ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fibrin

F AY1 B R AH0 N   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fibrin-, *fibrin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fibrin[N] โปรตีนซึ่งทำให้โลหิตแข็งตัว, See also: ไฟบริน
fibrinogen[N] โปรตีนในพลาสมาที่ช่วยทำให้โลหิตแข็งตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fibrin(ไฟ' บริน) n. โปรตีนชนิดหนึ่งที่ทำให้โลหิตแข็งตัวหรือจับตัวเป็นลิ่มโลหิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fibrinไฟบริน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrinous pleurisyเยื่อหุ้มปอดอักเสบใยเหนียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fibrinไฟบริน,สาร,ไฟบริน [การแพทย์]
fibrinไฟบริน, สารที่มีลักษณะเป็นเส้นใยเหนียวพบในเลือด ช่วยในการแข็งตัวของเลือดเมื่อเกิดบาดแผล โดยไฟบรินจะประสานกันเป็นร่างแหอุดรอยฉีกขาดของเส้นเลือดตรงบริเวณปากแผล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fibrin Clotลิ่มไฟบริน,ลิ่มเลือด [การแพทย์]
Fibrin Fibrinogen Degradation Productsไฟบรินไฟบริโนเจนดีเกรเดชัน,สาร [การแพทย์]
Fibrin Formationการเกิดไฟบริน [การแพทย์]
Fibrin Platelet Emboliลิ่มเลือด [การแพทย์]
Fibrin, Cross-Linkageลิ่มเลือดที่แข็งแรง [การแพทย์]
Fibrinogenไฟบริโนเจน [TU Subject Heading]
Fibrinogenไฟบริโนเจน,สาร,ไฟบริโนเจน,สารไฟบริโนเจน [การแพทย์]
fibrinogenไฟบริโนเจน, โปรตีนชนิดหนึ่งในน้ำเลือด ซึ่งจะถูกเปลี่ยนให้เป็นไฟบริน เพื่อช่วยในการแข็งตัวของเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I did a fibrinogen test.ไม่มีวิตามิน สมุนไพร Yankee White (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary
FIBRIN    F AY1 B R AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィブリノーゲン;フィブリノゲン[, fiburino-gen ; fiburinogen] (n) fibrinogen [Add to Longdo]
フィブリン[, fiburin] (n) fibrin [Add to Longdo]
繊維素[せんいそ, sen'iso] (n) (1) (See セルロース) cellulose; (2) (See フィブリン) fibrin [Add to Longdo]
繊維素原[せんいそげん, sen'isogen] (n) (obsc) (See フィブリノーゲン) fibrinogen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fibrin \Fi"brin\, n. [Cf. F. fibrine. See {Fiber}.] (Physiol.
   Chem.)
   1. A white, albuminous, fibrous substance, formed in the
    coagulation of the blood either by decomposition of
    fibrinogen, or from the union of fibrinogen and
    paraglobulin which exist separately in the blood. It is
    insoluble in water, but is readily digestible in gastric
    and pancreatic juice.
    [1913 Webster]
 
   2. The white, albuminous mass remaining after washing lean
    beef or other meat with water until all coloring matter is
    removed; the fibrous portion of the muscle tissue; flesh
    fibrin.
    [1913 Webster]
 
   3. An albuminous body, resembling animal fibrin in
    composition, found in cereal grains and similar seeds;
    vegetable fibrin.
    [1913 Webster]
 
   {Fibrin factors} (Physiol.), the albuminous bodies,
    paraglobulin and fibrinigen in the blood, which, by the
    action of the fibrin ferment, are changed into fibrin, in
    coagulation.
 
   {Fibrin ferment} (Physiol. Chem.), a ferment which makes its
    appearance in the blood shortly after it is shed, and is
    supposed to be the active agent in causing coagulation of
    the blood, with formation of fibrin.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fibrin
   n 1: a white insoluble fibrous protein formed by the action of
      thrombin on fibrinogen when blood clots; it forms a network
      that traps red cells and platelets

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top