Search result for

filler

(43 entries)
(0.0311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filler-, *filler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filler[N] ผู้บรรจุ, See also: ผู้ใส่, สิ่งที่บรรจุ, เครื่องบรรจุ, เครื่องอัดกระป๋อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fillern. ผู้บรรจุ,ผู้ใส่,ผู้อัด,เครื่องอัด,เครื่องบรรจุ,สิ่งที่ใช้อัด

English-Thai: Nontri Dictionary
filler(n) สิ่งที่ทำให้เต็ม,เครื่องบรรจุ,เครื่องวัด,ไส้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fillerตัวเสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fillerตัวเติม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
filler capฝาช่องเติม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
filler metalโลหะเติม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filler rodลวดเติม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filler wireม้วนลวดเติม [มีความหมายเหมือนกับ welding wire] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fillerสารตัวเติมเป็นวัสดุที่อยู่ในรูปของแข็ง มีขนาดอนุภาคเล็ก ซึ่งอาจจะเติมลงไปในยางหรือน้ำยางได้ในปริมาณมากเพื่อปรับปรุงสมบัติต่างๆ หรือเพื่อลดต้นทุนการผลิต [เทคโนโลยียาง]
fillerfiller, วัสดุอุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Filler (Materials)สารตัวเติม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fillersสารเติม,ตัวผสม,วัสดุอัดแทรก,ไส้,สารเพิ่มเนื้อยาสีฟัน,สารช่วย [การแพทย์]
Fillers (Material)สารตัวเติม [TU Subject Heading]
Fillers, Concentrateเครื่องบรรจุส่วนผสม [การแพทย์]
Fillers, Extendingสารเติมเพิ่มปริมาณ [การแพทย์]
Fillers, Undercapเครื่องบรรจุสารผลักดัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
About these filler words of yours.ใช่ พวกคำเติมเนี่ยแหละ Environmental Science (2009)
- Like! - That's not a filler word.- รสชาติเหมือน... Environmental Science (2009)
It's a filler year. I am stuck in a filler year.ใช่ ช่วงอายุนี้ ฉันจะติดอยู่ในช่วงอายุนี้ตลอดไป Our Town (2012)
Most of it was just filler.ส่วนใหญ่ของมันเป็นฟิลเลอร์เพียงแค่. Now You See Me (2013)
Everything else that happens in the meantime is your amazing filler of a game.ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ในเวลาเดียวกัน เป็นสิ่งที่คุณช่วยเสริมให้เกมดูตระการตายิ่งขึ้น Free to Play (2014)
There is a gap, house left, rows EE, FF. Get fillers.มีเก้าอี้ว่างแถว-อี จัดคนไปนั่งให้เต็ม The Bodyguard (1992)
Hey lets get the coconut filler guy over here and how about the guy sweeping the sand?เฮ้ เก็บต้นมะพร้าวไว้ที่นี่ แล้วเกี่ยวกับคนที่กรนบนผืนทรายล่ะ Surf's Up (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินสอพอง[n.] (dinsøphøng) EN: soft-prepared chalk ; white clay filler   FR: craie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FILLER    F IH1 L ER0
FILLERS    F IH1 L ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schweißzusatzwerkstoff {m}filler metal [Add to Longdo]
Schweißzusatz {m}filler metal [Add to Longdo]
Kernreiter {m} (Wulst)filler (bead) [Add to Longdo]
Wulstfahne {f}filler strip (bead); flipper [Am.]; flipper strip [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィラー[, fira-] (n) filler [Add to Longdo]
給油口[きゅうゆこう, kyuuyukou] (n) fuel filler opening; tank pipe opening [Add to Longdo]
繋ぎ[つなぎ, tsunagi] (n) (uk) {comp} stopgap measure; filler (i.e. time, space); patch [Add to Longdo]
充填剤[じゅうてんざい, juutenzai] (n) filler (for making plastic, rubber, etc.) [Add to Longdo]
填料[てんりょう, tenryou] (n) loading material (for making paper); filler [Add to Longdo]
賦形剤[ふけいざい, fukeizai] (n) excipient (inactive ingredient added to a drug); filler [Add to Longdo]
埋め草[うめくさ, umekusa] (n) (page) filler [Add to Longdo]
六号記事[ろくごうきじ, rokugoukiji] (n) (space) filler; fill-in (in magazines, newspapers, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补白[bǔ bái, ㄅㄨˇ ㄅㄞˊ, / ] filler (in a newspaper or magazine) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Filler \Fill"er\, n.
   1. One who, or that which, fills; something used for filling.
    [1913 Webster]
 
       'T is mere filler, to stop a vacancy in the
       hexameter.              --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       They have six diggers to four fillers, so as to keep
       the fillers always at work.      --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Paint.) A composition, as of powdered silica and oil,
    used to fill the pores and grain of wood before applying
    paint, varnish, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. (Forestry) Any standing tree or standard higher than the
    surrounding coppice in the form of forest known as coppice
    under standards. Chiefly used in the pl.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Filler \Fill"er\, n. [From 1st {Fill}.]
   A thill horse. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 filler
   n 1: used for filling cracks or holes in a surface
   2: 100 filler equal 1 forint in Hungary
   3: copy to fill space between more important articles in the
     layout of a magazine or newspaper
   4: anything added to fill out a whole; "some of the items in the
     collection are mere makeweights" [syn: {makeweight},
     {filler}]
   5: the tobacco used to form the core of a cigar

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top