Search result for

fegen

(58 entries)
(0.0919 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fegen-, *fegen*
Possible hiragana form: ふぇげん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fegen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fegen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, if she could knock out the space station the way she did, bam, maybe she could wipe out the Earth.Wenn sie die Weltraumstation so einfach wegfegen kann dann kann sie vielleicht auch die Erde vernichten. Queen of Outer Space (1958)
That's right, man. We've got mills that'll blow that heap of yours right off the road.Unsere Kisten fegen Ihren Schrotthaufen mit links von der Straße. Thunder Road (1958)
It could blow up North America.Sie kann Nordamerika wegfegenThe Mouse That Roared (1959)
Mopping, sweeping, vacuuming the seats and the runners.Das Aufwischen, das Fegen, die Sitze und die Teppiche saugen. The Tingler (1959)
They'll find graves and nothing else. Santa Anna will sweep across...Santa Ana wird sie wegfegenThe Alamo (1960)
Wipe your feet.Die Schuhe fegenMakkers, staakt uw wild geraas (1960)
They're mopping up.Sie werden uns wegfegenThe Human Condition III: A Soldier's Prayer (1961)
Will you sweep up instead of acting silly?Emile, willst du nicht mal fegen, statt dich wie ein Idiot zu benehmen? A Woman Is a Woman (1961)
In Chína and lndía, condítíons are chaotíc, as ríots and pestílence sweep the land.In China und Indien regiert das Chaos, Aufruhr und Seuchen fegen durchs Land. Voyage to the Bottom of the Sea (1961)
Me? Watch your words. - Yes, Sire, you.Sie können Europas Thronsessel blankfegen und zerschlagen. Madame (1961)
Yeah, well if you ask me three grandmothers with brooms could sweep us off there like flies off of a sugar cake.Drei Großmütter mit Besen könnten uns da wegfegen wie Fliegen. The Longest Day (1962)
Rallying a nation of television viewers into hysteria, to sweep us up into the White House with powers that will make martial law seem like anarchy!Wir treiben die TV-Zuschauer bis zur Hysterie. Sie werden uns ins Weiße Haus fegen mit einer Gewalt, die, aus Verzweiflung geboren, einem Orkan gleichen wird. The Manchurian Candidate (1962)
What do they give us in return? The right to smoke in public.Seit 2000 Jahren kriegen wir ihre Kinder, waschen ihre Wäsche, kochen ihnen Essen und fegen ihnen die Hütte, und wofür? That Touch of Mink (1962)
Have they ever told you to sweep this place properly or to clean a glass?Sagen Sie dir, wie du dieses Haus richtig ausfegen sollst, oder wie man ein Glas putzt? The Gift (1962)
What's left of me.Da kannst du mich zusammenfegenKiss Me, Stupid (1964)
# I choose me bristles with pride, yes, I doIch geh'beim Fegen ganz fachmännisch vor Mary Poppins (1964)
We're ordered to clean up a criminal gang called The Vultures who hideout somewhere between here and Llano.Der Gouverneur will der Geierbande das Handwerk legen. Meine Schwadron... hat Befehl, den Llano sauber zu fegenAmongst Vultures (1964)
Or maybe they're going to send me to the Russian Front.Ich werd die russische Front sauber fegenHappiness Is a Warm Sergeant (1965)
I should hope so. I want you to know I run a clean office.Ich lasse ihn dreimal am Tag fegenThe Reluctant Target (1967)
But the wound won't keep him from his broom or other jobs.Ich hoffe nicht. Aber er wird fegen und andere Arbeiten tun können. Day of Anger (1967)
We will destroy them, blow them away like a leaf in the wind!Wir werden sie vernichten, sie wegfegen wie ein Blatt im Wind! I giorni della violenza (1967)
The public always loves a show where someone wins a lot of money and the first one who comes up with a new an unrigged, an unfixed way to give away something for nothing is going to sweep the airways.Die Zuschauer lieben Gewinnshows, in denen man viel Geld gewinnen kann. Und die erste Show, in der man auf eine neue... innovative Weise und ohne etwas zu tun etwas gewinnen kann... wird alle vom Hocker fegenHow to Succeed in Business Without Really Trying (1967)
Uh, doing dishes, sweeping, general cleaning.Geschirr spülen, fegen, sauber machen. The City on the Edge of Forever (1967)
- Don't be such an old bore!- Ich will ja auch fegenStaraya, staraya skazka (1968)
Four days of sweeping.Sie haben zufällig 8 Tage StubenfegenThe Troops get Married (1968)
I hope for your sake this is not a silly joke.Wenn das irgendein fauler Witz ist, dann gibt es für Sie 5 Tage StubenfegenThe Troops get Married (1968)
- Then he can clean around the house.- Er kann den Stall ausmisten, fegenOliver! (1968)
Martillo, Sanchez. Get some brush and clear this away.Martillo, Sanchez, holen Sie Äste und fegen Sie den Dreck weg. Commandante (1969)
Well, when you set out to clean up a mess, you don't just sit around and watch that mess get bigger and bigger.Wenn man einen Stall ausfegen muss, soll man es sofort machen. Support Your Local Sheriff! (1969)
Charging about the moorland, blasting their heads off.Über das Heideland fegen, ihre Köpfe abknallen. The Ant, an Introduction (1969)
Just a kick and a new pane.Auffegen, eine neue Scheibe, und fertig. The House of the Bories (1970)
Magnum, the most powerful handgun in the world and would blow your head clean off you've got to ask yourself one question: "Do I feel lucky?"Aber da ich dir mit dieser 44 Magnum glatt den Schädel wegfegen könnte fragst du dich besser: "Ist heute mein Glückstag?" Dirty Harry (1971)
But being this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world and will blow your head clean off you've got to ask yourself question: "Do I feel lucky?"Aber da ich dir mit dieser 44 Magnum glatt den Schädel wegfegen könnte fragst du dich besser "Ist heute mein Glückstag?" Dirty Harry (1971)
I have to clean up, sweep the floor.Ich muss noch den Boden fegenFiddler on the Roof (1971)
- Sweep the floor?- Den Boden fegenFiddler on the Roof (1971)
He was sweeping, you sons of bitches!Fegen wollte er, ihr Schweinehunde! The Last Picture Show (1971)
He was sweeping!Fegen wollte er! The Last Picture Show (1971)
Why should I settle when I can just blast them off my mountain?Warum sollte ich mich einigen, wenn ich sie einfach wegfegen kann? Sun and Cloud Shadow (1973)
- It is also true in-law.Nur noch ausfegenThe Olsen Gang Runs Amok (1973)
It'd only just come.Ich war gerade am Fegen... The Adventure of Sherlock Holmes' Smarter Brother (1975)
Come on, Gennarino, hurry up.Du bist ja immer noch nicht weiter. - Das soll ich auch fegenFlatfoot in Hong Kong (1975)
You see, Judge, the Lord could have struck down the Midianites and Amalekites easily.Der Herr hätte die Midianiter und Amalekiter hinwegfegen können, mit einem Handstreich. Rooster Cogburn (1975)
We'll wipe that fucking Disney right off the air.Damit fegen wir Disney voll aus dem Äther. Network (1976)
I'll suggest Mr. Ruddy open with a short statement, washing this whole thing off.Mr. Ruddy soll das Ganze mit einer Erklärung vom Tisch fegenNetwork (1976)
Sweep godamnit!Fegen Sie die Scherben auf! The Olsen Gang Sees Red (1976)
Avalanche situation? I'll take care of myself, anyway. I'll sweep, I'll do laundry.Ich will auch fegen und den Abwasch machen. How to Pull Out a Whale's Tooth (1977)
I'd rather kneel down and pray than kneel down and scrub floors.Ich küsse lieber Kirchenstufen, als Türschwellen zu fegenThat Obscure Object of Desire (1977)
You like to tend your hand for a gratuity of 3 francs.Gefällt es dir etwa, anderer Leute Haarbüschel aufzufegen oder die Hand aufzuhalten, für 3 Francs Trinkgeld? The Lacemaker (1977)
Brush it off to your left!Nach links fegenJaws 2 (1978)
Happens often that someone with a guilty conscience tries extra hard to do good like getting up early and scrubbing the kitchen floor and sweeping the porch.Und wer ein besonders schlechtes Gewissen hat, versucht es oft dadurch wettzumachen, indem er besonders früh aufsteht, um die Küche oder die Veranda zu fegenThe Prodigals (1980)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fegen; ausfegen; kehren; auskehren; wegkehren | fegend; ausfegend; kehrend; auskehrend; wegkehrend | gefegt; ausgefegt; gekehrt; ausgekehrt; weggekehrt | er/sie fegt; er/sie kehrt | ich/er/sie fegte; ich/er/sie kehrte | er/sie hat/hatte gefegt; er/sie hat/hatte gekehrt | nicht gekehrtto sweep {swept; swept} | sweeping | swept | he/she sweeps | I/he/she swept | he/she has/had swept | unswept [Add to Longdo]
rasen; fegen; zischento bomb; to bomb along [Add to Longdo]
wegfegen | wegfegend | weggefegtto sweep away | sweeping away | swept away [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一掃[いっそう, issou] wegfegen, beseitigen, ausrotten [Add to Longdo]
払う[はらう, harau] bezahlen, wegfegen [Add to Longdo]
掃く[はく, haku] -fegen, kehren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  fegen [feːgən]
     bomb; swept}; to sweep {swept
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top