Search result for

fiel

(152 entries)
(0.0375 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fiel-, *fiel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
field[N] ทุ่งนา, See also: สนาม, ทุ่ง, ที่โล่ง, อาณาเขต, Syn. ground, plot, lot
field[N] วงการ, See also: แวดวง, สาขา, แผนก, ฝ่าย, Syn. branch, subject
field[VT] รับลูกบอล, See also: เก็บลูก, รับลูก, Syn. catch, handle
fielder[N] คนรับลูกในกีฬาเบสบอลและคริกเก็ต, Syn. ball chaser, shagger, fieldsman
field day[N] วันเล่นกีฬา, See also: วันแข่งขันกีฬา, วันรื่นเริง, Syn. holiday
field day[N] ช่วงเวลาแห่งความสุข, See also: วันแห่งชัยชนะ, ช่วงประสบความสำเร็จ, Syn. success, triumph, victory
fieldfare[N] นกยุโรปจำพวก Turdus pilaris มีหัวสีเทาและปีกสีน้ำตาล
fieldsman[N] คนรับลูกในกีฬาเบสบอลและคริกเก็ต, Syn. ball chaser, shagger, fielder
fieldwork[N] การศึกษาและสำรวจในสถานที่จริง, See also: การศึกษาภาคสนาม, การทำวิจัย, งานภาคสนาม, การออกสัมภาษณ์
fieldwork[N] การทำป้อมปราการของทหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
field(ฟีลดฺ) {fielded,fielding,fields} n. ทุ่ง,ทุ่งนา,ทุ่งกว้าง,เขตเหมืองแร่,สนาม,อาณาจักร,ขอบเขต,พื้น,ลาน vt. เก็บได้ลูก (บอล) ,จับลูกได้ vi. เป็นคนรับลูกในการเล่น (บาสเก็ตบอล,คริคเก๊ต), Syn. area หมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละ เรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้ หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record)
field dayวันเล่นกีฬา,วันปิกนิก,วันรื่นเริง,วันฝึกซ้อมสนาม,วันที่มีการแสดงบนสนาม
field lengthความยาวเขตข้อมูลหมายถึงขนาดความยาวของเขตข้อมูล (field) ที่สามารถกำหนดได้ เช่นเขตข้อมูล "ชื่อ" อาจใช้ความยาวถึงขนาด 30 ตัวอักขระ ส่วนเขตข้อมูล "อายุ" อาจใช้เพียง 2 ตัวอักขระ เป็นต้น แฟ้มข้อมูล (file) แต่ละแฟ้มจะต้องกำหนดเขตข้อมูลที่ใช้ชื่อเดียวกันให้ยาวเท่ากัน เช่น ถ้าเป็นเขตข้อมูล "ชื่อ" ไม่ว่าจะชื่อสั้นหรือยาวเพียงใด ก็ต้องใช้เนื้อที่ 30 ตัว อักขระหมดทั้งแฟ้ม
field marshalจอมพล
field of honourn. สนามรบ,สนามแข่งชัน
field tripn. การเรียนนอกสถานที่
field workn. การวิจัยค้นคว้าหรือสำรวจในสถานที่จริง., See also: fieldworker n.
afield(อะฟีลดฺ') adv. จากบ้าน, ไปนอก, นอกลู่นอกทาง, จากสิ่งที่คุ้นเคย, ไปบ้านนอก, ไปนา
battlefieldn. สนามรบ
data fieldเขตข้อมูลหมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละเรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record)

English-Thai: Nontri Dictionary
field(n) ทุ่ง,สนาม,ทุ่งหญ้า,ทุ่งนา,สนามรบ,สมรภูมิ,ขอบเขต,แผนก
FIELD field glass(n) กล้องส่องทางไกล
FIELD field marshal(n) จอมพล,แม่ทัพ
fieldwork(n) งานภาคสนาม
afield(adv) ในทุ่งนา,ที่ไกล
airfield(n) สนามบิน
battlefield(n) สมรภูมิ,สนามรบ
chesterfield(n) เสื้อคลุม,เก้าอี้นวมยาว
hayfield(n) ทุ่งปลูกหญ้าสำหรับทำหญ้าแห้ง
MAGNETIC magnetic field(n) สนามแม่เหล็ก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
field๑. เขตข้อมูล๒. สนาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
field๑. เขตข้อมูล๒. สนาม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fieldฟีลด์ [ใช้ในพีชคณิตนามธรรม] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
field classificationการจำแนกในสนาม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
field coil; field windingขดลวดสนามแม่เหล็ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
field electrode; cathode shieldขั้วหุ้มแคโทด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
field inquiryการสอบถามภาคสนาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
field lengthความยาวเขตข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
field relayรีเลย์ขดลวดสนามแม่เหล็ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
field serviceงานสนาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fieldเขตข้อมูล
เขตข้อมูล (field) คือ พื้นที่ที่กันไว้สำหรับเก็บข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรมฐานข้อมูล ซึ่งเป็นหน่วยย่อยรองลงมาจากระเบียน เป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละระเบียน เช่น เขตข้อมูลปีที่พิมพ์จะเป็นส่วนที่บอกได้ว่าระเบียนที่ค้นคืนได้ หรือที่แสดงผลอยู่นั้นจัดพิมพ์ในปีใด หรือเขตข้อมูลชื่อเรื่องช่วยจำกัดผลการค้นให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น

การลงรายการทรัพยากรห้องสมุดนั้น เขตข้อมูล (field) เป็นการกำหนดว่าแต่ละเขตข้อมูลนั้นจะมีความยาวเท่าไร และตำแหน่งเริ่มต้นที่ตำแหน่งใด โดยแต่ละระเบียนจะประกอบไปด้วยเขตข้อมูลจำนวนมากรวมกัน และจัดกลุ่มหรือประเภทของเขตข้อมูลด้วยหมายเลขประจำเขตข้อมูล โดยใช้เลข 3 หลัก เริ่มต้นจาก 001 ถึง 999 แทนชื่อเขตข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านข้อมูล ค้นหา และประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว

เขตข้อมูล (<b>fiel</b>d)

ตัวอย่างเขตข้อมูลโดยหมายเลขประจำเขตข้อมูล 3 หลัก ที่จำเป็น เช่น

 • 020 หมายเลขมาตรฐานหนังสือสากล (International Standard Book Number)
 • 100 ชื่อบุคคลที่เป็นรายการหลัก (Personal name main entry)
 • 245 ชื่อเรื่อง (Title information)
 • 260 ข้อมูลการพิมพ์(Publication information)
 • 300 ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ (Physical information)
 • 440 ชื่อชุด/รายการเพิ่ม (Series statement/added entry)
 • 500 หมายเหตุ (Note (s))
 • 650 หัวเรื่อง (Tropical subject headings)

นอกจากนี้ ยังทำให้ฐานข้อมูลมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

อ้างอิง :

คูคิน, แดน และวัง, เวลเลซ. (2539). พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับอ่านสนุก. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ทักษิณา สวนานนท์ และฐานิศรา เกียรติบารมี. (2546). พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (พิมพ์ครั้งที่ 10 ฉบับปรับปรุงใหม่ตลอดเล่ม). กรุงเทพฯ: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น. 

มหาวิทยาลัยบูรพา. (2548). สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
fieldเขตข้อมูล, สนาม, คอมพิวเตอร์: หน่วยย่อยที่สุดที่ข้อมูลระดับบิตมาเรียงต่อกันเพื่อแทนข้อมูลใดๆ ที่ต้องการเก็บในฐานข้อมูล ฟิสิกส์: ปริมาณที่ทำให้เกิดแรงกระทำต่อวัตถุ สนามมีสามชนิด ได้แก่ สนามโน้มถ่วง สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก สนามโน้มถ่วงทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงกระทำต่อมวลของวัตถ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Field capacityความจุความชื้นสนาม [อุตุนิยมวิทยา]
field capacityfield capacity, ความชื้นชลประทาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Field cropพืชไร่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Field cropsพืชไร่ [TU Subject Heading]
Field Dataข้อมูลจากสนาม [การแพทย์]
field ditchfield ditch, คูไส้ไก่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
field drainage systemfield drainage system, ระบบระบายน้ำในแปลงเพาะปลูก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Field Investigationการสืบสวนโรคในสนาม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The magnetic field of the planet is bleeding out.สนามแม่เหล็กของดาวนี้กำลังลด Dead Space: Downfall (2008)
My last analysis of the Marker suggests a psychosomatic energy field unlike anything I've ever seen.จากการวิเคราะห์สัญลักษณ์ล่าสุด บอกว่ามีรูปแบบพลังจิต ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย Dead Space: Downfall (2008)
But cancer plays the field. You're back to cancer?แต่มะเร็งก็สามารถมีส่วนได้ คุณกลับไปมะเร็ง Not Cancer (2008)
Yeah, like you're a field of roses.กลิ่นคุณเหมือนสวนกุหลาบ Not Cancer (2008)
Did you talk about whether this lung field looks a little dark?คุณพูดเกี่ยวกับปอดนี่ ว่าอะไรนะ ดูมืดไปนิด Lucky Thirteen (2008)
Blood in the field.เลือดอยู่ในสนาม The Itch (2008)
That energy field has left us defenceless.พลังงานนั่นทำให้เราสูญเสียการป้องกัน Rising Malevolence (2008)
Sir, the enemy is attempting to flee through the debris field.ท่านครับ พวกศัตรูพยายามที่จะหลบหนีผ่านซากปรักหักพังไปครับ Rising Malevolence (2008)
The trees and hedges around the crop fields are unharmed.ต้นไม้เเละพุ่มไม้ไม้ได้รับผลกระทบเลย The Labyrinth of Gedref (2008)
Move our ships through the asteroid field to engage them.เคลื่อนยานของเราผ่านสนามดาวเคราะห์น้อย แล้วจัดการกับพวกมันซะ Downfall of a Droid (2008)
Through the field, sir?ผ่านสนามเหรอครับ ท่าน Downfall of a Droid (2008)
I lost R2 in the field.ข้าทำอาร์ทูหายไปในสนามรบ Downfall of a Droid (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fielHe is a trailblazer in this field.
fielThe fields lay covered with deep snow.
fielSo pigeons can find their way home with the help of the Earth's magnetic field.
fielJapan can thus make a contribution in the fields of culture and education.
fielHe let his dog run free in the field.
fielThe fields yielded a good harvest.
fielFinally they saw a little hill in the middle of a field...and apple trees growing around.
fielEverything in the fields and mountains looks fresh when spring comes.
fielMr Wood came into the field.
fielSeed the fields with wheat.
fielWe put vegetable seeds in the field.
fielThe price minister fielded some tough questions at the press conference.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรีฑาประเภทลาน[N] field events, Ant. กรีฑาประเภทลู่, Example: เขาเป็นแชมป์กรีฑาประเภทลานที่วงการกีฬารู้จักกันดี, Count unit: ประเภท, ชนิด, Thai definition: การแข่งขันในบริเวณที่จัดไว้เป็นลานกว้าง เช่น ขว้างจักร กระโดดไกล เป็นต้น
สาขาวิชา[N] field, Example: คณะมนุษยศาสตร์มีสาขาวิชาต่างๆ มากมายที่น่าสนใจศึกษา, Count unit: สาขา, Thai definition: วิชาที่แยกย่อยออกไปจากวิชาหลัก
ไร่นา[N] field, Syn. ไร่, นา, Count unit: ไร่
วงการ[N] circle, See also: field, quarter, coterie, society, Syn. แวดวง, Example: Aristotle มีอิทธิพลต่อวงการศึกษา และวงการนักปรัชญาศาสนามาเป็นเวลานาน, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงาน, กลุ่มบุคคล
สายงาน[N] field, See also: line, Example: บริษัทควรส่งเสริมพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ, Count unit: สาย, Thai definition: ลักษณะงานประเภทต่างๆ
ภาคปฎิบัติ[N] practical part, See also: field training, practical section, practice, Ant. ภาคทฤษฎี, Example: การศึกษานอกสถานที่สะท้อนให้เห็นการศึกษาที่เน้นความสำคัญของภาคปฏิบัติ, Thai definition: ภาคลงมือทดลองทำจริงๆ
แขนง[N] field, See also: department, Syn. สาขา, Example: วิชาสัทศาสตร์เป็นแขนงหนึ่งของภาษาศาสตร์, Thai definition: ส่วนย่อยที่แยกออกจากส่วนใหญ่
งานสนาม[N] fieldwork, Syn. งานภาคสนาม, Example: นักวิจัยต้องทำงานสนามกันอย่างหนักเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ, Count unit: งาน
ปูนา[N] field crab, See also: genus Para-telphusa, Example: ปูนาเป็นศัตรูของข้าว เพราะปูได้กัดกินต้นข้าวที่ปักดำใหม่ๆ, Count unit: ตัว
สังเวียน[N] arena, See also: field, Syn. สนาม, เวที, Example: นักมวยคนนี้ขึ้นสังเวียนมาแล้วนับไม่ถ้วน และไม่เคยแพ้ให้ใคร, Count unit: สังเวียน, Thai definition: สนามแข่งขัน, ที่ต่อสู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาจักรวิทยาศาสตร์[n. exp.] (ānājak witthayāsāt) EN: domain of science ; field of science   FR: domaine de la science [m]
เชฟฯ ยูฯ[TM] (Chēf-Yū) EN: Sheffield United   FR: Sheffield United
ดำนา[v.] (damnā) EN: transplant in the field.   FR: repiquer
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department   FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
ดี[n.] (dī) EN: gallbladder ; bile ; gall   FR: bile [f] ; fiel [m]
เดินนา[v.] (doēnnā) EN: inspect a field for tax collection   
ฟิลด์[n.] (fil = filt) EN: field   FR: champ [m] ; rubrique [f]
ฮัดเดอร์สฟิลด์[TM] (Haddoēsfilt) EN: Huddersfield   FR: Huddersfield
จิ้งหรีดดำ[n. exp.] (jingrīt dam) EN: Field Cricket   

CMU English Pronouncing Dictionary
FIEL    F IY1 L
FIELD    F IY1 L D
FIELDS    F IY1 L D Z
FIELDS'    F IY1 L D Z
FIELDER    F IY1 L D ER0
FIELDEN    F IY1 L D AH0 N
FIELDED    F IY1 L D AH0 D
FIELD'S    F IY1 L D Z
FIELDERS    F IY1 L D ER0 Z
FIELDING    F IY1 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
field    (v) (f ii1 l d)
fields    (v) (f ii1 l d z)
fielded    (v) (f ii1 l d i d)
fielder    (n) (f ii1 l d @ r)
fielders    (n) (f ii1 l d @ z)
fielding    (v) (f ii1 l d i ng)
fieldsman    (n) (f ii1 l d z m @ n)
fieldsmen    (n) (f ii1 l d z m @ n)
fieldwork    (n) (f ii1 l d w @@ k)
fieldworks    (n) (f ii1 l d w @@ k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fielcascaded [Add to Longdo]
fiel hereinflopped [Add to Longdo]
fiel hintumbled [Add to Longdo]
fiel zurückrelapsed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
その筋;其の筋[そのすじ, sonosuji] (n) (1) that field; (2) the authorities (esp. the police) [Add to Longdo]
とんぶり[, tonburi] (n) belvedere fruit; field caviar; land caviar; mountain caviar; kochia seed [Add to Longdo]
アウトフィールダー[, autofi-ruda-] (n) (obsc) (See 外野手) outfielder [Add to Longdo]
アウトフィールド[, autofi-rudo] (n) outfield [Add to Longdo]
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] (n) {comp} access control field [Add to Longdo]
アスレチックフィールド[, asurechikkufi-rudo] (n) athletic field [Add to Longdo]
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] (n) {comp} address field; address part [Add to Longdo]
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] (n) {comp} address field extension [Add to Longdo]
インフィールダー[, infi-ruda-] (n) (obsc) (See 内野手) infielder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原野[yuán yě, ㄩㄢˊ ㄧㄝˇ, ] field; plain; open country [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] field; region; area; domain (taxonomy) [Add to Longdo]
场论[chǎng lùn, ㄔㄤˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] field theory (phys.) [Add to Longdo]
平原[píng yuán, ㄆㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, ] field; plain [Add to Longdo]
[tián, ㄊㄧㄢˊ, ] field; farm; surname Tian [Add to Longdo]
田地[tián dì, ㄊㄧㄢˊ ㄉㄧˋ, ] field; farmland; cropland [Add to Longdo]
田赛[tián sài, ㄊㄧㄢˊ ㄙㄞˋ, / ] field events (athletics competition) [Add to Longdo]
田野[tián yě, ㄊㄧㄢˊ ㄧㄝˇ, ] field; open land [Add to Longdo]
田间[tián jiān, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄢ, / ] field; farm; farming area; village [Add to Longdo]
[fàn, ㄈㄢˋ, ] field; farm [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field [Add to Longdo]
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part [Add to Longdo]
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] address field extension [Add to Longdo]
キーフィールド[きーふぃーるど, ki-fi-rudo] key field [Add to Longdo]
サブフィールド[さぶふぃーるど, sabufi-rudo] subfield [Add to Longdo]
セクタのデータ領域[せくたのデータりょういき, sekutano de-ta ryouiki] data field of a sector [Add to Longdo]
データフィールド[でーたふぃーるど, de-tafi-rudo] data field [Add to Longdo]
ヌルフィールド[ぬるふぃーるど, nurufi-rudo] null field [Add to Longdo]
パラメタフィールド[ぱらめたふぃーるど, parametafi-rudo] parameter field [Add to Longdo]
ビットフィールド[びっとふぃーるど, bittofi-rudo] bit-field [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 fiel [fjɛl]
   bile; gall
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 fiel
   faithful
   faithful; loyal
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 fiel [fiːl]
   cascaded; fell
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 fiel
   faithful
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top