ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

faller

F AO1 L ER0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faller-, *faller*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faller[N] สิ่งที่ตกลงมา
faller[N] ผู้โค่นต้นไม้, Syn. tumbler

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
faller(ฟอล'เลอะ) n. ผู้ที่ตกลงมา,สิ่งที่ตกลงมา,อุปกรณ์หรือเครื่องมือประเภทให้ตกลงมา,ผู้โค่นต้นไม้

CMU English Pronouncing Dictionary
FALLER    F AO1 L ER0
FALLERT    F AE1 L ER0 T

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Faller \Fall"er\, n.
   1. One who, or that which, falls.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) A part which acts by falling, as a stamp in a
    fulling mill, or the device in a spinning machine to
    arrest motion when a thread breaks.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 faller
   n 1: a person who fells trees [syn: {lumberman}, {lumberjack},
      {logger}, {feller}, {faller}]
   2: a person who falls; "one of them was safe but they were
     unable to save the faller"; "a faller among thieves"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top