Search result for

feure

(53 entries)
(1.4494 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feure-, *feure*
Possible hiragana form: ふぇうれ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา feure มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *feure*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I was thinking more of a chauffeured drive in the country, to the ball my parents are throwing for the Givenchy exhibition.ดีล่ะ,ผมคิดอยู่ว่า มากกว่าการเป็นพนักงานขับรถในประเทศนี้ จนถึงงานบอลล์ ที่พ่อแม่ผมให้ไป Double Identity (2010)
I'm confident he won't kill his wife in the back of their chauffeured town car.ผมมั่นใจ เขาจะไม่ฆ่าเมีย ตอนนั่งด้านหลังรถของตัวเองหรอก Til Death (2012)
Sergio Devoto's Driving Academy which teaches evasive driving to the chauffeurs of such dignitaries as General Alexander Haig President Giscard d'Estaing, Mick Jagger...Erstens Devotos Fahrschule die den Chauffeuren von Persönlichkeiten wie General Alexander Haig, Präsident Giscard d'Estaing und Mick Jagger Ausweichtechniken beibringt... Private Benjamin (1980)
I had six chauffeurs in two years.Ich hatte sechs Chauffeure in zwei Jahren. Stardust Memories (1980)
And go to work in chauffeur-driven cars!Und sich von Chauffeuren zur Arbeit fahren lassen. The Compassionate Society (1981)
Chauffeurs rarely get to laugh.Chauffeure lachen selten. Arthur (1981)
Nadino and Vinicio, the chofers.Nadinho und Vinicio. Die ChauffeureNon c'è due senza quattro (1984)
Chofers?ChauffeureNon c'è due senza quattro (1984)
Chofers.- ChauffeureNon c'è due senza quattro (1984)
Yeah, chofers.Die ChauffeureNon c'è due senza quattro (1984)
Hey, the chofers.Hey, die ChauffeureNon c'è due senza quattro (1984)
Excuse me, are you one of the chauffeurs?Entschuldigen Sie, sind Sie einer der ChauffeureKnight of the Juggernaut (1985)
There were two chauffeurs right behind me.Aber da waren zwei andere Chauffeure direkt hinter mir. Driving Miss Daisy (1989)
Want my briefcase? I'll get it for you, all right?... aufeuremScheißhügeIausruhen. Falling Down (1993)
- I'll fire a phase-resonant pulse.- lch feure phasenresonante Impulse. Gambit: Part I (1993)
Firing photon torpedoes.Feure Photonentorpedos ab. Parallels (1993)
Chauffeurs for degenerates.Chauffeure für Kriminelle. Eraser (1996)
Can't trust drivers.Chauffeuren kann man nicht trauen. Bob and Carol and Lois and Clark (1996)
The chauffeurs, they keep exact mileage on these cars.Die Chauffeure hier führen genaue Fahrtenbücher. Absolute Power (1997)
I'll fire a short burst from the PAM, and that'll counter-thrust.Ich feure die Triebwerke ab, um die Sinkrate zu neutralisieren. Space Cowboys (2000)
Captain Steele, I'll take out the threat in the window.Ich feure auf die Fenster. Black Hawk Down (2001)
Buttons wants Lisa fired because she's hostile.Sie möchte, dass ich Lisa feure, weil sie gehässig ist. Queen Bee (2001)
A strange and macabre Christmas story of continuing violence against livery drivers.Eine seltsame und makabre Weihnachtsgeschichte und ein weiterer Vorfall von Gewalt gegen Mietwagen-ChauffeureTo Save Us All from Satan's Power (2001)
I mean, anything they could come up with to turn us into the cooks, or the drivers, or the shit-shovellers.Sie haben alles versucht, um uns zu Köchen, Chauffeuren und Latrinenputzern zu machen. Hart's War (2002)
- Your drivers have arrived.- Die Chauffeure sind da. - Hi, Grandma, hallo, Grandpa. Let the Games Begin (2002)
Looking to win some "beyond the call of duty," limo driver merit badge?Wollen Sie sich einen Verdienstorden für Chauffeure verdienen? Identity (2003)
I didn't have a licence so I hired two drivers.Chauffeuren, weil ich keinen Führerschein hatte. Infernal Affairs III (2003)
One of my father's chauffeurs was an ex-Navy SEAL.Einer von Vaters Chauffeuren war früher ein Navy SEAL. Precipice (2003)
I'll lay suppressing fire... down from my "pistolita" here...Links vortäuschen, rechts fahren. Ich feure... mit meiner "Pistolita" hier... Taxi (2004)
I'm gunning for the nerd.Ich feure den Bücherwurm an. Forget Me Not (2004)
I'll see if I can stir up the kettle, stick out my hat, see if anyone shoots at it.Mal sehen, ob ich das Feuer zum Überlaufen bringe, das Fass ein wenig entfache, feure... Kiss Kiss Bang Bang (2005)
You folks are going to toddle back to your little holes and come up with a decent slogan, or I will can all your asses, the old-fashioned way.Ihr marschiert jetzt alle in eure kleinen Löcher und lasst euch einen nützlichen Slogan einfallen, sonst feure ich euch alle miteinander "auf die altmodische Art". They Asked Me Why I Believe in You (2005)
And if we're gonna look at this from a first-year psych point of view, maybe you want me to fire you.Und von der Psychologie-Erstsemester- Perspektive aus gesehen, wollen Sie vielleicht, dass ich Sie feureHeavy (2005)
My mom won't let melearn to drive 'cause she saysthat's what drivers are for, but really, dan,this is amazing.Mom ist gegen den Führerschein, sie sagt, dafür gibt's Chauffeure. Wirklich, Dan, das ist spitze. Dare Devil (2007)
So Giuliani subpoenaed every limo driver between Arlington and Silver Spring to see if any of them can recall you using cocaine.Nun lässt er alle Chauffeure vorladen von Arlington bis Silver Spring, um herauszufinden, ob Sie je einer beim Koksen gesehen hat. Charlie Wilson's War (2007)
Fire missiles... now!Feure die Raketen ab ... jetzt! Battle for Terra (2007)
You've got five seconds to talk,or I fire this gun,brother.Du hast 5 Sekunden, um zu reden, oder ich feure diese Waffe ab, Bruder. D.O.C. (2007)
Fire diamondium cannon!Feure die Dimondiumkanone ab! Futurama: The Beast with a Billion Backs (2008)
Next time I sack you. You might at least pretend to stay sacked for more than five minutes.Das nächste Mal, wenn ich Sie feure, könnten Sie wenigsten so tun, als wären Sie länger als fünf Minuten gefeuert. Episode #2.4 (2008)
Kitt,stop the countdown and deploy the damn flares.Kitt, hör auf zu zählen und feure sie endlich ab. A Knight in Shining Armor (2008)
Now you're either feds or limo drivers.Also ihr seit entweder Bundesbeamte oder Limousinen ChauffeureAK-51 (2008)
You know, you live in your little bubble here behind your wall, with your maids and chauffeurs and servants.Du lebst hier in deinem Elfenbeinturm hinter Mauern... mit deinen Hausmädchen, deinen Dienstboten und Chauffeuren. Taken (2008)
If you answer, I'll let you live. If you refuse, I'll zap you again. 100 OOO volts.Antworten Sie, lass ich Sie leben, weigern Sie sich, feure ich mit der Elektroschockpistole. The Girl Who Played with Fire (2009)
- Why would we know the chauffeurs?Was? W-warum sollten wir die Chauffeure kennen? Blood Money (2009)
Dad has to cut my hair because mum says real hairdressers sell your hair to Chinamen who stuff mattresses.Papa muss sie schneiden. Mama sagt, richtige Coiffeure... verkaufen die Haare an Chinesen, um Matratzen auszustopfen. Mary and Max (2009)
Throwing heat.Feure Geschosse ab. Chapter 10 (2010)
The conductors, pilots were Adolf Hitler.Fahrer, wie die Chauffeure von Adolf Hitler. The Depraved (2011)
I'm cheering on a friend.Ich feure eine Freundin an. Je Suis Une Amie (2011)
That is why one talks to chauffeurs, isn't it?Deshalb spricht man mit Chauffeuren, nicht? Episode #2.4 (2011)
Firing, sir.Feure, Sir. One Will Live, One Will Die (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAUFFEURED    SH OW0 F ER1 D
CHAUFFEURED    SH OW1 F ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chauffeured    (n) (sh ou f @@1 r d)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top