Search result for

facettes

(58 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -facettes-, *facettes*, facette
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา facettes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *facettes*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
facet; facette๑. ด้าน, หน้าประกอบ๒. หน้าประกบ (ข้อต่อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
facette; facet๑. ด้าน, หน้าประกอบ๒. หน้าประกบ (ข้อต่อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But if a bit of chicanery forced us to explore other facets of our relationship... I felt it was worth it.Wenn uns das dazu zwingt, andere Facetten unserer Beziehung kennenzulernen, war es das wert. Steele Trap (1982)
They have many facets.Sie haben viele Facetten. Diamonds 'n Dust (1983)
Interesting, the heroine always seemed to be another aspect of the same woman, though her name changed from story to story.Die Heldin scheint immer eine Facette der gleichen Frau zu sein, obwohl sie immer anders heißt. Sail Away (1986)
Then, if we use multiple streams hitting more than one facet,... ..we could do it, hold our own.Wenn mehrere Injektionsströme auf die Facetten treffen,... ..müsste es gehen. Booby Trap (1989)
-Did you pay for your clothes? -No, I didn't.Es zeigt sich in vielen Facetten. Homer vs. Lisa and the 8th Commandment (1991)
It is all of these and none of these.Er zeigt alle und keinen dieser Aspekte oder Facetten. Dragon: The Bruce Lee Story (1993)
When I play poker with my shipmates, it is a useful forum for exploring the different facets of humanity.Wenn ich mit Kollegen Poker spiele, ist es nützlich zur Erforschung von Facetten der Menschheit. Descent (1993)
It's a way for you to interact with various facets of your personality.Dabei konfrontiert man Sie mit den Facetten Ihrer Persönlichkeit. Frame of Mind (1993)
If she succeeds in seducing the Lieutenant instead of being rejected a second time... - it could add some variation to the character.Wenn es ihr gelänge, Basters zu verführen anstatt zum 2. Mal abgewiesen zu werden, verliehe es der Figur mehr Facetten. Bullets Over Broadway (1994)
This is our examination room.Die Neurochirurgie hat offenbar sehr viele Facetten... De levende døde (1994)
What do you mean, borrow our bodies?Unsere Körper ausleihen? "FACETTEN" Facets (1995)
Seen an alien come through here with eight compound eyes and a glass stomach.Ein allen mit 8 Facettenaugen und einem Magen aus glas. The Corps Is Mother, the Corps Is Father (1998)
The faceted-cut amber headpiece surrounded by the symbolic snake suggests that it was an ornamental staff or a ritual wand.Der facettierte Bernsteinkopf, umrahmt von einem Schlangensymbol, lässt vermuten, dass es ein Zierstock oder ein ritueller Stab war. That Old Black Magic (1999)
The refractive faces of the glass create a full wavelength dispersal so if you look inside, you can see...Die Facetten des Glases, siehst du, bewirken eine Streuung auf ganzer Wellenlänge, wenn man also hineinsieht, sieht man... A Beautiful Mind (2001)
''Fred on Fred: The Many Faces of Me. '', Fred über Fred- Meine vielen Facetten'. Scooby-Doo (2002)
You know a person in so many ways.Ein Mensch hat so viele Facetten. William (2002)
Ways that a test can't even begin to know.Facetten, die ein Test nicht mal erahnt. William (2002)
It'll add a whole different element.Das gibt dem Teil eine ganz andere Facette. Cradle 2 the Grave (2003)
- Diverse.Facettenreichtum. Intermission (2003)
I have always told you some version of the truth.Ich hab dir immer, äh, irgendeine Facette der Wahrheit erzählt. Something's Gotta Give (2003)
The truth doesn't have versions, okay?Die Wahrheit kennt keine verschiedene Facetten, Harry. Something's Gotta Give (2003)
He's a version of the truth of you, so to speak.Er ist, sagen wir, er hat gewisse Facetten von dir. Something's Gotta Give (2003)
There was no way he could possibly embody all the facets that he portrayed.Er konnte unmöglich alle Facetten seiner Rollen beinhalten. Cary Grant: A Class Apart (2004)
I try, but every time I see him, a new facet of his Jasonness comes out.Tu ich ja. Aber immer, wenn ich ihn sehe, entdecke ich eine neue negative Facette. A Family Matter (2004)
It's good to have facets.Ist doch gut, viele Facetten zu haben. A Family Matter (2004)
Spare her the more salacious aspects.Aber erspare ihr die anstößigen Facetten. A Messenger, Nothing More (2004)
- Salacious aspects?- Anstößige Facetten? A Messenger, Nothing More (2004)
These are all facets of your delusions.Das sind alles Facetten ihrer Wahnvorstellungen. The Jacket (2005)
Is that a facet?Auch nur eine Facette? The Jacket (2005)
"But it's so complex...""Aber es hat viele Facetten..." The Ax (2005)
I'm talking about actually experiencing life.Ich spreche davon, das Leben in allen Facetten zu leben. Epiphany (2005)
Yes, but my Caiman has to be multifaceted, more nuanced.Durch meine Persönlichkeit wird der Kaiman viel facettenreicher sein. The Caiman (2006)
I was saying to Teresa that the Caiman ought to be more nuanced.Ich hab zu Teresa gesagt, dass der Charakter des Kaiman facettenreicher sein sollte. The Caiman (2006)
Superman has had a very diverse history.Superman hat eine sehr facettenreiche Geschichte. Probieren Sie das SUPERMAN-BROT Look, Up in the Sky! The Amazing Story of Superman (2006)
In Guatemala, what the CIA did was mobilise every facet of American power.In Guatemala mobilisierte die CIA jede Facette der US-Macht. The War on Democracy (2007)
168 carats, 58 facets, very rare.168 Karat. 58 Facetten. Sehr selten. Flawless (2007)
I think it's to a big extent nauseating, you know, to see, you know, the beauty of specific cultures, you know, being contaminated by the not-so-beautiful facets of other cultures.Ich finde, es ist in hohem Maße ekelerregend, sehen zu müssen, wie die Schönheit bestimmter Kulturen vergiftet wird durch weniger schöne Facetten anderer Kulturen. Until the Light Takes Us (2008)
Mass murderers come in many shapes and sizes, but they tend to drink the same brands of champagne.Massenmörder gibt es in allen Facetten und Schattierungen, aber, sie tendieren dazu, dieselbe Marke Champagner zu trinken. Truth and Reconciliation (2009)
What in life does not deserve celebrating?Welche Facette des Lebens verdiente es nicht gefeiert zu werden? Watchmen (2009)
Three faces of one thing.Drei Facetten in einem. Rebirth (2010)
That's colorful, but there's no box for that.Das ist facettenreich, aber es gibt keinen Kasten dafür. Mother Tucker (2010)
An asymmetry in the articular condyle with damage to the corresponding facet.Eine Asymmetrie beim artikularen Gelenkfortsatz mit einem Schaden an der dazugehörigen Facette. The Babe in the Bar (2010)
Changes allow more flexibilityEs gibt Entwicklungen beim WingTsun. Es wird facettenreicher. The Legend Is Born: Ip Man (2010)
And, like a virus, this disorder now permeates every facet of governmentWie ein Virus durchdringt diese Krankheit jetzt alle Facetten der Staatsführung Zeitgeist: Moving Forward (2011)
I told you, it... it's not you.- Ah. Ja, die Figur enthält Facetten von dir. The Fasting and the Furious (2011)
You have allowed me to explore another facet of my self.Du hast mir erlaubt, eine andere Facette von mir zu erkunden. Smoldering Children (2011)
Artifice! I will collect every facet of the truth.- Ich bezieh jede Facette der Wahrheit ein. The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 (2012)
So many facets.So viele Facetten. The Ghost of Harrenhal (2012)
He's a much more complex man.Dieser Mann hat mehr Facetten. Le combat des aigles (2012)
You already ape my product at every turn.Ihr macht mein Produkt schon in jeder Facette nach. Say My Name (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department   FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
เหลี่ยม[n.] (līem) EN: angle ; corner ; edge ; ridge   FR: angle [m] ; coin [m] ; côté [m] ; facette [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Facette {f}; Fassette {f}facet [Add to Longdo]
Schräge {f}; Schrägfläche {f}; Abschrägung {f}; abgeschrägte Kante {f}; Fase {f}; Facette {f}bevel [Add to Longdo]
facettenreich; fassettenreichmultifarious; multifaceted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り子;切子;切り籠;切籠[きりこ, kiriko] (n) facet; facetted object [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top