Search result for

faseln

(53 entries)
(0.0599 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faseln-, *faseln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา faseln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *faseln*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That'll be the day. "If you find me deserving, loyal and manly, then bless this union of souls... which lacks nothing other than a parent's consecration. "Sie haben mich betrogen und faseln von "Weihe des elterlichen Segens"? Spring Symphony (1983)
He could babble for a week without saying anything.Er könnte eine Woche lang faseln, ohne etwas zu sagen. The Pharoah's Engineer (1986)
But here at 1400 Ocean Avenue, the feeling persists that these campaign workers... are only going through the motions.Sie faseln. Faseln? Wie wär's denn hiermit, Süße? Vote of Confidence (1988)
I don't know anything about Henderson's murder or any of that other shit... or what the fuck you're talking about.Ich weiß nichts über Hendersons Mörder. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was Sie da faselnCop (1988)
I'm not interested and other people aren't either... so just stop talking because other people have things to say.Also hör auf zu faselnThe Big Blue (1988)
What the hell are you talkin' about?Was zum Teufel faseln Sie da? Rocky V (1990)
- Stop rambling.- Faseln Sie nicht! Ghost (1990)
Don't gas me, Fink.Faseln Sie nicht, Fink. Barton Fink (1991)
They stand in line for the confessional even though they have no sins to confess, just so they can blather with the priest about Vatican II.Sie stellen sich zur Beichte an, obwohl sie keine Sünden zu beichten haben, damit sie mit dem Priester über den Vatikan Il faseln können. Only the Lonely (1991)
- What the hell are you talking about?Was faseln Sie da bloß? - Ja Split Second (1992)
What the fuck you mean, you ain't got the money yet, motherfucker?Hör doch auf zu faselnMenace II Society (1993)
Really? I'm seeing guys in overalls discussing hog futures.Hört sich nach Typen in Overalls an, die über Schweine faselnThe Green, Green Glow of Home (1993)
I don't know what you're talking about.Hör auf zu faseln und verschwinde. 3 Ninjas Knuckle Up (1995)
He's built a multimillion-dollar empire... out of dupin' the American public... with this scheme-- movement--and it's nothing more than a series of rambling... solipsistic musings about relieving oneself... of all sense of personal responsibility... and responsibility to the community too.Er schuf ein Multimilliondollarreich,... indem er die amerikanische Öffentlichkeit betrog... mit dieser Intrige,... und es ist nichts anderes als eine Reihe von faselnden,... solipsistischen Grübeleien, wie man sich... von jeder persönlichen Verantwortlichkeit... und der gegenüber der Gesellschaft befreit. Schizopolis (1996)
If Mrs Drusse begins babbling and theorizing about it, for God´s sake don´t start talking.Falls Frau Drusse anfangen sollte, darüber zu faseln und zu theoretisieren, fangen Sie um Himmels willen kein Gespräch mit ihr an. Gargantua (1997)
Everybody and their mama's running around saying they're born again.Alle faseln was von Wiedergeburt! He Got Game (1998)
Raving like a lunatic about some imaginary brick wall?Und wie ein Verrückter von einer imaginären Backsteinmauer faseln, ja? How the Ghosts Stole Christmas (1998)
Just some blokes who answer to the name of Heil Hitler,So ein paar Typen, die immer was von Hitler faselnTriangle (1998)
Now, see, that's gonna be a problem, because we can't get on the stand and waffle about the charges.Sehen Sie, da liegt nun mal das Problem. Wir treten nicht in den Zeugenstand und faseln über Beschuldigungen. -Faseln, Bill? Rules of Engagement (2000)
Something about a matching serial number that got burned.Die faseln etwas von einer verbrannten Seriennummer. Donnie Darko (2001)
- What are you talkin' about?- Was faseln Sie da? Vienen (2001)
There was a big... We have no time for chit-chat. We have to make camp by daybreak.Faseln Sie nicht lange herum, wir müssen bei Tagesanbruch los. George and the Dragon (2004)
They stand around jawing their mouth, talking about hurricanes and stuff.Stehen lieber rum und faseln von Wirbelstürmen und so 'nem Zeug. Undertow (2004)
What are you drivelling about?Was faseln Sie da für dummes Zeug? The Mystery of the Blue Train (2005)
And how come dead people always talk such tedious drivel?Und warum faseln die Toten immer so'n langweiliges Zeug? Seeing Red (2008)
You drivelling, anorchus imbecile!Sie faselnder, hasenfüßiger Schwachkopf! Nein. Episode #1.4 (2008)
- Charles, put that down. - Drivelling, snivelling imbecile!Ein faselnder, schwafelnder Schwachkopf. Episode #1.4 (2008)
What field ?Wir werden nicht ewig über Arbeit faselnLascars (2009)
Just don't get rambly on him.Fangen Sie nur nicht an, zu faselnAffairs of State (2011)
Don't know what you're talking about. I'm glad the Seahawks are losing, we're winning, but I gotta take Danny McDaniels back to Baltimore, all right?Keine Ahnung, was Sie vom Taschentuch faseln, und ich freue mich, dass die Seahawks verlieren, aber ich muss Danny McDaniels zurück nach Baltimore bringen. Silver Linings Playbook (2012)
Who keep ranting Our system is perfect...wir, die wir ständig faseln, dass unser System perfekt ist. Kahaani (2012)
You know, I'm thinking, "Who in the hell are they talking about?"Und ich denk bei mir: "Hey, wer ist dieser Kerl, von dem die da faseln?" Liberal Arts (2012)
What? They're building as we're yammering.Die bauen, während wir hier faselnThe Girl with the Dungeons and Dragons Tattoo (2012)
Go away Lopez, you're saying bullshit.Hauen Sie ab. Sie faselnDead Man Talking (2012)
What're you yacking about?Was faseln Sie? The Three Stooges (2012)
What are you babbling about, plaster-boy?Was faseln Sie da, Gipsmann? The Three Stooges (2012)
None of this happened until you came along talking about us.Das alles ist erst passiert, nachdem du angefangen hast, irgendwas von "uns" zu faselnCharlie Countryman (2013)
You got to stop talking about your government agencies, and your IRS and your taxes and your conspiracies, and all of that, you're gonna say how you were wrong. You were wrong about that.Hör auf, von Behörden und Steuerfahndung zu faseln, von Verschwörungen und so weiter. American Hustle (2013)
And before you answer that or tell me about some kind of patient-doctor confidentiality thing, let's just think about the future here.Bevor Sie antworten, oder etwas wegen Verschwiegenheitspflicht faseln, wollen wir kurz über die Zukunft reden. Side Effects (2013)
It stopped the riots with rain, made us babble about pink stars...Sie hat den Tumult mit Regen gestoppt und uns über Sterne faseln lassen. Speak of the Devil (2013)
What are you babbling about?Was faseln Sie für einen Unsinn? Denial, Anger, Acceptance (2014)
The fuck are you talkin' about?Was faseln Sie da, verdammt noch mal? Tusk (2014)
All you do is talk and talk!Sie faseln und faselnNight Zero (2014)
What are you blabbering?Was faseln Sie denn da? The Spectacle (2015)
You stop going on about monsters and tell me what happened.Hör auf, von Monstern zu faseln, und sag mir, was los war. Cowboys vs Dinosaurs (2015)
Talking about rounding up "outsiders." I could do without that just now.faseln darüber, Außenstehende einzusammeln, worauf ich im Moment echt verzichten könnte. Episode #1.7 (2015)
She'll be yammering about a rabid Easter Bunny come Spring.Im Frühling wird sie von einem tollwütigen Osterhasen faselnKrampus (2015)
I asked for a private meeting, which you decided to have in front of my flock, making unfounded allusions to my professional fuck-ups in front of a junior officer.- Ich wollte ein Privatgespräch. Sie haben entschieden, das vor meinen Leuten zu machen und faseln von meinen Fehlern vor einer jungen Kollegin. Episode #1.1 (2015)
They use all kinds of tricks to send pamphlets here that pervert Negroes, telling them about equality and freedom.Neger sind findige Kreaturen. Sie schicken Texte, die unsere Sklaven verderben, indem sie von Gleichheit und Freiheit faselnBois d'ébène (2016)
I guess you prefer me pharmaceutically castrated, rambling on like a lunatic.Dir wäre es wohl lieber, ich wäre pharmazeutisch kastriert, faselnd wie ein Verrückter. Logan (2017)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
faselnto maunder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  faseln [faːzəln]
     maunder
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top