Search result for

fachen

(75 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fachen-, *fachen*
Possible hiragana form: ふぁちぇん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fachen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fachen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let me demonstrate what I mean wiht a simple experiment.Ich beweise das mit einem einfachen Experiment. Nightmares (1979)
- Just something simple, will you pleaseEinen einfachen Strauß. Bitte. Don't Go in the House (1979)
How can you have a problem with a simple set of fingerprints?Wieso haben Sie Probleme mit einem einfachen Fingerabdruck? Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
How can you have a problem with a simple set of fingerprints?Wieso haben Sie Probleme mit einem einfachen Fingerabdruck? Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
Veryfashionable simplifying the Civil Service especially with this Think Tank recommendation.Das Vereinfachen der Verwaltung ist im Moment sehr aktuell. Und besonders nach dieser Empfehlung vom Expertenausschuss. The Writing on the Wall (1980)
You may take it that they'll be advising the PM to simplify the administration of government.Sie müssen wohl damit rechnen, dass die dem Premier empfehlen, den Verwaltungsapparat zu vereinfachen und abzubauen. The Writing on the Wall (1980)
And itwould simplify ouradministration. - So it's a good idea.Das würde die britische Verwaltung enorm vereinfachen, auf lange Sicht eine gute Idee, finde sie. The Writing on the Wall (1980)
something essentially good, pure, and lofty, which was in profound sympathy with everything noble, with everything that responded to the call of his simple, guileless, and trustful heart.Und schließlich war das das reine und gute Element, das der Natur von Ilja Iljitsch zugrunde lag, die Sympathie zu allem hegte, was gut war, und was in diesem einfachen und zutraulichen Herzen Widerhall fand. Oblomov (1980)
I started them on simple calisthenics, worked up to rudimentary game skills, and finally, advanced competitive theory.Ich fing mit einfachen gymnastischen Übungen an, ging zu elementaren Grundlagen über und behandelte schließlich fortgeschrittene Wettbewerbstheorie. Airplane! (1980)
The bottom line here is that you want to make life real easy for those men.Entscheidend ist, Sie wollen diesen Männern das Leben vereinfachenBrubaker (1980)
She was old enough to have read Tulse Luper's Quadruple Fruit and saw the implications of quadruple bonding in the Violent Unknown Event's division of two orthodox sexes into a heterodox four.Sie war alt genug, um Tulse Lupers Vierfache Frucht gelesen zu haben, und sah die Bedeutung der vierfachen Bindung in der durch das GUE hervorgerufenen Teilung der herkömmlichen sexuellen Einheit in heterodoxe 4. The Falls (1980)
Eagle Control, we have multiple radar contacts picking up on 456 heading.Wir haben mehrfachen Radarkontakt. Empfangen 4, 5, 6 große Brummer. The Final Countdown (1980)
Triple homicide at Emmerich"Der Polizei fehlt noch jede Spur zu dem dreifachen Mord von Donnerstagnacht. 3 hommes à abattre (1980)
You can differ them with simple testsDanke. Man kann sie durch einen einfachen Test unterscheiden. The Party (1980)
I haven't learned to say in simple words what's going on in my head,Ich .. hab nicht gelernt in .. einfachen Sätzen zu sagen ... was los ist in meinem Kopf. Ein Hammer auf den Kopf kann die Seele verletzen (1980)
That should make things easier.Das sollte die Sache vereinfachenThe Carousel (1981)
What's it mean in English?Und das bedeutet? In einfachen Worten? The Death List (1981)
Make it a triple.Dann eben einen dreifachenCondorman (1981)
In the rolling hills of a simple farm community untouched by time, a gruesome secret has been protected for generations.In den sanften Hügeln einer einfachen Bauerngemeinde unberührt von der Zeit wurde jahrelang ein grausames Geheimnis bewahrt über Generationen hinweg. Deadly Blessing (1981)
But Maria sometimes simplifies things a bit too much.Sie müssen entschuldigen, Maria neigt dazu, den Service zu vereinfachenThe Skin (1981)
Word of your death will trigger joy among your people.Die Nachricht, von lhrem Tod, wird Freudenstürme, beim Volk entfachenThe Professional (1981)
Here we are, and we're heading toward the most simple solution.Alles was einen Wert darstellt, ist für Sie, nichts! Und jetzt sind wir beide, hier ganz allein! Wir beide, auf dem Weg, zu einer ganz einfachen Lösung! The Professional (1981)
I am the one. If needed I can get multiplied infinitely.Wenns sein muß kann ich mich bis ins Unendliche vervielfachenDünyayi Kurtaran Adam (1982)
Slipped the scheme to the minister privately, under plain cover!Er hat den Vorschlag dem Minister privat untergeschoben, getarnt in einem einfachen, braunen Umschlag. The Challenge (1982)
First you have to start the fire and are the artists who do it or who should do it.Ein Feuer muss man entfachen. Und es sind die Künstler, die das Feuer entfachenAntonieta (1982)
And this would be so much easier.Aber das hier würde so vieles vereinfachenClass of 1984 (1982)
It's always the simple things that catch your breath.Es sind immer die einfachen Dinge, die einen Atem schöpfen lassen. Gandhi (1982)
Not with violence that will inflame their will but with a firmness that will open their eyes.Nicht mit Gewalt, die nur dazu beiträgt, ihre Wut zu entfachen vielmehr mit Standhaftigkeit, um ihnen die Augen zu öffnen. Gandhi (1982)
All those who wish to make the English see bring me the cloth from Manchester and Leeds that you wear today and we will light a fire that will be seen in Delhi and in London.All diejenigen, die den Briten die Augen öffnen wollen, mögen mir das Tuch herbringen, das in England hergestellt wurde und das sie tragen. Und wir werden damit ein Feuer entfachen, das man bis nach Delhi und London sehen soll. Gandhi (1982)
Everybody in that operating room signed a deposition, from the scrub nurse on up:Jeder im OP, von der einfachen Schwester bis ganz nach oben, hat ausgesagt: The Verdict (1982)
Except that Romeo didn't become a genius later on, since it wasn't him who invented the formula for the shifting of the continents in space and time.Nur war Romeo nicht das Genie der Jahrtausendwende. Er fand auch nicht die Formel zur einfachen Verschiebung von Kontinenten in Raum und Zeit, die später die gefährdete Zukunft der Menschheit retten sollte. Po nás potopa (1983)
It's amazing... what a few motivated men can do in a very short time... with a few simple tools and a lot of ingenuity.Es ist erstaunlich, was ein paar motivierte Männer in so kurzer Zeit zustande bringen, mit wenigen einfachen Werkzeugen und viel Erfindungsgabe. The White Ballot (1983)
Yes, I'm sure you do.Keine Probleme. Aber er würde die Dinge vereinfachenSoul Survivor (1983)
He began by trying to embarrass... those he felt were trivializing the news... but his anger soon pushed him beyond protest... and into the dark corner of murder.Zunächst stellte er diejenigen bloß, die für ihn die Nachrichten trivialisierten. Aber sein Ärger war zu groß... für einfachen Protest... und brachte ihn in die dunkle Ecke des Mordes. Steele in the News (1983)
In a place so innocent and ordinary that no one would ever expect to find a classified military weapon.An einem so unschuldigen und einfachen Ort, dass niemand dort eine klassifizierte Militärwaffe vermuten würde. Magic Bus (1983)
Keep it simple.In einfachen Sätzen. Bad Boys (1983)
And, Karen, maybe we can modify it and simplify it even a little more?Lässt es sich noch vereinfachenBrainstorm (1983)
Even we humble servants of the state need to be refreshed from time to time.Selbst wir einfachen Staatsdiener müssen uns mal erfrischen. Gorky Park (1983)
And Protestantism doesn't stop at the simple condom.Und Protestantismus macht nicht beim einfachen Kondom Halt. The Meaning of Life (1983)
Finally, here are some gratuitous pictures of penises to annoy the censors and hopefully spark controversy, which is the only way to get the jaded video-sated public off their asses and back in the cinema.Zum Schluss noch ein paar unerlaubte Penisse, um die Zensur zu ärgern... und hoffentlich eine Debatte zu entfachen, denn nur auf diese Weise... lockt man das abgestumpfte Fernsehpublikum wieder ins Kino. The Meaning of Life (1983)
Inside this trim, modest suburban home is Annie Glenn wife of Astronaut John Glenn sharing the anxiety and pride of the world at this tense moment but in a private and crucial way that only she can understand.In diesem schmucken, einfachen Vorstadthäuschen wohnt Annie Glenn, die Frau des Astronauten John Glenn, und teilt mit der ganzen Welt die Angst und den Stolz, aber die emotionale Spannung muß sie ganz allein tragen. The Right Stuff (1983)
You want to stir up another revolution.Du musst die Revolution doch erneut anfachenVassa (1983)
"Now he claimed to be a Democrat and his accent seemed to be coarse, as if he were one of the crowd. ""Jetzt gab er vor, Demokrat zu sein, und sein Akzent war roh, so als gehöre er zum einfachen Volk. " Zelig (1983)
He worked at night with basic weapons.Er arbeitete nachts mit einfachen Waffen. Deadly Maneuvers (1984)
Airwolf can. Basically, Airwolf is an aerodynamic lifting body with a twin turbine-driven rotor system capable of propelling it to 300 knots.Airwolf ist ein aerodynamischer Flugkörper, der mit seinem zweifachen Rotorsystem 300 Knoten erreicht. Shadow of the Hawke (1984)
For the simple reason... that a man with a rifle, standing around for days on end... is liable to attract attention.Aus dem einfachen Grund, dass ein Mann, der mit einem Gewehr dort herumsteht, zwangsläufig Aufmerksamkeit weckt. Blood Is Thicker Than Steele (1984)
Said a word about the condition of the station wagon after a simple trip to the airport?Nur einen Ton über den Zustand des Kombis, nach einer einfachen Fahrt zum Flughafen? Dead Ringer (1984)
You see, a simple clarification was all that was required.Sehen Sie, es bedurfte nur einer ganz einfachen Erklärung. Our Man in Tegernsee (1984)
That has made you a millionaire many times over.Das hat sie zu einem mehrfachen Millionär gemacht. Weekend (1984)
Humans have such primordial taste in art, Mr. Bates.Menschen haben so einen einfachen Kunst-Geschmack, Mr. Bates. The Deception (1984)

German-Thai: Longdo Dictionary
vereinfachen(vt) |vereinfachte, hat vereinfacht| ทำให้ง่ายขึ้น , See also: A. verkomplizieren,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bitte {f}; Gesuch {n}; Ersuchen {n}; Antrag {m}; Nachfrage {f}; Wunsch {m}; Anliegen {pl} | auf Bitten von; auf Antrag von | auf vielfachen Wunschrequest | at request of | by popular request [Add to Longdo]
Fachen {n} [textil.]doubling-folding [Add to Longdo]
Leute {pl}; Menschen {pl} | die einfachen Leute | Leute von Rangpeople | the common people | people of position [Add to Longdo]
Wort {n} | Worte {pl}; Wörter {pl} | freundliche Worte | eins von mehreren Wörtern | ein offenes Wort mit jdm. reden | sich zu Wort melden | das Wort weiter geben an | das Wort weiter geben an | das letzte Wort haben | in einfachen Worten | jdm. ins Wort fallen | sein Wort brechen | sein Wort halten | mit einem Wort | mit anderen Worten; anders ausgedrückt; anders gesagt | mit eindringlichen Worten | im wahrsten Sinn des Wortes | in der vollen Bedeutung des Wortes | im herkömmlichen Sinne des Wortes | große Worte machenword | words | bland words | one of many words | to have a frank talk with sb. | to catch the speaker's eye | to hand over to sb. | to pass sb. over to; to give the floor to | to have the final say | in simple terms | to interrupt someone | to break one's word | to keep one's word | in a word | in other words | in vivid words; with insistence; insistently | in the full sense of the word | in every sense of the word | in the usual sense of the word | to use grand words [Add to Longdo]
allzu sehr vereinfachen; vergröbern | allzu sehr vereinfachend; vergröbernd | allzu sehr vereinfacht; vergröbert | vereinfacht allzu sehr | vereinfachte allzu sehrto oversimplify | oversimplifying | oversimplified | oversimplifies | oversimplified [Add to Longdo]
anheizen; anfachen; schürento fuel [Add to Longdo]
anzünden; entfachen; anfachen; zünden | anzündend; entfachend; anfachend; zündend | angezündet; entfacht; angefacht; gezündet | zündet an | zündete anto kindle; to enkindle | kindling | kindled | kindles | kindled [Add to Longdo]
aufwecken; wecken; aufrütteln; entfachen | aufweckend | aufgeweckt | weckt aufto arouse | arousing | aroused | arouses [Add to Longdo]
entzünden | ein Feuer entzünden; ein Feuer entfachento spark off | to spark off a fire [Add to Longdo]
verdreifachen | verdreifachend | verdreifacht | verdreifachtto triple | tripling | triples | tripled [Add to Longdo]
verdreifachen | verdreifacht | verdreifachteto treble | trebled | trebled [Add to Longdo]
verdreifachendtriplicating [Add to Longdo]
vereinfachen | vereinfachend | vereinfacht | vereinfacht | vereinfachetto simplify | simplifying | simplified | simplifies | simplified [Add to Longdo]
vereinfachento deskill [Add to Longdo]
verfünffachen | verfünffachend | verfünffachtto quintuple | quintupling | quintupled [Add to Longdo]
versechsfachendsextupling [Add to Longdo]
verursachen; auslösen; entfachento spark off [Add to Longdo]
vervielfachen | vervielfachend | vervielfachtto multiply | multiplying | multiplied [Add to Longdo]
vervierfachen | vervierfacht | vervierfachteto quadruplicate | quadruplicated | quadruplicated [Add to Longdo]
verzehnfachen | verzehnfachend | verzehnfacht | verzehnfacht | verzehnfachteto increase tenfold | increasing tenfold | increased tenfold | increases tenfold | increased tenfold [Add to Longdo]
verzehnfachen | verzehnfachend | verzehnfacht | verzehnfacht | verzehnfachteto decuple | decupling | decupled | decuples | decupled [Add to Longdo]
vierfachendquadrupling [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top