Search result for

fessing

(152 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fessing-, *fessing*, fess
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fessing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fessing*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No.Professor? The Changing of the Guard (1962)
Tie him up.Fessel ihn. Off the Wall (1991)
Professor?Professor? Mary Shelley's Frankenstein (1994)
Tie him!Fesselt ihn! Captain Phillips (2013)
We traffic in brick buildings full of professors.ที่นี่หนาแน่นไปด้วยอาจารย์ New Haven Can Wait (2008)
You handle yourself very professionally.ลูกทำมันได้ดี เป็นมืออาชีพมาก New Haven Can Wait (2008)
Aah! And if everything works out, maybe you'll apply To the professional children's schoolและถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี ลูกอาจจะได้เข้าเรียน ในเทอมหน้า/เหมือนกับ VeraWang.กรี๊ดดด New Haven Can Wait (2008)
But I'll confess.แต่ฉันจะตกกระไดพลอยโจน Pret-a-Poor-J (2008)
"i had three professors read your stories.- ฉันมีอาจารย์ 3 ท่านอ่านงานของเธออยู่ There Might be Blood (2008)
To be a professional gamer.ไปเป็นนักเล่นเกมส์มือโปร นะ There Might be Blood (2008)
Uh, yeah. I-i saw that. The three professors.อ่า เอาละ ฉัน ฉันเห็นนะ ศาสตราจารย์ 3 คน นั้น... There Might be Blood (2008)
Did professor luther also teach you a thing or two about deception?กับอตีด Committed (2008)
He confessed... the jeweler.เขาสารภาพแล้ว... คนขายเพรชนั่น. Committed (2008)
And you're going to confess everything you've done,และคุณจะสารภาพ ทุกสิ่งที่คุณทำ Adverse Events (2008)
It's noble to want to confess.มันเป็นรางวัลของการสารภาพบาป Adverse Events (2008)
She confessed to some past meth use.ในอดีตเธอสารภาพบาปกับผู้ไถ่บาป Joy (2008)
What they don't confess to is almost always more interesting. This is a mistake.อะไรที่พวกเขา\ ไม่ยอมรับเกือบตลอดเวลา\ จะน่าสนใจกว่า Joy (2008)
When you confess adultery, things tend to go bad.เมื่อคุณยอมรับการเป็นผู้ใหญ่ สิ่งต่างๆมีแนวโน้มที่จะเลวลง The Itch (2008)
Treating professional sports injuries now?รักษาแบบมืออาชีพ ตอนนี้เล่นกีฬาที่อันตราย Dying Changes Everything (2008)
You're a professor. you're not 007.คุณเป็นแค่ศาสตราจารย์ ไม่ใช่ เจมส์บอนด์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Just confess it.ก็แค่เปิดเผยทุถอย่าง Scandal Makers (2008)
You're a perfectionist that is respected the most by the professional performers.คุณเป็นคนที่เพียบพร้อมเป็นที่เคารพยิ่งของเหล่านักคนตรีอาชีพ Beethoven Virus (2008)
There wouldn't be any need for me to do this if you were professionals.ถ้าพวกคุณเป็นมืออาชีพกัน ก็ไม่จำเป็นต้องมีฉัน Beethoven Virus (2008)
How can I tell the professionals that even though I'm the conductor... pull the strings like this, tune like that, how can I interfere with your techniques?ฉันจะบอกมืออาชีพอย่างพวกคุณยังไงดีหล่ะ ถึงแม้ฉันจะเป็นวาทยากร ฉันจะบอกให้คุณดึงนี่ จูนนั่น หรือเข้าไปแทรกแซงเทคนิคของพวกคุณได้ยังไง Beethoven Virus (2008)
That's why you were great coaching professionals, that's your style.นายอ่ะ ต้องเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่และเก่งกาจเหลือเกิน นั่นแหละคือ สไตล์ของนาย Beethoven Virus (2008)
Are you going to be a nanny or a professional trumpeter?ว่านายอยากเป็นพี่เลี้ยงเด็ก\ หรือเป็นนักเป่าทรัมเป็ตมืออาชีพ? Beethoven Virus (2008)
Absolutely. Professional criminals.แน่นอน ก็อาชญากรมืออาชีพนี่ครับ The Bank Job (2008)
We knew him in a professional capacity.เรารู้จักเขาในความสามารถที่เชี่ยวชาญ The Bank Job (2008)
Do not stop the torture until they confess to their crimes and reveal the mastermind!ไม่ต้องหยุดทรมาณจนกว่าพวกมันจะสารภาพและเปิดเผยว่าผู้วางแผนออกมา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- Torture them until they confess!-ทรมาณพวกมันจนกว่าพวกมันจะยอมสารภาพ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Get the same confession from everyone else.ให้พวกมันทุกคนยอมรับสารภาพซะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
If you want to confess, you should have gone to the Police Bureau.ถ้าเจ้าต้องการจะมอบตัว เจ้าก็น่าจะไปที่สถานีโบริวนะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I'm talking with a professor now.ฉันกำลังคุยกับศาสตราจารย์อยู่ Heartbreak Library (2008)
Suddenly, I've become a professor.ตอนนี้ ฉันกลายเป็นศาสตราจารย์ไปแล้ว Heartbreak Library (2008)
Karl, you're a disgrace to the profession.แกเป็นคนอัปยศในวงการ Babylon A.D. (2008)
This is about, uh, professionalism... ethics.นี่มันเรื่องของมืออาชีพ เรื่องจริยธรรม Babylon A.D. (2008)
You see, 20 years ago I was drummed out of the medical profession... for trying to implant human babies with artificial intelligence.เมื่อ20 ปีก่อนผมถูกขับไล่ออกจากวงการแพทย์ เพราะพยายามฝังจักรกลอัจฉริยะกับเด็กทารก Babylon A.D. (2008)
Yes? - May I have a moment, Professor? - Yes.ขอเวลสักครู่นะ ศาสตราจารย์ ได้ครับ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Professor, hello!ศาสตราจารย์,หวัดดี! นี่! Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I'm a tenured professor of archeology.ฉันเป็นอาจารย์สอนโบราณคดี Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Professor, this really is a dead end.ศาสตราจารย์ ทางตันแล้ว ดูสิ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You figured this out in your cell, didn't you, Professor?คุณศาสตราจารย์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Excuse me, Professor.ขอโทษ ศาสตราจารย์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You're beginning to irk me professor, I'm irked.คุณกำลังทำให้ผมผิดหวังศาสตราจารย์ Bolt (2008)
Ah, Professor.อ้าา ศาสตราจารย์... Bolt (2008)
Yes, I'm here. Professor. How about a break?อยู่นี่ครับผม อาจารย์คะ ไม่พักเหรอคะ? My Sassy Girl (2008)
Professor, it's not true!อาจารย์ครับ มันไม่เป็นความจริง! My Sassy Girl (2008)
He's a visiting professor at Empire City University where he's working with the rare element cerillium.เขาเป็น ศาสตราจารย์รับเชิญ มาที่ มหาลัย เอ็มไพร์ซิตี้ เพื่อมาทำงานเกี่ยวกับ ธาตุ เซลิเรียม Superhero Movie (2008)
Rick, this is Professor Xavier.ริค.. ผมคือศาสตราจารย์เอ็กซ์เซเวีย Superhero Movie (2008)
My name is Professor Xavier, and this is my school.ชื่อฉัน ศาสตราจารย์ ซาเวียร์ นี่คือโรงเรียนฉัน Superhero Movie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fessThe professor teaches English conversation.
fessThe professor's speech was full of humor.
fessWe tried to figure out the problem our professor had given us, but it seemed confusing.
fessThe students noted the professor's main points.
fessThe murderer will soon confess his crime.
fessPolitics is perhaps the only profession for which no preparation is thought necessary.
fessThe National Center for Education Information says a predicted teacher shortage won't pan out because teachers who left the profession are returning.
fessWell then, it becomes a matter of urgent concern to the lurkers of this mailing list whether the guilty party confesses or not.
fessProfessor Jones retires next year.
fessHe is a dentist by profession.
fessThe man finally confessed what he had done.
fessJohn is professor of French literature at Oxford and his wife is French.
fessThe professor made sure the test was checked carefully.
fessHe repented and confessed his crime.
fessShe makes no allusion in the book to her profession.
fessHe may as well confess his crimes.
fessProfessor, what do you think of the situation in the middle east?
fessHe is a doctor and a university professor.
fessMy sister works as an assistant to a college professor.
fessHe confessed that he was guilty.
fessThe man finally confessed.
fessThe torture made him confess to crimes he had not committed.
fessHe did not fail to confess,
fessHe professes that he had no connection with that affair.
fessTalking of Professor Smith, his assistant is hard of hearing.
fessThe minister listened to her profession of Christianity.
fessThe professor spoke too fast for anyone to understand.
fessThe party was held in the professor's honor.
fessProfessor Ito went to the United States for the purpose of studying linguistics.
fessThey became professional soccer player.
fessHe professes ignorance of the fact.
fessMr Jones, whose wife teaches English, is himself a professor of English.
fessYou are a professional, but I am an amateur.
fessThe same is true of professional baseball.
fessThe suspect was given the third degree until he confessed his crime.
fessThe professor solved the problem at last.
fessDo you know Professor Brown by any chance?
fessSubmit your term papers to Professor White.
fessMy son wants to be a professional golfer.
fessWe all took for granted that the professor could speak English.
fessHe was a doctor by profession and he had a practice in the town.
fessProfessor Morita presided at a meeting of the Chemical Society.
fessHe esteems the professor highly.
fessThe criminal confessed to theft.
fessHe is almost professional.
fessThe professor ordered some new books from New York.
fessIt was not long before he was appointed professor.
fessWith many students chatting, it was difficult to hear what the professor had to say.
fessThat young man is going to go far in this profession.
fessThe professor thought it rude to say such a thing.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anblick {m} | Anblicke {pl} | fesselnder (hässlicher) Anblick | ein alltäglicher Anblicksight | sights | fascinating (ugly) sight | a common sight [Add to Longdo]
Arbeitsleben {n}; Berufsleben {n}; Erwerbsleben {n} | im Arbeitsleben stehendworking life; professional life | actively working [Add to Longdo]
Ärztekammer {f}professional body of doctors [Add to Longdo]
Ärzteschaft {f}medical profession [Add to Longdo]
Assistenz-Professor {m}; Assistenz-Professorin {f}assistant professor [Am.] [Add to Longdo]
Beichte {f} [relig.] | zur Beichte gehen; beichten gehen | die Beichte ablegen bei jdm. | jdm. die Beichte abnehmenconfession | to go to confession | to make one's confession to sb. | to hear sb.'s confession [Add to Longdo]
Beichtgeheimnis {n}confessional secret; seal of confession [Add to Longdo]
Beichtstuhl {m} | Beichtstühle {pl}confessional | confessionals [Add to Longdo]
Beichtvater {m}confessor [Add to Longdo]
Bekenntnis {n} | Bekenntnisse {pl}confession | confessions [Add to Longdo]
Bekenntnis {n} (zu)profession (to) [Add to Longdo]
Beruf {m}; Stand {m} | Berufe {pl} | von Berufprofession | professions | by profession [Add to Longdo]
Berufsausbildung {f}; Fachausbildung {f}professional training [Add to Longdo]
Berufsausübung {f}professionalism [Add to Longdo]
Berufserfahrung {f}professional experience [Add to Longdo]
Berufsgenossenschaft {f}professional association; trade association [Add to Longdo]
Berufsgruppe {f}; Fachgruppe {f}professional group; occupational group [Add to Longdo]
Berufsunfähigkeit {f}inability to practise one's profession [Add to Longdo]
Berufsverband {m}; Fachschaft {f} | Berufsverbände {pl}professional association | professional associations [Add to Longdo]
Berufswahl {f}choice of occupation; choice of profession [Add to Longdo]
Entfesselungskunst {f}escapology [Add to Longdo]
Fachverband {m}trade association; professional association [Add to Longdo]
Fachkompetenz {f}professional competence [Add to Longdo]
in der Fachweltamong experts; in professional circles [Add to Longdo]
Fachzeitschrift {f}professional journal; periodical [Add to Longdo]
Fesseln {pl}trammels [Add to Longdo]
Fessel {f}fetter; shackle [Add to Longdo]
Fessel {f}; Handfessel {f}; Kette {f} | Handfesseln anlegenmanacle | to manacle [Add to Longdo]
Fessel {f} | jdm. Fesseln anlegenchain | to put someone in chains [Add to Longdo]
Fessel {f} [anat.] (bei Huftieren)pastern [Add to Longdo]
Fesseln {pl}; Bande {f}bonds [Add to Longdo]
Fesseln {n} einer Figur (Schach)pinning of a piece [Add to Longdo]
Fesselballon {m}captive balloon [Add to Longdo]
Fesselung {f}captivation [Add to Longdo]
Fesselung {f}ravishment [Add to Longdo]
Fußfessel {f} (für Pferde)hobble (for horses) [Add to Longdo]
Gastprofessor {m}visiting professor [Add to Longdo]
Gastprofessur {f}guest professorship [Add to Longdo]
Geständnis {n}confession [Add to Longdo]
Halbprofi {m} | Halbprofis {pl}semiprofessional; semipro | semiprofessionals [Add to Longdo]
Handfesseln {pl}hand cuffs [Add to Longdo]
Handschellen anlegen; fesseln | Handschellen anlegend | legte Handschellen anto handcuff | handcuffing | handcuffed [Add to Longdo]
Hochschullehrer {m}; Hochschullehrerin {f}university lecturer; college teacher; professor [Add to Longdo]
Jägermeister {m}professional hunter [Add to Longdo]
Knöchel {m}; Fußknöchel {m}; Fußgelenk {n}; Fessel {f} [anat.] | Knöchel {pl}ankle | ankles [Add to Longdo]
Kompetenz {f}; Zuständigkeit {f} | fachliche Kompetenz | methodische Kompetenz | in die Kompetenz fallenresponsibility | professional responsibility | methodical responsibility | to be the responsibility of [Add to Longdo]
Konfession {f}denomination [Add to Longdo]
Konfessionsschule {f}parochial school [Add to Longdo]
Kunstfehler {m}professional blunder [Add to Longdo]
Lehrberuf {m}teaching profession [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top