Search result for

fern

(101 entries)
(0.1461 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fern-, *fern*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fern[N] ต้นเฟิร์น
fernery[N] สถานที่ปลูกเฟิร์น, See also: กระถางปลูกเฟิร์น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fern(เฟิร์น) n. ต้นเฟิร์น, See also: ferny adj.
infernal(อินเฟอ'เนิล) adj. เกี่ยวกับนรก,เหมือนนรก,เหมือนภูตผีปีศาจ,ร้ายกาจ,โหดเหี้ยม., See also: infernality n.
inferno(อินเฟอร์'โน) n. นรก,ไฟนรก,ไฟใต้ดิน,บริเวณที่คล้ายนรก, Syn. hell

English-Thai: Nontri Dictionary
fern(n) ต้นเฟิร์น
infernal(adj) ร้ายกาจ,จากนรก,โหดเหี้ยม
inferno(n) นรก,ขุมนรก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fernเฟิร์น, เฟิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fern alliesพืชใกล้เคียงเฟิร์น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
fernเฟิน, พืชพวกหนึ่งในดิวิชันเทอคีโอไฟตา มีราก ลำต้น และใบอย่างแท้จริง ไม่มีดอกและเมล็ด สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fern Formationลักษณะแบบใบเฟิร์น [การแพทย์]
Fern Leaf Appearanceรูปใบเฟิร์น [การแพทย์]
Fern Patternรูปใบเฟิร์น [การแพทย์]
Fern Testลักษณะเหมือนใบเฟิร์น,การตรวจหาลักษณะใบเฟิรณ์ [การแพทย์]
Fern-Leaf Appearanceรูปคล้ายใบเฟิร์น [การแพทย์]
Fernsเฟิร์น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fernando, this is your last chance.เฟอร์นันโด นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของนาย Under & Out (2008)
You sure you don't want to change your story, Fernando?แกชัวร์แน่นะว่าแกจะไม่อยากเปลี่ยนคำพูด เฟอร์นานโด? Hell or High Water (2008)
Fernando?เฟอร์นันโด The Art of the Deal (2008)
All right, two of your cohorts, Fernando Sucre, and Brad Bellick were arrested,เฟอร์นานโด ซุเคร และ แบรด เบลลิค ถูกจับ Scylla (2008)
Stay with us, Fernando. You're going to be all right.ตั้งสติไว้ เฟอร์นันโด นายจะไม่เป็นไร The Price (2008)
Almost Done, Fernando.ใกล้แล้ว เฟอร์นันโด The Price (2008)
Fernando, is it?เฟอนันโด ใช่ไหม ? Boxed In (2008)
For yourself, Fernando.ตัวคุณเอง เฟอนันโด Boxed In (2008)
Fernando Belardelli.เฟอร์นานโด เบลาร์เดลลี่ 500 Days of Summer (2009)
Your friend, Fernando, tells me you can use my services today.-เฟอนันโด้ เพื่อนคุณบอกว่า คุณต้องการความช่วยเหลือ \ Prison Break: The Final Break (2009)
Fernando was a great influence on you, huh?เฟอนันโด สอนคุณใว้หรอ หะ? VS. (2009)
Is this Fernando Sucre?นั้น ซูเครเหรอ Killing Your Number (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fernPasta is Fernando's province.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฟิน[N] fern, Syn. เฟิร์น, ต้นเฟิน, Example: ทางร้านใช้เฟินจำนวนมากมาประดับช่อดอกไม้ในงาน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ใบจำพวกผักกูด (Pteridophytes), Notes: (อังกฤษ)
เฟิร์น[N] fern, Syn. เฟิน, ต้นเฟิร์น, Example: พืชพวกเฟิร์นจะมีท่อน้ำ ท่ออาหารที่สามารถส่งล้ำต้น และใบขึ้นไปสู่แสงสว่างได้, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ใบจำพวกผักกูด (Pteridophytes), Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟร์นานโด อลอนโซ่[n. prop.] (Fēnāndō Alønsō) EN: Fernando Alonso   FR: Fernando Alonso
เฟิร์น = เฟิน[n.] (foēn) EN: fern   FR: fougère [f]
ผักกูดน้ำ [n. exp.] (phak kūt nām) EN: Edible Fern   
ผักแว่น[n.] (phakwaen) EN: Water Fern   
ปริกหางกระรอก [n. exp.] (prik hāngkrarøk) EN: Foxtail fern   
ปริกน้ำค้าง [n. exp.] (prik nāmkhāng) EN: Asparagus fern   
ปรงไข่ [n. exp.] (prong khai) EN: Leather fern ; Swamp fern   
ปรงทอง [n. exp.] (prong thøng) EN: Leather fern ; Swamp fern   
ต้นเฟิน[n.] (ton foēn) EN: fern   FR: fougère [f]
ยมโลก[n.] (yommalōk) EN: hell ; underworld ; inferno ; place of departed spirits ; the lower world ; the grave   FR: enfer [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FERN    F ER1 N
FERNS    F ER1 N Z
FERNER    F ER1 N ER0
FERNAU    F ER1 N AW0
FERNAO    F ER0 N AW1
FERNAND    F ER0 N AA1 N
FERNERY    F ER1 N ER0 IY0
FERNALD    F EH2 R N AA1 L D
FERNALD    F ER0 N AA1 L D
FERNAND    F ER0 N AA1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fern    (n) (f @@1 n)
ferns    (n) (f @@1 n z)
ferny    (j) (f @@1 n ii)
fernier    (j) (f @@1 n i@ r)
Fernando    (n) (f @@ n a1 n d ou)
ferniest    (j) (f @@1 n i i s t)
Fernandez    (n) (f @@ n a1 n d e z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Fernbedienung(n) |die, pl. Fernbedienungen| การควบคุมระยะไกล
Fernrohr(n) |das, pl. Fernrohre| กล้องส่องทางไกล
Fernsehsendung(n ) |die, pl. Fernsehsendungen| การออกอากาศทางโทรทัศน์, การแพร่ภาพทางโทรทัศน์ เช่น Darf ich fremde Inhalte wie Fernsehsendungen oder Bilder auf YouTube hochladen?
liefern(vt) |lieferte, hat geliefert| ส่งของ, นำ(สินค้าที่สั่งไว้)มาให้

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fernsehenโทรทัศน์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ferneralso [Add to Longdo]
Fern...long distance [Add to Longdo]
Fern...remote [Add to Longdo]
Fernabschaltung {f}remotr de-energization [Add to Longdo]
Fernanruf {m}distant call [Add to Longdo]
Fernanzeige {f}remote indication [Add to Longdo]
Fernbedienung {f}remote control [Add to Longdo]
Fernbedienung {f}teleguidance [Add to Longdo]
Ferndiagnose {f}remote diagnosis [Add to Longdo]
Ferndiagnose {f}telediagnosis [Add to Longdo]
Ferne {f} | in der Ferne | aus der Fernedistance | in the distance | from a distance [Add to Longdo]
Ferne {f}aloofly [Add to Longdo]
Fernerkundung {f}remote sensing [Add to Longdo]
Fernerkundungsdaten {pl}remote sensing data [Add to Longdo]
Fernerkundungssatellit {m}remote sensing satellite [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
インフェルノ[, inferuno] (n) inferno [Add to Longdo]
シダ植物;羊歯植物[シダしょくぶつ(シダ植物);しだしょくぶつ(羊歯植物), shida shokubutsu ( shida shokubutsu ); shidashokubutsu ( shida shokubutsu )] (n) pteridophyte (any plant of division Pteridophyta, inc. ferns and fern allies) [Add to Longdo]
蟹草[かにくさ;カニクサ, kanikusa ; kanikusa] (n) (uk) Japanese climbing fern (Lygodium japonicum) [Add to Longdo]
丸八[まるはち;マルハチ, maruhachi ; maruhachi] (n) (uk) Cyathea mertensiana (species of tree fern) [Add to Longdo]
岩沢瀉;岩面高;鳳了草[いわおもだか;イワオモダカ, iwaomodaka ; iwaomodaka] (n) (uk) Pyrrosia tricuspis (species of felt fern) [Add to Longdo]
雁足[がんそく, gansoku] (n) (See 草蘇鉄) ostrich fern; Onoclea orientalis [Add to Longdo]
軒忍;軒荵[のきしのぶ;ノキシノブ, nokishinobu ; nokishinobu] (n) (uk) Lepisorus thunbergiana (species of fern) [Add to Longdo]
歯朶;羊歯[しだ, shida] (n) fern [Add to Longdo]
小谷渡;小谷渡り[こたにわたり;コタニワタリ, kotaniwatari ; kotaniwatari] (n) (uk) hart's-tongue fern (Asplenium scolopendrium) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蕨类[jué lèi, ㄐㄩㄝˊ ㄌㄟˋ, / ] fern [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
双眼鏡[そうがんきょう, sougankyou] Fernglas, Feldstecher [Add to Longdo]
受像機[じゅぞうき, juzouki] Fernsehapparat, Fernseher [Add to Longdo]
望遠鏡[ぼうえんきょう, bouenkyou] Fernrohr, Teleskop [Add to Longdo]
通信講座[つうしんこうざ, tsuushinkouza] Fernkurs [Add to Longdo]
遠方[えんぽう, enpou] Ferne, grosse_Entfernung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fern \Fern\, adv.
   Long ago. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fern \Fern\, a. [AS. fyrn.]
   Ancient; old. [Obs.] "Pilgrimages to . . . ferne halwes."
   [saints]. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fern \Fern\ (f[~e]rn), n. [AS. fearn; akin to D. varen, G. farn,
   farnkraut; cf. Skr. par[.n]a wing, feather, leaf, sort of
   plant, or Lith. papartis fern.] (Bot.)
   An order of cryptogamous plants, the {Filices}, which have
   their fructification on the back of the fronds or leaves.
   They are usually found in humid soil, sometimes grow
   epiphytically on trees, and in tropical climates often attain
   a gigantic size.
   [1913 Webster]
 
   Note: The plants are asexual, and bear clustered sporangia,
      containing minute spores, which germinate and form
      prothalli, on which are borne the true organs of
      reproduction. The brake or bracken, the maidenhair, and
      the polypody are all well known ferns.
      [1913 Webster]
 
   {Christmas fern}. See under {Christmas}.
 
   {Climbing fern} (Bot.), a delicate North American fern
    ({Lygodium palmatum}), which climbs several feet high over
    bushes, etc., and is much sought for purposes of
    decoration.
 
   {Fern owl}. (Zool.)
   (a) The European goatsucker.
   (b) The short-eared owl. [Prov. Eng.] -- {Fern shaw}, a fern
    thicket. [Eng.] --R. Browning.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fern
   n 1: any of numerous flowerless and seedless vascular plants
      having true roots from a rhizome and fronds that uncurl
      upward; reproduce by spores

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 fern [fɛrn]
   afar; aloof; distant; far
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Fern... [fɛrn]
   long distance; remote
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top