of the Mongolian race, inhabiting Northern and
     Eastern Europe, including the Magyars, Bulgarians,
     Permians, Lapps, and Finlanders. [Written also {Fins}.]
     [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Fins /fins/
  1. Finnish
  2. Finnish; Finnishlanguage

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top