Search result for

fachen

(75 entries)
(0.0972 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fachen-, *fachen*. Possible hiragana form: ふぁちぇん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fachen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fachen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
He takes things seriously. You can't ask a simple question.Diesem Kerl kann man keine einfachen Fragen stellen. Animal Crackers (1930)
One-way ticket.Mit einer einfachen Fahrkarte. Morocco (1930)
"Oh, that I had a thousand tongues and a thousand mouths "Then would I use them all to sing from the depths of my heart "Praises for all eternityOh, dass ich tausend Zungen hätte und einen tausendfachen Mund, dann stimmte ich damit um die Wette aus allertiefstem Herzensgrund ein Loblied nach dem andern an von dem, was Gott an mir getan. Mädchen in Uniform (1931)
"To give reality to a fantastic story, HG Wells knew it had to be told through the eyes of ordinary, plain-spoken people.""Wells wusste, dass eine fantastische Story nur realistisch wirkte, wenn sie aus der Sicht des einfachen Volkes erzählt wurde." The Invisible Man (1933)
I'm therefore going to ask anyone here who is not in tune with us... to submit to a very simple process of control.Darum bitte ich jeden außerhalb unserer Gemeinschaft... sich einfachen Kontrollexerzitien hinzugeben. The Man Who Knew Too Much (1934)
You of your Dora, and I...Ich hab gesehen, wie gut du diese einfachen Leute verstehst. Dass du dich in ihrem Kreise wohlfühlst. David Copperfield (1935)
The easy words are spelled wrong, and the tough ones are spelled right.Die einfachen Wörter sind falsch, die schwierigen richtig. After the Thin Man (1936)
For here, we shall be with their books and their music and the way of life based on one simple rule:Denn hier werden wir sein, mit ihren Büchern... und ihrer Musik und einer Lebensart, die sich auf der einfachen Regel gründet: Lost Horizon (1937)
I'll have some scrambled eggs made for you, and a plain salad.Ich werde Ihnen ein paar Rühreier machen lassen und einen einfachen Salat. You Can't Take It with You (1938)
Well, Watson. What do you say to that for a simple deduction?Nun, Watson, was halten Sie von dieser einfachen Deduktion. The Adventures of Sherlock Holmes (1939)
A woman of the plebeian class.Eine Frau aus dem einfachen Volk. Goodbye, Mr. Chips (1939)
Let me hear you reconstruct him. From his walking stick. By our usual method of elementary observation.Rekonstruieren Sie ihn für mich anhand seines Spazierstocks mit unserer üblichen Methode der einfachen Beobachtung. The Hound of the Baskervilles (1939)
Can't take a simple...Nicht mal einen einfachen... Mr. Smith Goes to Washington (1939)
Because of just one plain, simple rule:Wegen einer einfachen, simplen Regel: Mr. Smith Goes to Washington (1939)
I still say our place is with the common people.Ich sage, unser Platz ist bei den einfachen Menschen. Ninotchka (1939)
- Make it a triple brandy.- Einen dreifachen Brandy. Ninotchka (1939)
Among plain people living plain lives.Zu einfachen Leuten, die einfach leben. The Old Maid (1939)
Why shouldn't simple people like us lie too?Warum nicht auch wir, die einfachen Einzelpersonen? The Rules of the Game (1939)
I knew a plain Joe Smith once.Ich kannte mal einen einfachen Joe Smith. The Philadelphia Story (1940)
The simple lessons he taught me are as sharp and clear in my mind as if I had heard them only yesterday.An seine einfachen Lektionen erinnere ich mich noch so genau, als hätte ich sie gestern erst vernommen. How Green Was My Valley (1941)
I want to be part of your shows, help you in your work, share your simple pleasures.Nicht nur übernachten. Ich möchte ein Teil der Show werden, bei der Arbeit helfen, und mit euch die einfachen Freuden teilen. Holiday Inn (1942)
Are you kidding with that" Sharing life's simple pleasures"?Der veralbern uns - "teilen die einfachen Freuden des Lebens"? Holiday Inn (1942)
- We're setting a check fire just ahead.- Wir entfachen hier ein Gegenfeuer. In This Our Life (1942)
Start another fire.Ein weiteres Feuer entfachenIn This Our Life (1942)
There is a very simple way.Sonst gibt es einen ganz einfachen Weg. Midnight in Paris (1942)
I could go around building bonfires on the drawing room carpets.Ich könnte Lagerfeuer entfachen auf dem Teppich. The Palm Beach Story (1942)
These are the products that come from a simple lump of coal.Das sind die Produkte, die aus einem einfachen Klumpen Kohle stammen. Pittsburgh (1942)
In fact we'll quadruple it.Wir werden sie sogar vervierfachenSherlock Holmes and the Secret Weapon (1942)
You paid Captain Toombs triple fare for passage on a leaky old freighter?Und dafür zahlen Sie den dreifachen Preis auf einem alten Frachter? The Spoilers (1942)
You wanted to share our misery for as long as possible as a simple human being, as our Brother.Sie wollten sich möglichst lange mit uns abplagen, mit Ihrem Titel des einfachen Menschen und Bruders. Angels of Sin (1943)
The result is what you see... a woman without any willpower... unable to speak or even act by herself.Das Ergebnis sehen Sie vor sich, eine Frau ohne Willenskraft. Unfähig, von selbst zu sprechen oder gar etwas zu tun. Obwohl sie einfachen Befehlen folgt. I Walked with a Zombie (1943)
Come on, baby. I'll explain everything to you in words of one syllable.Kommen Sie, ich werde Ihnen alles in einfachen Worten erklären. Jitterbugs (1943)
Perhaps an ordinary skeleton key.Vielleicht mit einem einfachen Dietrich. Sherlock Holmes in Washington (1943)
They can trick melody out of a piano keyboard. They can mold beauty out of a piece of clay. They can bring life back to a dying child.Sie können eine Melodie auf eine Klaviertastatur hinlegen können ein Kunstwerk aus einem einfachen Stein gestalten sie können Leben in einen Sterbenden zurück bringen. Phantom Lady (1944)
For a very simple reason.Es gibt einen sehr einfachen Grund: The Thin Man Goes Home (1944)
You wouldn't like to start again very slowly, in words of one syllable?Erklären Sie noch mal, ganz langsam, in einfachen Worten. Dead of Night (1945)
- A quadruple, sir?- Einen vierfachenDead of Night (1945)
I was thinking that all over the world, there are lovers who make love silently, or else they use simple words, ordinary words.Es muss überall Verliebte geben, die sich lieben, ohne darüber zu reden. Die ihre Liebe mit einfachen Worten ausdrücken können. Children of Paradise (1945)
- But I have been there... asking about what time they lit the fire.- Aber ich war da... um zu fragen, um welche Zeit sie das Feuer entfachenHangover Square (1945)
Why wasn't it opera? Just because ordinary people liked it?Nur, weil es beim einfachen Publikum angekommen ist? Rhapsody in Blue (1945)
Oh, no, just sheer, wonderful animal spirit.Oh nein, nur einfachen, wunderbaren, tierischen Geist. Without Love (1945)
I'm not exactly a simple personality.Ich bin nicht unbedingt jemand mit einem einfachen Charakter. Deception (1946)
A little advice to you. When ordering a meal, even a frugal snack of this kind always start with the pièce de résistance.Ein kleiner Rat, selbst wenn man nur einen einfachen Imbiss wie den bestellt, beginnen Sie immer mit dem Pièce de Résistance. Deception (1946)
We'll end with the simplest salad in the world. And some little sweet kickshaw for you if you desire it.Zum Abschluss gibt es einen ganz einfachen Salat, und für Sie eine süße Leckerei, falls Sie das wünschen. Deception (1946)
For a week she treated me as if I was only somebody working around the place.Eine Woche lang behandelte sie mich wie einen einfachen Angestellten. The Postman Always Rings Twice (1946)
For a very simple reason, I already know.Aus dem einfachen Grund, dass ich es schon weiß. Terror by Night (1946)
- It would simplify matters.- Das würde die Sache vereinfachenDark Passage (1947)
For the very simple reason that nobody's ever asked me.Aus dem einfachen Grunde, dass mich noch nie jemand gefragt hat. Golden Earrings (1947)
Your accomplices have certainly assumed this resemblance would surprise me, immobilize me, helping you succeed with your assignment.Ihre Freunde glaubten, diese Ähnlichkeit würde mich verwirren. Und ihren Auftrag dadurch vereinfachenThe Eagle with Two Heads (1948)
Yes, that would simplify it.Ja, das würde die Sache vereinfachenA Foreign Affair (1948)

German-Thai: Longdo Dictionary
vereinfachen(vt) |vereinfachte, hat vereinfacht| ทำให้ง่ายขึ้น , See also: A. verkomplizieren,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bitte {f}; Gesuch {n}; Ersuchen {n}; Antrag {m}; Nachfrage {f}; Wunsch {m}; Anliegen {pl} | auf Bitten von; auf Antrag von | auf vielfachen Wunschrequest | at request of | by popular request [Add to Longdo]
Fachen {n} [textil.]doubling-folding [Add to Longdo]
Leute {pl}; Menschen {pl} | die einfachen Leute | Leute von Rangpeople | the common people | people of position [Add to Longdo]
Wort {n} | Worte {pl}; Wörter {pl} | freundliche Worte | eins von mehreren Wörtern | ein offenes Wort mit jdm. reden | sich zu Wort melden | das Wort weiter geben an | das Wort weiter geben an | das letzte Wort haben | in einfachen Worten | jdm. ins Wort fallen | sein Wort brechen | sein Wort halten | mit einem Wort | mit anderen Worten; anders ausgedrückt; anders gesagt | mit eindringlichen Worten | im wahrsten Sinn des Wortes | in der vollen Bedeutung des Wortes | im herkömmlichen Sinne des Wortes | große Worte machenword | words | bland words | one of many words | to have a frank talk with sb. | to catch the speaker's eye | to hand over to sb. | to pass sb. over to; to give the floor to | to have the final say | in simple terms | to interrupt someone | to break one's word | to keep one's word | in a word | in other words | in vivid words; with insistence; insistently | in the full sense of the word | in every sense of the word | in the usual sense of the word | to use grand words [Add to Longdo]
allzu sehr vereinfachen; vergröbern | allzu sehr vereinfachend; vergröbernd | allzu sehr vereinfacht; vergröbert | vereinfacht allzu sehr | vereinfachte allzu sehrto oversimplify | oversimplifying | oversimplified | oversimplifies | oversimplified [Add to Longdo]
anheizen; anfachen; schürento fuel [Add to Longdo]
anzünden; entfachen; anfachen; zünden | anzündend; entfachend; anfachend; zündend | angezündet; entfacht; angefacht; gezündet | zündet an | zündete anto kindle; to enkindle | kindling | kindled | kindles | kindled [Add to Longdo]
aufwecken; wecken; aufrütteln; entfachen | aufweckend | aufgeweckt | weckt aufto arouse | arousing | aroused | arouses [Add to Longdo]
entzünden | ein Feuer entzünden; ein Feuer entfachento spark off | to spark off a fire [Add to Longdo]
verdreifachen | verdreifachend | verdreifacht | verdreifachtto triple | tripling | triples | tripled [Add to Longdo]
verdreifachen | verdreifacht | verdreifachteto treble | trebled | trebled [Add to Longdo]
verdreifachendtriplicating [Add to Longdo]
vereinfachen | vereinfachend | vereinfacht | vereinfacht | vereinfachetto simplify | simplifying | simplified | simplifies | simplified [Add to Longdo]
vereinfachento deskill [Add to Longdo]
verfünffachen | verfünffachend | verfünffachtto quintuple | quintupling | quintupled [Add to Longdo]
versechsfachendsextupling [Add to Longdo]
verursachen; auslösen; entfachento spark off [Add to Longdo]
vervielfachen | vervielfachend | vervielfachtto multiply | multiplying | multiplied [Add to Longdo]
vervierfachen | vervierfacht | vervierfachteto quadruplicate | quadruplicated | quadruplicated [Add to Longdo]
verzehnfachen | verzehnfachend | verzehnfacht | verzehnfacht | verzehnfachteto increase tenfold | increasing tenfold | increased tenfold | increases tenfold | increased tenfold [Add to Longdo]
verzehnfachen | verzehnfachend | verzehnfacht | verzehnfacht | verzehnfachteto decuple | decupling | decupled | decuples | decupled [Add to Longdo]
vierfachendquadrupling [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top