ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feller

F EH1 L ER0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feller-, *feller*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feller(เฟล'เลอะ) n. คนโค่นต้นไม้,คนตัดไม้,เครื่องตัดต้นไม้,ช่างเย็บตะเข็บ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's like, "Oh, Jesus, Paddie. You're such a good-looking feller. I love ya.พระช่วยแพดดี้คุณหล่อเหมือนเพื่อนชั้น ชั้นรักคุณ Good Will Hunting (1997)
Well, I wouldn't suggest this little feller because he has a nasty habit of vanishing into thin air!Well, I wouldn't suggest this little feller because he has a nasty habit... ...of vanishing... ...into thin air! Night at the Museum (2006)
♪ A group of fellers found ♪# มีกลุ่มช่างตัดต้นไม้ # Duets (2010)
How'd them fellers find the bank, anyway?ไอ้พวกนั้นมันรู้ได้ไงตรงไหนเป็นแบงค์ Rango (2011)
Sure enough. Smart thinking there, feller.นั่นซีนะ, หัวแหลมมากเลย, สหาย Rango (2011)
All right, which one of you fellers needs a check-up?มีใครอยากจะตรวจภายในมั้ย Rango (2011)
Didn't think those would fit you until you shrunk down to a regular-size feller.ตอนแรกไม่คิดว่าเธอจะใส่ได้หรอกนะ แต่เห็นตัวหดลงแล้ว ก็ตัวเท่าคนทั่วไป The Avengers (2012)
Look at that old feller racking up the big numbers!ดูที่รถเก่าดึงขึ้นตัวเลขใหญ่! Monsters University (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
FELLER    F EH1 L ER0
FELLERS    F EH1 L ER0 Z

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feller \Fell"er\, n.
   One who, or that which, fells, knocks or cuts down; a machine
   for felling trees.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feller \Fell"er\, n.
   An appliance to a sewing machine for felling a seam.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feller
   n 1: a person who fells trees [syn: {lumberman}, {lumberjack},
      {logger}, {feller}, {faller}]
   2: a boy or man; "that chap is your host"; "there's a fellow at
     the door"; "he's a likable cuss"; "he's a good bloke" [syn:
     {chap}, {fellow}, {feller}, {fella}, {lad}, {gent},
     {blighter}, {cuss}, {bloke}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top