Search result for

figer

(78 entries)
(0.0252 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -figer-, *figer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา figer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *figer*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I felt sorry for guys packed into gyms.... ..trying to look like how Calvin Klein or Tommy Hilfiger said they should.มันก็- - พอ! เวลาที่การต่อสู้จบลง Fight Club (1999)
I just talked to Tommy at Ralph Lauren who talked to Ralph at Tommy Hilfiger who slept with Calvin at Donna Karan who had drinks with Karenคนที่ดื่มกับคาเรน ที่เควิน ไคล์น เข้าประเด็นย่ะ! เค้ารู้กันหมดแล้วเรื่องที่แอตแลนติก แอทไทร์ถอนโฆษณา Grin and Bear It (2007)
Roger, get down here, you bald-headed nigger!Roger, komm zurück, du kahlköpfiger Nigger! The Wanderers (1979)
Haven't you got something better to do than hang around like a dog in heat?Hast du nichts Besseres zu tun, als wie ein läufiger Hund rumzuhängen? Bronco Billy (1980)
Haven't you got something better to do, besides hang around like a coyote in heat?Hast du nichts Besseres zu tun, als wie ein läufiger Kojote rumzuhängen? Bronco Billy (1980)
He's a regular at the Cock Pit and the Anvil.Er geht häufiger ins Cock Pit und ins Anvil. Cruising (1980)
Come on, you mule-headed slab-sided tub of meat!Komm schon, du eselköpfiger Braten. The Last Flight of Noah's Ark (1980)
A bald-headed guy goes for a walk one night in the Tiergarten district.Da geht ein Glatzköpfiger abends spazieren, im Tiergarten, und da .. Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
- It happens oftener and lasts longer.- Wurden sie häufiger und heftiger. The Heartache (1981)
I am a very stubborn old man.Ich bin ein dickköpfiger alter Mann. Forget Me Not (1982)
I've got a preliminary background check on our... almost client.Hier ist ein vorläufiger Check unseres Fastkunden. Steele Trap (1982)
"This file contains the complete set of papers, except for a number of secret documents, a few others which are part of still-active files, some correspondence lost in the floods of 1967... "Diese Akten enthalten die Gesamtzahl der Papiere, unter Ausnahme geheimer Dokumente und anderer, welche Teil umläufiger Akten sind, der 1967 bei der Überschwemmung verloren gegangenen Briefe... The Skeleton in the Cupboard (1982)
Judge, mayor And sometime that pig-Headed son of a bitch.Richter, Bürgermeister und manchmal ein Dickköpfiger Hurensohn. The Beast Within (1982)
We often get them.So was gibt es hier häufigerThe Living Dead Girl (1982)
But you do... testify quite a bit against other physicians.Aber Sie... haben schon häufiger gegen andere Ärzte ausgesagt. The Verdict (1982)
At that time I often met with my teacher and master,"Immer häufiger pflegte ich mit meinem Lehrmeister zusammenzukommen." Zeme roku 2484 (1983)
Our old boy, that baldish virgin.Unser alter Bursche, kahlköpfiger Junggeselle. Bez svideteley (1983)
As the spells, the visions grow stronger and more powerful, so the body weakens.In dem Maße, wie die Anfälle und damit die Visionen häufiger und mächtiger werden, wird er Körper geschwächt. The Dead Zone (1983)
Then as long as you realize that the memories are more likely to reoccur here...Solange Ihnen klar ist, dass die Erinnerungen hier häufiger wiederkehren. Psycho II (1983)
The appellate court ruled that stolen jewelry could have meant any other stolen jewelry... from any other robbery and gave the police a license to search for anything they felt like.Das Gericht entschied, "gestohlene Juwelen" sei ein weitläufiger Begriff, sodass die Polizei nach allem hätte suchen konnte. The Star Chamber (1983)
They'd been to that restaurant more than once.Sie waren wohl häufiger in dem Restaurant. Playing Possum (1984)
How much more exciting than being a stuffy old diplomat.Ist doch aufregender, als ein muffiger Diplomat zu sein. The Three Faces of Emily (1984)
Multistage axial compressor...Mehrstufiger Achsen-Kompressor... The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
But you turned him down. You're a smart kid.Aber du hast abgelehnt, weil du ein pfiffiger Junge bist. Against All Odds (1984)
You must come to see me more often.Du solltest mich viel häufiger besuchen kommen. Bolero (1984)
Do you often have lunch here, sir?Essen Sie häufiger hier? My New Partner (1984)
I may have been endowed with a pagan heart, imbibing inordinately, tickling the little girls and fondling overmuch, but I have given myself to God at keyboard and organ and other instruments more than most men, I tell you,Ich war vielleicht mit einem heidnischen Herzen ausgestattet, mit einer zügellosen Begierde, und streichelte und begrabschte die jungen Mädchen zu häufig, aber ich habe mich Gott am Klavier, an der Orgel und an anderen Instrumenten häufiger hingegeben als die meisten Männer, so viel steht fest, God Rot Tunbridge Wells! (1985)
Because lately I'm spending more time at the agency business... and you miss your personal attention.Weil ich in letzter Zeit immer häufiger ermittle und Sie sich vernachlässigt fühlen. Coffee, Tea or Steele (1985)
- Mercury retrograde.- Rückläufiger Merkur. A Lovely Little Affair (1985)
Like I said, Mercury retrograde.Wie gesagt, rückläufiger Merkur. A Lovely Little Affair (1985)
Sarah, where's your muddle-headed husband?Sarah, wo ist Ihr wirrköpfiger Ehemann? Out of Africa (1985)
You drive like a monkey in heat!Du fährst wie ein läufiger Affe! Remo Williams: The Adventure Begins (1985)
Emerson's a common enough name.Emerson ist ein häufiger Name. A Room with a View (1985)
- You do that all the time?- Trainierst du das häufigerMan to Man (1986)
I find myself asking these questions more and more.Ich stelle mir diese Frage immer häufigerThe Enemy Within (1986)
I get this all the time, you know.Ich tu das häufigerThree for the Road (1986)
It's Scarecrow's preliminary, sir.Scarecrows vorläufiger Bericht. The Man Who Died Twice (1986)
Quite. And the PM's getting far too keen on keeping the White House happy.Und der Premier entspricht immer häufiger dem, was das Weiße Haus möchte. A Victory for Democracy (1986)
The reality of Ray Brower was growing, and kept us moving despite the heat.Wir dachten immer häufiger an Ray Brower, und das trieb uns weiter. Stand by Me (1986)
- A common mistake, sir.- Ein häufiger Fehler, Sir. The Naked Now (1987)
Riker to Captain. I have a report, sir.Riker, vorläufiger Bericht an den Captain. The Naked Now (1987)
- Haunting abstract symbolism.Tief bewegender abstrakter Symbolismus. Affiger Mist. Amazon Women on the Moon (1987)
The Indian is more submissive towards the ruling race then the American Negro to his master.Oer Indianer ist der herrschenden Rasse gegenüber sogar unterwürfiger als der amerikanische Neger seinem Herrn gegenüber." Walker (1987)
Sometimes as a raven, more often as an owlet flying away like an arrow at dawnDann in Raben, haufiger in einen Kauy der bei Tagesanbruch wie ein Pfeil davonfliegt Il trovatore (1988)
He's just a hot-headed stubborn guy.Er ist nur ein hitzköpfiger, sturer Kerl. It's Not My Job (1988)
Working mothers make up more and more of today's work force, yet our city has only three daycare centres in operation.Berufstätige Mütter kommen doch immer häufiger vor, doch unsere Stadt stellt nur drei Kindertagesstätten zur Verfügung. Whose Trash Is It Anyway? (1988)
It's not your call.Ich möchte Sie gerne häufiger sehen. Blood & Roses (1988)
But what about your detective or, for that matter, Miss Mason?Man sollte meinen, er verließe häufiger sein Zimmer. Hell Hath No Fury (1988)
"Earth" "Oh!" "Earth!""Oh Erde" Immer häufiger möchte ich mich selbst aufzeichnen. On the Silver Globe (1988)
A baldheaded bear!Ein kahlköpfiger Bär. The Great Outdoors (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัง[v.] (khang) EN: be stagnant ; stagnate ; be stationary ; be unmoving ; be static   FR: stagner ; figer

CMU English Pronouncing Dictionary
HILFIGER    HH IH1 L F AY0 G ER0
HILFIGER    HH IH1 L F IH0 G ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
häufiger Fehler (insb. bei Programmierung)gotcha [Add to Longdo]
Promiskuität {f}; häufiger Partnerwechsel; sexuelle Freizügigkeit {f}promiscuity [Add to Longdo]
dickköpfigerbullheaded [Add to Longdo]
gegenläufiger Zyklusanticyclical pattern [Add to Longdo]
geläufig; allgemein bekannt {adj} | geläufiger | am geläufigstenfamiliar; common | more common | most common [Add to Longdo]
griffig; handlich {adj} | griffiger; handlicher | am griffigsten; am handlichstenhandy | handier | handiest [Add to Longdo]
häufig; weit verbreitet; gewöhnlich; gebräuchlich; normal {adj} | häufiger; gewöhnlicher; gebräuchlicher | am häufigsten; am gewöhnlichsten; am gebräuchlichstencommon | more common; commoner | most common; commonest [Add to Longdo]
häufig {adj} | häufiger | am häufigstenfrequent | more frequent | most frequent [Add to Longdo]
hefig {adj} | hefiger | am hefigstenyeasty | yeastier | yeastiest [Add to Longdo]
muffig; miefig; stockig {adj} | muffiger; miefiger; stockiger | am muffigsten; am miefigsten; am stockigstenmusty | mustier | mustiest [Add to Longdo]
muffig {adj} | muffiger | am muffigstensmelly | smellier | smelliest [Add to Longdo]
muffiger Geruchfust [Add to Longdo]
schlammig; morastig; sumpfig {adj} | schlammiger; morastiger; sumpfiger | am schlammigsten; am morastigsten; am sumpfigstenmiry | mirier | miriest [Add to Longdo]
seifig {adj} | seifiger | am seifigstensoapy | soapier | soapiest [Add to Longdo]
sumpfig; versumpft {adj} | sumpfiger | am sumpfigstenboggy | boggier | boggiest [Add to Longdo]
sumpfig; versumpft {adj} | sumpfiger | am sumpfigstenmarshy | marshier | marshiest [Add to Longdo]
sumpfig {adj} | sumpfiger | am sumpfigstenswampy | swampier | swampiest [Add to Longdo]
sumpfiger Flussarm | sumpfige Flussarmebayou | bayous [Add to Longdo]
unterwürfig {adj} | unterwürfiger | am unterwürfigstensubservient | more subservient | most subservient [Add to Longdo]
weitschweifig {adj} | weitschweifiger | am weitschweifigstendiffuse | more diffuse | most diffuse [Add to Longdo]
windschlüpfig; windschlüpfrig; windschnittig {adj} | windschlüpfiger | am windschlüpfigstenstreamlined | more streamlined | most streamlined [Add to Longdo]
Weißköpfiger Seeadler {m} [ornith.]Bald Eagle [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
国分寺[こくぶんじ, kokubunji] (haeufiger Tempelname) [Add to Longdo]
駒ケ岳[こまがたけ, komagatake] Komaga-take, (haeufiger Bergname in Japan) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top