ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fût

   
141 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fût-, *fût*
English-Thai: Longdo Dictionary
futuristic(adj) ที่เกี่ยวกับอนาคต เช่น It was the futuristic flick Gattaca that changed her future.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
futz[VI] ใช้เวลาหมดไปอย่างไร้ประโยชน์
futon[N] ที่นอนหรือฟูก (แบบญี่ปุ่น)
futile[ADJ] ไร้ประโยชน์, Syn. in vain
future[ADJ] อนาคต, Syn. forthcoming, approaching
future[N] อนาคต, Syn. hereafter, time to come
futtock[N] โครงไม้โค้งที่อยู่กลางลำเรือ
futility[N] การไร้ประโยชน์
futureless[ADJ] ไร้อนาคต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
futile(ฟิว'ไทลฺ) adj. ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,หาความจริงไม่ได้,ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง., See also: futileness n., Syn. useless,vain ###A. fruitful
futility(ฟิวทิล'ลิที) n. การไร้ผล,การไรประโยชน์,ความเป็นเรื่องเล็กขี้ประติ๋ว,เรื่องที่ไม่มีประโยชน์
future(ฟิว'เชอะ) n. อนาคต,ภายภาคหน้า,เวลาภายหน้า,อนาคตกาล,สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต,การซื้อขายล่วงหน้า. adj. อนาคต,ภายหน้า,ต่อไป,ภายหลัง., See also: futuristic adj. futuristically adv.
futurity(ฟิวทิว'ริที) n. อนาคตกาล,อนาคต,ชนรุ่นหลัง
confutation(คอนฟิวเท'เชิน) n. การชี้ให้เห็นว่าผิด,การหักล้าง,สิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าผิด,สิ่งหักล้าง., See also: confutative adj.
confute(คันฟิวทฺ') {confuted,confuting,confutes} vt. แสดงให้เห็นว่าผิด,พิสูจน์ให้เห็นว่าผิด., See also: confutable adj. ดูconfute confuter n. ดูconfute, Syn. refute,disprove
refutation(เรฟฟิวเท'เชิน) n. การพิสูจน์ว่าไม่จริง,การโต้แย้ง,การหักล้าง,การลบล้าง,การปฏิเสธ,, Syn. refutal,disproof
refute(รีฟิวทฺ') vt. พิสูจน์ว่าไม่จริง,โต้แย้ง,หักล้าง,ลบล้าง,ปฏิเสธ,, See also: refutability n. refutable adj. refuter n.

English-Thai: Nontri Dictionary
futile(adj) เปล่าประโยชน์,ไม่ได้ผล,ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว
futility(n) ความเปล่าประโยชน์,ความไม่สำคัญ
future(adj) อนาคต, ภายหน้า,ต่อไป,ข้างหน้า
future(n) อนาคต,ภายหน้า,กาลข้างหน้า,ภายภาคหน้า
futurity(n) กาลภายหน้า,ภายภาคหน้า,อนาคต,ชนรุ่นหลัง
confutation(n) การหักล้าง,การพิสูจน์ว่าผิด,การทำให้จำนนต่อหลักฐาน
confute(vt) ทำให้จำนนต่อหลักฐาน,พิสูจน์ว่าผิด
irrefutable(adj) แย้งไม่ได้,หักล้างไม่ได้
refutation(n) การพิสูจน์,การแย้ง,การหักล้าง
refute(vt) พิสูจน์,แย้ง,หักล้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
future advance clauseข้อกำหนดให้เพิ่มวงเงินหนี้จำนองได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
future earningsรายได้ในอนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
future estateทรัพย์มรดกที่คาดหมายในอนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
future goodsทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
future interestสิทธิประโยชน์ในอนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
future leaseสิทธิการเช่าในอนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
futures contract; futuresสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
futures; futures contractสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
futurismอนาคตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
futurismอนาคตนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Future lifeชาติหน้า [TU Subject Heading]
Future Marketตลาดการค้าน้ำมันล่วงหน้า
คือ เป็นการซื้อขายน้ำมันโดยตกลงราคา ปริมาณและคุณภาพน้ำมันกันล่วงหน้า โดยกำหนดวันที่จะส่งในอนาคต ตลาดล่วงหน้าในปัจจุบันมีตลาด NYMEX ในนิวยอร์ก ตลาด IPE ในลอนดอน ตลาด SIMEX ในสิงคโปร์ [ปิโตรเลี่ยม]
Future marketsตลาดซื้อขายอนาคต
ตลาดซื้อขายอนาคตเป็นตลาดที่มีการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์หรือเงินตราต่างประเทศโดยมีการส่งมอบสินค้าในอนาคตอาจนานเป็น 3-12 เดือนหลังจากการซื้อขายแล้วแต่จะกำหนด ตลาดซื้อขายอนาคตประกอบด้วยบริษัทนายหน้า (broker) จำนวนหนึ่ง บริษัทนายหน้าเพียงแต่ทำหน้าที่ติดต่อในเรื่องของสัญญาซื้อขายเท่านั้น ไม่มีการนำสินค้ามาแสดง เพราะสินค้าต่างๆ ที่ซื้อขายผ่านบริษัทนายหน้าจะมีการกำหนดมาตรฐานอย่างละเอียดไว้แล้ว บริษัทนายหน้าเป็นผู้ประกันว่าสินค้าจะส่งถึงมือผู้ซื้อตามเวลา และประกันกับผู้ขายว่าจะได้รับเงินค่าสินค้าเต็มจำนวน สำหรับผู้ที่ซื้อสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดดังกล่าว อาจแบ่งเป็นผู้ซื้อที่ต้องการนำสินค้านั้นไปใช้ประโยชน์และผู้ซื้อที่ไม่ต้องการสินค้านั้น แต่เป็นการซื้อแล้วขายเพื่อการเก็งกำไร ตลาดซื้อขายอนาคตที่มีชื่อเสียงประเภทสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ ตลาดที่ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนตลาดซื้อขายอนาคตเงินตราต่างประเทศที่สำคัญได้แก่ ตลาดที่ลอนดอน [ตลาดทุน]
Future studyการศึกษาภาวะเศรษฐกิจในอนาคต [เศรษฐศาสตร์]
Futures สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายตกลงราคากัน ณ ปัจจุบัน และจะมีการส่งมอบสินทรัพย์และชำระเงินในอนาคตตามราคาที่ตกลงไว้ไม่ว่าราคาในขณะนั้นจะเป็นเท่าไรก็ตาม การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือว่าทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันต่อกันต้องปฏิบัติตาม เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซท 50 (SET 50 Index Future) และมีศูนย์ซื้อขายล่วงหน้าเป็นตลาดรองไว้ให้ซื้อขายเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสัญญาด้วย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซท 50 (SET 50 Index Future) ดัชนีหุ้นสามัญที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้น เพื่อใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตลาดสูงและการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยนำดัชนีหุ้นดังกล่าวมาเป็นสินทรัพย์อ้างอิง ในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [ตลาดทุน]
Futuresสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [TU Subject Heading]
Futures contractสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายตกลงราคากัน ณ ปัจจุบัน และจะมีการส่งมอบสินทรัพย์และชำระเงินในอนาคตตามราคาที่ตกลงไว้ไม่ว่าราคาในขณะนั้นจะเป็นเท่าไรก็ตาม การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือว่าทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันต่อกันต้องปฏิบัติตาม เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซท 50 (SET 50 Index Future) และมีศูนย์ซื้อขายล่วงหน้าเป็นตลาดรองไว้ให้ซื้อขายเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสัญญาด้วย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซท 50 (SET 50 Index Future) ดัชนีหุ้นสามัญที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้น เพื่อใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตลาดสูงและการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยนำดัชนีหุ้นดังกล่าวมาเป็นสินทรัพย์อ้างอิง ในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [ตลาดทุน]
Futures marketตลาดซื้อขายล่วงหน้า [TU Subject Heading]
Futurologistนักอนาคตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
futsal (n name ) เป็นกีฬาฟุตบอลซึ่งเล่นกันในร่ม / มีรากศัพท์มาจากภาษาสเปน และ โปรตุเกต 'Futsal is an indoor version of association football. Its name is derived from the Portuguese futebol de salão and the Spanish fútbol sala/de salón, which can be translated as 'indoor football'
See also: S. indoor soccer, R. football, soccer
future park rangsit (n ) ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
See also: S. future,
future shock (n ) การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกระทันหัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันข้างหน้า[N] future, See also: following days, Syn. ภายหน้า, ข้างหน้า, ภายภาคหน้า, ในอนาคต, ในภายหน้า, วันหน้า, Ant. วันก่อนหน้า, Example: เราควรผูกมิตรกันไว ้เผื่อวันข้างหน้าจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้, Count unit: วัน, Thai definition: เวลาต่อไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
วันหลัง[N] future, See also: following day, later, Syn. วันข้างหลัง, โอกาสหลัง, ภายหลัง, Ant. วันก่อนหน้า, Example: ผมว่าเปลี่ยนเป็นวันหลังดีกว่า อาจจะได้รับความสะดวกมากกว่านี้, Count unit: วัน, Thai definition: วันที่เกิดขึ้นต่อจากวันนี้
วันหน้า[N] future, See also: following day, next time, Syn. วันหน้าวันหลัง, วันหลัง, คราวหน้า, Ant. วานนี้, เมื่อวาน, Example: หัวหน้าทีมของเขาประกาศว่า วันหน้าจะกลับมาแก้แค้นให้จงได้, Thai definition: วันในอนาคต
เบื้องหน้า[N] future, Syn. อนาคต, Ant. อดีต, Example: นักวิชาการทำนายว่าเศรษฐกิจไทยในเบื้องหน้ากำลังจะดีขึ้นจากเดิมมาก
ภาคหน้า[N] future, Syn. ภายหน้า, อนาคต, Example: ในภาคหน้าเจ้าจะต้องรู้จักประหยัด
อนาคต[N] future, Example: ประชากรสูงอายุของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต, Thai definition: เวลาภายหน้า
ภายหน้า[N] future, Syn. ข้างหน้า, ภายภาคหน้า, เบื้องหน้า, โอกาสหน้า, วันหน้า, Example: ความเพียรพยายามจะช่วยให้เธอสมหวังในภายหน้าต่อไป, Thai definition: ข้างหน้าต่อไปในอนาคตกาล
ข้างหน้า[N] future, Syn. อนาคต, Ant. ข้างหลัง, Example: ไม่มีใครรู้ว่าข้างหน้าต่อไปจะต้องเจออะไรต่อมิอะไรอีกมาก, Thai definition: ภายภาคหน้าซึ่งเป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
ภายภาคหน้า[N] future, Syn. ภายหน้า, คราวหน้า, หนหน้า, อนาคต, Example: เขาพยายามศึกษาลักษณะที่เป็นสากลของชีวิตในวัยเด็ก ที่เคิดว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตในภายภาคหน้า, Thai definition: เวลาข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึง
ลมๆ แล้งๆ[ADJ] futile, Example: ปัจจุบันคนหันมากินอาหารที่ไร้คุณค่าทางโภชนาการเพียง เพราะหลงภาพลักษณ์ลมๆ แล้งๆ ที่สื่อโฆษณาสร้างขึ้นมา, Thai definition: เลื่อนลอยเปล่าๆ, ไม่มีผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อนาคต[n.] (anākhot) EN: future ; prospect   FR: futur [m]
อนาคตกาล[n.] (anākhothakān) EN: future (grammar)   FR: futur [m] (conjug.)
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
เบื้องหน้า[adv.] (beūang-nā) EN: in front ; in future   
เบียร์สด [n. exp.] (bīa sot) EN: draught beer ; draft beer ; tap beer   FR: bière en fût [f] ; bière pression [f]
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation   FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove   FR: réfuter
หัวก้าวหน้า[adj.] (hūakāonā) EN: progressive ; forward thinking ; planning ahead ; planning for the future   
จะ[X] (ja ) EN: will ; shall [future mark (action to be completed)]   FR: [auxiliaire du futur]

CMU English Pronouncing Dictionary
FUTCH    F AH1 CH
FUTHER    F AH1 DH ER0
FUTILE    F Y UW1 T AH0 L
FUTRAL    F AH1 T R AH0 L
FUTURE    F Y UW1 CH ER0
FUTURES    F Y UW1 CH ER0 Z
FUTRELL    F Y UW0 T R EH1 L
FUTURE'S    F Y UW1 CH ER0 Z
FUTILITY    F Y UW0 T IH1 L AH0 T IY0
FUTURES'    F Y UW1 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
futile    (j) fjˈuːtaɪl (f y uu1 t ai l)
future    (n) fjˈuːtʃər (f y uu1 ch @ r)
futures    (n) fjˈuːtʃəz (f y uu1 ch @ z)
futility    (n) fjˈuːtˈɪlɪtiː (f y uu1 t i1 l i t ii)
futurism    (n) fjˈuːtʃərɪzəm (f y uu1 ch @ r i z @ m)
futurist    (n) fjˈuːtʃərɪst (f y uu1 ch @ r i s t)
futurity    (n) fjˈuːtjˈuəʴrɪtiː (f y uu1 t y u@1 r i t ii)
futurists    (n) fjˈuːtʃərɪsts (f y uu1 ch @ r i s t s)
futilities    (n) fjˈuːtˈɪlɪtɪz (f y uu1 t i1 l i t i z)
futureless    (j) fjˈuːtʃələs (f y uu1 ch @ l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
未来[wèi lái, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ, / ] future; tomorrow; approaching; coming; pending, #633 [Add to Longdo]
期货[qī huò, ㄑㄧ ㄏㄨㄛˋ, / ] futures (on goods), #2,250 [Add to Longdo]
福田[Fú tián, ㄈㄨˊ ㄊㄧㄢˊ, ] Futian district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong, #17,359 [Add to Longdo]
前程[qián chéng, ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, ] future (career etc) prospects, #18,576 [Add to Longdo]
徒劳[tú láo, ㄊㄨˊ ㄌㄠˊ, / ] futile, #25,632 [Add to Longdo]
出息[chū xī, ㄔㄨ ㄒㄧ, ] future prospects, #25,802 [Add to Longdo]
福田区[Fú tián qū, ㄈㄨˊ ㄊㄧㄢˊ ㄑㄩ, / ] Futian district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong, #29,345 [Add to Longdo]
未来学[wèi lái xué, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] future studies, #79,973 [Add to Longdo]
未来业绩[wèi lái yè jì, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] future yield (of investment) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
双子座[ふたござ, futagoza] (n) ราศีเมถุน
二つ[ふたつ, futatsu] (n) สองชิ้น/อย่าง
太い[ふとい, futoi] (adj) หนา, อ้วน
二日[ふつか, futsuka] (n) วันที่สองของเดือน,สองวัน
沸点[ふってん, futten] (n) จุดเดือด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
太る[ふとる, futoru] Thai: อ้วนขึ้น English: to grow fat (stout, plump)
二つ[ふたつ, futatsu] Thai: สอง อัน
二日[ふつか, futsuka] Thai: วันที่สอง English: second day of the month
二日[ふつか, futsuka] Thai: ระยะเวลาสองวัน English: two days
不定[ふてい, futei] Thai: ไม่แน่นอน
二人とも[ふたりとも, futaritomo] Thai: ทั้งสองคน, มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งสองคน English: both
二人[ふたり, futari] Thai: สองคน English: two people

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
FFT[エフエフティー, efuefutei-] (n) fast-fourier-transform; FFT [Add to Longdo]
FTA[エフティーエー, efutei-e-] (n) (1) Free Trade Agreement; (2) free-trade area [Add to Longdo]
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
RFタグ[アールエフタグ, a-ruefutagu] (n) (See ICタグ) RFID tag [Add to Longdo]
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
to不定詞[ツーふていし, tsu-futeishi] (n) {ling} (See 原形不定詞) to-infitinitive; full infinitive [Add to Longdo]
あたふた[, atafuta] (adv-to) (on-mim) in a hurry; hastily; in feverish haste [Add to Longdo]
いつかそのうち[, itsukasonouchi] (exp) one of these days; before very long; in the near future [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software [Add to Longdo]
カスタムソフトウェア[かすたむそふとうえあ, kasutamusofutouea] custom software [Add to Longdo]
クロスフッティング[くろすふっていんぐ, kurosufutteingu] crossfooting [Add to Longdo]
グリフ手続き[ぐりふてつづき, gurifutetsuduki] glyph procedure [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
コンピュータソフトウェア[こんぴゅーたそふとうえあ, konpyu-tasofutouea] computer-software [Add to Longdo]
システムソフトウェア[しすてむそふとうえあ, shisutemusofutouea] system software [Add to Longdo]
シフト[しふと, shifuto] shift (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不当[ふとう, futou] ungerecht, nicht_richtig [Add to Longdo]
不徳[ふとく, futoku] mangelnde_Tugend, Laster [Add to Longdo]
不敵[ふてき, futeki] furchtlos, verwegen [Add to Longdo]
不貞[ふてい, futei] Unkeuschheit, Untreue [Add to Longdo]
二けた[ふたけた, futaketa] zweistellig [Add to Longdo]
二人[ふたり, futari] zwei_Personen [Add to Longdo]
二人とも[ふたりとも, futaritomo] beide [Add to Longdo]
二人前[ふたりまえ, futarimae] fuer_2_Personen [Add to Longdo]
二人前[ふたりまえ, futarimae] fuer_2_Personen [Add to Longdo]
二日[ふつか, futsuka] 2.(Tag e.Monats), zwei_Tage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  fût /fy/ 
   cask; barrel; drum

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top