หรือคุณหมายถึง feßé?
Search result for

fessé

(17 entries)
(0.8513 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fessé-, *fessé*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confessedly-A. excludingly

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
ชำระใจ[v.] (chamrajai) EN: cleanse ; purify the mind ; confess ; repent   FR: se confesser
ครู[n.] (khrū) EN: teacher ; instructor ; master ; school teacher   FR: professeur [m, f] ; instituteur [m] ; institutrice [f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître (d'école) [m] ; maîtresse (d'école) [f] ; éducateur [m] ; éducatrice [f]
ครูแอโรบิก[n. exp.] (khrū aērōbik) FR: professeur d'aérobic [m]
ครูประจำชั้น[n. exp.] (khrū prajam chan) EN: class teacher ; class instructor   FR: professeur titualire [m] ; titulaire de classe [m]
ครูสอนภาษาอังกฤษ[n. exp.] (khrū søn phāsā Angkrit) EN: English teacher   FR: professeur d'anglais [m]
ครูสอนภาษาฝรั่งเศส[n. exp.] (khrū søn phāsā Farangsēt) EN: French teacher   FR: professeur de français [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FESSED    F EH1 S T
FESSEL    F EH1 S AH0 L
FESSENDEN    F EH1 S AH0 N D AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
aufessen(vt) |ißt auf, aß auf, hat aufgegessen| กินจนหมด กินหมด รับประทานจนหมด เช่น Er kann es aufessen obwohl das Essen nicht schmeckt.

Japanese-German: JDDICT Dictionary
束縛[そくばく, sokubaku] Fesselung, Bindung, Zwang [Add to Longdo]
[かい, kai] FESSELN, MASCHINE [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top