หรือคุณหมายถึง feß?
Search result for

fess

(79 entries)
(0.0416 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fess-, *fess*, fes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fess[VI] ยอมสารภาพ, See also: ยอมรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assistant professorผู้ช่วยศาสตราจารย์
confess(คันเฟส') {confessed,confessing,confesses} vi.,vt. สารภาพ,สารภาพความผิด,ยอมรับผิด., See also: confessable adj. ดูconfess confessingly adv. ดูconfess, Syn. disclose,concede,admit ###A. deny,conceal,cover
confessedly-A. excludingly
confession(คันเฟส'เชิน) n . การสารภาพ,การยอมรับ,การสารภาพความผิด,สิ่งที่ได้สารภาพ,การประกาศความเลื่อมใสและยอมรับการปฎิบัติตามความเชื่อทางศาสนา,สุสานนักบุญ, Syn. admission,confirmation
confessional(คันเฟส'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับการสารภาพ n. ห้องสารภาพผิด (ที่มีพระนั่งฟัง) ในศาสนาคาทอลิก
confessionary(คันเฟส'เชินนะรี) adj. เกี่ยวกับการสารภาพ (โดยเฉพาะการสารภาพบาป)
confessor(คันเฟส'เซอะ) n. ผู้สารภาพบาป,ผู้สารภาพความในใจ,พระผู้ฟังคำสารภาพ, Syn. confesser
profess(โพรเฟส') vt. ยอมรับ,แสดงตัว,อ้างตัว,นับถือ (ศาสนา) ,ปฏิญาณตัว,ประกาศ,เป็นศาสตราจารย์,ถือเป็นอาชีพ,ดำเนินอาชีพ,อ้างความชำนาญ. vi. ยอมรับ,ปฏิญาณตัว, Syn. proclaim, See also: professed adj. professedly adv.
profession(โพรเฟส'เชิน) n. อาชีพ,วิชาชีพ,บรรดาผู้มีอาชีพเดียวกัน,การยอมรับ,การแสดงตัว,การปฏิญาณตัว,การนับถือศาสนา,การประกาศความศรัทธา, Syn. calling,avowal
professional(โพรเฟส'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับอาชีพ,โดยอาชีพ,เป็นอาชีพ,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ n. ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ,ผู้มีวิชาชีพ,ผู้เชี่ยวชาญ,นักเล่นอาชีพ., Syn. expert

English-Thai: Nontri Dictionary
confess(vi) สารภาพ,ยอมรับ,รับ
confession(n) การสารภาพ,การยอมรับ
profess(vi) ยอมรับ,จ้าง,แสร้งทำ,ปฏิญาณตัว
profess(vt) แสดงตัว,ประกาศ,ประกอบอาชีพ,นับถือ,ยอมรับ
profession(n) อาชีพ,วิชาชีพ,การปฏิญาณตัว,การแสดงตัว,การยอมรับ
professional(adj) ในวิชาชีพ,เป็นอาชีพ,เชี่ยวชาญ
professionally(adv) เป็นอาชีพ,โดยอาชีพ
professor(n) ศาสตราจารย์
professorial(adj) ตำแหน่งศาสตราจารย์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, Wylie and Snyder fessed up, huh?แล้ว ไวย์ลี่ กับ สไนเดอร์ ยอมรับผิด ด้วยรึเปล่า ? Sex and Violence (2009)
Kurt was drunk and he ralphed on me. Not really fessing up to how he got the booze just yet, but I'm pretty sure it's not a fake ID, because he looks like an 11-year-old milkmaid.- เคิร์ทเมา เขาอาเจียนใส่ฉัน ไม่รู้เขาไปเอาเหล้ามาจากไหน แต่แน่ใจว่าไม่ได้ใช้ บัตรปลอม เพราะหน้าเขายังกะเด็ก 11 ขวบ The Rhodes Not Taken (2009)
She snuck out. Danny bought her beer. They both fessed up.เธอแอบออกมา แดนนี่เอาเบียร์ให้เธอ ทั้งคู่สารภาพแล้ว Being Alive (2009)
Stefan finally fessed up.สเตฟานในท้ายที่สุด ก็ยอมสารภาพหมดสิ้น Lost Girls (2009)
Stefan finally fessed up.สเตฟานสารภาพแล้วจนได้ Haunted (2009)
So now everyone that knows the truth is either gone or they won't fess up.แล้วตอนนี้ทุกคนที่รู้ความจริง ไม่จากไปแล้วก็ไม่ยอมเปิดปาก Easy A (2010)
She kissed me, but it's not what I meant to happen. Honest. I was wondering how long it would take you to fess up.เธอจูบผม แต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้น ด้วยความสัตย์จริง สำหรับผู้ชายที่หน้าใสซื่อแบบนาย เหมือนมีเรื่องจะบอกสักล้านเรื่อง Warrior (2010)
Fess up.ยอมรับเถอะ Days Gone Bye (2010)
I could never get her to fess up.ไม่เคยมีโอกาสได้ถามเธอเรื่องนั้นเลย A Few Good Men (2010)
How about whoever did this just fesses up?มีใครจะสารภาพยอมรับผิดมั้ย? The Science of Illusion (2010)
You know, I always suspected Nate was a member, but he would never fess up.เธอรู้มั้ยฉันสงสัยว่าเนทจะเป็นสมาชิกด้วย แต่เขาไม่ยอมสารภาพ The Undergraduates (2010)
Kenzi, fess up!เคนซี่ บอกมา Mirror, Mirror (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional   FR: professionnel
อาชีพนิยม[n.] (āchīpniyom) EN: professionalism   FR: professionnalisme [m]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
ชำระใจ[v.] (chamrajai) EN: cleanse ; purify the mind ; confess ; repent   FR: se confesser

CMU English Pronouncing Dictionary
FESS    F EH1 S
FESSED    F EH1 S T
FESSEL    F EH1 S AH0 L
FESSLER    F EH1 S L ER0
FESSENDEN    F EH1 S AH0 N D AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
aufessen(vt) |ißt auf, aß auf, hat aufgegessen| กินจนหมด กินหมด รับประทานจนหมด เช่น Er kann es aufessen obwohl das Essen nicht schmeckt.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fesseln {pl}trammels [Add to Longdo]
Fessel {f}fetter; shackle [Add to Longdo]
Fessel {f}; Handfessel {f}; Kette {f} | Handfesseln anlegenmanacle | to manacle [Add to Longdo]
Fessel {f} | jdm. Fesseln anlegenchain | to put someone in chains [Add to Longdo]
Fessel {f} [anat.] (bei Huftieren)pastern [Add to Longdo]
Fesseln {pl}; Bande {f}bonds [Add to Longdo]
Fesseln {n} einer Figur (Schach)pinning of a piece [Add to Longdo]
Fesselballon {m}captive balloon [Add to Longdo]
Fesselung {f}captivation [Add to Longdo]
Fesselung {f}ravishment [Add to Longdo]
fesselnto tie up; to bind; to tie down [Add to Longdo]
fesseln | fesselnd | gefesselt | fesseltto enchain; to chain up | enchaining; chaining up | enchained | enchains [Add to Longdo]
fesseln (Handfesseln) | fesselnd | gefesselt | er/sie fesselt | ich/er/sie fesselteto fetter; to shackle | fettering; shackling | fettered; shackled | he/she fetters; he/she shackles | I/he/she fettered; I/he/she shackled [Add to Longdo]
fesseln; binden | fesselnd; bindend | gefesselt; gebundento truss (up) | trussing | trussed [Add to Longdo]
fesseln; ganz in Anspruch nehmento absorb [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さらけ出す;曝け出す;曝けだす[さらけだす, sarakedasu] (v5s,vt) to expose; to disclose; to lay bare; to confess [Add to Longdo]
その道[そのみち, sonomichi] (exp) line (of business); profession; trade [Add to Longdo]
ばくち打ち;博打打ち;博奕打ち[ばくちうち, bakuchiuchi] (n) (1) professional gambler; (2) gambling [Add to Longdo]
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
やくざ者[やくざもの, yakuzamono] (n) (1) (See やくざ) professional gambler; (2) good-for-nothing; ne'er-do-well; hoodlum; ruffian [Add to Longdo]
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls) [Add to Longdo]
カリスマ先生[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor [Add to Longdo]
コンフェッション[, konfesshon] (n) confession [Add to Longdo]
コンヘソル[, konhesoru] (n) confessor (por [Add to Longdo]
セミプロ[, semipuro] (adj-no) (abbr) semiprofessional [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロフェショナル[ぷろふぇしょなる, purofeshonaru] professional [Add to Longdo]
プロ版[プロはん, puro han] professional version [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
束縛[そくばく, sokubaku] Fesselung, Bindung, Zwang [Add to Longdo]
[かい, kai] FESSELN, MASCHINE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fess \Fess\, Fesse \Fesse\, n. [OF. fesse, faisse, F. fasce, fr.
   L. fascia band. See {Fascia}.] (Her.)
   A band drawn horizontally across the center of an escutcheon,
   and containing in breadth the third part of it; one of the
   nine honorable ordinaries.
   [1913 Webster]
 
   {Fess point} (Her.), the exact center of the escutcheon. See
    {Escutcheon}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fess
   n 1: (heraldry) an ordinary consisting of a broad horizontal
      band across a shield [syn: {fesse}, {fess}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top