Search result for

famé

(51 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -famé-, *famé*
Possible hiragana form: ふぁん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fame[N] ชื่อเสียง, See also: กิตติศัพท์, ความเลื่องลือ, Syn. renown, repute, reputation, Ant. lowliness, oblivion, unimportance
famed[ADJ] ซึ่งมีชื่อเสียง, See also: ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างมาก, Syn. renowned

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fame(เฟม) n. ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,เกียรติยศ,เกียรติคุณ,ศักดิ์ศรี,ข่าวลือ,การเล่าลือ. vt. ทำให้มีชี่อเสียง,เลื่องลือ.
famed(เฟมดฺ) adj. มีชื่อเสียง,โด่งดัง
defame(ดิเฟม') vt. ทำลายชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี., See also: defamation n. ดูdefame defamatory adj. ดูdefame
hall of fameห้องหรือสถานที่บรรจุป้ายชื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญ
ill fameชื่อเสียงไม่ดี,ชื่อเสียงเลว

English-Thai: Nontri Dictionary
fame(n) กิตติศัพท์,ชื่อเสียง,เกียรติศักดิ์,ศักดิ์ศรี
famed(adj) โด่งดัง,มีชื่อเสียง,เลื่องชื่อ,เป็นที่รู้จัก
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเด่นดัง[N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
เกียรติ[N] fame, See also: prestige, honour, honor, glory, reputation, dignity, Syn. เกียรติยศ, Example: ในความเป็นทหาร เราย่อมให้เกียรติ และไม่ลดศักดิ์ศรีของผู้บังคับบัญชา, Thai definition: ชื่อเสียง, ความยกย่องนับถือ, ความมีหน้ามีตา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เรืองนาม[ADJ] famous, See also: famed, renowned, well-known, Syn. มีชื่อเสียง, Example: ในบรรดานักประพันธ์เรืองนามสมัย 1830 นี้ มีเพียงชอร์ชซองด์คนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้หญิง, Thai definition: มีชื่อเสียงโด่งดัง
ชื่อเสียง[N] fame, See also: reputation, name, prestige, renown, popularity, Syn. เกียรติศักดิ์, กิตติศัพท์, ความโด่งดัง, ความเด่น, Example: บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญที่มีชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั่วโลก
กิตติ[N] rumour, See also: fame, renown, report, Syn. คำเล่าลือ, คำกล่าวขวัญ, คำเลื่องลือ, Notes: (บาลี)
กิตติคุณ[N] prestige, See also: fame, renown, report, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติยศ, คำเล่าลือ, คำกล่าวขวัญ, คำเลื่องลือ, Example: ทางสมาคมประกาศกิตติคุณของเขาให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป, Thai definition: คุณที่เลื่องลือ
กิตติศัพท์[N] fame, See also: prestige, rumour, renown, report, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เสียงสรรเสริญ, เสียงเล่าลือ, เสียงยกย่อง, Example: กิตติศัพท์ความสำเร็จของโครงการสิ่งแวดล้อมของไทยรู้กันไปทั่วโลก
ความกว้างขวาง[N] popularity, See also: fame, renown, celebrity, Example: หัวคะแนนของพรรคการเมืองต้องเป็นคนที่มีความกว้างขวางในหมู่ชาวบ้าน, Thai definition: การรู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก
ความดัง[N] popularity, See also: fame, renown, celebrity, Syn. ความมีชื่อเสียง, ความโด่งดัง, ความเด่นดัง, Example: ความดังของนักร้องคนนี้โด่งดังไปยังต่างประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious   FR: ignoble ; honteux
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   
ชื่อเสียง[n.] (cheūsīeng) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige   FR: réputation [f] ; célébrité [f] ; prestige [m] ; renommée [f] ; popularité [f]
ชื่อเสียงไม่ดี[n. exp.] (cheūsīeng mai dī) EN: bad reputation ; ill fame   FR: mauvaise réputation [f] ; piètre réputation [f]
โด่งดัง[adj.] (dongdang) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated   FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé
ให้ร้าย[v. exp.] (hairāi) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse   FR: calomnier ; diffamer
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: be popular ; be famed ; be renowned ; be famous   
หิวจัด[v. exp.] (hiū jat) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished   FR: être affamé ; crever de faim (fam.)
ครหา[v.] (kharahā) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove   FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
เกียรติยศ[n.] (kīattiyot) EN: honour = honor (Am.) ; prestige ; fame ; renown ; reputation ; dignity   FR: honneur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FAME    F EY1 M
FAMED    F EY1 M D
FAMER    F EY1 M ER0
FAMERS    F EY1 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fame    (n) (f ei1 m)
famed    (j) (f ei1 m d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名誉[míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, / ] fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor), #9,640 [Add to Longdo]
声誉[shēng yù, ㄕㄥ ㄩˋ, / ] fame, #11,007 [Add to Longdo]
美誉[měi yù, ㄇㄟˇ ㄩˋ, / ] fame; good reputation; famous for sth, #14,230 [Add to Longdo]
名利[míng lì, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, ] fame and profit, #16,096 [Add to Longdo]
威名[wēi míng, ㄨㄟ ㄇㄧㄥˊ, ] fame for fighting prowess; military glory, #35,908 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バッファメモリ[, baffamemori] (n) {comp} buffer memory [Add to Longdo]
威名[いめい, imei] (n) fame; prestige [Add to Longdo]
栄達[えいたつ, eitatsu] (n,vs) fame; distinction; rise; advancement [Add to Longdo]
英名[えいめい, eimei] (n) (1) fame; glory; reputation; (2) English name of plants and animals [Add to Longdo]
[おと(P);ね(P);おん(P), oto (P); ne (P); on (P)] (n,n-suf) (1) sound; noise; report; (2) note (music); (3) (おと only) fame; (4) (おん only) (See 訓・くん) Chinese-derived character reading; (P) [Add to Longdo]
馨香[けいこう, keikou] (n) (1) fragrance; perfume; aroma; (2) honor; honour; fame [Add to Longdo]
高名[こうめい(P);こうみょう, koumei (P); koumyou] (adj-na,n,adj-no) fame; renown; (P) [Add to Longdo]
才名[さいめい, saimei] (n) fame; reputation for ability [Add to Longdo]
出世作[しゅっせさく, shussesaku] (n) work of art or literature that brings fame [Add to Longdo]
親の七光;親の七光り[おやのななひかり, oyanonanahikari] (exp) capitalizing on the fame of a parent; riding a parent's coat-tails [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バッファメモリ[ばっふぁめもり, baffamemori] buffer memory [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top