ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

filzen

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filzen-, *filzen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา filzen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *filzen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we raid three or four bars without finding him, he'll either see us or get tipped off.Können wir ihn nicht in den ersten Bars, die wir filzen, schnappen, hat er uns schon gesehen oder ist gewarnt worden. Le Doulos (1962)
Some other time. Schultz, I gave you an order.Schultz, filzen Sie die Männer. A Klink, a Bomb and a Short Fuse (1966)
Hedley, it won't be necessary.Ihr braucht uns nicht zu filzenJudy and the Jailbirds (1967)
I'm very disappointed in you, Schultz, frisking me, of all people.Enttäuschend, Schultz, mich vor allen zu filzenThe Antique (1969)
They're tearing the place upside down.Sie filzen ganz schön gründlich. The Empty Parachute (1969)
Search him from his toenails to the last follicle on his head. Then bring him to me.Vom den Zehennägeln bis zur letzten Haarwurzel filzen und zu mir bringen. Diamonds Are Forever (1971)
I've got to frisk you, so turn around.Ich muss dich filzen, umdrehen. The Godfather (1972)
They're feeling me up every day.Eine Wanze tragen? Die filzen mich jeden Tag! Serpico (1973)
You practicing your frisk?Übst du das FilzenSerpico (1973)
If those goons search you, you won't get far carrying it there.Wenn diese Schläger Sie filzen, kommen Sie so nicht sehr weit. The Sting (1973)
I"II tell that monkey to spread before he crosses it.Ich lasse den Affen filzen, bevor er herüberkommt. King Kong (1976)
- You need a warrant to search us.- Du brauchst einen, um uns zu filzenOver the Edge (1979)
And are you armed, or do I have to embarrass both of us by a frisk?-Soll es auch. Bist du bewaffnet? Kann ich uns beiden das Filzen ersparen? A Plush Ride (1982)
Next time you want to search me, do it by the book, or you'll find yourself in hospital.Nächstes Mal hältst du dich beim Filzen an die Regeln. Sonst schick ich dich ins Krankenhaus. Le battant (1983)
This is the first airport I haven't been searched in.Sonst filzen die mich immer auf Flughäfen. Still Smokin (1983)
Well, that would explain the gag order... and the lack of results.Ich sagte: "In einer sicheren Gegend erwischen, Handschellen anlegen, filzen." Es läuft nun mal nicht immer nach Ihrem Schema. Knock, Knock... Who's There? (1987)
If he ain't a cop, why can't I frisk him?Wenn er kein Bulle ist, wieso darf ich ihn dann nicht filzenBeverly Hills Cop II (1987)
Why won't he let me frisk him then? Why?- Warum kann ich ihn nicht filzenBeverly Hills Cop II (1987)
I called a print team we can trust. I didn't say what we're looking for... ... justtosweepTreadstone and give me what they get.Ich habe dem Erkennungsdienstteam nicht gesagt, wen wir verdächtigen, nur dass sie Treadstone filzen sollen und mir geben, was sie finden. The Bourne Identity (1988)
If one of the players is the killer, Frank'll find him, even if he has to search every one of them.Wenn einer der Spieler ein Killer ist, findet Frank ihn, auch wenn er jeden einzelnen filzen muss. The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
They don't jack him up and shake him down.Sie reißen ihm nicht einfach die Arme hoch und filzen ihn. The Challenge (1989)
Ladies, sorry about this, but we're gonna have to frisk you.Meine Damen, tut uns sehr Leid, aber wir müssen Sie filzenTina, Is That You? (1991)
We must frisk people at the Audubon Ballroom meeting.Wir müssen die Leute filzenMalcolm X (1992)
No nothing till I get some answers.Filzen Sie die Männer. Blood In, Blood Out (1993)
- Frisk people within 50 yards.- Filzen Sie alle Verdächtigen. In the Line of Fire (1993)
Do you? - Wanna frisk me?Wollen Sie mich filzenI Love Trouble (1994)
One of our security guards actually tried to frisk me.Einer der Wachleute hat sogar versucht, mich zu filzenThe Paper (1994)
I'll have to frisk you.- Ich muss dich filzenAlarmed by Burglars (1996)
They'll frisk me when I go in.Sie werden mich filzenPayback (1999)
Turn around so I can frisk you.Drehen Sie sich um, damit ich Sie filzen kann. Payback (1999)
You pat him down.So Typen hast du zu filzenGo (1999)
They wanna toss my cell,Jimmy.Die wollen die Zelle filzenThe Hurricane (1999)
Bet they frisk him before he goes home.Den filzen sie doch jeden Abend, bevor er nach Hause geht. The Legend of Tennessee Moltisanti (1999)
So, are you gonna frisk me or fuck me?Willst du mich filzen oder ficken? Hellraiser: Inferno (2000)
I will have no shakedown.Mich wird schon niemand filzenNever Mind the Wall (2001)
And I want to check out Fitzgerald's desk again.Und ich will Fitzgeralds Schreibtisch filzenThe Curse of the Jade Scorpion (2001)
Next time we get this group together, we're gonna have to frisk for weapons.Und wir sollten beim nächsten Treffen alle Beteiligten auf Waffen filzenChristopher Returns (2001)
Yep, I get to frisk pretty little things like you all day... and get paid for it.Ich darf Dinger wie dich filzen und werde dafür bezahlt. Sweet Home Alabama (2002)
You gonna frisk me?Wollen Sie mich filzenRoad to Perdition (2002)
Do I have to frisk you on the way out?Muss ich dich am Ausgang filzenMondays in the Sun (2002)
They're checking her for weapons.Jetzt filzen sie sie. Day 2: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2002)
- And if they frisk me?- Und wenn sie mich filzenRendezvous (2002)
I laughed so hard when I thought of that that I peed a little.Hilf mir, oder wir filzen deinen Kofferraum. My First Step (2002)
- You wanna search me?- Willst du mich filzenCalvary (2003)
Would you like to search my apartment while you're at it?Wollen Sie die Wohnung filzen, da Sie schon dabei sind? Minimum Security (2003)
Frisk his ass again.Filzen Sie ihn noch mal. Taxi (2004)
I'll hold it for you in case the people inside search you.Ich bewahre sie für dich auf, falls die Leute dich da drin filzenCollateral (2004)
You never know. Sure you don't want to frisk me?Das weisst du nie.Willst du mich nicht filzenThe Distance (2004)
Gotta frisk you.Ich muss dich filzenA History of Violence (2005)
I gotta frisk you.Ich muss dich filzenA History of Violence (2005)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
filzento shakedown [Add to Longdo]
verfilzen | verfilzend | verfilzt | verfilzt | verfilzteto felt; to become felted | felting; becoming felted | felted | felts | felted [Add to Longdo]
(Haar) verfilzento become matted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  filzen /filtsən/
   shakedown

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top