Search result for

fic

(148 entries)
(0.107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fic-, *fic*
English-Thai: Longdo Dictionary
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
artificially(adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง
artificial preservative(n phrase) สารเคมีกันเสีย
Office of the Council of State(n org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.krisdika.go.th/
sufficiency economyเศรษฐกิจพอเพียง
accumulated deficit(n) ขาดทุนสะสม เช่น The accumulated deficit will have to be funded in one of three ways: through higher premiums, reductions in costs, or a transfer from the general fund.
medical certificate(n) ใบรับรองแพทย์
attention deficit disorder(n) โรคสมาธิสั้น เช่น According to the National Institute of Mental Health, attention deficit disorder (ADD) is a legitimate psychologic condition. , S. ADD, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
government accountability office(org ) สำนักงานบัญชีกลาง
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fic[SUF] ซึ่งทำหรือทำให้เกิด
fict[ABBR] คำย่อของ fiction และ fictitious
fiche[N] ฟิลม์ขนาดเล็กที่เก็บข้อมูลปริมาณมากได้, Syn. microfiche
fichu[N] ผ้าพันคอสามเหลี่ยมสตรีที่ใช้คล้องปิดไหล่และผูกปลายตรงอก, Syn. muffler
fickle[ADJ] แปรปรวน, See also: ซึ่งไม่แน่นอน, ซึ่งขึ้นๆ ลงๆ, Syn. capricious, whimsical, inconstant, Ant. predictable, constant
fiction[N] บันเทิงคดี, See also: นวนิยาย, เรื่องเล่า, เรื่องโกหก, Syn. fable, story, fairy tale
fictive[ADJ] ซึ่งเป็นจินตนาการ, See also: เกี่ยวกับนวนิยาย, ซึ่งเป็นเรื่องสร้างขึ้น, ซึ่งไม่เป็นจริง, Syn. imaginative, originative, Ant. imitative, unproductive
fictionist[N] นักแต่งนวนิยาย, Syn. novelist
fictitious[ADJ] ไม่จริง, See also: ไม่แท้, ซึ่งแต่งขึ้นมา, Syn. imaginary, made-up, untrue, Ant. real
fictionalize[VT] ทำให้เป็นนวนิยาย, Syn. fantasize, idealize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fiche(ฟีช) n. ฟิล์มจิ๋ว
fichuผ้าพันคอสตรี
fickle(ฟิค'เคิล) adj.เปลี่ยนแปลงได้,เอาแน่ไม่ได้,เหลาะแหละ,แล้วแต่อารมณ์,หลายใจ., See also: fickleness n., Syn. unstable
fictileadj. ซึ่งทำเป็นรูปร่างต่างได้,ซึ่งทำด้วยดิน
fiction(ฟิค'เชิน) n. นวนิยาย,นิทาน,เรื่องโกหก,ความเท็จ,การเสกสรรเรื่องขึ้น, Syn. story
fictionistn. นักเขียนนวนิยาย
fictitious(ฟิคทิช'เชิส) adj.ซึ่งเป็นเรื่องโกหก,ไม่จริง,ไม่มีตัวตน,ซึ่งเสกสรรขึ้น,ปลอม,ไม่แท้., See also: fictitiousness n.
fictiveadj. จินตานาการ.
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
aerification(แอริฟิเค' เชิน) n. การรวมกับอากาศ, ภาวะที่รวมกับอากาศ (act of combining with air)

English-Thai: Nontri Dictionary
fickle(adj) เปลี่ยนแปลงเสมอ,กลับกลอก,ไม่แน่นอน,เหลาะแหละ,โลเล
fiction(n) นวนิยาย,นิทาน,เรื่องเริงรมย์,เรื่องอ่านเล่น,เรื่องโกหก
fictitious(adj) ที่ประดิษฐ์ขึ้น,ที่โกหก,ที่กุขึ้น,ปลอม,ไม่จริง,ซึ่งแต่งขึ้น
amplification(n) การขยาย
artifice(n) ความชำนาญ,เล่ห์กล,อุบาย
artificer(n) ผู้ชำนาญงาน,ผู้สร้าง,ผู้ใช้อุบาย
artificial(adj) เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง
beatific(adj) ซึ่งประสาทพร,น่าปีติ,เป็นสุข
beatification(n) การประสาทพร,ความสุข
benefice(n) ของบริจาค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fictionบันเทิงคดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiction of lawข้อสันนิษฐานของกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiction, legalนิติสมมุติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiction, legalเรื่องสมมุติทางกฎหมาย, นิติสมมติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fictitiousลวง, อำพราง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ficepital Groveกระดูกต้นแขนส่วนเป็นที่ติดของหัวกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Fick's Lawกฏของฟิค [การแพทย์]
Fictionนวนิยาย [TU Subject Heading]
Fiction bookหนังสือบันเทิงคดี
หนังสือบันเทิงคดี เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน ซึ่งต้องการให้ความบันเทิงและความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านเป็นหลัก อาจสอดแทรกความรู้และความคิดต่างๆ ไว้ด้วย แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

1 นวนิยาย เป็นหนังสือที่ผู้เขียน เขียนขึ้นเพื่อให้เกิดความบันเทิงแก่ผู้อ่าน โดยไม่เน้นความเป็นจริงหรือเนื้อหาสาระ

2 เรื่องสั้น เป็นหนังสือที่ผู้เขียน เขียนขึ้นตามวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับนวนิยาย แต่มีเนื้อหาน้อยกว่านวนิยาย มักรวมหลายเรื่อง อยู่ในเล่มเดียวกัน

3 หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่มีเนื้อหาง่ายๆ หรือ เป็นหนังสือ ภาพการ์ตูน หนังสือประเภทนี้จะให้ความรู้ คติสอนใจ และสนองความต้องการอยากรู้อยากเห็นของเด็ก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Penned by brooklyn's lamest fiction writer?หนูน้อยนักเขียนแห่งบลู๊คลินหนะ New Haven Can Wait (2008)
Well, we all create fictions to deal with our pain.คนเรามักสร้างเรื่องขึ้นมา เพื่อจัดการกับความเจ็บปวด The Lazarus Project (2008)
We all create fictions to hide our pain.เรามักสร้างเรื่องขึ้นมา เพื่อซ่อนความเจ็บปวด The Lazarus Project (2008)
You barbaric piece of pulp fiction!แกมันพวกคนเถื่อนในนิยายชั้นต่ำแท้ๆ Inkheart (2008)
That's fact, this is fiction.นั่นคือความจริง ที่อยู่ในเรื่องแต่ง Frost/Nixon (2008)
Time to get your head out of those fiction books and start learning about fact.ครูว่า มันน่าจะถึงเวลาที่เธอ เลิกสนใจหนังสือพวกนั้นได้แล้วนะ แล้วมาเรียนความเป็นจริงได้แล้ว The Boy in the Striped Pajamas (2008)
It's fiction.มันเป็นนิยาย Boxed In (2008)
In pulp fiction he wore black.ในพัลบ์ ฟิคชั่นเขาแต่งชุดสีดำ Hey! Mr. Pibb! (2009)
They're total fiction. -That's a serious thing to say.ไม่ เธอเจอผลชันสูตรศพพวกนี้ Some Kinda Love (2009)
Back over the line from fiction to reality.ระหว่างเส้น ของ นิยายและความจริง The Fourth Kind (2009)
Sam and Dean are fictional characters.แซมกับดีนเป็นแค่ตัวละครที่แต่งขึ้นเท่านั้น The Monster at the End of This Book (2009)
Hey, listen in the calendar section all week long there's a fiction writer's seminar at UNM.เป็นวันหยุดยาว มีการจัดการประชุมสัมมนานักเขียนนิยาย ที่มหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโก และ คุณรู้นะ พูดคุยเกี่ยวกับวิธีการเผยแผ่ Down (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ficFiction is as old as fairy tales and myths.
ficHe's very fond of science fiction.
ficThat ugly butcher resembles that fictional monster.
ficHe can't tell fact from fiction.
ficHe prefers poetry to fiction.
ficThis is a fact, not a fiction.
ficThe news is fiction.
ficThe story of the lost prince was a fiction.
ficHe expressed it in the form of fiction.
ficThis game is a work of fiction.
ficThe fiction reduced girls to tears.
ficFact is stranger than fiction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลียบ[N] species of a tree, See also: Ficus insectica, Syn. ต้นเลียบ, Example: เด็กๆ สมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักต้นเลียบกันแล้ว, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อพรรณไม้ต้น คล้ายต้นกร่าง มักขึ้นตามต้นไม้อื่น
ไทร[N] banyan, See also: Ficus bengalensis (Moraceae), Syn. ต้นไทร, Thai definition: ชื่อไม้ต้นในสกุล Ficus วงศ์ Moraceae มีหลายชนิด เช่น ไทรย้อย (F. benjamina Linn.) ไทรย้อย ใบทู่ หรือ ไฮฮี (F. microcarpa Linn. f.)
อุทุมพร[N] Ficus glomerate, Count unit: ต้น, ผล, Thai definition: ชื่อมะเดื่อชนิดหนึ่ง
ฮ่างหลวง[N] Ficus altissima Bl., Syn. กร่าง, ไทรทอง, ลุง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด Ficus altissima Bl. ในวงศ์ Moraceae เปลือกเรียบสีเทา ใบกว้างหนารูปไข่ ปลายมน ไม่มีขน ผลกลม เมื่อสุกสีส้มออกแดง, ลุง ฮ่างหลวง หรือ ไทรทอง ก็เรียก
ความแปรผัน[N] changeableness, See also: fickleness, inconstancy, Syn. ความแปรเปลี่ยน, ความเปลี่ยนแปลง, ความผันแปร, Example: วิถีชีวิตของคนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามความแปรผันของสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
นวนิยาย[N] novel, See also: fiction, Syn. นิยาย, Example: น้องหมูเขาชอบอ่านนวนิยายโดยเฉพาะเรื่องที่ทมยันตีเป็นผู้แต่ง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องยาวที่แต่งขึ้นเป็นแบบร้อยแก้ว จากชีวิตจริง นิทานพื้นบ้านพื้นเมือง จินตนาการ หรือประสบการณ์เป็นต้น
หนังสืออ่านเล่น[N] fiction

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารสำนักงาน[n. exp.] (ākhān samnakngān) EN: office building   FR: immeuble de bureaux [m]
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer   FR: conseiller du roi [m]
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อนุปริญญา[n.] (anuparinyā) EN: diploma   FR: diplôme [m] ; certificat [m]
เอาใจยาก[v. exp.] (aojai yāk) FR: être exigeant ; être difficile
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy   FR: indigent ; nécessiteux
อรรถกวี[n.] (atthakawī) EN: writer of non-fiction   
ใบ[n.] (bai) EN: warrant ; certificate ; document ; card   FR: document [m] ; certificat [m] ; permis [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FICO    F IY1 K OW0
FICK    F IH1 K
FICCO    F IH1 K OW0
FICEK    F IH1 S IH0 K
FICKE    F IH1 K
FICOM    F IH1 K AA0 M
FICKEN    F IH1 K AH0 N
FICKLE    F IH1 K AH0 L
FICKES    F IH1 K S
FICKEL    F IH1 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fickle    (j) (f i1 k l)
fiction    (n) (f i1 k sh @ n)
fictions    (n) (f i1 k sh @ n z)
fictional    (j) (f i1 k sh @ n l)
fickleness    (n) (f i1 k l n @ s)
fictitious    (j) (f i1 k t i1 sh @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fichte {f} [bot.] | Fichten {pl}spruce | spruces [Add to Longdo]
Fichtenholz {n} | Fichtenhölzer {pl}spruce wood | spruce woods [Add to Longdo]
Fichtennadel {f} | Fichtennadeln {pl}spruce needle | spruce needles [Add to Longdo]
Fick {m} [slang]bang [Add to Longdo]
Ficken {n}; Fickerei {f} [slang]fucking; fuck [slang] [Add to Longdo]
ficken; vögeln; bumsen | mit jdm. fickento fuck; to hump; to shag [Br.]; to root [Austr.] [slang] | to fuck sb.; to have a bang with sb. [Add to Longdo]
Fichtenammer {f} [ornith.]Pine Bunting (Emberiza leucocephalos) [Add to Longdo]
Fichtenkreuzschnabel {m} [ornith.]Red Crossbill (Loxia curvirostra) [Add to Longdo]
Fichtentyrann {m} [ornith.]Olive-sided Flycatcher [Add to Longdo]
Fichtenmeise {f} [ornith.]Rufous-naped Tit [Add to Longdo]
Fichtenwaldsänger {m} [ornith.]Blackburnian Warbler [Add to Longdo]
Fichtenzeisig {m} [ornith.]Pine Siskin [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maléfice(n) |m| คำสาป เช่น Avant longtemps, les cinéphiles seront lassés par ce long métrage qui tente, sans succès, d'expliquer les causes du terrible maléfice.
affiche(n ) |f| รูปโฆษณาติดผนัง, โปสเตอร์ เช่น L'affiche de théâtre se découvre dans la rue, dans n'importe quel espace public, perdue dans une forêt de panneaux, pancartes, enseignes, publicités.

Japanese-English: EDICT Dictionary
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI [Add to Longdo]
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]
AO[エーオー, e-o-] (n) admissions office; admission office [Add to Longdo]
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假戏真唱[jiǎ xì zhēn chàng, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧˋ ㄓㄣ ㄔㄤˋ, / ] fiction comes true; play-acting that turns into reality [Add to Longdo]
多变[duō biàn, ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄢˋ, / ] fickle; multi-variate (math.) [Add to Longdo]
故事片[gù shi piān, ㄍㄨˋ ㄕ˙ ㄆㄧㄢ, ] fictional film; feature film [Add to Longdo]
薄幸[bó xìng, ㄅㄛˊ ㄒㄧㄥˋ, ] fickle; inconstant person [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] Ficus pumila [Add to Longdo]
虚拟[xū nǐ, ㄒㄩ ㄋㄧˇ, / ] fictitious; theoretical; virtual [Add to Longdo]
虚构小说[xū gòu xiǎo shuō, ㄒㄩ ㄍㄡˋ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, / ] fiction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] address modification [Add to Longdo]
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] address modification [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS) [Add to Longdo]
エネルギー効率[エネルギーこうりつ, enerugi-kouritsu] energy efficient [Add to Longdo]
オフィスアプリケーション[おふぃすあぷりけーしょん, ofisuapurike-shon] office application [Add to Longdo]
オフィスコンピューター[おふぃすこんぴゅーたー, ofisukonpyu-ta-] office computer [Add to Longdo]
オフコン[おふこん, ofukon] office computer (abbr) [Add to Longdo]
オブジェクト修飾[オブジェクトしゅうしょく, obujiekuto shuushoku] object modification [Add to Longdo]
キー入力検証[キーにゅうりょくけんしょう, ki-nyuuryokukenshou] keystroke verification [Add to Longdo]
コード化[コードか, ko-do ka] encoding (vs), codification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  FIC
         First International Computer [inc.] (manufacturer)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top