Search result for

faulty

(35 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faulty-, *faulty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faulty[ADJ] ซึ่งมีข้อผิดพลาด, See also: ซึ่งไม่สมบูรณ์, ซึ่งมีตำหนิ, Syn. impaired, imperfect, Ant. sound

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
faulty(ฟอล'ที) adj. ซึ่งมีข้อบกพร่อง,ซึ่งมีข้อผิดพลาด., See also: faultily adv. faultiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
faulty(adj) มีผิด,ซึ่งบกพร่อง,ซึ่งมีข้อผิดพลาด,ผิดๆถูกๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
faulty drivingการขับรถโดยประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faulty Techniqueขาดการติดต่อหรือขาดการหารือกันก่อนปฏิบัติงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Foiled by faulty contraception.สกัดกั้นโดยการคุมกำเนิดผิดพลาด Revolutionary Road (2008)
Great. [sighs] Faulty.เจ๋ง เด้งซะงั้น Confessions of a Shopaholic (2009)
It's faulty.คุณได้ยินไหม ระบบจุดระเบิดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ 4 Days Out (2009)
- Is she faulty?- Yes. - Is she faultyDid You Hear About the Morgans? (2009)
- Faulty?- FaultyDid You Hear About the Morgans? (2009)
A faulty sector on one of the drives.ไฟล์มันเสีย มีส่วนหนึ่งของไดรว์เสีย Adam Raised a Cain (2009)
Troy, all the condoms are faulty.ถุงยางฯทั้งหมดนั่นเป็นความผิดพลาด Politics of Human Sexuality (2009)
Faulty shock unit.เครื่องช็อคมันขัดข้อง Repo Men (2010)
Well, that's just faulty logic postulated on imperfect data collection.อ้อ นั่นเป็นแค่ความผิดพลาดของหลักการตั้งสมมุติฐานขึ้นมา ของการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไม่สมบูรณ์ Episode #1.1 (2010)
"Some faulty stage equipment on the last show had caused the actress to fall through."อุปกรณ์เวทีบางอย่างพังในการแสดงครั้งล่าสุด ทำให้นักแสดงตกลงมา Finding Mr. Destiny (2010)
You met a guy in a club, you brought him home, he O.D.'d, so the guy now writhing on his front porch was the dealer who sold you the faulty goods.คุณพาเขากลับบ้าน แล้วผู้ชายคนนี้ก็บิดตัวอยู่ที่ระเบียงด้านหน้า ที่พ่อค้าคนที่ขายสินค้าผิดให้คุณ The Dig (2011)
Leonard's faulty digestive system?เกี่ยวกับระบบย่อยผิดปกติของเลนเนิร์ดไหม The Roommate Transmogrification (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
faultyThe errors apparent in his results are due more to carelessness than faulty procedures.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความผิดพลาด[N] error, See also: faulty, wrong, incorrectness, Syn. ข้อผิดพลาด, ความพลาดพลั้ง, ความบกพร่อง, Example: เรื่องนี้น่าจะตรวจสอบลึกลงไปว่าความผิดพลาดอยู่ตรงไหน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความผิดพลาด[n.] (khwām phitphlāt) EN: error ; faulty ; wrong ; incorrectness ; wrongness   FR: erreur [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FAULTY    F AO1 L T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faulty    (j) (f oo1 l t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fehlerhaft {adj} | fehlerhafter | am fehlerhaftestenfaulty | more faulty | faultiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out [Add to Longdo]
語弊[ごへい, gohei] (n) faulty expression [Add to Longdo]
障害セクタ[しょうがいセクタ, shougai sekuta] (n) {comp} faulty sector [Add to Longdo]
整備不良[せいびふりょう, seibifuryou] (n) faulty maintenance; poor maintenance; inadequate maintenance [Add to Longdo]
杜撰[ずさん(P);ずざん, zusan (P); zuzan] (adj-na,n) (1) (uk) careless; sloppy; faulty; (2) author who makes many mistakes; author who uses unsupported references; (P) [Add to Longdo]
不完全[ふかんぜん, fukanzen] (adj-na,n) imperfect; incomplete; faulty; defective; (P) [Add to Longdo]
無効票[むこうひょう, mukouhyou] (n) faulty ballot [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
理屈词穷[lǐ qū cí qióng, ㄌㄧˇ ㄑㄩ ㄘˊ ㄑㄩㄥˊ, / ] faulty argument and poor rhetoric (成语 saw); unable to put forward any convincing arguments; without a leg to stand on [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
障害セクタ[しょうがいセクタ, shougai sekuta] faulty sector [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Faulty \Fault"y\, a.
   1. Containing faults, blemishes, or defects; imperfect; not
    fit for the use intended.
    [1913 Webster]
 
       Created once
       So goodly and erect, though faulty since. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Guilty of a fault, or of faults; hence, blamable; worthy
    of censure. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The king doth speak . . . as one which is faulty.
                          --2 Sam. xiv.
                          13.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 faulty
   adj 1: having a defect; "I returned the appliance because it was
       defective" [syn: {defective}, {faulty}]
   2: characterized by errors; not agreeing with a model or not
     following established rules; "he submitted a faulty report";
     "an incorrect transcription"; the wrong side of the road"
     [syn: {faulty}, {incorrect}, {wrong}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 faulty
  adj.
 
   Non-functional; buggy. Same denotation as {bletcherous}, {losing}, q.v.,
   but the connotation is much milder.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top