ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ferule

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ferule-, *ferule*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ferule[N] ไม้เรียวตีเด็ก, Syn. stick
ferule[VT] ตีด้วยไม้เรียว

English-Thai: Nontri Dictionary
ferule(n) ปลอกครอบ,ปลอกโลหะ
ferule(n) ไม้เรียว,ไม้บรรทัด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ferule    (n) fˈɛruːl (f e1 r uu l)
ferules    (n) fˈɛruːlz (f e1 r uu l z)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ferrule \Fer"rule\ (f[e^]r"r[i^]l or f[e^]r"r[.u]l; 277), n.
   [Formerly verrel, F. virole, fr. L. viriola little bracelet,
   dim. of viriae, pl., bracelets; prob. akin to viere to twist,
   weave, and E. withe. The spelling with f is due to confusion
   with L. ferrum iron.] [Sometimes spelled {ferule}.]
   1. A ring or cap of metal put round a cane, tool, handle, or
    other similar object, to strengthen it, or prevent
    splitting and wearing.
    [1913 Webster]
 
   2. (Machinery) Any of various circular or cylindrical metal
    objects used at joints in a tube, pipe, or rod, especially
    to assist making a tight seal at a joint.
    [PJC]
 
   3. Hence: (Steam Boilers) A bushing for expanding the end of
    a flue to fasten it tightly in the tube plate, or for
    partly filling up its mouth.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence: (Chemistry) A bushing used at the joints of metal
    tubing in HPLC equipment to make a tight seal.
    [PJC]
 
   5. (Fishing) One of several small rings at the top of a
    casting rod which holds the fishing line. --RHUD
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ferule \Fer"ule\ (? or ?; 277), n. [L. ferula: cf. F. f['e]rule.
   See {Ferula}.]
   1. A flat piece of wood, used for striking, children, esp. on
    the hand, in punishment.
    [1913 Webster]
 
   2. A {ferrule}. [R.]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ferule \Fer"ule\, v. t. [imp. & p. p. {Feruled}; p. pr. & vb. n.
   {Feruling}.]
   To punish with a ferule.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ferule
   n 1: a switch (a stick or cane or flat paddle) used to punish
      children

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top