ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fakir

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fakir-, *fakir*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The other day, Winston Churchill called him a half-naked Indian fakir.ก่อนนี้เชอร์ชิลเรียกเขาว่า พวกฤาษีไม่นุ่งผ้า Gandhi (1982)
With his forty fakirs, his cooks, his bakers His birds that warble on key, Make way for HIM, for HIM!ด้วยผู้วิเศษณ์กว่า 40 พ่อครัวของเขา คนทำขนมปังอีก นกของเขาที่ร้องเพลงเสียงเสนาะ หลีกทาง! ให้เขา ให้เขา! Aladdin (1992)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fakir    (n) fˈɛɪkɪəʴr (f ei1 k i@ r)
fakirs    (n) fˈɛɪkɪəʴz (f ei1 k i@ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fakir {m} | Fakire {pl}fakir | fakirs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fakir \Fa"kir\, n. [Ar. faq[imac]r poor.]
   an Oriental Muslim or Hindu religious ascetic or begging monk
   who is regarded as a holy man or a wonder worker. [Written
   also {faquir} anf {fakeer}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fakir \Fa"kir\, n. [Prob. confused with {Fakir} an oriental
   ascetic.]
   See {Faker}.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fakir
   n 1: a Muslim or Hindu mendicant monk who is regarded as a holy
      man [syn: {fakir}, {fakeer}, {faqir}, {faquir}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Fakir /faːkiːr/ 
  fakir

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top