ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fand

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fand-, *fand*, fan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fandango[N] การเต้นระบำสเปนแบบสามจังหวะ, See also: ดนตรีสามจังหวะสำหรับเต้นระบำสเปน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Auf dem weg von munchen nach augsburg fand ich am waldrand ein kleines feuerlein vor.(ภาษาเยอรมัน) (ภาษาเยอรมัน) Three Coins in a Fuchsbau (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
FANDEL F AE1 N D AH0 L
FANDANGO F AE0 N D AE1 NG G OW2
FANDRICH F AE1 N D R IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fandango (n) fˌændˈæŋgou (f a2 n d a1 ng g ou)
fandangos (n) fˌændˈæŋgouz (f a2 n d a1 ng g ou z)

German-Thai: Longdo Dictionary
fand(vt) , See also: finden

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fand abbested [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスリートファンド[, asuri-tofando] (n) athlete fund [Add to Longdo]
インデックスファンド[, indekkusufando] (n) index fund [Add to Longdo]
オーファンドラッグ[, o-fandoraggu] (n) orphan drug [Add to Longdo]
オフショアファンド[, ofushoafando] (n) offshore fund [Add to Longdo]
ジンファンデル[, jinfanderu] (n) Zinfandel [Add to Longdo]
ファミリーファンド[, famiri-fando] (n) family fund [Add to Longdo]
ファンダメンタリスト[, fandamentarisuto] (n) fundamentalist [Add to Longdo]
ファンダメンタリズム[, fandamentarizumu] (n) (See 原理主義) fundamentalism [Add to Longdo]
ファンダメンタル[, fandamentaru] (adj-na) fundamental [Add to Longdo]
ファンダメンタルズ[, fandamentaruzu] (n) fundamentals; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Fand \Fand\, obs.
     imp. of {Find}. --Spenser.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top