ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

filmt

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filmt-, *filmt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา filmt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *filmt*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes? Yes? The peasant girl-- who is she?Sie spielte sogar in einer Serie mit ihren eigenen Kurzkomödien für Columbia, die von den Machern der Three Stooges verfilmt wurde. Sleeping Beauty (1959)
Phillip, watch out! Silence!Sie filmten viele Realfilmaufnahmen als Referenz, ohne diese zu kopieren und als ihre eigenen auszugeben. Beim Filmen dieser Version von Dornröschen war eine der großen Fragen bezüglich der Handlung die Entscheidung darüber, welche Art der Magie die drei Feen besaßen, wie and wann sie diese einsetzen konnten und welche Einschränkungen sie hatten. Denn hier haben sie nicht nur den Prinzen gerettet und ihn befreit, sondern ihm auch sein Schwert und seinen Schild gegeben. Sleeping Beauty (1959)
Mark, what a strange thing for your father to photograph.Mark, wie seltsam, dass Ihr Vater so etwas gefilmt hat. Peeping Tom (1960)
He photographed that?- Er hat das gefilmtPeeping Tom (1960)
She filmed what comes now.Sie hat das Folgende gefilmtPeeping Tom (1960)
- Oh, taking some shots.Ich habe ein wenig gefilmtPeeping Tom (1960)
She wanted to see something I photographed.Sie will etwas sehen, das ich gefilmt habe. Peeping Tom (1960)
Something about Mark photographing her.Dass Mark sie gefilmt hat. Peeping Tom (1960)
At the request of several delegates and with the full consent of our guests, the kanamits, these tests were filmed, cut together into one short film and you can watch them now.Auf Bitte mehrerer Delegierter und mit voller Zustimmung unser Gäste, den Kanamiten, wurden diese Tests gefilmt und zu einem kurzen Film zusammengeschnitten, den Sie jetzt sehen können. To Serve Man (1962)
I was filming today, in Tempelhof.Hab heute gefilmt, in Tempelhof. Die endlose Nacht (1963)
We are being filmed.Wir werden gefilmtFrom Russia with Love (1963)
Captured while entering a restaurant.Da ist sie, gefilmt auf dem Weg zum Restaurant. Juliet of the Spirits (1965)
And all they do is change the titles a little?Und dass sich nur die Filmtitel ändern? That Darn Cat! (1965)
Foiled by a cheap cinematic trick.Getäuscht mit einem billigen Filmtrick. What's New Pussycat (1965)
Well, that is understandable.- Gestern filmte ich Klara Zylinder. Movies Are Your Best Escape (1965)
- The detectives.- GefilmtThe Fortune Cookie (1966)
But if you're gonna do something foolish remember to show your good profile, because you are on Candid Camera!Aber wenn du was Dummes tust dann zeig dich von einer besten Seite, denn du wirst gefilmtThe Fortune Cookie (1966)
Pierre was in a film there.Pierre filmte dort. A Man and a Woman (1966)
How long has Marsh been filming childbirth and child care among the animals?Wie lange filmt Marsh schon Geburt und Kinderaufzug bei Tieren? Operation Springtime (1967)
Paula, I just got a good shot of a mother rhino showing her calf around for the first time.Ich habe gerade ein Mutternashorn gefilmt, das ihrem Kalb zum ersten Mal die Gegend zeigte. Operation Springtime (1967)
American film stock, identifiable as such, shot with an American camera by a photographer with the American Army.Amerikanisches Filmmaterial, als solches erkennbar, gefilmt mit amerikanischer Kamera von einem Fotografen der amerikanischen Armee. Action! (1967)
But it was shot here on a jungle set.Aber es wurde in einer Dschungelkulisse gefilmtAction! (1967)
Hugo, this will be exactly the same thing as we shot the last time.Hugo, das wird genau dasselbe sein wie das, was wir letztes Mal filmten. Action! (1967)
- filming the scenery.- und filmte die Landschaft. The Train (1967)
When they film my life story, you've got the part.Wenn man mein Leben verfilmt, bekommen Sie die Rolle Zigarre? The General (1967)
Poor photography.Schlecht gefilmtTomorrow Is Yesterday (1967)
I don't care what Judy says, I did see a gorilla. I even got it on film.Auch wenn ihr es nicht glaubt, ich habe einen Gorilla gefilmtThe Monster of Wameru (1968)
Take this! The faint!filmt ihn, wie er ohnmächtig wird. Shame (1968)
There'll be more coverage later. Thank you.Später wird noch mehr gefilmtPatterns of Force (1968)
They're sending cameras, film crews.Sie schicken Kameras, Filmteams. Hogan Goes Hollywood (1969)
Bob thinks he's shooting Gone with the Wind.Bob denkt, er filmt Vom Winde verweht. Bob & Carol & Ted & Alice (1969)
We have some film taken at one of the notorious weekend mouse parties where these disgusting little perverts meet.Wir haben auf einer dieser Mauspartys, auf denen sich diese Perversen treffen... am Wochenende gefilmtSex and Violence (1969)
I photographed everything, but you have nothing to worry about if we can come to some kind of an arrangement.Ich habe alles gefilmt. Aber keine Sorge, falls wir uns arrangieren können. Butterfly (1970)
I'm on film.Ich werde gefilmtLive from the Grill-o-Mat (1970)
It's film again.Schon wieder ein Filmteam. Live from the Grill-o-Mat (1970)
I have bad news. This room is surrounded by film.Dieser Raum wird rund herum gefilmtLive from the Grill-o-Mat (1970)
From the same team that brought you...Von dem Filmteam, das bereits die Filme... Scott of the Antarctic (1970)
YES, WE'RE ON FILM AT THE MOMENT, YOU SEE?Ja, wir werden gerade gefilmt, wie Sie sehen. The Spanish Inquisition (1970)
They'll break it up soon and go home after the TV cameras get a few shots.Sie gehen nach Hause, sobald die TV-Kameras gefilmt haben. Airport (1970)
Keep them moving. Keep the cameras moving.Filmt weiter! Beyond the Valley of the Dolls (1970)
But I've appeared in many magazines and newspapers and I have been in a movie.Aber ich war in Illustrierten und vielen Zeitungen abgebildet! Und ich habe auch schon mal gefilmtThe Owl and the Pussycat (1970)
Finally, I wish to announce that we have with us at this time television cameras of the National Network.Es sei noch bemerkt, dass das inländische Fernsehen mitfilmtPunishment Park (1971)
You're just waiting to kill us.Filmt das! Punishment Park (1971)
And I don't really care about the movie.Dass der Mörder uns gefilmt hat, macht mir nichts aus. Black Belly of the Tarantula (1971)
If we're on film... There must be someone filming us.Wenn es einen Film von uns gibt... muss es auch jemanden geben, der uns filmtThe Money Programme (1972)
If this is the crew who were filming us... Who's filming us now?Wenn das die Crew ist, die uns gefilmt hat... wer filmt uns dann jetzt? The Money Programme (1972)
They're making their movie all over the place, but they're not paying anybody.Ihr filmt überall, aber ihr bezahlt nicht dafür. Roma (1972)
My father shot that.Das hat mein Vater gefilmtSolaris (1971)
It's no use but I've got a good leadIch habe einen Hinweis bekommen, dass jemand dort gefilmt hat. A Gorgeous Girl Like Me (1972)
It was his hobbyEr hat bei der Kathedrale gefilmt... A Gorgeous Girl Like Me (1972)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Filmtransport {m} [photo.]film transport [Add to Longdo]
filmen; verfilmen; drehen | filmend; verfilmend; drehend | gefilmt; verfilmt; gedreht | filmte; verfilmte | nicht gefilmtto film; to shoot | filming; shooting | filmed; shot | filmed | unfilmed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
送り穴[おくりあな, okuriana] Perforation (fuer Filmtransport) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top