Search result for

fiele

(51 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fiele-, *fiele*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fiele มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fiele*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Boy, he could fool me.Ich fiele darauf rein. The Gestapo Takeover (1970)
"Some fainted.""Einige fielen in Ohnmacht." The Magician (1958)
- I immediately took a liking to you.- Sie gefielen mir sofort. The Magician (1958)
You wouldn't like it, darling.Das gefiele dir nicht. Bell Book and Candle (1958)
I didn't even think of 'em till I had my hat on.Sie fielen mir erst ein, als ich den Hut schon aufhatte. The Big Country (1958)
They got shaken off their feet, kicked to death.Sie fielen um und wurden zu Tode getrampelt. Cowboy (1958)
After the war, we kept right on with what we'd been doing robbing banks, holding up stages.Nach dem Krieg machten wir einfach weiter damit, wir überfielen Banken und Kutschen. The Law and Jake Wade (1958)
We'd held up a bank.Wir überfielen eine Bank. The Law and Jake Wade (1958)
When I was young, girls were interested in dresses. - Sure.Zu meiner Zeit, gefielen den Mädchen die Kleider. Les tricheurs (1958)
You've never done it with guys you didn't like very much?Und du hast es nicht getan mit Burschen, die dir nicht gefielen? Les tricheurs (1958)
Already, in the treacherous hours of dawn, Jeanne had her doubts.Bereits in den verräterischen Stunden der Morgendämmerung, befielen Jeanne Selbstzweifel. The Lovers (1958)
Shortly afterwards, on the veranda didn't your husband slap you hard enough so that you fell against the wall?Kurz danach, auf der Veranda, schlug Sie da ihr Mann nicht so hart, dass Sie gegen die Wand fielen? Anatomy of a Murder (1959)
But you said that you loved... you loved what I was doing.Aber Sie sagten, meine Arbeit gefiele Ihnen sehr. Beloved Infidel (1959)
They have taken the quarters and they have armed themselves.Sie überfielen die Kaserne, um dort Waffen zu holen. Fever Mounts at El Pao (1959)
- Thousands of Martians are invading!- Tausende Marsmenschen fielen ein. The Mouse That Roared (1959)
Suddenly there was firing.Plötzlich fielen Schüsse. They Came to Cordura (1959)
All your schemes have failed up to now.Bis jetzt fielen Sie jedes Mal damit rein. The Red Circle (1960)
And I was certain when you pretended a robbery and chloroformed yourself. And you insisted that the thief get in the buildingsomehow over the roof. Haggett was watchingthe window.Und als Sie sich dann im Büro selbst überfielen und chloroformierten... und mir einreden wollten, der Täter sei übers Dach gekommen, auf dem Dach lag Haggett, da verstärkte sich mein Verdacht. The Red Circle (1960)
And you always did like the sort you could trust, didn't you?Und dir gefielen doch immer die, denen du auch vertrauen kannst, oder? A Breath of Scandal (1960)
If I'd fallen for that, I'd have been hooked twelve times.Wenn ich darauf reinfiele, hatte ich zwölf Frauen. Can-Can (1960)
When the Nazis marched into Denmark... they ordered every Jew to wear a yellow armband... with the Star of David on it. And when they...Als die Nazis in Dänemark einfielen, befahlen sie allen Juden, eine gelbe Armbinde mit dem Davidstern zu tragen. Exodus (1960)
Mother and Father wouldn't like that.- Vater und Mutter gefiele das nicht. The Virgin Spring (1960)
We also used to do things our parents didn't like.Wir taten früher auch Dinge, die unseren Eltern nicht gefielen. Makkers, staakt uw wild geraas (1960)
You screamed and I tried to pull you back but you twisted out of my grasp and you fell.Sie verloren die Nerven und rannten auf den Balkon. Ich versuchte, Sie zurückzuhalten, aber Sie rissen sich los und fielen. Midnight Lace (1960)
He fought Hitler. He and his paratroopers overran Germany.Jimmy und seine Fallschirmtruppe überfielen Deutschland. Ocean's 11 (1960)
Last night they overrun Las Vegas.Letzte Nacht überfielen sie Las Vegas. Ocean's 11 (1960)
They hijacked the town.Sie überfielen die Stadt. Ocean's 11 (1960)
As I said, I couldn't keep my eyes open.Wie ich sagte, mir fielen die Augen zu. Psycho (1960)
You like that doctor?Es scheint so, als gefiele dir dieser Doktor, hm? The Sun's Burial (1960)
Searchlights pick out the grim chaos in the rubble, as on the evening of the 4th of November,Scheinwerfer, um in den Trümmern zu suchen. Denn am 4. November fielen russische Panzer in die Stadt ein. The Forgotten Faces (1961)
But the minute we were back on board, we were attacked by pirates.Als wir das Schiff bestiegen, überfielen uns Piraten. Alye parusa (1961)
Just by using his mind, he took away the automobiles, the electricity, the machines, because they displeased him.Nur mit Hilfe seiner Gedanken, nahm es die Autos weg, die Stromversorgung und die Maschinen, denn sie missfielen ihm. It's a Good Life (1961)
Your love waned and soared with hers.Sie fielen auf den Tiefpunkt und stiegen auf den Höhepunkt mit Catherines Liebe. Jules and Jim (1962)
When the Immortals failed, all others lost heart.Als die Unsterblichen fielen, sank den anderen das Herz. The 300 Spartans (1962)
What would you do if she were attacked?Was würdest du tun, wenn er sie überfieleCape Fear (1962)
Tell me, I couldn't help noticing when you checked in tonight... It's part of my job, I notice human individuals and I noticed your face.Nebenbei, ich merke mir Gesichter, rein beruflich, und als Sie vorhin reinkamen, da fielen Sie mir auf. Lolita (1962)
Jocie waited up as long as she could. She turned in about a quarter to two.Jocie ist bis 1 Uhr 45 aufgeblieben, dann fielen ihr die Augen zu. The Manchurian Candidate (1962)
Both halves were with Patterson when we were attacked by Indians.Beide Hälften trug Patterson bei sich, als uns die Utahs überfielen. The Treasure of the Silver Lake (1962)
When your baby teeth came out you put them under the pillow for the tooth fairy.Als deine Milchzähne rausfielen, hast du sie für die Zahnfee unters Kopfkissen gelegt. Kick the Can (1962)
Well, the birds invaded the house.- Die Vögel fielen ins Haus ein. The Birds (1963)
The burning masts fell.Die brennenden Maste fielen. Cleopatra (1963)
And in the end, they fell.Und am Ende fielen sie alle. Cleopatra (1963)
I know everything. - That's why you tried to kill Xandros? - Me?Deine Leute überfielen Xandros! Goliath and the Sins of Babylon (1963)
When they came down on us, during the night... we did not even had time to react.Sie fielen plötzlich nachts über uns her. Goliath and the Sins of Babylon (1963)
Drunken Commanches were assaulting the trail.Betrunkene Komantschen überfielen den Treck. Old Shatterhand (1964)
The damned Romans invaded her settlement.Die Römer überfielen ihr Dorf. Carry On Cleo (1964)
She didn't like kids her age. They all pretended to be grown up.Lhre Kameraden gefielen ihr nicht, weil sie taten, als seien sie erwachsen, und so war sie stets allein... Red Desert (1964)
Those you were wont to take such delight in.Dieselben, die euch so gefielen. Hamlet (1964)
Something wrong with my shoulders?Bis jetzt gefielen Sie dir. Wie sagt man? The Troops of St. Tropez (1964)
Can you remember what happened before you fell?Können Sie sich erinnern, was geschah, bevor Sie fielen? The Gorgon (1964)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fallen | fallend | gefallen | du fällst | er/sie fällt | ich/er/sie fiel | er/sie ist/war gefallen | ich/er/sie fieleto fall {fell; fallen} | falling | fallen | you fall | he/she falls | I/he/she fell | he/she has/had fallen | I/he/she would fall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top