Search result for

fester

(50 entries)
(0.042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fester-, *fester*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fester[VI] ้เป็นหนอง, See also: ติดเชื้ออย่างหนัก, Syn. ooze, putresce
fester[N] แผลเป็นหนอง, See also: แผลเปื่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fester(เฟส'เทอะ) vi.,vt. (ทำให้) เป็นหนอง,ทำให้เกิดแผลเปื่อย,เน่าเปื่อย,ระทมทุกข์. -n. แผลเปื่อย,แผลหนอง,ตุ่มหนอง, Syn. suppurate,putrefy

English-Thai: Nontri Dictionary
fester(n) ฝี,ตุ่มหนอง,แผลเปื่อย,แผลเน่า
fester(vi) เป็นฝี,เป็นแผลเปื่อย,เป็นหนอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And put some wiggle in it, you putrid, festering sore!และวางมีดแกลงซะ, เจ้าคนน่ารังเกียจ, เจ้าแผลเปื่อย! Hocus Pocus (1993)
What did you make of Uncle Fester?คุณทำอย่างไร Uncle FesterSqueeze (1993)
I don´t give a damn if it was her Uncle Fester and Gumby.ฉันไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหม Nothing to Lose (1997)
And so the Lord God smote poor Job with festering boils all over his body.และพระผู้เป็นเจ้าฟาดสั่งสอนจ๊อปผู้หน้าสงสาร ทำให้เกิดแผลเน่าหนองไปทั่วทั้งตัว Death Has a Shadow (1999)
Festering, stinking marshland as far as the eye can see.ยังต้องผ่านบึงอันเน่าเหม็น ที่มีอาณาเขตไกลจนสุดสายตาอีก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
So if you believe in Father Christmas, children, like your Uncle Billy does, buy my festering turd of a record.ดังนั้นถ้าหนูๆเชื่อในคริสต์มาส แบบที่ลุงบิลเชื่อล่ะก็นะ ช่วยซื้อเทปเน่าๆของลุงที Love Actually (2003)
I still have this splinter that's been festering for three months from an old piece of wood.ฉันยังมีแผลเสี้ยนตำ เป็นหนองมา3เดือนจากไอ้ไม้ผุๆนั่นอยู่เลย. National Treasure (2004)
And I'm afraid if I can't fix... this, that... the anger is just gonna fester until...ฉันกลัวว่า ฉันจะจัดการ... นี่ นั่น... ความโกรธมันกัดกร่อนจนกระทั่ง It Takes Two (2006)
And then to just be thrown in the hole, to just rot and to fester and to be forgotten and fade away, isn't that right?แล้วขุดคุ้ย สิ่งเน่าเหม็นและสิ่งที่ถูกละเลย และเลือนหายไป จริงมั๊ย? Changeling (2008)
Now, I suggest instead of festering around the hotel for the next five days, we all go our separate ways over Easter.งั้นผมเสนอว่า แทนที่เราจะมา กลัดหนองในโรงแรมถึงห้าวัน เราควรแยกหลบทางกันไป ในช่วงอีสเตอร์นี้ Frost/Nixon (2008)
Doctor Fester!- คุณหมอเฟสเตอร์! District 9 (2009)
Together they will make the Earth a festering wasteland... where only they can survive.พวกเขาจะทำให้ โลกนี้เป็นพิษแล้วก็รกร้างว่างเปล่า พวกเขาเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้ Under the Mountain (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration   FR: défiler ; manifester
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned   FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
เป็นหนอง[v. exp.] (pen nøng) EN: having a boil ; suppurate ; fester   FR: avoir un furoncle ; suppurer
เปื่อยเน่า[v. exp.] (peūay nao) EN: rot ; spoil ; decay ; fester ; putrefy ; be decomposed ; be putrefied ; decompose ; become putrid   
พยาบาท[v.] (phayābāt) EN: be vengeful ; be vindictive ; harbour thought of revenge/of vindication ; be bent on revenge   FR: vouloir se venger ; être vindicatif ; manisfester un esprit de vengeance ; avoir de la rancune (contre) ; avoir de l'inimitié pour/contre
ปรากฏ[v.] (prākot) EN: appear ; show ; be visible ; become visible ; be apparent ; happen ; manifest oneself ; emerge   FR: apparaître ; se montrer ; se manifester ; paraître ; s'avérer ; émerger ; survenir
แสดง[v.] (sadaēng) EN: indicate ; mark ; show ; direct ; reveal   FR: indiquer ; montrer ; exprimer ; révéler ; symboliser ; manifester ; afficher ; faire montre de (loc.)
แสดงเจตนา[v. exp.] (sadaēng jettanā) EN: disclose one's intention ; show one's hand / cards ; tip one's hand ; declare one's intention   FR: déclarer ses intentions ; manifester son intention ; jouer cartes sur table
เต็มทั่ว[v.] (temthūa) FR: infester ; pulluler

CMU English Pronouncing Dictionary
FESTER    F EH1 S T ER0
FESTERED    F EH1 S T ER0 D
FESTERING    F EH1 S T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fester    (v) (f e1 s t @ r)
festers    (v) (f e1 s t @ z)
festered    (v) (f e1 s t @ d)
festering    (v) (f e1 s t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fester Freund; feste Freundinsteady [Add to Longdo]
fester Standfoothold [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
化膿[かのう, kanou] (n,vs,adj-no) suppuration; festering; coming to head [Add to Longdo]
膿み爛れる[うみただれる, umitadareru] (v1) to fester [Add to Longdo]
膿む[うむ, umu] (v5m,vi) to fester; to form pus [Add to Longdo]
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb [Add to Longdo]
爛れる[ただれる, tadareru] (v1,vi) to be sore; to be inflamed; to be bleary; to fester [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流脓[liú nóng, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄨㄥˊ, / ] festering boil [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
固体[こたい, kotai] fester_Koerper [Add to Longdo]
永住[えいじゅう, eijuu] fester_Wohnsitz, staendiger_Wohnsitz [Add to Longdo]
熟睡[じゅくすい, jukusui] fester_Schlaf, tiefer_Schlaf, gesunder_Schlaf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fester \Fes`ter\, v. t.
   To cause to fester or rankle.
   [1913 Webster]
 
      For which I burnt in inward, swelt'ring hate,
      And festered ranking malice in my breast. --Marston.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fester \Fes"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Festered}; p. pr. & vb.
   n. {Festering}.] [OE. festern, fr. fester, n.; or fr. OF.
   festrir, fr. festre, n. See {Fester}, n.]
   1. To generate pus; to become imflamed and suppurate; as, a
    sore or a wound festers.
    [1913 Webster]
 
       Wounds immedicable
       Rankle, and fester, and gangrene.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Unkindness may give a wound that shall bleed and
       smart, but it is treachery that makes it fester.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
       Hatred . . . festered in the hearts of the children
       of the soil.             --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To be inflamed; to grow virulent, or malignant; to grow in
    intensity; to rankle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fester \Fes"ter\, n. [OF. festre, L. fistula a sort of ulcer.
   Cf. {Fistula}.]
   1. A small sore which becomes inflamed and discharges corrupt
    matter; a pustule.
    [1913 Webster]
 
   2. A festering or rankling.
    [1913 Webster]
 
       The fester of the chain their necks. --I. Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fester
   n 1: a sore that has become inflamed and formed pus [syn:
      {fester}, {suppurating sore}]
   v 1: ripen and generate pus; "her wounds are festering" [syn:
      {fester}, {maturate}, {suppurate}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 fester [fɛstr]
   firmer; steadier; tighter
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top