หรือคุณหมายถึง feße?
Search result for

fesse

(43 entries)
(1.6918 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fesse-, *fesse*
Possible hiragana form: ふぇっせ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confessedly-A. excludingly

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, Wylie and Snyder fessed up, huh?แล้ว ไวย์ลี่ กับ สไนเดอร์ ยอมรับผิด ด้วยรึเปล่า ? Sex and Violence (2009)
She snuck out. Danny bought her beer. They both fessed up.เธอแอบออกมา แดนนี่เอาเบียร์ให้เธอ ทั้งคู่สารภาพแล้ว Being Alive (2009)
Stefan finally fessed up.สเตฟานในท้ายที่สุด ก็ยอมสารภาพหมดสิ้น Lost Girls (2009)
Stefan finally fessed up.สเตฟานสารภาพแล้วจนได้ Haunted (2009)
How about whoever did this just fesses up?มีใครจะสารภาพยอมรับผิดมั้ย? The Science of Illusion (2010)
Don't you think I would've fessed up if it wasn't yours?นายไม่คิดบ้างหรอ ฉันจะยอมรับถ้าเด็กไม่ใช่ลูกนาย? The Originals (2013)
Sure, I enjoyed my time away, but once Becky Jackson fessed up and started serving her month-long suspension, the school begged me to return, but I knew if I was gonna come back,แน่นอน ตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันมีความสุข แต่แล้วเบคกี้ แจ็คสัน ไดสารภาพและถูกลงโทษ พักการเรียน 1 เดือน โรงเรียนนี้ก็ร้องของให้ฉันกลับมา Love, Love, Love (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
ชำระใจ[v.] (chamrajai) EN: cleanse ; purify the mind ; confess ; repent   FR: se confesser
ครู[n.] (khrū) EN: teacher ; instructor ; master ; school teacher   FR: professeur [m, f] ; instituteur [m] ; institutrice [f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître (d'école) [m] ; maîtresse (d'école) [f] ; éducateur [m] ; éducatrice [f]
ครูแอโรบิก[n. exp.] (khrū aērōbik) FR: professeur d'aérobic [m]
ครูประจำชั้น[n. exp.] (khrū prajam chan) EN: class teacher ; class instructor   FR: professeur titualire [m] ; titulaire de classe [m]
ครูสอนภาษาอังกฤษ[n. exp.] (khrū søn phāsā Angkrit) EN: English teacher   FR: professeur d'anglais [m]
ครูสอนภาษาฝรั่งเศส[n. exp.] (khrū søn phāsā Farangsēt) EN: French teacher   FR: professeur de français [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FESSED    F EH1 S T
FESSEL    F EH1 S AH0 L
FESSENDEN    F EH1 S AH0 N D AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
aufessen(vt) |ißt auf, aß auf, hat aufgegessen| กินจนหมด กินหมด รับประทานจนหมด เช่น Er kann es aufessen obwohl das Essen nicht schmeckt.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fesseln {pl}trammels [Add to Longdo]
Fessel {f}fetter; shackle [Add to Longdo]
Fessel {f}; Handfessel {f}; Kette {f} | Handfesseln anlegenmanacle | to manacle [Add to Longdo]
Fessel {f} | jdm. Fesseln anlegenchain | to put someone in chains [Add to Longdo]
Fessel {f} [anat.] (bei Huftieren)pastern [Add to Longdo]
Fesseln {pl}; Bande {f}bonds [Add to Longdo]
Fesseln {n} einer Figur (Schach)pinning of a piece [Add to Longdo]
Fesselballon {m}captive balloon [Add to Longdo]
Fesselung {f}captivation [Add to Longdo]
Fesselung {f}ravishment [Add to Longdo]
fesselnto tie up; to bind; to tie down [Add to Longdo]
fesseln | fesselnd | gefesselt | fesseltto enchain; to chain up | enchaining; chaining up | enchained | enchains [Add to Longdo]
fesseln (Handfesseln) | fesselnd | gefesselt | er/sie fesselt | ich/er/sie fesselteto fetter; to shackle | fettering; shackling | fettered; shackled | he/she fetters; he/she shackles | I/he/she fettered; I/he/she shackled [Add to Longdo]
fesseln; binden | fesselnd; bindend | gefesselt; gebundento truss (up) | trussing | trussed [Add to Longdo]
fesseln; ganz in Anspruch nehmento absorb [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
束縛[そくばく, sokubaku] Fesselung, Bindung, Zwang [Add to Longdo]
[かい, kai] FESSELN, MASCHINE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ordinary \Or"di*na*ry\, n.; pl. {Ordinaries} (-r[i^]z).
   1. (Law)
    (a) (Roman Law) An officer who has original jurisdiction
      in his own right, and not by deputation.
    (b) (Eng. Law) One who has immediate jurisdiction in
      matters ecclesiastical; an ecclesiastical judge; also,
      a deputy of the bishop, or a clergyman appointed to
      perform divine service for condemned criminals and
      assist in preparing them for death.
    (c) (Am. Law) A judicial officer, having generally the
      powers of a judge of probate or a surrogate.
      [1913 Webster]
 
   2. The mass; the common run. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I see no more in you than in the ordinary
       Of nature's salework.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is so common, or continued, as to be considered
    a settled establishment or institution. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Spain had no other wars save those which were grown
       into an ordinary.           --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything which is in ordinary or common use.
    [1913 Webster]
 
       Water buckets, wagons, cart wheels, plow socks, and
       other ordinaries.           --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   5. A dining room or eating house where a meal is prepared for
    all comers, at a fixed price for the meal, in distinction
    from one where each dish is separately charged; a table
    d'h[^o]te; hence, also, the meal furnished at such a
    dining room. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All the odd words they have picked up in a
       coffeehouse, or a gaming ordinary, are produced as
       flowers of style.           --Swift.
    [1913 Webster]
 
       He exacted a tribute for licenses to hawkers and
       peddlers and to ordinaries.      --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   6. (Her.) A charge or bearing of simple form, one of nine or
    ten which are in constant use. The {bend}, {chevron},
    {chief}, {cross}, {fesse}, {pale}, and {saltire} are
    uniformly admitted as ordinaries. Some authorities include
    bar, bend sinister, pile, and others. See {Subordinary}.
    [1913 Webster]
 
   {In ordinary}.
    (a) In actual and constant service; statedly attending and
      serving; as, a physician or chaplain in ordinary. An
      ambassador in ordinary is one constantly resident at a
      foreign court.
    (b) (Naut.) Out of commission and laid up; -- said of a
      naval vessel.
 
   {Ordinary of the Mass} (R. C. Ch.), the part of the Mass
    which is the same every day; -- called also the {canon of
    the Mass}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fess \Fess\, Fesse \Fesse\, n. [OF. fesse, faisse, F. fasce, fr.
   L. fascia band. See {Fascia}.] (Her.)
   A band drawn horizontally across the center of an escutcheon,
   and containing in breadth the third part of it; one of the
   nine honorable ordinaries.
   [1913 Webster]
 
   {Fess point} (Her.), the exact center of the escutcheon. See
    {Escutcheon}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fesse
   n 1: (heraldry) an ordinary consisting of a broad horizontal
      band across a shield [syn: {fesse}, {fess}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 fesse [fɛs]
   buttock
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top