Search result for

fadé

(64 entries)
(0.1652 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fadé-, *fadé*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fade    [VI] เลือน, See also: เผือด, เหี่ยว, (สี)ตก, จาง, สลัว, เห็นเลือนลาง, เห็นลางๆ, เห็นจางๆ, จาง, ร่วงโรย, เสื่อม, ลบเลือน, , Syn. vanish
fade    [VI] ร่วงโรย, See also: อ่อนแอ, เฉื่อยชา, Syn. weak, droop
fade in    [PHRV] ทำให้ (เสียงหรือภาพ) มากขึ้น, Ant. fade out
fade up    [PHRV] ค่อยๆ มากขึ้น, See also: ค่อยๆ ดังขึ้น
fade-in    [VI] ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆ, See also: การค่อยๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของเสียง
fade-in    [VT] ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆ, See also: การค่อยๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของเสียง
fade out    [PHRV] ค่อยๆหมดไป, See also: ค่อยๆ หายไป, Syn. die away, fade away, Ant. fade in
fade out    [PHRV] ทำให้ (เสียงหรือภาพ) ค่อยๆ จางไป (ทางการสร้างภาพยนตร์, โทรทัศน์หรือวิทยุ), Syn. fade in
fade out    [PHRV] ค่อยๆ เลือนหายไปอย่างช้าๆ, See also: ภาพหรือเสียงค่อยๆ เลือนหายไป, Syn. disappear gradually
fade away    [PHRV] ค่อยๆ จางหายไป, See also: ค่อยเลือนหายไป, Syn. die away, fade out

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fade inเพิ่มสัญญาณทีละน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fade outลดสัญญาณทีละน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fade-outเครื่องดับเพราะเย็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fade(เฟด) {faded,fading,fades} vi.,vt. (ทำให้) (สี) เลือน, (สี) ตก,จางลง,อ่อนลง,หายไป,ค่อย ๆ ตาย, (ภาพ) ค่อย ๆ ปรากฎขึ้นหรือหายไป., See also: fadable adj. fadedly adv. fadedness n. fader n., Syn. pale
fade-in(เฟด'อิน) n. การค่อย ๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของภาพ (โทรทัศน์,ภาพยนต์)
fadeless(เฟด'ลิส) adj. สีไม่ตก,ไม่ร่วงโรย,ไม่ลดน้อยลง.

English-Thai: Nontri Dictionary
fade(vi) เลือน,อ่อนลง,จางลง,เหี่ยวลง,(สี)ตก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรย [V] fade, See also: lose freshness, wither, wane, Ant. ตูม, สดชื่น
ลบเลือน    [V] fade away, See also: be dim, dissolve, vanish, Syn. เลือน, หายไป, Example: เธอไม่ต้องการให้ชื่อของเธอลบเลือนไปจากความทรงจำของทุกคน, Thai definition: เสื่อมจากสภาพเดิมจนเห็นหรือจำได้แต่รางๆ
ลืมเลือน    [V] fade from one's mind, See also: fade away, be gradually out of one's memory, Syn. ลืม, เลือน, Ant. จำ, จดจำ, Example: บางครั้งความสัมพันธ์ของคนเราก็อาจจะไม่ยืดยาว เมื่อห่างหายกันไปสักพักก็ลืมเลือน, Thai definition: ค่อยๆ หายไปในความทรงจำ
โรย [V] wither, See also: fade, wilt, shrivel, Syn. ร่วงโรย, Example: ดอกไม้เริ่มโรยไปตามเวลา, Thai definition: หมดความสดชื่น
ลับ    [V] fade, See also: die away, vanish, disappear, dissolve, wane, Syn. หายไป, จากไป, เลือนลับ, ลาลับ, Example: ผู้ชายคนนี้ไม่เคยลับไปจากความจำของผมเลย
เผือด [ADJ] pale, See also: faded, colourless, white, ashen, light, Syn. จาง, หมอง, ซีด, ซีดเผือด, Ant. เข้ม, Example: ร่างของเขานอนนิ่งอยู่บนเตียง ใบหน้าซีดเผือด รอคอยการรักษาพยาบาล, Thai definition: จางไป, หมองไป, (ใช้แก่สีและผิว)
ม้าน    [V] wither, See also: fade, be half-dry-half-fresh, Syn. เหี่ยวแห้ง, ครึ่งแห้งครึ่งสด, ด้าน
ม้าน    [V] wither, See also: fade, be half-dry-half-fresh, Syn. เหี่ยวแห้ง, ครึ่งแห้งครึ่งสด, ด้าน
เลือนลาง [V] fade away, See also: faint, Syn. มัว, พร่า, จาง, Example: ภาพในความคิดของพระเอกค่อยๆ เลือนรางลง, Thai definition: ไม่แจ่มแจ้ง, ไม่แจ่มชัด, ไม่ชัดเจน
สีตก    [ADJ] faded, See also: pale, Syn. สีลอก, สีจาง, Example: แม่แยกผ้าสีตกออกจากผ้าชิ้นอื่นๆ ก่อนจะเอาไปซัก, Thai definition: ที่มีสีปนออกมากับน้ำเมื่อซักล้างเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัวโรย[adj.] (būarōi) EN: pinkish purple ; old rose ; colour of a faded lotus   
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline   FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
ชืด[adj.] (cheūt) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid   FR: fade ; insipide ; sans saveur
ด่าง[adj.] (dāng) EN: faded ; discoloured   
เหี่ยวแห้ง[v.] (hīohaēng) EN: wither ; wilt ; wrinkle ; fade ; dry out ; dry and shriveled   FR: se faner ; se dessècher
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy   FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
จืด[adj.] (jeūt) EN: tasteless ; insipid ; not spicy   FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
ลืมเลือน[v. exp.] (leūm leūoen) EN: fade from one's mind ; fade away ; be gradually out of one's memory   
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct   FR: s'estomper ; s'effacer
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim   FR: s'estomper ; s'effacer

CMU English Pronouncing Dictionary
FADE    F EY1 D
FADED    F EY1 D AH0 D
FADEL    F AE1 D AH0 L
FADEN    F EY1 D AH0 N
FADER    F EY1 D ER0
FADES    F EY1 D Z
FADELY    F EY1 D L IY0
FADELEY    F AE1 D AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fade    (v) (f ei1 d)
faded    (v) (f ei1 d i d)
fades    (v) (f ei1 d z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Faden(n) |der, pl. Fäden| ด้าย

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルファデータ[, arufade-ta] (n) {comp} Alpha Data [Add to Longdo]
フェード[, fe-do] (n) fade [Add to Longdo]
フェードアウト[, fe-doauto] (n,vs) fade-out; FO [Add to Longdo]
フェードイン[, fe-doin] (n) fade-in; FI [Add to Longdo]
フェードボール[, fe-dobo-ru] (n) fade ball [Add to Longdo]
フェイダー[, feida-] (n) fader [Add to Longdo]
フェイドアウト[, feidoauto] (n) fadeout [Add to Longdo]
移ろう[うつろう, utsurou] (v5u,vi) (1) to change (with the passage of time); (2) to fade; to wane; to decline [Add to Longdo]
萎びる[しなびる, shinabiru] (v1,vi) to wilt; to fade [Add to Longdo]
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niān, ㄋㄧㄢ, ] fade; wither [Add to Longdo]
[tùn, ㄊㄨㄣˋ, ] fade; take off (clothes) [Add to Longdo]
褪色[tùn sè, ㄊㄨㄣˋ ㄙㄜˋ, ] fade [Add to Longdo]
[miàn, ㄇㄧㄢˋ, ] fade; side; surface; aspect; top; face; classifier for flat surfaces such as drums, mirrors, flags etc [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いと, ito] Faden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top