Search result for

fîtes

(523 entries)
(13.3751 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fîtes-, *fîtes*, fîte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fîtes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fîtes*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Friend with benefit (n slang ) Lisa
Soffit (n ) noun: the underside of a part of a building (such as an arch or overhang or beam etc.)

English-Thai: Longdo Dictionary
accumulated profit(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated income, retained earnings,
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, S. changing room, locker room (American),
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, S. financial statement,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fit[ADJ] ที่เหมาะสม, See also: ที่สมควร, ที่เหมาะเจาะ, Syn. appropriate, suitable, proper, Ant. unfit, unsuitable
fit[VI] พอดี (ขนาด), See also: พอเหมาะ, Syn. match, suit
fit[N] ความพอดี, See also: ความเหมาะเจาะ, ความพอเหมาะ, การได้สัดส่วน
fit[VT] เตรียม, See also: ตระเตรียม, Syn. prepare, provide, Ant. neglect, ignore
fit[ADJ] ที่เตรียมพร้อม, See also: พร้อม, Syn. ready, prepared, Ant. unprepared
fit[VT] ติด, See also: ติดตั้ง
fit[ADJ] ที่มีสุขภาพดี, See also: แข็งแรง, Syn. healthy, robust, well, Ant. weak, unfit
fit[N] อาการชัก, See also: อาการกระตุกอย่างฉับพลัน, Syn. convulsion, paroxysm
fit[N] อารมณ์หรือความรู้สึก (โกรธ, เศร้า) ที่เกิดขึ้นชั่วขณะ, See also: การระเบิดอารมณ์, Syn. burst, spell
fit[N] นิทาน, See also: โคลง, เพลง, Syn. song, ballad, story
fit[SL] คนที่น่าสนใจ, See also: คนที่น่าดึงดูด
befit[VT] เหมาะสม, See also: สมควรพอดี, สมควรเหมาะเจาะ, Syn. become
fitba[SL] ฟุตบอล, Syn. footie
refit[VI] เตรียมใหม่, See also: ประกอบใหม่
refit[VT] เตรียมใหม่, See also: ประกอบใหม่
unfit[ADJ] ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม, Syn. inappropriate, unsuitable, condemned, Ant. fit
unfit[ADJ] ซึ่งมีสุขภาพไม่สมบูรณ์, See also: ซึ่งมีสุขภาพไม่ดี, ซึ่งเป็นโรค, Syn. unhealthy, Ant. fit, healthy
unfit[VT] ทำให้ไม่เหมาะสม, See also: ทำให้ต่ำกว่ามาตรฐาน, Syn. disable, disqualify
comfit[N] ลูกอมหรือขนม (มักเป็นผลไม้หรือถั่ว)
fit in[PHRV] บรรจุลงใน, Syn. get in, go in, put in, stick in
fit in[PHRV] หาเวลาเพื่อ, Syn. crowd in, squeeze in
fit on[PHRV] ใส่ได้พอดีกับ, See also: วางได้พอดีกับ, Syn. get on, go on, put on
fit on[PHRV] สวมดูว่าพอดีกับ, See also: สวมได้พอดีกับ, Syn. put on
fit to[PHRV] มีขนาดเหมาะสมกับ, See also: เข้ากันได้กับ
fit to[PHRV] ทำให้เหมาะสมกับ, See also: ทำให้พอเหมาะกับ, Syn. match with, pair with, suit to
fit up[PHRV] ติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น
fit up[PHRV] ตระเตรียมให้พร้อมสำหรับ, See also: ซ่อมแซม, แก้ไขให้พร้อมสำหรับ
fit up[PHRV] ประกอบ (ชั่วคราว), See also: สร้าง (ชั่วครู่), Syn. clap together
fit up[PHRV] หาที่พักให้
fit up[PHRV] ทำให้(บางคน)มีความผิด(ทั้งที่ไม่ได้ทำ)(คำสแลง), See also: จัดฉากให้มีความผิด (ทั้งที่ไม่ได้ทำ) (คำสแลง), Syn. frame up
fitful[ADJ] ไม่ต่อเนื่อง, See also: เป็นพักๆ, เป็นช่วงๆ, Syn. irregular, spasmodic, intermittent, Ant. continuous, steady
fitted[ADJ] กระชับ, See also: เข้ารูป, พอดี, Syn. tailored
fitted[ADJ] ที่สร้างไว้ติดอยู่กับที่, Syn. built-in
fitter[N] ช่างลองขนาดเสื้อผ้า
fitter[N] ช่างฟิต, See also: ช่างซ่อมเครื่องจักร
misfit[N] ผู้ที่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมไม่ได้, See also: คนแปลกแยก
misfit[N] เสื้อผ้าที่ผิดขนาด, See also: สิ่งที่ผิดขนาด, สิ่งที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์
outfit[N] เสื้อผ้าทั้งชุด, Syn. clothes, costume
outfit[N] เครื่องมือทั้งชุด, Syn. kit
outfit[SL] กลุ่มคน, See also: พวก, ทีม, บริษัทเล็กๆ
profit[N] ผลประโยชน์, See also: ข้อได้เปรียบ, Syn. advantage
profit[N] กำไร, See also: ผลกำไร, Syn. gain, return(s), Ant. loss, debits
profit[VI] ได้ประโยชน์, See also: ได้เปรียบ, Syn. benefit, Ant. lose
profit[VT] ได้ประโยชน์, See also: ได้เปรียบ, Syn. benefit, Ant. lose
profit[VT] มีกำไร, See also: มีผลดี, Syn. benefit, Ant. lose
profit[VI] มีกำไร, See also: มีผลดี, Syn. benefit, Ant. lose
benefit[N] ผลประโยชน์, See also: ข้อได้เปรียบ, Syn. advantage
benefit[N] เงินสงเคราะห์, See also: เงินช่วยเหลือ, เงินส่วนเพิ่ม, เงินชดเชยการประกัน
benefit[VT] มีประโยชน์ต่อ, See also: มีผลดีต่อ
benefit[VI] ได้รับประโยชน์, See also: ได้รับผลดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
befit(บิฟิท') {befitted,befitting,befits} vt. เหมาะสมกับ,เหมาะ
befitting(บิฟิท'ทิง) adj. เหมาะ,เหมาะสม, See also: befittingness n., Syn. fitting
benefit(เบน'นิฟิท) {benefitted,benefitting,benefits} n. ผลประโยชน์ vt. เป็นประโยชน์ต่อvi. ได้รับผลประโยชน์, Syn. favour
close-fittingadj. สวมใส่ได้พอดี
comfit(คัม'ฟิท) n. ผลไม้เคลือบน้ำตาล
confiture(คอน'ฟิชัวร์) n. ลูกกวาด,ขนมหวาน,ของดอง, Syn. candy
discomfit(ดิสคัม'ฟิท) vt.,n. (การ) ทำให้พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., See also: discomfiter n. ดูdiscomfit, Syn. frustrate
discomfiture(ดิสคัม'ฟิเชอะ) n. ความพ่ายแพ้สงคราม,ความลำบากใจ,ความกระอักกระอวน,ความสับสน
fit(ฟิท) {fitted,fitting,fits} adj.เหมาะ,เหมาะสม,สมควร,คู่ควร,สอดคล้อง,ถูกต้อง, (สุขภาพ) ปกติ, (สุขภาพ) สมบูรณ์. vt. ทำให้เหมาะสม,ปรับ,ปรับปรุง,ทำให้พอดี,เตรียม,จัดหา. vi. เหมาะกับ,เหมาะสมกับ,คู่ควรกับ,สอดคล้องกับ. -Phr. (fit out (up) จัดหาเตรียม,จัดหาเสื้อผ้า,เ
fitful(ฟิท'ฟูล) adj. เป็นครั้งคราว,เดิน ๆ หยุด ๆ ,เป็นพัก ๆ, See also: fitfully adv. fitfulness n.
fitly(ฟิท'ลี) adv. อย่างเหมาะสม,ในเวลาที่เหมาะสม
fitting(ฟิท'ทิง) adj. เหมาะสม,เหมาะ,สมควร,สอดคล้อง. n. การกระทำที่เหมาะสม,สิ่งที่เหมาะสม,การสวมได้เหมาะ,ขนาดเสื้อผ้าที่เหมาะ,เครื่องมือ,อุปกรณ์., See also: fittingly adv. fittingness n., Syn. fit,appropriate,part,component
fringe benefitn. ผลประโยชน์นอกเหนือจากเงินค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง
gas fittern. ช่างติดตั้งท่อแก๊ส เตาแก๊ส และอุปกรณ์อื่น ๆ
gross profitรายได้ทั้งหมดลบด้วยทุนการผลิต
infitrateแทรกซึม
lefitst(เลฟ'ทิสทฺ) n. ผู้นิยมฝ่ายซ้าย,สมาชิกฝ่ายซ้าย (ผู้นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือการปฏิรูประบบสังคม การเมืองหรือเศรษฐกิจ) ., See also: leftism n.
misfit(มิส'ฟิท,มิสฟิท') n. เครื่องแต่งกายที่ผิดขนาด,ผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง, Syn. nonconformist
outfit(เอาทฺ'ฟิท) n. เครื่องมือทั้งชุด,เสื้อผ้าทั้งชุด,เครื่องแต่งกาย,เครื่องสัมภาระ,หน่วยปฏิบัติการ,บริษัทห้างร้าน,สติปัญญา,การติดตั้งเครื่องมือ. vt.,vi. ติดตั้งเครื่องมือ,ติดตั้งสัมภาระ, Syn. gear,rig
profit(พรอฟ'ฟิท) n. กำไร,ผลกำไร,ผลประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ. vi. มีกำไร,ได้ประโยชน์,ได้เปรียบเทียบ,เอื้อผล,มีผลดี., See also: profiter n., Syn. return,
profitable(พรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ให้ผลกำไร,ได้ผลประโยชน์,มีประโยชน์., See also: profitabiliby n. profitableness n. profitably adv.
profiteer(พรอฟ'ฟิเทียร์) n. ผู้เอากำไรเกินควร,พ่อค้าหน้าเลือด. vi. เอากำไรเกินควร,ขูดรีดกำไรเกินควร., See also: profiteering n.
unfit(อันฟิท') adj.,vt. (ทำให้) ไม่เหมาะสม,ไม่มีคุณสมบัติ,ไม่มีความสามารถ., See also: unfitly adv. unfitness n. unfitting adv.
unprofitable(อันพรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ไม่ได้กำไร,ไม่ได้ประโยชน

English-Thai: Nontri Dictionary
befit(vt) เหมาะสมกับ
benefit(vi) ได้รับผลดี,ได้รับประโยชน์,ได้กำไร
benefit(vt) ให้คุณ,เป็นประโยชน์ต่อ,เป็นผลดีกับ
confiture(n) ของดอง,ขนมหวาน
discomfit(vt) ชนะ,ทำให้พ่ายแพ้,รบกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้กระอักกระอ่วนใจ
discomfiture(n) ความกระอักกระอ่วนใจ,ความอึดอัดใจ,อาการกลืนไม่เข้าคายไม่ออก
fit(adj) เหมาะ,คู่ควร,สมกัน,พอดี,เหมาะสม,สมบูรณ์
fit(n) โรคปัจจุบัน,อาการเป็นลม
fit(vi,vt) เหมาะกัน,สมควร,คู่ควร,เหมาะสม,จัดหา,เตรียม,ปรับ
fitful(adj) ไม่สม่ำเสมอ,เป็นพักๆ,เป็นครั้งเป็นคราว
fitness(n) ความเหมาะ,ความพอดี,ความเหมาะสม
fitter(n) ช่างตัดเสื้อ,คนลองเสื้อ,ช่างฟิต,ผู้ทำให้เหมาะ
fittings(n) เครื่องประดับ,เครื่องติดตั้ง,อุปกรณ์,เครื่องมือ
misfit(vt) ผิดขนาด,ไม่เหมาะสม,ไม่คู่ควร
outfit(n) เครื่องมือ,เครื่องใช้,สัมภาระ
outfit(vt) ติดตั้งเครื่องมือ,จัดสัมภาระ
profit(n) ผลกำไร,ประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ
profit(vt) มีกำไร,ได้ประโยชน์,ให้ประโยชน์,ถือโอกาส,ได้เปรียบ
profitable(adj) มีกำไร,ได้ประโยชน์,เป็นผลดี
profiteer(n) ผู้ค้ากำไร,ผู้ได้กำไร,ผู้ถือโอกาส
profiteer(vt) ค้ากำไร,เอากำไร,ถือโอกาส
profitless(adj) ไม่มีกำไร,ไม่ได้ประโยชน์,ใช้การไม่ได้
unfit(adj) ไม่เหมาะ,ไม่มีคุณสมบัติ,ไม่สมบูรณ์
unprofitable(adj) ไม่มีกำไร,ไม่ได้ประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
payment, benefitเงินชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proportional benefitsผลประโยชน์ตามสัดส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
press-fit; drive-fitการสวมอัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
public benefitสาธารณประโยชน์, ประโยชน์สาธารณะ [ดู public interest และ public purpose] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profitกำไร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit commissionค่าบำเหน็จกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit sharingการแบ่งปันกำไร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
profit sharingการแบ่งส่วนกำไร (ให้แก่ลูกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit-sharingการแบ่งผลกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
profiteeringการค้ากำไรเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profits insuranceการประกันภัยกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss of profits insuranceการประกันภัยการสูญเสียกำไร มีความหมายเหมือนกับ business interruption insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loading profitกำไรจากส่วนบวกเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lapsation profitกำไรจากกรมธรรม์ขาดอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sharing, profitการแบ่งปันกำไร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sharing, profitการแบ่งส่วนกำไร (ให้แก่ลูกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sgraffito; graffito๑. กลวิธีวาดภาพผนังขูด๒. ภาพผนังขูด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sickness benefitค่ารักษาพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
super profit commissionค่าบำเหน็จกำไรเพิ่มพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental death benefitผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุ ดู double indemnity [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional benefitผลประโยชน์เพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advance profits insuranceการประกันภัยกำไรที่คาดหมาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefitผลประโยชน์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
benefitผลประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefitผลประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit elementธาตุเสริม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
benefit of discussionสิทธิของผู้ค้ำประกันที่จะขอให้เรียกลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit of doubtประโยชน์แห่งความสงสัย (ที่ยกให้แก่จำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit of insuranceผลประโยชน์ในการประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit of salvageผลประโยชน์ซากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit paymentเงินชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
benefit policyกรมธรรม์กำหนดผลประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit policyกรมธรรม์กำหนดผลประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit, fringeผลประโยชน์เกื้อกูล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
benefit, mutualผลประโยชน์ร่วมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
best fitการจัดแล้วพอดีที่สุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mutual benefitผลประโยชน์ร่วมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mutual benefitผลประโยชน์ร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
child benefitเงินช่วยเหลือบุตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
curve fittingการปรับเส้นโค้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
curve fittingการปรับเส้นโค้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
capital benefitsผลประโยชน์เป็นเงินก้อน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
collation to a benefitการให้ผลประโยชน์เพิ่มเติม (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disability benefitผลประโยชน์ทุพพลภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disablement benefitผลประโยชน์เพื่อทุพพลภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
drive-fit; press-fitการสวมอัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
doubt, benefit ofประโยชน์แห่งความสงสัย (ที่ยกให้แก่จำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
death-in-service benefitsผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรมในหน้าที่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
death benefitผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
graffitiรอยขูดขีดเขียน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Special Remuneration Benefitการเก็บผลประโยชน์พิเศษจากกำไรส่วนเกิน
การเก็บผลประโยชน์พิเศษจากกำไรส่วนเกิน ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษนี้ได้กำหนดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้รัฐได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น (นอกเหนือไปจากค่าภาคหลวงและภาษีที่ได้รับอยู่ตามปรกติ) ในกรณีของการที่ผู้รับสัมปทานพบแหล่งปิโตรเลียมขนาดใหญ่ หรือได้รับประโยชน์จากการที่น้ำมันดิบในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นอย่างฉับพลันหรือมีต้นทุนการสำรวจและผลิตต่ำ การคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษจะกระทำเป็นรายปีจากจำนวน "กำไรปิโตรเลียม" ก่อนหักภาษีเงินได้ปิโตรเลียม หากปีใดไม่มี "กำไรปิโตรเลียม" เกิดขึ้นก็ยังไม่มีภาระต้องเสีย และ "จำนวนขาดทุนปิโตรเลียม" ในปีนั้น ก็สามารถยกยอดไปหักจากรายได้ในปีต่อๆไปได้จนกว่าจะหมด [ปิโตรเลี่ยม]
Excess profits taxภาษีกำไรเกินปรกติ [เศรษฐศาสตร์]
Fringe benefitผลประโยชน์เกื้อกูล [เศรษฐศาสตร์]
Cost-benefit analysisการวิเคราะห์ต้นทุนต่อผลตอบแทน [เศรษฐศาสตร์]
Benefit planแผนจัดผลประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Benefit investment periodช่วงของการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Profitabilityความสามารถในการทำกำไร [เศรษฐศาสตร์]
Nonprofit corporationบริษัทที่ไม่แสวงกำไร [เศรษฐศาสตร์]
Seniority benefitผลประโยชน์ตามอาวุธโส [เศรษฐศาสตร์]
Curve fittingการปรับเส้นโค้ง [คอมพิวเตอร์]
Curve fittingการปรับเส้นโค้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Profit takingการขายเพื่อเอากำไร
การขายหลักทรัพย์ในระดับราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมาเพื่อที่จะรับผลกำไรจากระดับราคาที่สูงขึ้นมา คำนี้มักใช้อธิบายภาวะที่ราคาหลักทรัพย์กลับตกต่ำลงภายหลังจากที่ระดับราคาสูงขึ้นมาตลอดช่วงเวลาหนึ่ง [ตลาดทุน]
Assignments for benefit of creditorsการโอนสิทธิ์เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ [TU Subject Heading]
Bank profitsกำไรของธนาคาร [TU Subject Heading]
Corporate profitsกำไรขององค์การ [TU Subject Heading]
Disability benefitsประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ [TU Subject Heading]
Employee fringe benefitsประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Goodness-of-fit testsแบบทดสอบภาวะสารูปสนิทดี [TU Subject Heading]
Graffitiการวาดและเขียนในที่สาธารณะ [TU Subject Heading]
Nonprofit organizationsองค์การไม่หวังผลกำไร [TU Subject Heading]
Physical fitnessสมรรถภาพของร่างกาย [TU Subject Heading]
Physical fitness centersสถานกายบริหาร [TU Subject Heading]
Pipe fittingการติดตั้งท่อ [TU Subject Heading]
Pipe fittingsอุปกรณ์ท่อ [TU Subject Heading]
Postemployment benefitsประโยชน์เกื้อกูลผู้ถูกเลิกจ้าง [TU Subject Heading]
Profitกำไร [TU Subject Heading]
Profit-sharingระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Access and Benefit Sharingการแบ่งปันผลประโยชน์และการเข้าถึง [การทูต]
Cost benefit analysisการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ [การบัญชี]
Cost volume profit analysisการวิเคราะห์ต้นทุนจำนวนกำไร [การบัญชี]
Gross profitกำไรขั้นต้น [การบัญชี]
Gross profit methodวิธีสินค้าตามอัตรากำไรขั้นต้น [การบัญชี]
Net profitกำไรสุทธิ [การบัญชี]
Profitกำไร [การบัญชี]
Profit and loss accountบัญชีกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Profit and loss appropriation accountบัญชีกำไรขาดทุนจัดสรร [การบัญชี]
Profit and loss statementงบกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Benefit-Risk Ratioอัตราส่วนผลดี-ผลเสี่ยง [การแพทย์]
Benefit/Cost Ratioอัตราส่วนระหว่างผลประโยชน์และค่าใช้จ่าย [การแพทย์]
Benefitsผลกำไรประโยชน์ [การแพทย์]
Best Fitเหมาะสมที่สุด [การแพทย์]
Bisulfiteไบซัลไฟท์,ไบซัลไฟต์ [การแพทย์]
Cardiovascular Fitness Testการทดสอบสมรรถภาพของระบบไหลเวียนของโลหิต [การแพทย์]
Cerebellar Fitหลังแอ่นแขนขาหมุนเข้าใน [การแพทย์]
Cost-Benefit Analysisการประเมินต้นทุนและประโยชน์,หน่วยที่ใช้วัดต้นทุนซึ่งมักจะเป็นเงินตรา,การวิเคราะห์ต้นทุนและผลได้ [การแพทย์]
Epileptic Fits, Repeatedอาการชักติดต่อกัน [การแพทย์]
Fitnessความสมบูรณ์แข็งแรง [การแพทย์]
survival of the fittestการอยู่รอดของผู้เหมาะสม, กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลให้สิ่งมีชีวิตที่มีความเหมาะสมกว่าสามารถดำรงชีวิตและสืบพันธุ์ต่อไปได้  (ดู natural selection ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Induced Fit Theoryทฤษฎีชักนำให้เหมาะสม, ทฤษฎีการชักนำให้พอเหมาะ [การแพทย์]
Metabisulfiteเมตาไบซัลไฟท์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
benefitสวัสดิการที่ได้รับบริษัท เช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
fit outติดตั้ง
FITNESS OF PURPOSE ตรงกับจุดประสงค์
fittingอุปกรณ์เชื่อมต่อ
glasses fitted (vt ) ประกอบแว่น
Refit (vi ) ยกเครื่อง ปรับโฉมใหม่ ปรับปรุงใหม่ แก้ไขใหม่
See also: S. reengineer, renovate, restore, overhaul,
retrofit (vt) การปรับปรุงใหม หรือ การดัดแปลงแก้ไข
severance benefitค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง
soffit (n ) ฝ้าชายคา
survival of the fittest[เซอร์ไววัล ออฟ เดอะ ฟิตเทส] (phrase ) การอยู่รอดของคนที่เก่งที่สุด
unemployment benefits (n ) เงินชดเชยการว่างงาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อประโยชน์ของ[V] for the benefit of, Example: ทหารเหล่านี้ได้ต้อนบังคับให้ชาวบ้านโยกย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของโครงการท่อส่งก๊าซ
ความเห็นแก่ได้[N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
จุดดี[N] good point, See also: strength, advantage, benefit, Syn. ข้อดี, จุดเด่น, จุดแข็ง, Ant. จุดด้อย, ข้อด้อย, จุดอ่อน, Example: การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแบบตามลำดับกับแบบทางตรงต่างก็มีจุดดีและจุดอ่อนไปคนละด้าน
ทำกำไร[V] make a profit, Syn. ได้กำไร, ทำเงิน, Example: บ่อนการพนันนี้ทำกำไรได้ถึง 150,000 ดอลลาร์ต่อเดือน, Thai definition: ได้กำไรจากกิจการนั้นๆ
กบข.[N] Civil Servant's Pension and Retirement Benefit Fund, Syn. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เข้าแทรกแซง[V] take part, See also: take the interest for the benefit of, Syn. แทรกแซง, Example: ธนาคารกลางญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงเงินเยนในตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา, Thai definition: เข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อมีส่วนได้ส่วนเสีย
กำไรสุทธิ[N] net profit, Example: ไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทมีรายได้ 24 ล้านบาท กำไรสุทธิ 6.96 ล้านบาท, Thai definition: ผลกำไรที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว
สาธารณประโยชน์[N] public benefit, See also: public good
แสวงหาผลประโยชน์[V] find the benefit, Syn. หาผลประโยชน์
รับ[V] match, See also: suit, become appropriate, go with, harmonize, befit, Syn. เหมาะ, เหมาะเจาะ, Example: ผมทรงนี้รับกับหน้าเธอมาก ดูเด็กลงตั้งเยอะ, Thai definition: เหมาะเจาะหรือเหมาะสมกัน, คล้องจองกัน
เต็มกอบเต็มกำ[ADV] beneficially, See also: advantageously, profitably, Syn. เป็นกอบเป็นกำ, เต็มที่, Example: ธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้เต็มกอบเต็มกำให้แก่เจ้าของ, Thai definition: ได้ผลประโยชน์ครบถ้วน
ประดับยนต์[N] car accessory, See also: minor fitting, of a car, car attachment, Syn. เครื่องประดับยนต์, อุปกรณ์ประดับยนต์, Example: พวกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์หาซื้อได้ที่ร้านประดับยนต์, Thai definition: เกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เช่น ร้านประดับยนต์
ผลิดอกออกผล[V] profit, See also: benefit, benefit in return, Example: กว่าธุรกิจของเขาจะผลิดอกออกผล เขาก็ต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิต, Thai definition: ให้ประโยชน์, ให้ผลตอบแทน
เข้าชุด[V] match, See also: fit, Syn. เข้าชุดเข้ารอย
วิทยาทาน[N] imparting of knowledge for the general benefit, Example: ใครนำวิธีของผมไปใช้ ผมไม่สงวนลิขสิทธิ์นะ ถือว่าเป็นวิทยาทานอย่างหนึ่ง, Thai definition: การให้ความรู้
สวัสดิการ[N] welfare, See also: fringe benefit, Syn. ผลประโยชน์, Example: รัฐบาลมีนโยบายลดรายจ่ายตัดสวัสดิการสำหรับคนมีรายได้น้อยและเพิ่มรายได้เข้ารัฐด้วยการขึ้นภาษี, Thai definition: การให้สิ่งที่เอื้ออำนวยให้ผู้ทำงานมีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบาย เช่น มีสถานพยาบาล ให้ที่พักอาศัย จัดรถรับส่ง
สาธารณประโยชน์[N] public benefit, See also: public use, public interest, Example: เศรษฐีท่านนี้ได้บริจาคที่ดินเพื่อใช้ทำสาธารณประโยชน์สำหรับชุมชน, Thai definition: ประโยชน์สำหรับประชาชนส่วนรวม, ผลดีแก่คนทั่วไป
ไร้ผล[V] be fruitless, See also: be futile, be useless, be ineffectual, be unsuccessful, be vain, be profitless, Syn. ไม่เกิดผล, Ant. เกิดผล, Example: แผนนี้ไร้ผล ส่งผลให้ทั้งสองคนหันมาร่วมมือกันเขี่ยเธอให้ตกกระป๋อง
เหมาะ[V] be suitable for, See also: fit, be appropriate, be proper, Syn. เหมาะสม, พอเหมาะ, Example: การเดินและกายบริหารเป็นนำการออกกำลังที่เหมาะกับบุคคลทุกวัย
ออกกำลังกาย[V] exercise, See also: keep fit, Syn. ออกกำลัง, บริหารร่างกาย, Example: ทางการจีนได้จัดสวนสาธารณะให้บรรดาผู้สูงอายุชายหญิงเพื่อใช้ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน, Thai definition: บริหารร่างกายเพื่อให้แข็งแรง
เอากำไร[V] take the profits, Syn. ทำกำไร, ค้ากำไร, Example: พ่อค้ากันข้าวไว้มากมายเพื่อขายเอากำไรมากๆ
ดอกผล[N] profit, See also: benefit, gain, Syn. ผลกำไร, Example: ฉันก็ได้ดอกผลจากธุรกิจนี้ไว้กินไว้ใช้อยู่ทุกวัน, Thai definition: ผลกำไรหรือรายได้ที่ได้มาจากการทำกิจการเป็นต้น
เก็งกำไร[V] speculate (the profit), See also: estimate, assume the profit, guess, gamble, Example: พื้นที่เกษตรกรรมถูกนำมาจัดสรร และซื้อขายเปลี่ยนมือกันเพื่อเก็งกำไร, Thai definition: หวังได้กำไร
ขูดเลือดขูดเนื้อ[V] overcharge, See also: profiteer, Syn. ขูดเลือด, ขูดรีด, เอารัดเอาเปรียบ, Example: หัวหน้าคิวบางซอยนอกจากจะขูดเลือดขูดเนื้อพวกเดียวกันแล้วยังเป็นสมุนหรือเป็นหัวคะแนนให้กับกลุ่มส.ส. อีกด้วย, Thai definition: ขายหรือเรียกดอกเบี้ยเกินควร
เข้ารูป[V] be fit, See also: be suitable, be proper, Syn. พอดี, เหมาะสม, ลงตัว, Ant. หลวม, Example: กระโปรงที่ซื้อมานี้เข้ารูปดีเหมือนตัดเลย, Thai definition: พอเหมาะพอดีกับรูปร่าง
คับ[ADJ] tight, See also: close, compact, tight-fitting, close-fitting, small, firm, Syn. แคบ, แน่น, ตึง, Ant. พอดี, Example: นี่เป็นเอกลักษณ์อันคงเส้นคงวาเป็นอย่างยิ่งของบุรุษเสื้อคับ หยัดร่างตรงดั่งปลายทวน, Thai definition: มีขนาดไม่พอดีกัน
ความเหมาะสม[N] suitability, See also: proper, appropriateness, fit, Example: เราทำงานกันอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้การประมวลผลเป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ, Thai definition: เข้ากันดี
เหมาะกัน[V] fit, See also: be suitable, be proper, be appropriate, Syn. สมกัน, เสมอกัน, เข้ากัน, Example: หนุ่มสาวคู่นี้เหมาะกันราวกับกิ่งทองใบหยก, Thai definition: มีคุณค่าเหมาะกัน
เหมาะเจาะ[V] be fitting, See also: be suitable, Syn. เหมาะเหม็ง, Example: แต่ละท้องถิ่นต่างสร้างวัฒนธรรมให้เข้ากันเหมาะเจาะกับความเป็นอยู่ของตน, Thai definition: พอดีกัน
สมทรง[ADJ] fitting, See also: suitable, Thai definition: เหมาะกับรูปร่าง
สมกัน[V] fit, See also: be suitable, be proper, be appropriate, Syn. เหมาะสม, คู่ควร, Example: สามีภรรยาคู่นี้เขาสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยก, Thai definition: มีคุณค่าเหมาะกัน
คู่ควร[V] fit, See also: be suitable, be proper, be appropriate, Syn. เหมาะกัน, สมกัน, เสมอกัน, Example: พระรูปนี้เป็นผู้ที่มีเรื่องราวและวัตรปฏิบัติคู่ควรแก่การกราบไหว้บูชายิ่งนัก, Thai definition: มีคุณค่าเหมาะกัน
คุณ[N] advantage, See also: virtue, merit, goodness, value, benefit, Syn. ประโยชน์, ความดี, ข้อดี, Ant. โทษ, ภัย, Example: ความกลัวในสิ่งต่างๆ มีทั้งคุณและโทษต่อตัวเราเอง, Count unit: ประการ, Thai definition: ความดีที่มีประจำอยู่ในสิ่งนั้นๆ
คุณประโยชน์[N] benefit, See also: advantage, usefulness, utility, profit, Example: น้ำให้คุณประโยชน์มหาศาลแก่มนุษย์ในทุกด้าน, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ประโยชน์ที่เป็นคุณ
เงินกำไร[N] profit, See also: gain, advantage, benefit, Syn. กำไร, ผลกำไร, Example: บริษัทของเขาได้เงินกำไรจากการลงทุนปีละสิบห้าล้านบาท, Count unit: บาท, Thai definition: เงินที่ได้เกินต้นทุน
เงินพิเศษ[N] fringe benefit, See also: incidental benefit, incidental payment, perquisite, benefit, Ant. เงินเดือน, เงินประจำ, Example: ถ้าพนักงานคนใดมาทำงานวันเสาร์ก็จะได้เงินพิเศษนอกเหนือไปจากเงินเดือน
พอกับ[CONJ] equal to, See also: fit to, suitable to, Syn. เท่ากับ, ทัดเทียมกับ, Example: ปัจจุบันข้าราชการผู้น้อยเงินเดือนไม่พอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นไปทุกที
พอดี[ADV] fit, Syn. เหมาะเจาะ, พอดิบพอดี, Example: หางเสือนี้จะบิดไปในทางที่จะทำให้เครื่องบินเลี้ยวเข้าวงพอดี
มือร้อน[ADJ] unskilled hand at planting, See also: unfit to planting, Syn. คนมือร้อน, Ant. มือเย็น, Example: เขาเป็นคนมือร้อนปลูกอะไรก็ตายหมด, Thai definition: คนที่มักปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นหรือไม่งอกงามว่า คนมือร้อน
เป็นผลดี[V] be beneficial, See also: be advantageous, be useful, be profitable, be good, Syn. เป็นประโยชน์, ดี, Ant. เป็นผลเสีย, Example: การออกกำลังกายเป็นผลดีต่อสุขภาพ
เป็นประโยชน์[V] advantage, See also: benefit, be beneficial, be useful, be helpful, Syn. เป็นคุณ, Ant. เป็นโทษ, Example: เครื่องแปลภาษาเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆ คน, Thai definition: ก่อให้เกิดผลดี
เปรี๊ยะ[ADV] fitly, See also: tightly, tautly, Syn. ตึง, พอดี, เขม็ง, Ant. หลวม, Example: หล่อนกลับออกมาอีกครั้งด้วยชุดยีนส์ฟิตเปรี๊ยะ
เปล่าประโยชน์[V] be useless, See also: be unhelpful, be unprofitable, be no use, Syn. ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, เปล่าดาย, Ant. มีประโยชน์, Example: มันเปล่าประโยชน์ที่จะฟ้องร้องกัน ตกลงกันดีๆ ดีกว่า
ผล[N] advantage, See also: benefit, Syn. ประโยชน์, ผลประโยชน์, Example: สถานการณ์ช่วงนี้เอื้อผลต่อเราไม่น้อยเลย
ผลกำไร[N] profit, See also: gain, benefit, advantage, Syn. กำไร, ดอกผล, Example: บริษัทเอกชนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยมุ่งหาผลกำไรอย่างเดียว, Thai definition: ส่วนงอกเงยจากการลงทุน
ผลดี[N] usefulness, See also: good, benefit, advantage, Syn. ผลประโยชน์, Ant. ผลเสีย, Example: ถ้าหากเหยื่อร้องโวยวายขึ้นก็จะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดเลย แล้วผลดีก็จะตกเป็นของเขาเพียงฝ่ายเดียว, Thai definition: ผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์
ผลได้[N] advantage, See also: benefit, profit, Syn. ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, Ant. ผลเสีย, Example: ผลได้จากการจัดงานวันวิชาการคือ นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มขึ้น, Thai definition: ผลตอบแทนที่ให้ประโยชน์
ผลประโยชน์[N] benefit, See also: interests, profit, advantage, Syn. ผลตอบแทน, ผลได้, Ant. ผลเสีย, Example: ขบวนการพูโลได้เกิดการแตกแยกอย่างรุนแรงในเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว, Thai definition: ประโยชน์ที่เป็นผล
สมรรถภาพทางกาย[N] physical fitness, See also: physical ability/capability/efficiency, Syn. สมรรถภาพทางร่างกาย, Example: สมรรถภาพทางกายของเขาลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากเขาไม่ค่อยจะออกกำลังกายและดื่มของมึนเมามากเกินไป, Thai definition: ความสามารถทางร่างกาย
สารประโยชน์[N] actual benefit, Syn. สารัตถประโยชน์, Example: งานเขียนของเขานับว่ามีสารประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง, Thai definition: ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of)   FR: profiter ; exploiter
อัตราผลกำไร[n. exp.] (attrā phon kamrai) EN: profit margin   
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit   FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
บำรุงตัว[v. exp.] (bamrung tūa) EN: keep fit   
บัญชีกำไรขาดทุน[n. exp.] (banchī kamrai-khātthun) EN: profit and loss account   
บันดาลโทสะ[v. exp.] (bandān thōsa) EN: be in a fit of temper   FR: s'emporter
บรรลุผล[adj.] (banluphon) FR: fructueux ; profitable
ใช้ประโยชน์[v. exp.] (chai prayōt) EN: apply   FR: se servir de ; mettre à profit
ชักเนื้อ[v. exp.] (chakneūa) EN: lose one' s benefit   
ช่างฟิต[n.] (chang fit) EN: fitter ; mechanic   FR: mécanicien-ajusteur [m]
ช่างเครื่อง[n.] (changkhreūang) EN: mechanic ; fitter ; engineer   FR: mécanicien [m] ; ajusteur [m] ; ingénieur technicien [m]
ช่างซ่อม [n.] (chang sǿm) EN: repairman ; fitter ; mechanic   FR: réparateur [m] ; dépanneur [m]
ช่างซ่อมเครื่องจักร[n. exp.] (chang sǿm khreūangjak) EN: fitter ; mechanic   
ฉวยโอกาส[v. exp.] (chūay ōkāt) EN: seize the opportunity   FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion/l'opportunité
ชุดเก่ง[n. exp.] (chut keng) EN: favourite outfit   
ได้กำไร[v. exp.] (dāi kamrai) EN: profit   FR: faire du profit
ได้กำไรจาก[v. exp.] (dāi kamrai jāk) EN: derive profit from   
ได้กำไรงาม[v. exp.] (dāi kamrai ngām) EN: be quite profitable   
ได้ประโยชน์(จาก)[v. exp.] (dāi prayōt (jāk)) EN: profit (from)   FR: profiter (de); tirer parti (de) ; être avantageux
ได้รูป [v. exp.] (dāi rūp) EN: be well fit ; set something into shape   
ได้ส่วน[v.] (dāisuan) EN: be proportionate ; be proportional ; be balanced ; fit ; be right   
ได้ส่วนสัด[v.] (dāisuansat) EN: be proportioned ; be well fit   
ได้ที่[v.] (dāithī) EN: set ; be suitable ; be appropriate ; be fitting   
ดัด[v.] (dat) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit   FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
ดัดแปลง[v.] (datplaēng) EN: modify ; alter ; adapt ; adjust ; change ; refit   FR: modifier ; adapter ; altérer
ดอกผล[n.] (døkphon) EN: profit ; return ; capital gains ; produce ; fruit   
ฟิต[X] (fit) EN: fit   
ฟิตเนส[n.] (fitnes) EN: fitness   
ให้[X] (hai = hāi) EN: to ; for ; for the benefit of   FR: pour ; pour que ; à ce que ; à ; de
ให้กำไร[v. exp.] (hai kamrai) EN: yield profit   
ให้ผล[v. exp.] (hai phon) EN: give a result ; give an outcome ; produce fruit ; produce results ; yield a profit ; benefit   FR: donner des résultats
หูช้าง[n.] (hūchāng) EN: board cut to a right angle to fit into corners   
จอห์น เอฟ. เคนเนดี[n. prop.] (Jøn Ēf. Khēnnēdī) EN: John Kennedy ; John Fitzgerald Kennedy   FR: John Kennedy
จุดดี[n. exp.] (jut dī) EN: good point ; strength ; advantage ; benefit   FR: point positif [m] ; avantage [m]
กำไร[n.] (kamrai) EN: profit ; gain ; benefit ; advantage ; fruits   FR: gain [m] ; bénéfice [m] ; bénef (fam.) [m] ; boni [m] ; profit [m] ; avantage [m]
กำไรเบื้องต้น[n. exp.] (kamrai beūangton) EN: profit margin   
กำไรจากการดำเนินการ[n. exp.] (kamrai jāk kān damnoēnkān) EN: operating profits   
กำไรขั้นต้น[n. exp.] (kamrai khanton) EN: gross profit   
กำไรก่อนหักภาษี[n. exp.] (kamrai køn hak phāsī) EN: earnings before tax ; pre-tax profit   FR: bénéfice avant impôts [m]
กำไรและขาดทุน[n. exp.] (kamrai lae khātthun) EN: profit and loss ; profit & loss   
กำไรสะสม[n. exp.] (kamrai sasom) EN: accrued profit ; retained earnings   
กำไรส่วนเกิน[n. exp.] (kamrai suankoēn) EN: excess profit   
กำไรสุทธิ[n. exp.] (kamrai sutthi) EN: net profit   FR: bénéfice net [m]
กำไรที่ปรากฏตามบัญชี[n. exp.] (kamrai thī prākot tām banchī) EN: book profit   
กำไรที่ปราศจากความเสี่ยง[n. exp.] (kamrai thī prātsajāk khwām sīeng) EN: arbitrage profit   
การแบ่งผลกำไร[n. exp.] (kān baeng phon kamrai) EN: profit sharing   
การแบ่งส่วนกำไร[n. exp.] (kān baengsuan kamrai) EN: profit sharing   
การขยายผลกำไร[n. exp.] (kān khayāi phon kamrai) EN: profit maximization   FR: maximisation du profit. le profit
การลดลงของกำไร[n. exp.] (kān lotlong khøng kamrai) EN: profit drop   
การเพิ่มขึ้นของผลกำไร[n. exp.] (kān phoēmkheun khøng phon kamrai) EN: increase in profit   

CMU English Pronouncing Dictionary
FIT    F IH1 T
FITT    F IH1 T
FITS    F IH1 T S
FITZ    F IH1 T S
FITE    F AY1 T
FITCH    F IH1 CH
REFIT    R IY0 F IH1 T
FITES    F AY1 T S
FITHE    F IH1 TH
FITTS    F IH1 T S
FITAK    F IH1 T AE2 K
UNFIT    AH0 N F IH1 T
BEFIT    B AH0 F IH1 T
LAFITE    L AA0 F AY1 T
OUTFIT    AW1 T F IH2 T
FITTON    F IH1 T AH0 N
FITTER    F IH1 T ER0
FITTED    F IH1 T AH0 D
FITTRO    F IH1 T R OW0
BEFITS    B AH0 F IH1 T S
MISFIT    M IH1 S F IH2 T
MOFFIT    M AA1 F IH2 T
FITZCO    F IH1 T S K OW0
FITFUL    F IH1 T F AH0 L
PROFIT    P R AA1 F AH0 T
FITZER    F IH1 T S ER0
REFFITT    R EH1 F IH2 T
FITZROY    F IH1 T S R OY2
LAFITTE    L AH0 F IH1 T
PROFFIT    P R AA1 F IH2 T
PARFITT    P AA1 R F IH2 T
FITZNER    F IH1 T S N ER0
PROFITT    P R AA1 F AH0 T
MISFITS    M IH1 S F IH2 T S
BENEFIT    B EH1 N AH0 F IH2 T
PROFITS    P R AA1 F AH0 T S
SMURFIT    S M ER1 F IH2 T
HOFFITZ    HH AA1 F AH0 T S
OUTFITS    AW1 T F IH2 T S
CHEFITZ    CH EH1 F IH2 T S
MOFFITT    M AA1 F IH2 T
FITTING    F IH1 T IH0 NG
SULFITE    S AH1 L F AY2 T
FITHIAN    F IH1 TH IY0 AH0 N
FITNESS    F IH1 T N AH0 S
FITTEST    F IH1 T AH0 S T
FITTERER    F IH1 T ER0 ER0
GRAFFITI    G R AH0 F IY1 T IY0
LANGFITT    L AE1 NG F IH2 T
PROFFITT    P R AA1 F IH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fit    (v) (f i1 t)
fits    (v) (f i1 t s)
befit    (v) (b i1 f i1 t)
fitly    (a) (f i1 t l ii)
refit    (n) (r ii1 f i t)
refit    (v) (r ii2 f i1 t)
unfit    (v) (uh2 n f i1 t)
befits    (v) (b i1 f i1 t s)
comfit    (n) (k uh1 m f i t)
fitful    (j) (f i1 t f @ l)
fitted    (v) (f i1 t i d)
fitter    (n) (f i1 t @ r)
misfit    (n) (m i1 s f i t)
outfit    (v) (au1 t f i t)
profit    (v) (p r o1 f i t)
refits    (n) (r ii1 f i t s)
refits    (v) (r ii2 f i1 t s)
unfits    (v) (uh2 n f i1 t s)
benefit    (v) (b e1 n i f i t)
comfits    (n) (k uh1 m f i t s)
fitment    (n) (f i1 t m @ n t)
fitness    (n) (f i1 t n @ s)
fitters    (n) (f i1 t @ z)
fittest    (j) (f i1 t i s t)
fitting    (v) (f i1 t i ng)
misfits    (n) (m i1 s f i t s)
outfits    (v) (au1 t f i t s)
profits    (v) (p r o1 f i t s)
befitted    (v) (b i1 f i1 t i d)
benefits    (v) (b e1 n i f i t s)
fitfully    (a) (f i1 t f @ l ii)
fitments    (n) (f i1 t m @ n t s)
fittings    (n) (f i1 t i ng z)
graffiti    (n) (g r @1 f ii1 t ii)
graffito    (n) (g r @1 f ii1 t ou)
profited    (v) (p r o1 f i t i d)
refitted    (v) (r ii2 f i1 t i d)
unfitted    (v) (uh2 n f i1 t i d)
nonprofit    (n) - (n o1 n - p r o1 f i t)
befitting    (v) (b i1 f i1 t i ng)
benefited    (v) (b e1 n i f i t i d)
discomfit    (v) (d i1 s k uh1 m f i t)
outfitted    (v) (au1 t f i t i d)
outfitter    (n) (au1 t f i t @ r)
profiteer    (v) (p r o2 f i t i@1 r)
profiting    (v) (p r o1 f i t i ng)
refitting    (v) (r ii2 f i1 t i ng)
unfitting    (v) (uh2 n f i1 t i ng)
benefiting    (v) (b e1 n i f i t i ng)
discomfits    (v) (d i1 s k uh1 m f i t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
儲かる[もうかる, moukaru] Thai: ได้กำไร English: to make a profit
利益[りえき, rieki] Thai: ผลกำไรที่ได้จากการลงทุนลงแรงทำอะไรไป English: profits
適する[てきする, tekisuru] Thai: เหมาะสม English: to fit

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
NPO[エヌピーオー, enupi-o-] (n) (See 非営利団体,特定非営利活動法人) nonprofit organization; Not-for-Profit Organization [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
NPO法人[エヌピーオーほうじん, enupi-o-houjin] (n) incorporated nonprofit organization [Add to Longdo]
to不定詞[ツーふていし, tsu-futeishi] (n) {ling} (See 原形不定詞) to-infitinitive; full infinitive [Add to Longdo]
あっぱっぱ;アッパッパ[, appappa ; appappa] (n) loose-fitting summer dress [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]
がたっと[, gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.) [Add to Longdo]
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]
しっくり[, shikkuri] (adv-to) (1) (on-mim) exactly; nicely; to a tee; (vs) (2) to be fitting [Add to Longdo]
それ相応;其れ相応[それそうおう, soresouou] (adj-no,adj-na,n) appropriate; suitable; proper; fitting [Add to Longdo]
ばつを合わせる[ばつをあわせる, batsuwoawaseru] (exp,v1) (See 辻褄を合わせる) to make one's story to seem coherent; to adjust one's story to fit the situation [Add to Longdo]
ぶくぶく[, bukubuku] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) bulging; swelling (e.g. with water); loose-fitting or baggy (clothing); (2) bubbling; foaming [Add to Longdo]
ぼろい;ボロい[, boroi ; boro i] (adj-i) (1) profitable; (2) worn-out; crumbling [Add to Longdo]
よしなに[, yoshinani] (adv) at your own discretion; as you see fit [Add to Longdo]
アウトフィット[, autofitto] (n) outfit [Add to Longdo]
アスレチッククラブ[, asurechikkukurabu] (n) athletic club; fitness club; gym; sports club [Add to Longdo]
アバクロ[, abakuro] (n) (col) (abbr) Abercrombie & Fitch (clothing retailer) [Add to Longdo]
イージーパンツ[, i-ji-pantsu] (n) loose-fitting pants with an elastic or drawcord waist (wasei [Add to Longdo]
イードアルフィトル[, i-doarufitoru] (n) Eid ul-Fitr (ara [Add to Longdo]
エアロビックフィットネス[, earobikkufittonesu] (n) aerobic fitness [Add to Longdo]
エックスフィット[, ekkusufitto] (n) {comp} XFIT [Add to Longdo]
カスリモヨウベニハゼ[, kasurimoyoubenihaze] (n) Griffiths' pygmy-goby (Trimma griffithsi, found in the Indo-West Pacific); princess pygmy goby (Trimma marinae, found in Japan, New Guinea and Palau) [Add to Longdo]
グラフィティ[, gurafitei] (n) graffiti [Add to Longdo]
グラフィティー[, gurafitei-] (n) graffiti [Add to Longdo]
コーディネート(P);コーディネイト[, ko-deine-to (P); ko-deineito] (n,vs) (1) coordinate; co-ordinate; coordination; (2) matching (e.g. clothes, accessories, furniture, colours); (n) (3) matching outfit (clothes and accessories); (P) [Add to Longdo]
コストベネフィット分析[コストベネフィットぶんせき, kosutobenefitto bunseki] (n) (See 費用便益分析) cost-benefit analysis [Add to Longdo]
コンフィ[, konfi] (n) confit (fre [Add to Longdo]
サーモインナー[, sa-moinna-] (n) thermo inner; inner lining (e.g. of ski boots) that is thermally molded to fit [Add to Longdo]
サルファイトパルプ[, sarufaitoparupu] (n) sulfite pulp [Add to Longdo]
シャネラー[, shanera-] (n) young women completely outfitted in Chanel clothing and accessories (wasei [Add to Longdo]
ジャストフィット[, jasutofitto] (exp) it fits perfectly (wasei [Add to Longdo]
スキー用品[スキーようひん, suki-youhin] (n) ski outfit [Add to Longdo]
タケノコ継手;タケノコ継ぎ手;竹の子継手;竹の子継ぎ手[タケノコつぎて(タケノコ継手);たけのこつぎて(竹の子継手;竹の子継ぎ手), takenoko tsugite ( takenoko kei te ); takenokotsugite ( takenoko kei te ; takenoko ] (n) barb fitting; barbed tubing connection [Add to Longdo]
ハイドロサルファイト[, haidorosarufaito] (n) hydrosulfite [Add to Longdo]
バストフィット[, basutofitto] (n) the way a bra fits (wasei [Add to Longdo]
パッチ[, pacchi] (n,vs) (1) patch; (n) (2) close-fitting trousers (kor [Add to Longdo]
フィジカルフィットネス[, fijikarufittonesu] (n) physical fitness [Add to Longdo]
フィッティング[, fitteingu] (n) fitting; (P) [Add to Longdo]
フィッティングルーム[, fitteinguru-mu] (n) fitting room [Add to Longdo]
フィット[, fitto] (n,vs) fit; (P) [Add to Longdo]
フィットネス[, fittonesu] (n) fitness; (P) [Add to Longdo]
フィットネスクラブ[, fittonesukurabu] (n) fitness club; health spa [Add to Longdo]
フィットネスシューズ[, fittonesushu-zu] (n) fitness shoes [Add to Longdo]
フィットネスバイク[, fittonesubaiku] (n) (See エアロバイク) exercise bike (wasei [Add to Longdo]
フィトエストロゲン[, fitoesutorogen] (n) phytoestrogen [Add to Longdo]
フィトクロム[, fitokuromu] (n) phytochrome [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一拍即合[yī pāi jí hé, ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, ] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily [Add to Longdo]
一本万利[yī běn wàn lì, ㄧ ㄅㄣˇ ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] small capital, huge profit (成语 saw); to put in a little and get a lot out [Add to Longdo]
一杯羹[yī bēi gēng, ㄧ ㄅㄟ ㄍㄥ, ] lit. a cup of soup; fig. to get part of the profits; one's share of the action [Add to Longdo]
一阵[yī zhèn, ㄧ ㄓㄣˋ, / ] a burst; a fit; a peal [Add to Longdo]
不中用[bù zhōng yòng, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄩㄥˋ, ] unfit for anything; no good; useless [Add to Longdo]
不划算[bù huá suàn, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨㄢˋ, ] it isn't worth it; not cost-effective; not profitable; too expensive [Add to Longdo]
不劳而获[bù láo ér huò, ㄅㄨˋ ㄌㄠˊ ㄦˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] reap without sowing; profit by other people's toil [Add to Longdo]
不对碴儿[bù duì chá er, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ ㄔㄚˊ ㄦ˙, / ] not proper; not fit for the occasion [Add to Longdo]
不登大雅之堂[bù dēng dà yǎ zhī táng, ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄉㄚˋ ㄧㄚˇ ㄓ ㄊㄤˊ, ] lit. not fit for elegant hall (of artwork); not presentable; coarse; unrefined [Add to Longdo]
不适当[bù shì dàng, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄉㄤˋ, / ] inadequate; unfit [Add to Longdo]
中饱[zhōng bǎo, ㄓㄨㄥ ㄅㄠˇ, / ] embezzlement; to line one's pockets with public funds; (possible etymological meaning: the middle-man makes a profit) [Add to Longdo]
[xiǎng, ㄒㄧㄤˇ, ] to enjoy; to benefit; to have the use of [Add to Longdo]
享受[xiǎng shòu, ㄒㄧㄤˇ ㄕㄡˋ, ] to enjoy (rights, benefits etc) [Add to Longdo]
任便[rèn biàn, ㄖㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 便] as you see fit; to do as one likes [Add to Longdo]
便宜行事[biàn yí xíng shì, ㄅㄧㄢˋ ㄧˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, 便] act at one's discretion; act as one sees fit [Add to Longdo]
[dǎo, ㄉㄠˇ, ] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer [Add to Longdo]
倒弄[dǎo nòng, ㄉㄠˇ ㄋㄨㄥˋ, ] to move (things around); to buy and sell at a profit (derog.) [Add to Longdo]
倒把[dǎo bǎ, ㄉㄠˇ ㄅㄚˇ, ] to play the market; to speculate (on financial markets); to profiteer [Add to Longdo]
倒爷[dǎo yé, ㄉㄠˇ ㄧㄝˊ, / ] profiteer; wheeler dealer; tradesman who buys low and sell high [Add to Longdo]
倒买倒卖[dǎo mǎi dǎo mài, ㄉㄠˇ ㄇㄞˇ ㄉㄠˇ ㄇㄞˋ, / ] to buy and sell at a profit; to speculate [Add to Longdo]
倒卖[dǎo mài, ㄉㄠˇ ㄇㄞˋ, / ] to resell at a profit; to speculate [Add to Longdo]
借光[jiè guāng, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄤ, ] Excuse me.; reflected glory; to profit from sb else's prestige [Add to Longdo]
健身[jiàn shēn, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄣ, ] physical exercise; gymnastics for fitness [Add to Longdo]
优点[yōu diǎn, ㄧㄡ ㄉㄧㄢˇ, / ] merit; benefit; strong point [Add to Longdo]
光前裕后[guāng qián yù hòu, ㄍㄨㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄩˋ ㄏㄡˋ, / ] to bring honor to one's ancestors and benefit future generations (成语 saw) [Add to Longdo]
共同利益[gòng tóng lì yì, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] common interest; mutual benefit [Add to Longdo]
分享[fēn xiǎng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˇ, ] to share (joys, benefits, privileges etc) with others; to get one's share; to divide out; to partake [Add to Longdo]
切合[qiè hé, ㄑㄧㄝˋ ㄏㄜˊ, ] to fit in with; to suit; appropriate [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, ] to row; to paddle; to scratch a surface; profitable; worth (the effort); it pays (to do sth) [Add to Longdo]
划算[huá suàn, ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨㄢˋ, ] to calculate; to weigh (pros and cons); to view as profitable; worthwhile; value for money; cost-effective [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] advantage; benefit; profit; sharp [Add to Longdo]
利得税[lì dé shuì, ㄌㄧˋ ㄉㄜˊ ㄕㄨㄟˋ, / ] profit tax [Add to Longdo]
利润[lì rùn, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ, / ] profits [Add to Longdo]
利润率[lì rùn lǜ, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ ㄌㄩˋ, / ] profit margin [Add to Longdo]
利益[lì yì, ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] benefit; (in sb's) interest [Add to Longdo]
削足适履[xuē zú shì lǚ, ㄒㄩㄝ ㄗㄨˊ ㄕˋ ㄌㄩˇ, / ] to cut the feet to fit the shoes (成语 saw); to force sth to fit (as to a Procrustean bed); impractical or inelegant solution [Add to Longdo]
创利[chuàng lì, ㄔㄨㄤˋ ㄌㄧˋ, / ] to make a profit [Add to Longdo]
创汇[chuàng huì, ㄔㄨㄤˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] to make a profit on the currency market [Add to Longdo]
受命[shòu mìng, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, ] ordained or appointed to a post; to benefit from counsel [Add to Longdo]
受惠[shòu huì, ㄕㄡˋ ㄏㄨㄟˋ, ] to benefit; favored [Add to Longdo]
受教[shòu jiào, ㄕㄡˋ ㄐㄧㄠˋ, ] to receive instruction; to benefit from advice [Add to Longdo]
受瘪[shòu biě, ㄕㄡˋ ㄅㄧㄝˇ, / ] discomfited; to get into a mess [Add to Longdo]
受益[shòu yì, ㄕㄡˋ ㄧˋ, ] to benefit from; profit [Add to Longdo]
受益人[shòu yì rén, ㄕㄡˋ ㄧˋ ㄖㄣˊ, ] the beneficiary; the person who benefits [Add to Longdo]
可身[kě shēn, ㄎㄜˇ ㄕㄣ, ] to fit well (clothes) [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] Chinese musical note; fit; to join [Add to Longdo]
合于时宜[hé yú shí yí, ㄏㄜˊ ㄩˊ ㄕˊ ㄧˊ, / ] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion [Add to Longdo]
合于[hé yú, ㄏㄜˊ ㄩˊ, / ] to tally; to accord with; to fit [Add to Longdo]
合时宜[hé shí yí, ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, / ] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion [Add to Longdo]
合用[hé yòng, ㄏㄜˊ ㄩㄥˋ, ] to share; to use in common; suitable; fit for purpose; useable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
曲線近似圧縮[きょくせんきんじあっしゅく, kyokusenkinjiasshuku] curve-fitting compaction [Add to Longdo]
採算性[さいさんせい, saisansei] profitability [Add to Longdo]
使用性試験[しようせいしけん, shiyouseishiken] usability test, fitness-for-use test [Add to Longdo]
エックスフィット[えっくすふぃっと, ekkusufitto] XFIT [Add to Longdo]
フィット[ふぃっと, fitto] FIT [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top