ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

faux

F AO1 K S   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faux-, *faux*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faux pas[N] การประพฤติผิด, See also: การทำผิด, ความผิดพลาด, Syn. blunder, error, mistake

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
faux pas(โฟพา') ความประพฤติผิด,ความผิดพลาด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She also designed a line of faux fur panties... for her sorority's charity project.เธอยังออกแบบกางเกงใน เพื่อสมาคมการกุศลของเธออีก Legally Blonde (2001)
I think we should hire a... you know, a Frank Sinatra-type, uh, lead singer... as opposed to a James Brown-type lead singer... because, you know, really, let's be honest, there's only oneJames Brown... and, you know, a faux James Brown is really quite intolerable.ผมคิดว่าเราควรจะจ้าง ... คุณรู้ว่าแฟรงก์ซิเนตราประเภทเอ่อ ... นักร้องนำ Wrong Turn (2003)
Professional faux pas.- ผมปากเสียเองครับ Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
There's a sofa, a writing desk, a faux antique armoire, floral wallpaper.มีโซฟา โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้เสื้อผ้าโบราญ วอลเปเปอร์ลายดอกไม้ 1408 (2007)
Some guy with a fauxhawk let me in. He was leaving when I...หนุ่มหัวตั้งเปิดให้ฉันเข้ามา เขากำลังจะออกไปตอนที่ฉัน... Pineapple Express (2008)
That faux-Lalique vase I picked up at the Super-Swap.จากเฟคลาลิคเวส ที่ฉันรับมาจากซุปเปอร์สวอพ Pilot (2008)
There's an industry term for that. It's a mixture of faux and homey - faumey.มีคำเรียกสำหรับเรื่องแบบนั้น เป็นคำผสมระหว่าง หลอกลวง กับ บริการที่อบอุ่น เรียกว่า อุ่นหลอกๆ Up in the Air (2009)
The faux-Cialite ball.งานเลี้ยงเศรษฐีจอมปลอม The Wrath of Con (2009)
- and a faux leather remote caddy.และรีโมทหุ้มหนังเทียม / โอ้... You Gotta Get a Gimmick (2010)
So what's up with this, um, faux drama in your relationship?งั้นนี้คืออะไร //เอิ่ม เรื่องเศร้าๆในความสัมพันธุ์ของนาย Kill or Be Killed (2010)
Or through Dan Farren's faux-hawk.มองข้ามหัว แดน ฟาร์เรน Can You Hear Me Now? (2010)
The faux Hong Byuk Seo is...?พวกฮองเบียคโซคือ... ? Sungkyunkwan Scandal (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบงก์ปลอม[n. exp.] (baeng pløm) FR: faux billet [m]
ใช่ไม่ใช่[xp] (chai mai chai) FR: c'est vrai ou non ? ; vrai ou faux ?
เอกสารเก๊[n. exp.] (ēkkasān kē) EN: counterfeit documents   FR: faux document [m] ; document contrefait [m]
แฝดต่างไข่[n. exp.] (faēt tāng khai) EN: non identical twins   FR: faux jumeaux [mpl]
ให้การเท็จ[v. exp.] (haikān thet) EN: make a false statement ; give false testimony ; perjure ; perjure oneself   FR: porter un faux témoignage
การให้การเท็จ[n. exp.] (kān hai kān thet) EN: perjury   FR: faux témoignage [m]
เก๊[adj.] (kē) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged   FR: faux ; factice ; contrefait
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (khāchaijāi bettalet) EN: incidentals   FR: dépenses fortuites [fpl] ; faux frais [mpl]
เคียว[n.] (khīo) EN: sickle ; scythe   FR: faux [f] ; faucille [f]
ของเก๊[n. exp.] (khøng kē) EN: counterfeit ; imitation ; forgery   FR: faux [m] ; imitation [f] ; contefaçon [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FAUX    F AO1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faux    (n) fˈou (f ou1)
faux pas    (n) fˌou-pˈaː (f ou2 - p aa1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fauxpas {m}faux pas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
過ち(P);誤ち[あやまち, ayamachi] (n) fault; error; indiscretion; faux pas; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 faux \faux\ (f[add]ks), n.; pl. {fauces} (f[add]"s[=e]z). [L.]
   See {Fauces}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 faux
   adj 1: not genuine or real; being an imitation of the genuine
       article; "it isn't fake anything; it's real synthetic
       fur"; "faux pearls"; "false teeth"; "decorated with
       imitation palm leaves"; "a purse of simulated alligator
       hide" [syn: {fake}, {false}, {faux}, {imitation},
       {simulated}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 faux /fo/ 
  false

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 faux /fo/ 
  scythe

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top