Search result for

fît

(103 entries)
(0.1136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fît-, *fît*
English-Thai: Longdo Dictionary
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, S. changing room, locker room (American),
accumulated profit(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated income, retained earnings,
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, S. financial statement,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fit[ADJ] ที่เหมาะสม, See also: ที่สมควร, ที่เหมาะเจาะ, Syn. appropriate, suitable, proper, Ant. unfit, unsuitable
fit[VI] พอดี (ขนาด), See also: พอเหมาะ, Syn. match, suit
fit[N] ความพอดี, See also: ความเหมาะเจาะ, ความพอเหมาะ, การได้สัดส่วน
fit[VT] เตรียม, See also: ตระเตรียม, Syn. prepare, provide, Ant. neglect, ignore
fit[ADJ] ที่เตรียมพร้อม, See also: พร้อม, Syn. ready, prepared, Ant. unprepared
fit[VT] ติด, See also: ติดตั้ง
fit[ADJ] ที่มีสุขภาพดี, See also: แข็งแรง, Syn. healthy, robust, well, Ant. weak, unfit
fit[N] อาการชัก, See also: อาการกระตุกอย่างฉับพลัน, Syn. convulsion, paroxysm
fit[N] อารมณ์หรือความรู้สึก (โกรธ, เศร้า) ที่เกิดขึ้นชั่วขณะ, See also: การระเบิดอารมณ์, Syn. burst, spell
fit[N] นิทาน, See also: โคลง, เพลง, Syn. song, ballad, story

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fit(ฟิท) {fitted,fitting,fits} adj.เหมาะ,เหมาะสม,สมควร,คู่ควร,สอดคล้อง,ถูกต้อง, (สุขภาพ) ปกติ, (สุขภาพ) สมบูรณ์. vt. ทำให้เหมาะสม,ปรับ,ปรับปรุง,ทำให้พอดี,เตรียม,จัดหา. vi. เหมาะกับ,เหมาะสมกับ,คู่ควรกับ,สอดคล้องกับ. -Phr. (fit out (up) จัดหาเตรียม,จัดหาเสื้อผ้า,เ
fitful(ฟิท'ฟูล) adj. เป็นครั้งคราว,เดิน ๆ หยุด ๆ ,เป็นพัก ๆ, See also: fitfully adv. fitfulness n.
fitly(ฟิท'ลี) adv. อย่างเหมาะสม,ในเวลาที่เหมาะสม
fitting(ฟิท'ทิง) adj. เหมาะสม,เหมาะ,สมควร,สอดคล้อง. n. การกระทำที่เหมาะสม,สิ่งที่เหมาะสม,การสวมได้เหมาะ,ขนาดเสื้อผ้าที่เหมาะ,เครื่องมือ,อุปกรณ์., See also: fittingly adv. fittingness n., Syn. fit,appropriate,part,component
befit(บิฟิท') {befitted,befitting,befits} vt. เหมาะสมกับ,เหมาะ
befitting(บิฟิท'ทิง) adj. เหมาะ,เหมาะสม, See also: befittingness n., Syn. fitting
benefit(เบน'นิฟิท) {benefitted,benefitting,benefits} n. ผลประโยชน์ vt. เป็นประโยชน์ต่อvi. ได้รับผลประโยชน์, Syn. favour
close-fittingadj. สวมใส่ได้พอดี
comfit(คัม'ฟิท) n. ผลไม้เคลือบน้ำตาล
confiture(คอน'ฟิชัวร์) n. ลูกกวาด,ขนมหวาน,ของดอง, Syn. candy

English-Thai: Nontri Dictionary
fit(adj) เหมาะ,คู่ควร,สมกัน,พอดี,เหมาะสม,สมบูรณ์
fit(n) โรคปัจจุบัน,อาการเป็นลม
fit(vi,vt) เหมาะกัน,สมควร,คู่ควร,เหมาะสม,จัดหา,เตรียม,ปรับ
fitful(adj) ไม่สม่ำเสมอ,เป็นพักๆ,เป็นครั้งเป็นคราว
fitness(n) ความเหมาะ,ความพอดี,ความเหมาะสม
fitter(n) ช่างตัดเสื้อ,คนลองเสื้อ,ช่างฟิต,ผู้ทำให้เหมาะ
fittings(n) เครื่องประดับ,เครื่องติดตั้ง,อุปกรณ์,เครื่องมือ
befit(vt) เหมาะสมกับ
benefit(vi) ได้รับผลดี,ได้รับประโยชน์,ได้กำไร
benefit(vt) ให้คุณ,เป็นประโยชน์ต่อ,เป็นผลดีกับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fitพอเหมาะ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fit๑. การชัก [มีความหมายเหมือนกับ convulsion และ seizure ๒]๒. การจับ (โรค) โดยปัจจุบัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fitเหมาะสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fitness for particular purposeเหมาะแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fitness valueค่าความเหมาะสม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fitted hoseท่ออ่อนพร้อมข้อต่อ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fitnessความสมบูรณ์แข็งแรง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fit outติดตั้ง
FITNESS OF PURPOSE ตรงกับจุดประสงค์
fittingอุปกรณ์เชื่อมต่อ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าชุด[V] match, See also: fit, Syn. เข้าชุดเข้ารอย
เหมาะ[V] be suitable for, See also: fit, be appropriate, be proper, Syn. เหมาะสม, พอเหมาะ, Example: การเดินและกายบริหารเป็นนำการออกกำลังที่เหมาะกับบุคคลทุกวัย
เหมาะกัน[V] fit, See also: be suitable, be proper, be appropriate, Syn. สมกัน, เสมอกัน, เข้ากัน, Example: หนุ่มสาวคู่นี้เหมาะกันราวกับกิ่งทองใบหยก, Thai definition: มีคุณค่าเหมาะกัน
สมทรง[ADJ] fitting, See also: suitable, Thai definition: เหมาะกับรูปร่าง
สมกัน[V] fit, See also: be suitable, be proper, be appropriate, Syn. เหมาะสม, คู่ควร, Example: สามีภรรยาคู่นี้เขาสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยก, Thai definition: มีคุณค่าเหมาะกัน
คู่ควร[V] fit, See also: be suitable, be proper, be appropriate, Syn. เหมาะกัน, สมกัน, เสมอกัน, Example: พระรูปนี้เป็นผู้ที่มีเรื่องราวและวัตรปฏิบัติคู่ควรแก่การกราบไหว้บูชายิ่งนัก, Thai definition: มีคุณค่าเหมาะกัน
พอกับ[CONJ] equal to, See also: fit to, suitable to, Syn. เท่ากับ, ทัดเทียมกับ, Example: ปัจจุบันข้าราชการผู้น้อยเงินเดือนไม่พอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นไปทุกที
พอดี[ADV] fit, Syn. เหมาะเจาะ, พอดิบพอดี, Example: หางเสือนี้จะบิดไปในทางที่จะทำให้เครื่องบินเลี้ยวเข้าวงพอดี
เปรี๊ยะ[ADV] fitly, See also: tightly, tautly, Syn. ตึง, พอดี, เขม็ง, Ant. หลวม, Example: หล่อนกลับออกมาอีกครั้งด้วยชุดยีนส์ฟิตเปรี๊ยะ
แนบเนื้อ[ADJ] close-fitting, See also: fit close to the body, Example: ชุดที่เธอใส่เป็นชุดแนบเนื้อบางเบา จนเผยให้เห็นเรือนร่างอวบอิ่มชัดเจน, Thai definition: ที่ติดกับเนื้อตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of)   FR: profiter ; exploiter
อัตราผลกำไร[n. exp.] (attrā phon kamrai) EN: profit margin   
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit   FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
บำรุงตัว[v. exp.] (bamrung tūa) EN: keep fit   
บัญชีกำไรขาดทุน[n. exp.] (banchī kamrai-khātthun) EN: profit and loss account   
บันดาลโทสะ[v. exp.] (bandān thōsa) EN: be in a fit of temper   FR: s'emporter
บรรลุผล[adj.] (banluphon) FR: fructueux ; profitable
ใช้ประโยชน์[v. exp.] (chai prayōt) EN: apply   FR: se servir de ; mettre à profit
ชักเนื้อ[v. exp.] (chakneūa) EN: lose one' s benefit   
ช่างฟิต[n.] (chang fit) EN: fitter ; mechanic   FR: mécanicien-ajusteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIT    F IH1 T
FITT    F IH1 T
FITZ    F IH1 T S
FITE    F AY1 T
FITS    F IH1 T S
FITES    F AY1 T S
FITCH    F IH1 CH
FITAK    F IH1 T AE2 K
FITHE    F IH1 TH
FITTS    F IH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fit    (v) (f i1 t)
fits    (v) (f i1 t s)
fitly    (a) (f i1 t l ii)
fitful    (j) (f i1 t f @ l)
fitted    (v) (f i1 t i d)
fitter    (n) (f i1 t @ r)
fitment    (n) (f i1 t m @ n t)
fitness    (n) (f i1 t n @ s)
fitters    (n) (f i1 t @ z)
fittest    (j) (f i1 t i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
NPO[エヌピーオー, enupi-o-] (n) (See 非営利団体,特定非営利活動法人) nonprofit organization; Not-for-Profit Organization [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
NPO法人[エヌピーオーほうじん, enupi-o-houjin] (n) incorporated nonprofit organization [Add to Longdo]
to不定詞[ツーふていし, tsu-futeishi] (n) {ling} (See 原形不定詞) to-infitinitive; full infinitive [Add to Longdo]
あっぱっぱ;アッパッパ[, appappa ; appappa] (n) loose-fitting summer dress [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]
がたっと[, gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合脚[hé jiǎo, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] fitting one's feet (of shoes or socks) [Add to Longdo]
[tiē, ㄊㄧㄝ, ] fit snugly [Add to Longdo]
床笠[chuáng lì, ㄔㄨㄤˊ ㄌㄧˋ, ] fitted bed sheet [Add to Longdo]
装有[zhuāng yǒu, ㄓㄨㄤ ㄧㄡˇ, / ] fitted with [Add to Longdo]
配件[pèi jiàn, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, ] fittings; mountings; replacement (parts); accessories [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
曲線近似圧縮[きょくせんきんじあっしゅく, kyokusenkinjiasshuku] curve-fitting compaction [Add to Longdo]
採算性[さいさんせい, saisansei] profitability [Add to Longdo]
使用性試験[しようせいしけん, shiyouseishiken] usability test, fitness-for-use test [Add to Longdo]
エックスフィット[えっくすふぃっと, ekkusufitto] XFIT [Add to Longdo]
フィット[ふぃっと, fitto] FIT [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top