Search result for

fidèles

(96 entries)
(0.1945 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fidèles-, *fidèles*, fidèle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fidèles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fidèles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infidel[ADJ] นอกรีต, See also: ไม่ซื่อสัตย์, Syn. pagan, irreligious, heathen, unbelieving
fidelity[N] ความจงรักภักดี, See also: ความซื่อสัตย์, Syn. allegiance, fealty, honesty
fidelity[N] ความถูกต้อง, See also: ความแม่นยำ, ความเที่ยงตรง, Syn. exactness, verity, Ant. untruthfulness
infidelity[N] การนอกใจ, See also: ความไม่เลื่อมใสศาสนา, การนอกรีต, Syn. misbelief, irreligion, disloyalty, Ant. fidelity
high fidelity[N] การรับส่งคลื่นเสียงที่ชัดและมีเสียงรบกวนน้อยมาก, Syn. hi-fi
semper fidelis[N] ซื่อสัตย์ตลอดเวลา (คติของนาวิกโยธินอเมริกา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fidelity(ฟิแดล'ลิที) n. ความซื่อสัตย์,ความจงรักภักดี,ความแม่นยำ,ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง, Syn. faithfulness
high fidelityการรับส่งคลื่นเสียงที่ชัดและมีเสียงรบกวนน้อย., See also: high-fidelity adj.
infidel(อิน'ฟิเดิล) n. ผู้ไม่เชื่อ,คนนอกศาสนา adj. ไม่เลื่อมใสศาสนา, Syn. nonbeliever
infidelity(อินฟีเดล'ลิที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่เลื่อมใสศาสนา,การนอกใจ,การนอกรีต

English-Thai: Nontri Dictionary
fidelity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความจงรักภักดี
infidel(adj) นอกศาสนา,ไม่ซื่อสัตย์,นอกใจ,ไม่เลื่อมใส
infidel(n) คนนอกศาสนา,คนนอกรีต,ความไม่เลื่อมใส
infidelity(n) ความนอกศาสนา,การนอกใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,การนอกรีต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fidelity guaranteeการประกันภัยความซื่อสัตย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fidelity guarantee insuranceการค้ำประกันความซื่อสัตย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fidelity insuranceการประกันภัยความซื่อสัตย์ มีความหมายเหมือนกับ fidelity guarantee [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wireless Fidelityระบบแลนไร้สาย มักจะเขียนทับศัพท์เป็น ไว-ไฟ หรือ ไว-ไฟ้ [คอมพิวเตอร์]
High-fidelity sound systemsระบบเสียงไฮไฟ [TU Subject Heading]
Wireless Fidelity (Wi-Fi)ไวไฟ, เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 ซึ่งใช้คลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ไวไฟเกิดจากการรวมกลุ่มกันของผู้ผลิตอุปกรณ์ เพื่อทดสอบว่าอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นทำงานได้ตามมาตรฐานของ IEEE 802.11 โดยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสัตย์[N] honesty, See also: loyalty, faithfulness, fidelity, Syn. ความซื่อตรง, ความสัตย์ซื่อ, Example: การเป็นคนดีนั้น จะต้องรักษาความสัตย์ประพฤติตนอยู่ในความดีรู้จักละวางความชั่วความทุจริต
นอกใจ[V] be unfaithful, See also: be adulterous, be philandering, be incontinent, be disloyal, be infidel, Example: สามีของวรรณานอกใจเธอ จึงทำให้เธอเป็นโรคประสาท, Thai definition: ประพฤติไม่ซื่อตรงต่อกันระหว่างคนที่เป็นคู่รักกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฮไฟ[n.] (haifai) EN: hi-fi   FR: hi-fi [f] (anglic.) ; haute fidélité [f] (audio)
ใจเดียว[v.] (jaidīo) EN: be faithful ; be constant in love ; be single-minded   FR: être fidèle en amour
ใจเดียว[adj.] (jaidīo) EN: single-hearted   FR: fidèle en amour
การค้ำประกันความซื่อสัตย์[n. exp.] (kān khamprakan khwām seūsat) EN: fidelity guarantee insurance   
คลาดเคลื่อน[adj.] (khlātkhleūoen) EN: incorrect   FR: incorrect ; infidèle
คู่ซี้[n.] (khūsī) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion   FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
เล่นชู้[v.] (lenchū) EN: commit adultery ; have an affair with   FR: tromper ; être infidèle
มีชู้[adj.] (mī chū) FR: infidèle ; volage
นอกใจ[v.] (nøkjai) EN: be unfaithful ; be adulterous ; be philandering ; be incontinent ; be disloyal ; be infidel   FR: être infidèle
พวก[n.] (phūak) EN: group ; faction ; party ; band ; company ; gang ; followers ; coterie   FR: groupe [m] ; association [f] ; clique [f] ; compagnie [f] ; faction [f] ; fidèles [mpl]
ซื่อสัตย์[adj.] (seūsat) EN: honest ; faithful ; loyal ; devote ; upright   FR: fidèle ; loyal ; dévoué ; honnête
สองใจ[adj.] (søngjai) EN: having two lovers at the same time   FR: infidèle

CMU English Pronouncing Dictionary
FIDEL    F AH0 D EH1 L
FIDEL'S    F AH0 D EH1 L Z
FIDELCO    F AH0 D EH1 L K OW0
INFIDEL    IH1 N F AH0 D EH2 L
FIDELIA    F AH0 D IY1 L Y AH0
FIDELITY    F AY2 D EH1 L AH0 T IY0
FIDELITY    F AH0 D EH1 L AH0 T IY0
FIDELCOR    F IH1 D AH0 L K AO2 R
INFIDELS    IH1 N F AH0 D EH0 L Z
FIDELITY'S    F AH0 D EH1 L AH0 T IY0 Z
FIDELITIES    F AH0 D EH1 L AH0 T IY0 Z
INFIDELITY    IH2 N F AH0 D EH1 L AH0 T IY0
INFIDELITIES    IH2 N F AH0 D EH1 L AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Fidel    (n) (f i d e1 l)
infidel    (n) (i1 n f i d @ l)
fidelity    (n) (f i1 d e1 l i t ii)
infidels    (n) (i1 n f i d @ l z)
infidelity    (n) (i2 n f i d e1 l i t ii)
infidelities    (n) (i2 n f i d e1 l i t i z)
high-fidelity    (n) - (h ai2 - f i d e1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイフィデリティ[, haifideritei] (n,adj-no) (See ハイファイ) high fidelity [Add to Longdo]
フィデリティー[, fideritei-] (n) fidelity (audio) [Add to Longdo]
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence) [Add to Longdo]
高性能[こうせいのう, kouseinou] (adj-na,n) high efficiency; high fidelity; high power; (P) [Add to Longdo]
[じつ(P);じち, jitsu (P); jichi] (n,adj-no) (1) truth; reality; (2) (じつ only) sincerity; honesty; fidelity; (3) (じつ only) content; substance; (4) (じつ only) (good) result; (P) [Add to Longdo]
[しん, shin] (adv,n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P) [Add to Longdo]
信義[しんぎ, shingi] (n) faith; fidelity; loyalty; (P) [Add to Longdo]
真実性[しんじつせい, shinjitsusei] (n) fidelity; truth; authenticity; credibility [Add to Longdo]
誠(P);実[まこと, makoto] (adv,n) (1) truth; reality; (2) sincerity; honesty; integrity; fidelity; (3) (arch) that's right (used when recalling forgotten information, suddenly changing the subject, etc.); (P) [Add to Longdo]
節義[せつぎ, setsugi] (n) fidelity to principle [Add to Longdo]
節操[せっそう, sessou] (n) (1) constancy; integrity; honor; honour; (2) chastity; fidelity; (P) [Add to Longdo]
[みさお, misao] (n) chastity; fidelity; honour; honor; faith; (P) [Add to Longdo]
操守[そうしゅ, soushu] (n) constancy; fidelity [Add to Longdo]
[ちゅう, chuu] (n) loyalty; devotion; fidelity; faithfulness [Add to Longdo]
忠実さ[ちゅうじつさ, chuujitsusa] (n) fidelity; faithfulness; loyalty [Add to Longdo]
忠実度[ちゅうじつど, chuujitsudo] (n) fidelity [Add to Longdo]
忠誠[ちゅうせい, chuusei] (adj-na,n) loyalty; sincerity; allegiance; fidelity; integrity; (P) [Add to Longdo]
忠節[ちゅうせつ, chuusetsu] (n) loyalty; allegiance; fidelity [Add to Longdo]
貞淑[ていしゅく, teishuku] (adj-na,n) chastity; virtue; fidelity; feminine modesty [Add to Longdo]
貞節[ていせつ, teisetsu] (adj-na,n) chastity; virtue; fidelity [Add to Longdo]
貞操[ていそう, teisou] (n) chastity; virtue; fidelity [Add to Longdo]
背信[はいしん, haishin] (n,vs,adj-no) betrayal; infidelity; (P) [Add to Longdo]
不義[ふぎ, fugi] (n,adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official [Add to Longdo]
不義密通[ふぎみっつう, fugimittsuu] (n) adultery; infidelity [Add to Longdo]
不信仰[ふしんこう, fushinkou] (n) lack of faith; unbelief; impiety; infidelity [Add to Longdo]
不信心[ふしんじん, fushinjin] (adj-na,n) impiety; unbelief; infidelity [Add to Longdo]
不審[ふしん, fushin] (adj-na,n) incomplete understanding; doubt; question; distrust; suspicion; strangeness; infidelity; (P) [Add to Longdo]
不忠[ふちゅう, fuchuu] (adj-na,n) disloyalty; infidelity [Add to Longdo]
不貞[ふてい, futei] (adj-na,n,adj-no) unfaithfulness; infidelity; unchastity [Add to Longdo]
浮気(P);うわ気[うわき, uwaki] (n,adj-na,vs) (1) (sens) extramarital sex; affair; fooling around; (2) infidelity; wantonness; unfaithfulness; inconstancy; fickleness; caprice; (P) [Add to Longdo]
老実[ろうじつ, roujitsu] (adj-na,n) loyalty; fidelity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, / ] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信) [Add to Longdo]
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, ] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas [Add to Longdo]
保真度[bǎo zhēn dù, ㄅㄠˇ ㄓㄣ ㄉㄨˋ, ] fidelity [Add to Longdo]
卡斯特罗[Kǎ sī tè luó, ㄎㄚˇ ㄙ ㄊㄜˋ ㄌㄨㄛˊ, / ] (Fidel) Castro [Add to Longdo]
失真[shī zhēn, ㄕ ㄓㄣ, ] to lack fidelity [Add to Longdo]
孝悌忠信[xiào tì zhōng xìn, ㄒㄧㄠˋ ㄊㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, ] Confucian moral injunctions of fidelity; piety to one's parents, respect to one's older brother, loyalty to one's monarch, faith to one's male friends [Add to Longdo]
忠诚[zhōng chéng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] devoted; fidelity; loyal; loyalty [Add to Longdo]
拉莫斯[Lā mò sī, ㄌㄚ ㄇㄛˋ ㄙ, ] (Philippine President Fidel) Ramos [Add to Longdo]
异心[yì xīn, ㄧˋ ㄒㄧㄣ, / ] different feelings; disloyalty; infidelity; malice [Add to Longdo]
菲德尔[Fēi dé ěr, ㄈㄟ ㄉㄜˊ ㄦˇ, / ] Fidel (name) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top