Search result for

falser

(3 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -falser-, *falser*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา falser มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *falser*)
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
falsch; unwahr; unrichtig {adj} | falscher | am falschestenfalse | falser | falsest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 False \False\, a. [Compar. {Falser}; superl. {Falsest}.] [L.
   falsus, p. p. of fallere to deceive; cf. OF. faus, fals, F.
   faux, and AS. fals fraud. See {Fail}, {Fall}.]
   1. Uttering falsehood; unveracious; given to deceit;
    dishnest; as, a false witness.
    [1913 Webster]
 
   2. Not faithful or loyal, as to obligations, allegiance,
    vows, etc.; untrue; treacherous; perfidious; as, a false
    friend, lover, or subject; false to promises.
    [1913 Webster]
 
       I to myself was false, ere thou to me. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Not according with truth or reality; not true; fitted or
    likely to deceive or disappoint; as, a false statement.
    [1913 Webster]
 
   4. Not genuine or real; assumed or designed to deceive;
    counterfeit; hypocritical; as, false tears; false modesty;
    false colors; false jewelry.
    [1913 Webster]
 
       False face must hide what the false heart doth know.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Not well founded; not firm or trustworthy; erroneous; as,
    a false claim; a false conclusion; a false construction in
    grammar.
    [1913 Webster]
 
       Whose false foundation waves have swept away.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   6. Not essential or permanent, as parts of a structure which
    are temporary or supplemental.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mus.) Not in tune.
    [1913 Webster]
 
   {False arch} (Arch.), a member having the appearance of an
    arch, though not of arch construction.
 
   {False attic}, an architectural erection above the main
    cornice, concealing a roof, but not having windows or
    inclosing rooms.
 
   {False bearing}, any bearing which is not directly upon a
    vertical support; thus, the weight carried by a corbel has
    a false bearing.
 
   {False cadence}, an imperfect or interrupted cadence.
 
   {False conception} (Med.), an abnormal conception in which a
    mole, or misshapen fleshy mass, is produced instead of a
    properly organized fetus.
 
   {False croup} (Med.), a spasmodic affection of the larynx
    attended with the symptoms of membranous croup, but
    unassociated with the deposit of a fibrinous membrane.
 
   {False door} or {False window} (Arch.), the representation of
    a door or window, inserted to complete a series of doors
    or windows or to give symmetry.
 
   {False fire}, a combustible carried by vessels of war,
    chiefly for signaling, but sometimes burned for the
    purpose of deceiving an enemy; also, a light on shore for
    decoying a vessel to destruction.
 
   {False galena}. See {Blende}.
 
   {False imprisonment} (Law), the arrest and imprisonment of a
    person without warrant or cause, or contrary to law; or
    the unlawful detaining of a person in custody.
 
   {False keel} (Naut.), the timber below the main keel, used to
    serve both as a protection and to increase the shio's
    lateral resistance.
 
   {False key}, a picklock.
 
   {False leg}. (Zool.) See {Proleg}.
 
   {False membrane} (Med.), the fibrinous deposit formed in
    croup and diphtheria, and resembling in appearance an
    animal membrane.
 
   {False papers} (Naut.), documents carried by a ship giving
    false representations respecting her cargo, destination,
    etc., for the purpose of deceiving.
 
   {False passage} (Surg.), an unnatural passage leading off
    from a natural canal, such as the urethra, and produced
    usually by the unskillful introduction of instruments.
 
   {False personation} (Law), the intentional false assumption
    of the name and personality of another.
 
   {False pretenses} (Law), false representations concerning
    past or present facts and events, for the purpose of
    defrauding another.
 
   {False rail} (Naut.), a thin piece of timber placed on top of
    the head rail to strengthen it.
 
   {False relation} (Mus.), a progression in harmony, in which a
    certain note in a chord appears in the next chord prefixed
    by a flat or sharp.
 
   {False return} (Law), an untrue return made to a process by
    the officer to whom it was delivered for execution.
 
   {False ribs} (Anat.), the asternal rebs, of which there are
    five pairs in man.
 
   {False roof} (Arch.), the space between the upper ceiling and
    the roof. --Oxford Gloss.
 
   {False token}, a false mark or other symbol, used for
    fraudulent purposes.
 
   {False scorpion} (Zool.), any arachnid of the genus
    {Chelifer}. See {Book scorpion}.
 
   {False tack} (Naut.), a coming up into the wind and filling
    away again on the same tack.
 
   {False vampire} (Zool.), the {Vampyrus spectrum} of South
    America, formerly erroneously supposed to have
    blood-sucking habits; -- called also {vampire}, and {ghost
    vampire}. The genuine blood-sucking bats belong to the
    genera {Desmodus} and {Diphylla}. See {Vampire}.
 
   {False window}. (Arch.) See {False door}, above.
 
   {False wing}. (Zool.) See {Alula}, and {Bastard wing}, under
    {Bastard}.
 
   {False works} (Civil Engin.), construction works to
    facilitate the erection of the main work, as scaffolding,
    bridge centering, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Falser \Fals"er\, n.
   A deceiver. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

falser

 


  

 
falser
  [false]
 • เท็จ: ปลอมๆ, ไม่จริง, ผิด [Lex2]
 • ปลอม: ซึ่งไม่ธรรมชาติ, ซึ่งผลิตขึ้นมา, ซึ่งสังเคราะห์ขึ้นมา, เทียม [Lex2]
 • ซึ่งไม่ซื่อสัตย์: ไม่น่าไว้ใจ, ไม่จริงใจ, คบไม่ได้ [Lex2]
 • (ฟอลซฺ) adj. ไม่จริง,ไม่ถูกต้อง,ผิด,ปลอม,เก๊,เท็จ,ไม่แท้,หลอกลวง,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่ถูกทำนอง,-adv. อย่างไม่ซื่อสัตย์,ทรยศ. -Phr. (play someone false ทรยศ,หักหลัง) . adv. ###SW. falseness n. -falsehood n. ###S. untrue [Hope]
 • (adj) ปลอม,ไม่จริง,ไม่มีวาจาสัตย์,เท็จ,ทุจริต,ไม่ซื่อตรง,เก๊,เทียม [Nontri]
 • /F AO1 L S/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Faser, Falter, falber, falls, als, Fall, Falz, Fass, Fels, Hals, falb

Similar FRENCH words suggested by aspell:
valser, flasher, fasse, salse, valse, valsé, flashe, flashé, fasses, salses, valses, valsés, flashes, fascé, faces, falaise, fascés, face, falaises

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top