Search result for

facade

(34 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -facade-, *facade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
facade[N] ด้านหน้าของตึกที่แสดงรายละเอียดของสถาปัตยกรรม, See also: ส่วนหน้าของอาคาร, Syn. frontage, exteriority
facade[N] สิ่งหลอกลวง, Syn. duplicity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
facade(ฟะซาด') n. ส่วนหน้าของอาคาร,สิ่งที่ตกแต่งภายนอก,ลักษณะภายนอก, Syn. front,show -pl. facades

English-Thai: Nontri Dictionary
facade(n) หน้าตึก,ส่วนหน้า,ลักษณะภายนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
facadeด้านหน้าอาคาร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Facadesด้านหน้าอาคาร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
facade (n) คราบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You wanna maintain this floozy facade.เธอก็อยากคงภาพลักษณ์ จี๊ดจ๊าดนี้ไว้ Easy A (2010)
If you strip away that facade of wealth, you may find self-loathing.ถ้าคุณถอดหน้ากากความมั่งคั่ง คุณอาจพบความเกลียดชัง You Gotta Get a Gimmick (2010)
He's putting up a facade, huh?เขายังไม่เผยไต๋เหรอคะ? Withdrawal (2010)
Cheap theatrical facade.ละครตบตาทั้งนั้น Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
This is all a facade. Jason's a psychopath.ทั้งหมดนี่มันแค่ภายนอก ชายคนนี้เป็นโรคจิต The Pact (2012)
And now you're injured and you're scared, so you're putting up an imperious facade and overcompensating for your insecurity.แล้วตอนนี้เธอบาดเจ็บ แล้วเธอก็กลัว เธอก็เลยพยายามยกฉากหน้าอันโอหังให้สูงขึ้น เพื่อชดเชยให้กับการไร้หลักค้ำประกัน The Safe (2012)
And the instant that you even show the slightest crack in that smug facade,และทันทีที่คุณได้แสดง ร้าวน้อยที่สุดในซุ้มพอใจในตัวเองว่า Now You See Me (2013)
At least there's something behind the facade.อย่างน้อยมีอะไรบางอย่างอยู่ด้านหลังอาคาร Rush (2013)
♪ The grand facade ♪ ♪ Do-do-do-dat dat-do-dat ♪#หน้าตึกที่ยิ่งใหญ่# Girls (and Boys) on Film (2013)
It's just a facade, a way to rook our enemies into believing we are housed elsewhere.มันเป็นสิ่งลวงตา วิธีหลอกศัตรูของเรา ให้เชื่อว่าเราย้ายบ้านไปที่อื่นแล้ว As Time Goes By (2013)
Of course this has occurred to me, but what kind of man would I be if I didn't try to find my Katerina beneath this Katherine facade?ใช่ มันเกิดขึ้นกับฉัน แต่ฉันจะเป็นคนแบบไหน ถ้าฉันไม่พยายามตามหาแคทเธอรีน่า American Gothic (2013)
So tonight leave your identities at the door, let our spirits inspire yours, and may your ornate facades lead you to intrigue.ดังนั้นคืนนี้ ทิ้งตัวตนของคุณไว้ที่ประตู ให้จิตใจนำพาคุณ และบางทีหน้ากากที่หรูหรานั่น อาจทำให้คุณน่าสนใจ Masquerade (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านหน้า[n.] (dān nā) EN: front ; frontage ; facade   FR: front [m] ; devant [m] ; endroit [m] ; recto [m]
ซุ้มประตู[n. exp.] (sum pratū) EN: arch ; door facade ; arched entrance ; arched gate   FR: arcade [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FACADE    F AH0 S AA1 D
FACADES    F AH0 S AA1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
facade    (n) (f @ s aa1 d)
facades    (n) (f @ s a1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fassadenbau {m}facade engineering; façade engineering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファサード[, fasa-do] (n) facade (fre [Add to Longdo]
外観[がいかん, gaikan] (n,adj-no) appearance; exterior; facade; (P) [Add to Longdo]
正面[しょうめん, shoumen] (n,adj-no,pref) front; frontage; facade; main; (P) [Add to Longdo]
前面[ぜんめん, zenmen] (n) (1) front part; frontage; facade; (2) initial pledge (e.g. election); opening slogan; (P) [Add to Longdo]
表構え[おもてがまえ, omotegamae] (n) the front of a building; facade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Facade \Fa`[,c]ade"\ (f[.a]`s[.a]d" or f[.a]`s[=a]d"), n. [F.,
   fr. It. facciata, fr. faccia face, L. facies. See {Face}.]
   (Arch.)
   The front of a building; esp., the principal front, having
   some architectural pretensions. Thus a church is said to have
   its fa[,c]ade unfinished, though the interior may be in use.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 facade
   n 1: the face or front of a building [syn: {facade}, {frontage},
      {frontal}]
   2: a showy misrepresentation intended to conceal something
     unpleasant [syn: {facade}, {window dressing}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 facade
   façade
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top