Search result for

fessues

(41 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fessues-, *fessues*, fessue
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fessues มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fessues*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The only school that would accept Flap for his associate professorship is in Des Moines.Die einzige Schule, die ihm eine Professur anbietet, ist in Des Moines. Terms of Endearment (1983)
I came here as student and stayed to teach.Ich kam hierher als Student und blieb hier weil ich eine Professur bekam. Phenomena (1985)
Strong follow-up brings full professorship, and then the third novel... that is a little careless and a fourth that kind of stinks.Ein zweiter Roman sichert ihm die volle Professur. Der dritte Roman ist nachlässig und der vierte stinkt. D.O.A. (1988)
Do you know anybody who might have some idea of his whereabouts after he stopped teaching at the university?Haben Sie eine Ahnung, wer wissen könnte, wo er sich aufhielt, seit er seine Professur in der Universität aufgab? The Eyes Have It (1995)
As I recall... your university revoked your tenure for your selling wild stories to the press. I didn't sell anything.Soweit ich weiß,... verloren Sie Ihre Professur... wegen des Verkaufs von... The Lost World: Jurassic Park (1997)
I am a professor of forensic medicine.Ich habe eine Professur in Gerichtsmedizin. Tomorrow Never Dies (1997)
I've even been offered a professorship in anthropology at the Academy.Man hat mir eine Professur an der Akademie angeboten. Bliss (1999)
Don't worry. It's only part-time.- Es ist nur eine Teilzeitprofessur. Bliss (1999)
What happened to you becoming a professor?Was passierte mit deiner Professur? Cast Away (2000)
Jano will keep lessons at the university. From September.Jano tritt im September seine Professur an. Y Tu Mamá También (2001)
And Martin is taking up a guest chair at Boston and I'm going with him.Martin kriegt eine Gastprofessur in Boston, und ich werde mitgehen. The Judge (2005)
I've been asked by the faculty chairman to relinquish my post here at Yale.Der Dekan der Fakultät hat mir nahe gelegt, meine Professur in Yale aufzugeben. The Good Shepherd (2006)
They've offered me a professorship.Weißt du, dass sie mir eine Professur angetragen haben? The Lives of Others (2006)
Maybe there's more waiting here for you than just your professorship.Vielleicht wartet hier mehr auf dich, als nur deine Professur. Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
I wasn't supposed to meet "the guy" until I was 30 and clerking for a federal judge or finishing up my residency, and when I knew where I'd be, when I was ready to settle down.Ich hätte erst mit 30 den Richtigen treffen sollen, wenn ich Bundesrichterin werde oder eine Professur bekomme und weiß, wo ich bleiben werde, wenn ich bereit bin, mich niederzulassen. It's Just Like Riding a Bike (2007)
- No, visiting professor.Gastprofessur. The Pancake Batter Anomaly (2008)
I'm his confessor. Another fool wants to be a professor!Ein Narr will eine Anstellung, ein andrer eine Professur. Rossini: La Cenerentola (2009)
You're being promoted to assistant professor, tenure track.Sie werden zur Hochschulassistentin befördert mit Aussicht auf eine Professur. The Five-Year Engagement (2012)
There'll be no professorship for you, you won't even be calculating the shit produced here, and that's plenty of shit.Dann gibt es keine Professur für Sie. Sie werden nicht einmal mehr die Scheiße berechnen, die das Heer produziert. Und das ist eine Menge Scheiße. Measuring the World (2012)
We'd like to offer you a professorshipWir möchten Ihnen eine Professur antragen. Measuring the World (2012)
Mozzie, this author of this book lost his tenured professorship because it's filled with B.S.Mozzie, der Autor des Buches verlor seine unkündbare Professur, weil dort lauter Mist drinsteht. Identity Crisis (2012)
Buchanan returned to academics with the professorship in recent European history.Buchanan erhält danach eine Professur in europäischer Zeitgeschichte. Episode #1.2 (2013)
From the time when professor Forselius held the mirrors. Exactly.Aus der Zeit, in der Professur Forselius das Ruder in der Hand hatte? Episode #1.2 (2013)
While I disagree with the premise of tenure, if they gave it to me, it wouldn't diminish my output.Obwohl ich der Grundprämisse der ordentlichen Professur nicht zustimme, würde sie mir verliehen, würde sie meinen Output nicht schmälern. The Tenure Turbulence (2013)
"Fritz and I see each other every day. We're very loving to each other. When will you speak to Maman'?Erstmals wird hier auch öffentlich von seiner bevorstehenden Professur in Jena gesprochen. Beloved Sisters (2014)
When you were in Kochberg and I went back ahead of you, we met in the salon and pledged our love.Ah, je comprends, er kriegt endlich die Professur? Beloved Sisters (2014)
You know him from the past.Und ich weiß, wem ich die Einladung für die Professur in Jena verdanke. Beloved Sisters (2014)
And I keep thinking about our evening at the Lengefeld house when you said, seeing the twilight, 'The Swedes are coming.'" I said that. No, you're right, you said it.Und so lässt sich nach all den Gesprächen hier in Jena nun nicht mehr und nicht weniger sagen, als daß ich meine Professur für Geschichte im nächsten Frühjahr stolz und demütig zugleich antreten werde. Beloved Sisters (2014)
You've been granted a full professorship with all its attendant perquisites.- Zweifelsohne. Ich verstehe nicht ganz. Dir wurde eine volle Professur inklusive aller begleitenden Vorteile verliehen. The Indispensable Man (2014)
You know I cannot simply Resign my professorship to follow you To the colonies.Ich gebe meine Professur nicht auf, um dich in die Kolonien zu begleiten. Magnum Opus (2014)
If you find it for me, I'll endow a chair for you here as full professor.Wenn Sie es finden, bekommen Sie eine Stiftungsprofessur von mir. By Any Means (2015)
And to be secure as a full professor?Und eine volle Professur. By Any Means (2015)
That's how I got my m.D. And Ph.D. At the same time.Ich konnte Doktor und Professur zugleich machen. Doctor Strange (2016)
Professor Gregorius Wahl I didn't expect youIch bin Professur Gregorius Wahl. Ihr Besuch ist sehr überraschend. Mill of the Stone Women (1960)
Some English translations I had made of French poetry had enjoyed some success and I had been appointed to a lectureship at Beardsley College, Ohio, in the fall.Ich hatte Erfolg gehabt mit Übersetzungen französischer Gedichte, so dass mir eine Literatur-Professur sicher war; am Beardsley College in Ohio, im Herbst. Lolita (1962)
I was offered a professorship at Agrad.Mir hatte man eine Professur in Agrad angeboten. The Visit (1964)
I did my exam and took a job as a teacher and Andreas started as a senior lecturer.Nach dem Examen bekam ich eine Stelle als Lehrerin. Andreas bekam seine Assistenzprofessur. The Passion of Anna (1969)
First of all, I imagine he's become a professor of something.Ich nehme an, er hatte zuerst eine Professur inne. Porcile (1969)
By the way, that job in the US has gone to blazes.Ich muss dir was Komisches erzählen. Die Gastprofessur ist geplatzt. - Ach. Scenes from a Marriage (1973)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gastprofessur {f}guest professorship [Add to Longdo]
Professur {f}professorship; chair [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top