Search result for

figging

(6 entries)
(0.1035 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -figging-, *figging*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา figging มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *figging*)
CMU English Pronouncing Dictionary
FIGG    F IH1 G
FIGGE    F IH1 G
FIGGS    F IH1 G Z
FIGGIE    F IH1 G IY0
FIGGINS    F IH1 G IH2 N Z
FIGGIE'S    F IH1 G IY0 Z

Are you satisfied with the result?

Go to Top