Search result for

ferry

(79 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ferry-, *ferry*
English-Thai: Longdo Dictionary
ferry boat(n) เรือข้ามฟาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ferry[N] เรือข้ามฟาก, See also: แพขนานยนต์, เรือรับส่งข้ามฟาก, Syn. ferryboat, passage boat, barge
ferry[N] การดำเนินกิจการเรือข้ามฟาก, See also: การให้บริการเรือข้ามฟาก
ferry[N] ท่าเรือข้ามฟาก
ferryman[N] เจ้าของเรือข้ามฟาก, See also: คนทำงานในเรือข้ามฟาก, Syn. oarman
ferryboat[N] เรือข้ามฟาก, See also: แพขนานยนต์, เรือรับส่งข้ามฟาก, Syn. ferry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ferry(เฟอ'รี) n. การข้ามฟาก,เรือข้ามฟาก vt. ส่งข้ามฟาก. vi. ข้ามฟาก
ferryboatn. เรือข้ามฟาก
charon's ferryก่อนตาย,ก่อนสิ้นใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
ferry(n) เรือข้ามฟาก,ท่าเรือ,การข้ามฟาก,เรือจ้าง,การขนส่งทางเครื่องบิน
ferry(vi) ลงเรือจ้าง,ข้ามฟาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Martin sits in his car when we go on the ferry to the mainland.มาร์ตินต้องนั่งในรถเขา ตอนที่เรานั่งเรือเฟอร์รี่ไปเเผ่นดินใหญ่ Jaws (1975)
Never mind jumping off the ferry, swimming back to Mammy.ไม่เป็นไรแล้วกระโดดข้ามฟาก offthe, ว่ายน้ำกลับไปที่แม่ In the Name of the Father (1993)
There are a few ferry services, but we checked those, as well.มีเรือข้ามฟากอยู่บ้าง แต่ว่าเรามีด่านตรวจอยู่แล้ว ไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องนี้ The Jackal (1997)
Hello. Ferry's still here, huh?เรือข้ามฟากยังไม่ไปเหรอ The Truman Show (1998)
- I need to talk to the ferry guys.กัสขอพูดกับคนบนเรือข้ามฟาก The Truman Show (1998)
There's nothing in Lincolnville but some payphones and the ferry and Pen Bay hospital is only a few miles from here.ไม่มีอะไรในลินคอล์นวิล นอกจาก ตู้โทรศัพท์ กับท่าเรือเฟอร์รี่ แล้วก็โรงพยาบาลเพน เบย์ \ ที่อยู่ห่างจากที่นี้ไม่กี่ไมล์ Dark Harbor (1998)
Guess who I saw on the ferry deck?เดาสิว่าผมเจอใครที่ท่าเรือ Dark Harbor (1998)
I couldn't find a spot to settle last night so I ended up crashing on the ferry and before I knew it, she was moving and when we landed I just started roaming around the town.ผมหาที่จะพักเมื่อคืนไม่ได้ ผมเลยนอนพักบนเฟอร์รี่ มารู้ตัวอีกทีเรือก็ขยับแล้ว Dark Harbor (1998)
-The water; to the ferry.-แม่น้ำน่ะครับ กับเฟอร์รี่ Dark Harbor (1998)
But... there's no ferry now!แต่ตอนนี้ไม่มีเรือออกจากท่าแล้วนะ! Pola X (1999)
Bucklebury Ferry. Follow me.ท่าเรือ บัคเบอรี่ ตามฉันมา The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I want my identity back 3 pm, Central Ferry Pier Keep your cell onผมต้องการสถานะคืน 3 โมง เจอกันที่เขตท่าเรือ เปิดโทรศัพท์ด้วย Infernal Affairs (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ferryA big wave turned the ferry over.
ferryThe ferry started to move and we were across in half an hour.
ferryThere were not more than one hundred passengers on board the ferry.
ferryThey closed down the ferry service as it was no longer economic.
ferryThey run a ferry service across the river.
ferryThis train makes connections with a ferry-boat at Takamatsu.
ferryWe had a rough crossing on an old ferry.
ferryWe took a ferry from the island to the mainland.
ferryWe took the cross-channel ferry from Dover to Calais.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพขนานยนต์[N] ferry, See also: ferryboat, car ferry, Syn. แพยนต์, Example: ตำรวจเข้าจับกุมบ่อนการพนันบนแพขนานยนต์ ที่ลอยลำอยู่กลางแม่น้ำโขง, Count unit: แพ, Thai definition: เรือบรรทุกคนโดยสาร รถยนต์ หรือสิ่งของข้ามฟาก มีลักษณะคล้ายแพขนาดใหญ่
เรือจ้าง[N] taxi-boat, See also: ferry, ferry boat, Example: ตลอดชีวิตของเขาอาศัยอยู่ริมแม่น้ำ และฝึกแจวเรือจ้างที่นี่, Count unit: ลำ, Thai definition: เรือสำหรับใช้รับส่งคนข้ามฟาก
คนแจว[N] rower, See also: ferryman, oarsman, Syn. คนแจวเรือ, คนพาย, คนพายเรือ, Example: เพื่อนๆ ปล่อยให้เขาเป็นคนแจวมาตลอดทาง เพราะเขาแข็งแรงที่สุด, Count unit: คน
ท่าเรือจ้าง[N] ferry landing, Example: เขาผละจากท่าเรือจ้าง รีบวิ่งไปช่วยคนจมน้ำ, Count unit: ท่า, Thai definition: ริมน้ำสำหรับใช้จอดเรือจ้าง
คนพาย[N] paddler, See also: ferryman, Syn. คนแจว, ฝีพาย, คนพายเรือ, Example: เรือจะชนะได้สำคัญอยู่ที่ความสามัคคีของคนพาย, Count unit: คน
คนแจวเรือ[N] ferryman, Syn. คนพายเรือ, Example: เรือล่มเพราะคนแจวเรือคนท้ายนั้นแหละ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟอร์รี่[n.] (foērī) EN: ferry ; ferryboat   FR: ferry [m] ; ferry-boat [m]
แพขนายยนต์[n. exp.] (phaē khanāi yon) EN: car ferry   
แพยนต์[n. exp.] (phaē yon) EN: car ferry   
เรือจ้าง[n. prop.] (reūa jāng) EN: taxi-boat ; ferry ; ferry boat ; water taxi   FR: bateau-taxi [m] ; ferry-boat [m] ; ferry [m]
เรือข้ามฟาก[n. exp.] (reūa khām fāk) EN: harbour = harbor (Am.) ; ferry ; ferryboat   FR: bac [m] ; ferry-boat [m] ; ferry [m]
ท่า[n.] (thā) EN: dock ; pier ; port ; wharf ; landing place ; quay ; harbour ; ferry   FR: quai [m] ; jetée [f] ; port [m] ; appontement [m] ; embarcadère [m] ; débarcadère [m]
ท่าเรือเฟอร์รี่[n. exp.] (thāreūa foērī) EN: ferry port   
ท่าเรือจ้าง[n. exp.] (thāreūa jāng) EN: ferry   

CMU English Pronouncing Dictionary
FERRY    F EH1 R IY0
FERRY'S    F EH1 R IY0 Z
FERRYING    F EH1 R IY0 IH0 NG
FERRYMAN    F EH1 R IY0 M AH0 N
FERRYBOAT    F EH1 R IY0 B OW2 T
FERRYBOATS    F EH1 R IY0 B OW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ferry    (v) (f e1 r ii)
ferrying    (v) (f e1 r i i ng)
ferryman    (n) (f e1 r i m a n)
ferrymen    (n) (f e1 r i m e n)
Ferryhill    (n) (f e1 r i h i l)
ferryboat    (n) (f e1 r i b ou t)
ferryboats    (n) (f e1 r i b ou t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
渡口[dù kǒu, ㄉㄨˋ ㄎㄡˇ, ] ferry, #24,362 [Add to Longdo]
摆渡[bǎi dù, ㄅㄞˇ ㄉㄨˋ, / ] ferry, #29,007 [Add to Longdo]
渡船[dù chuán, ㄉㄨˋ ㄔㄨㄢˊ, ] ferry, #32,370 [Add to Longdo]
渡轮船[dù lún chuán, ㄉㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] ferry ship [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fährboot {n}; Fähre {f}ferry boat [Add to Longdo]
Fähre {f} | Fähren {pl}ferry | ferries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーフェリー[, ka-feri-] (n) car ferry; (P) [Add to Longdo]
フェリー[, feri-] (n) ferry; (P) [Add to Longdo]
フェリーボート[, feri-bo-to] (n) ferryboat [Add to Longdo]
過渡[かと, kato] (n) (1) crossing; ferry; (2) transient; (3) changing old to new; (P) [Add to Longdo]
乗合船;乗り合い船;乗合い船[のりあいぶね;のりあいせん, noriaibune ; noriaisen] (n) (1) ferryboat; ferry; passenger boat; (2) (esp. のりあいせん) shared fishing boat [Add to Longdo]
川止め[かわどめ, kawadome] (n,vs) suspension of ferry service [Add to Longdo]
船渡し[ふなわたし, funawatashi] (n) (1) (See 本船渡し) ferry; (2) free on board; FOB [Add to Longdo]
[つ, tsu] (suf) (1) harbour; harbor; port; (2) ferry [Add to Longdo]
通い船[かよいぶね, kayoibune] (n) ferry [Add to Longdo]
通船[つうせん, tsuusen] (n) ferry boat; barge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ferry \Fer"ry\ (f[e^]r"r[y^]), v. t. [imp. & p. p. {Ferried}
   (-r[i^]d); p. pr. & vb. n. {Ferrying}.] [OE. ferien to
   convey, AS. ferian, from faran to go; akin to Icel. ferja to
   ferry, Goth. farjan to sail. See {Fare}.]
   1. To carry or transport over a river, strait, or other
    narrow water, in a boat.
    [1913 Webster]
 
   2. To convey back and forth regularly between two points in a
    vehicle; as, part of her day was spent ferrying the kids
    to and from school.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ferry \Fer"ry\, v. i.
   To pass over water in a boat or by a ferry.
   [1913 Webster]
 
      They ferry over this Lethean sound
      Both to and fro.             --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ferry \Fer"ry\, n.; pl. {Ferries}. [OE. feri; akin to Icel.
   ferja, Sw. f[aum]rja, Dan. f[ae]rge, G. f[aum]hre. See
   {Ferry}, v. t.]
   1. A place where persons or things are carried across a
    river, arm of the sea, etc., in a ferryboat.
    [1913 Webster]
 
       It can pass the ferry backward into light. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       To row me o'er the ferry.       --Campbell.
    [1913 Webster]
 
   2. A vessel in which passengers and goods are conveyed over
    narrow waters; a ferryboat; a wherry.
    [1913 Webster]
 
   3. A franchise or right to maintain a vessel for carrying
    passengers and freight across a river, bay, etc., charging
    tolls.
    [1913 Webster]
 
   {Ferry bridge}, a ferryboat adapted in its structure for the
    transfer of railroad trains across a river or bay.
 
   {Ferry railway}. See under {Railway}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ferry
   n 1: a boat that transports people or vehicles across a body of
      water and operates on a regular schedule [syn: {ferry},
      {ferryboat}]
   2: transport by boat or aircraft [syn: {ferry}, {ferrying}]
   v 1: transport from one place to another
   2: transport by ferry
   3: travel by ferry

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top