Search result for

facto

(141 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -facto-, *facto*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
factor[N] ปัจจัย, See also: ตัวประกอบ, ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลหรือมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆ, Syn. constituent, determinant, portion
factor[N] ตัวประกอบ (ทางคณิตศาสตร์)
factor[N] ระดับต่างๆ ในระบบที่ใช้วัดมาตรฐาน, Syn. agent
factory[N] โรงงาน, See also: โรงงานอุตสาหกรรม, Syn. plant, manufactory, industry
factotum[N] ลูกจ้างที่มีหน้าที่ทำงานทุกอย่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
factor(แฟค'เทอะ) n. ปัจจัย,เหตุ,กรณี,ตัวคูณ,ตัวหาร,ผู้แทนบริษัท. vt. แสดงว่าเป็นผลคูณ., See also: factorial n.,adj. factorable adj. factorship n., Syn. agent
factoring(แฟค' เทอริง) n. การทำการค้าขายแทนบริษัท
factory(แฟค'ทะรี) n. โรงงาน
factotum(แฟคโท' ทัม) n. หัวหน้าคนใช้,พ่อบ้าน
benefactor(เบนนิแฟค'เทอะ) n. ผู้ทำความดี,ผู้ทำกุศล,ผู้มีพระคุณ,ผู้บริจาค, See also: benefactress หญิงที่ทำความดีหรือทำกุศลหรือบริจาค, Syn. patron
blocking factorจำนวนระเบียนต่อกลุ่มหมายถึง จำนวนระเบียนในหนึ่งบล็อก (block) ในการบันทึกข้อมูลลงแถบบันทึก (tape) นั้น จะบันทึก 1 ระเบียน (record) ต่อ 1 บล็อก หรือหลายระเบียนต่อ 1 บล็อกก็ได้ดู block ประกอบ
cofactor(โคแฟค'เทอะ) n. ปัจจัยร่วม
common factorn. ตัวหารร่วมน้อย, Syn. submultiple
defacto(ดิแฟค'โท) ความจริงแล้ว,ซึ่งมีอยู่จริง
ex facto(เอคซฺ แฟค'โท) L. ตามความเป็นจริง

English-Thai: Nontri Dictionary
factor(n) ส่วนประกอบ,ปัจจัย,ส่วนย่อย,เหตุ,กรณี
factory(n) โรงงาน
benefactor(n) ผู้มีบุญคุณ,ผู้บริจาค
cofactor(n) ปัจจัยร่วม
malefactor(n) ผู้ร้าย,ผู้ประพฤติชั่ว,ผู้ทำผิด
manufactory(n) โรงงาน
olfactory(adj) เกี่ยวกับการได้กลิ่น,เกี่ยวกับจมูก,เกี่ยวกับการดมกลิ่น
satisfactorily(adv) อย่างสมปรารถนา,อย่างพอใจ,อย่างหนำใจ,อย่างสาแก่ใจ
satisfactory(adj) จุใจ,เป็นที่พอใจ,หนำใจ,สาแก่ใจ
unsatisfactory(adj) ไม่น่าพอใจ,ผิดหวัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
factorตัวแทนค้าต่าง [ดู commission agent] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factorตัวประกอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
factorปัจจัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
factor group; quotient groupกรุปผลหาร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
factor, precipitatingปัจจัยกระตุ้น, ปัจจัยชนวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
factor, predisposingปัจจัยโน้มรับโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
factor, riskปัจจัยเสี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
factorableแยกตัวประกอบได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
factorageค่าบำเหน็จตัวแทนค้าต่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factorial๑. แฟกทอเรียล๒. เชิงตัวประกอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
factorตัวประกอบ,  ตัวประกอบของจำนวนเต็มใด ๆ หมายถึงจำนวนเต็มที่หารจำนวนนั้นได้ลงตัว เช่น 5 และ  3 เป็นตัวประกอบของ 15 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Factor analysisการวิเคราะห์ตัวประกอบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Factor analysisการวิเคราะห์ตัวประกอบ [TU Subject Heading]
Factor Endownment ทรัพยากรที่มีอยู่
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เป็นปัจจัยสำคัญ ในการผลิตสินค้าในและบริการต่างๆ นักเศรษฐศาสตร์ พบว่าการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นเนื่องจากประเทศต่างๆ มีทรัพยากรไม่เหมือนกัน ประเทศที่มีทรัพยากรชนิดใดมาก ประเทศนั้นก็มีแนวโน้มที่จะได้เปรียบทางด้านต้นทุนในการผลิตสินค้าซึ่งต้อง ใช้ทรัพยากรชนิดนั้นๆ เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำหนดราคาของอุปสงค์และอุปทาน ประเทศที่มีทรัพยากรการผลิตชนิดใดมากก็จะเป็นผูผลิตและส่งออกสินค้าที่ใช้ ทรัพยากรนั้นเป็นสัดส่วนที่มาก โดยนำไปขายแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ต้องใช้ทรัพยากรที่ประเทศตนมีอยู่น้อย [สิ่งแวดล้อม]
Factor IVตัวประกอบที่4 [การแพทย์]
factor of safetyfactor of safety, ส่วนปลอดภัย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Factor VIIแฟคเตอร์ VII [TU Subject Heading]
Factor VIIaแฟคเตอร์ VIIa [TU Subject Heading]
Factor VIIIแฟคเตอร์VIII [การแพทย์]
Factorial Designการทดสอบแบบแฟตเตอเรียล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
factor (n ) ผู้แทนค้าต่าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But you're not equipped to handle a real kid, never mind a factory second.ไม่เป็นไร เป็นโรงงานที่ 2 Joy (2008)
She's a factory worker.เธอเป็นคนงานโรงงาน Emancipation (2008)
In a factory?ในโรงงาน Emancipation (2008)
And if she had vasculitis, she'd be too weak to work in a factory.และถ้าเธอเป็นโรคเส้นเลือดอักเสบ เธอก็จะอ่อนแอเกินกว่า ที่จะทำงานในโรงงาน Emancipation (2008)
(Kutner) Factory lunch rooms aren't the cleanest places.โรงอาหารของโรงงาน ไม่ได้เป็นที่สะอาดที่สุด Emancipation (2008)
All right. So everybody's saying it was a gun factory...แน่นอน ทุกคนต่างพูดกันว่าโรงงานนั่น... Pilot (2008)
Paint factories, container yards.โรงงานทาสี ลานเก็บตู้คอนเท็นเนอร์ Pilot (2008)
Tonight he said that maybe we shouldn't rebuild the factory.คืนนี้เขาบอกว่าบางที เราไม่ควรสร้างโรงงาน Pilot (2008)
The victims were killed as they were visiting the factory... in a northeastern Kazakhstan province.ผู้เคราะห็ร้ายถูกสังหาร ขณะกำลังเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ทางภาคอีสานของคาซัคสถาน Babylon A.D. (2008)
One living relative, mother worked in a ceramics factoryแต่มันก็เป็นไปได้ ไม่ใช่หรือ The Eye (2008)
I'm sorry for how I look. There was a fire in the factory where I worked.เฮเลน ไม่ The Eye (2008)
Well, to be quite honest, I hear they call it the fingernail factory.ด้วยความสัตย์ครับ ได้ยินว่าที่นี่คือ"โรงงานตอกเล็บ" Body of Lies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
factoAbility is the only factor considered in promoting employees.
factoA factory is not suitable for a residential district.
factoAfter one or two large factories have been build in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to grow.
factoA generous tax break will be provided to foreign companies that set up factories in the area.
factoA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
factoAll of the factories are nearing capacity.
factoAt the turn of the century, children still worked in factories.
factoAutomobiles are made in factories.
factoBearing in mind the durability in washing and various factors this is what we arrived at:
factoBuilding the steel factory was a great enterprise.
factoCapital, land and labor are the three key factors of production.
factoCar are factory products, while foods are farm products.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร.ง.[N] factory, Syn. โรงงาน
โรงงาน[N] factory, See also: plant
โรงงาน[N] factory, See also: plant, workshop, Example: เครื่องบินปีกสองชั้นของเราลำแรก ซึ่งผลิตออกมาจากโรงงานที่ดอนเมืองได้บินขึ้นสู่อากาศแล้ว, Count unit: โรง, แห่ง, Thai definition: อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรหรือใช้คนงาน สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บ รักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง
ตัวกระทำ[N] factor, Example: สารที่เติมลงไปจะเป็นตัวกระทำให้เห็นผลเร็วขึ้น, Thai definition: สิ่งที่เป็นตัวทำให้อีกสิ่งหนึ่งมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น
ปัจจัย[N] factor, See also: cause, means, element, consideration, essential, Syn. เหตุ, Example: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลออกเป็น 3 ประเภทคือ ปัจจัยทางด้านชีววิทยา ปัจจัยด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคม, Count unit: ปัจจัย, Thai definition: เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล
ตัวประกอบ[N] factor, Syn. องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, Thai definition: ส่วนที่ไม่สำคัญ, ส่วนที่เป็นส่วนเสริมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ตัวประกอบ[N] factor, Syn. องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, Thai definition: ส่วนที่ไม่สำคัญ, ส่วนที่เป็นส่วนเสริมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ก้นกุฏิ[N] one's favorite disciple, See also: factotum, majordomo, Example: ครูเผือดนักระนาดซึ่งยกย่องกันว่าเป็นศิษย์เอกก้นกุฏิระนาดเอกของหลวงประดิษฐ์ฯ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่สนิทเป็นที่ไว้วางใจได้
นักการ[N] factotum, See also: office boy, dispatch carrier, messenger, general factotum, Count unit: คน, Thai definition: พนักงานชั้นผู้น้อยต่ำกว่าเสมียน ทำหน้าที่เดินหนังสือ
ปัจจัยการผลิต[N] production factor, See also: factor of production, input factor

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยพฤตินัย[adv.] (dōi phreuttinai) EN: de facto   
การวิเคราะห์ปัจจัย[n. exp.] (kān wikhrǿ patjai) EN: factor analysis   
การแยกตัวประกอบ[n. exp.] (kān yaēk tūaprakøp) EN: factorizing   FR: factorisation [f]
คนร้าย[n.] (khonrāi) EN: outlaw ; criminal ; malefactor   FR: malfaiteur [m]
ก้นกุฏิ[n.] (konkuti) EN: factotum ; majordomo   
นักการ[n.] (nakkān) EN: factotum ; office boy ; dispatch carrier ; messenger ; general factotum   FR: messager [m]
น่าพอใจ [adj.] (nāphøjai) EN: agreeable ; satisfactory   FR: agréable
องค์[n.] (ong) EN: member ; factor ; constituent ; organ ; part ; element   FR: membre [f] ; élément constitutif [m] ; organe [m] ; composant [m] ; facteur [m]
องค์ประกอบ[n.] (ongprakøp) EN: element ; constituent ; component ; factor in mathematics ; requisite   FR: élément [m]
ปัจจัย[n.] (patjai) EN: factor ; cause ; means ; element ; consideration   FR: élément [m] ; facteur [m] ; moyen [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FACTO    F AE1 K T OW0
FACTOR    F AE1 K T ER0
FACTORS    F AE1 K T ER0 Z
FACTORY    F AE1 K T ER0 IY0
FACTORED    F AE1 K T ER0 D
FACTORS'    F AE1 K T ER0 Z
FACTORIES    F AE1 K T ER0 IY0 Z
FACTORING    F AE1 K T ER0 IH0 NG
FACTORY'S    F AE1 K T ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
factor    (n) (f a1 k t @ r)
factors    (n) (f a1 k t @ z)
factory    (n) (f a1 k t @ r ii)
factotum    (n) (f a1 k t ou1 t @ m)
factories    (n) (f a1 k t @ r i z)
factorize    (v) (f a1 k t @ r ai z)
factotums    (n) (f a1 k t ou1 t @ m z)
factorized    (v) (f a1 k t @ r ai z d)
factorizes    (v) (f a1 k t @ r ai z i z)
factorizing    (v) (f a1 k t @ r ai z i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
Rh因子[アールエッチいんし, a-ruecchi inshi] (n) Rh factor (Rhesus factor) [Add to Longdo]
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
アールエイチ[, a-rueichi] (n) Rh; Rhesus factor [Add to Longdo]
アンテナ利得率[アンテナりとくりつ, antena ritokuritsu] (n) {comp} antenna gain factor [Add to Longdo]
クラスファクトリ[, kurasufakutori] (n) {comp} class factory [Add to Longdo]
シャバい;しゃばい[, shaba i ; shabai] (adj-i) (1) (sl) (poss. from やばい) dangerous; (2) (sl) (poss. from しょぼい) unsatisfactory; boring [Add to Longdo]
スケーリングファクター[, suke-ringufakuta-] (n) scaling factor [Add to Longdo]
スパファク[, supafaku] (n) (abbr) student slang for the restaurant chain "Spaghetti Factory" [Add to Longdo]
セーフティーファクター[, se-futei-fakuta-] (n) safety factor [Add to Longdo]
デファクト[, defakuto] (n) de facto [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工厂[gōng chǎng, ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] factory, #2,878 [Add to Longdo]
厂家[chǎng jiā, ㄔㄤˇ ㄐㄧㄚ, / ] factory; factory owners, #3,403 [Add to Longdo]
因子[yīn zǐ, ㄗˇ, ] factor, #4,936 [Add to Longdo]
厂长[chǎng zhǎng, ㄔㄤˇ ㄓㄤˇ, / ] factory director, #9,171 [Add to Longdo]
厂矿[chǎng kuàng, ㄔㄤˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] factories and mines, #20,939 [Add to Longdo]
厂址[chǎng zhǐ, ㄔㄤˇ ㄓˇ, / ] factory site; location, #32,149 [Add to Longdo]
因数[yīn shù, ㄕㄨˋ, / ] factor (of an integer); divisor, #45,850 [Add to Longdo]
厂主[chǎng zhǔ, ㄔㄤˇ ㄓㄨˇ, / ] factory owner, #65,595 [Add to Longdo]
厂规[chǎng guī, ㄔㄤˇ ㄍㄨㄟ, / ] factory regulations, #90,123 [Add to Longdo]
厂史[chǎng shǐ, ㄔㄤˇ ㄕˇ, / ] factory history, #110,342 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デファクトスタンダード[でふぁくとすたんだーど, defakutosutanda-do] de facto standard [Add to Longdo]
ブロッキング系数[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] blocking factor [Add to Longdo]
ブロック化因数[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] blocking factor [Add to Longdo]
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] marker size scale factor [Add to Longdo]
意味分析[いみぶんせき, imibunseki] semantic factoring [Add to Longdo]
因子集合[いんししゅうごう, inshishuugou] factor set [Add to Longdo]
因子分析[いんしぶんせき, inshibunseki] factor analysis [Add to Longdo]
因数[いいんすう, iinsuu] factor [Add to Longdo]
階乗[かいじょう, kaijou] factorial [Add to Longdo]
階乗機能[かいじょうきのう, kaijoukinou] factorial function [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Facto \Fac"to\, adv. [L., ablative of factum deed, fact.] (Law)
   In fact; by the act or fact.
   [1913 Webster]
 
   {De facto}. (Law) See {De facto}.
    [1913 Webster]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 facto
   fact
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top