Search result for

expressis

(323 entries)
(0.0563 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expressis-, *expressis*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา expressis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *expressis*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Expressionsการแสดงความคิด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expression    [N] การแสดงออกทางสีหน้า, See also: การแสดงความรู้สึกทางสีหน้า, สีหน้า, Syn. facial expression
expression    [N] สำนวน
inexpressible    [ADJ] ซึ่งไม่สามารถบรรยายได้, Syn. indescribable, unspeakable, incommunicable
inexpressibly    [ADV] อย่างไม่อาจบรรยายได้, See also: อย่างตื้นตันใจ, Syn. indescribably, unutterably
expressionless    [ADJ] ซึ่งไม่แสดงความรู้สึก (ทางน้ำเสียงหรือสีหน้า), See also: ซึ่งไม่แสดงความสนใจ (ทางน้ำเสียงหรือสีหน้า), Syn. blank, dull, impassive
self-expression    [N] การแสดงความรู้สึกนึกคิดตนเองผ่านงานศิลปะ, See also: การถ่ายทอดแนวคิดในผลงานทางศิลปะ
self-expressive    [ADJ] ซึ่งแสดงความรู้สึกนึกคิดตนเองผ่านงานศิลปะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
logical expressionนิพจน์ตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
abstract expressionismลัทธิสำแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
algebraic expressionนิพจน์พีชคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arithmetic expressionนิพจน์คำนวณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cubic expressionนิพจน์กำลังสาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
freedom of expressionเสรีภาพในการแสดงออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expressionนิพจน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
expression๑. การแสดงออก๒. การคั้น, การบีบออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expressionนิพจน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
expression, freedom ofเสรีภาพในการแสดงออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expressionismคตินิยมสำแดงพลังอารมณ์, เอกซเพรสชันนิซึม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
expressionismลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gene expressionการแสดงออกของยีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Freedom of expressionเสรีภาพในการแสดงออก [TU Subject Heading]
Microsoft Expression blendไมโครซอฟต์ เอ็กเพรสชัน เบลนด์ [TU Subject Heading]
Diplomatic Expressionsถ้อยคำสำนวนที่ใช้ในวงการทูต กล่าวคือ ในวงการทูตจะมีการนิยมใช้ถ้อยคำสำนวนการทูต ถือกันว่าเป็นภาษาที่สุภาพ ซึ่งจะมีความหมายลึกซื้งเพียงใดนั้น บรรดาเจ้าหน้าที่ทางการทูตจะทราบกันดี อาทิเช่น?My Government views with concern หรือ with grave concern? จะแสดงถึงท่าทีที่ไม่เห็นด้วย หรือแสดงการประท้วง?My Government cannot remain indifferent to the matter? จะส่อถึงเจตนาที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปส่วนถ้อยคำสำนวนที่ว่า ?In such event my Government would feel bound to reconsider its position หรือ to consider its own interest??My Government will have to claim a free hand? หรือ ?feel obliged to formulate express reservations regarding?เหล่านี้เป็นถ้อยคำสำนวนที่เตือนให้ทราบว่า อาจเกิดการแตกร้าว หรือตัดขาดในพันธไมตรีที่มีต่อกันได้เมื่อรัฐบาลหนึ่งประกาศถือว่าการกระทำ ของอีกรัฐบาลหนึ่งเป็น ?an unfriendly act? หรือการกระทำที่ไม่เป็นมิตรเช่นนี้ ย่อมหมายถึงการเตือนให้ทราบว่า การกระทำเช่นนั้นอาจนำไปสู่สงครามได้ถ้าหากในตอนเสร็จสิ้นการประชุมกันมีการ แถลงการณ์หรือโฆษกของที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมได้ทำความตกลงกันโดยสมบูรณ์ (Full agreement) แต่ไม่มีการเปิดเผยให้ทราบว่ามีการตกลงอะไรกันบ้าง จะทำให้เป็นที่สงสัยกันว่าได้มีการตกลงกันโดยสมบูรณ์จริงละหรือ ถ้าหากคำประกาศนั้นใช้ถ้อยคำว่า มี ?substantial agreement? ก็พอจะอนุมานได้ว่าแท้ที่จริงยังมีเรื่องสำคัญ ๆ ที่ยังตกลงกันไม่ได้อีกบางเรื่อง อนึ่ง หากว่ามีการแถลงว่า ?there was a full exchange of views? ก็เท่ากับพูดว่า มิได้มีการตกลงกันแต่อย่างใดทั้งสิ้น [การทูต]
Expressive notationสัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา
ได้แก่ สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมสากล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงลำดับขั้นและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Aphasia, Expressiveพูดไม่ได้ [การแพทย์]
Binomial Expressionการกระจายไบโนเมียล [การแพทย์]
Concentration Expressionการบอกค่าความเข้มข้น [การแพทย์]
Emotional Motor Expressionการแสดงออกของอารมณ์ [การแพทย์]
Expressionการแสดงออก,การบีบ,การแสดงออก [การแพทย์]
Expressionการแสดงออกทางสีหน้า,การทำงานของกล้ามเนื้อบนใบหน้า [การแพทย์]
Expression in Actionการทำงาน [การแพทย์]
Expressionlessไม่มีการแสดงออกทางอารมณ์,สีหน้าไร้อารมณ์ [การแพทย์]
Expressive Functionรูปของการตอบสนอง [การแพทย์]
Expressivityการแสดงออกของยีน,การแสดงออกของโรค,การแสดงออก [การแพทย์]
Facial Expressionการแสดงสีหน้า,สีหน้า,การแสดงออกทางสีหน้า,การแสดงความรู้สึกด้วยสีหน้า,การแสดงหน้าตา,การแสดงถึงอารมณ์ [การแพทย์]
Facial Expression, Fixedลักษณะแสดงสีหน้าค้างอยู่ [การแพทย์]
Facies, Expressionlessหน้าตาย [การแพทย์]
Flaccidfacial Expressionสีหน้าเฉย [การแพทย์]
Gene Expressionการแสดงออกของยีน [การแพทย์]
Genetic Expressionการแสดงออกทางพันธุกรรม [การแพทย์]
Language, Expressiveคำที่มีความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ [การแพทย์]
Mass Law Expressionsนิพจน์เกี่ยวกับกฏของมวลสาร [การแพทย์]
Muscles of Expressionกล้ามเนื้อแสดงความรู้สึกของหน้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expressiDoes ALC's web site include an archive of English expressions?
expressiThere have always been fashionable faces and expressions which marked an epoch.
expressiThere are a lot of expressions used by English people.
expressiThe teacher said we had to learn all these expression by heart.
expressiThat proved to be no more than an expression of optimism when World War II began.
expressiI cannot refrain from expressing my opinion about the affair.
expressiThe word is expressive of my feelings.
expressiThe author's mode of expression is very concise.
expressiThe photo artist had trouble expressing himself.
expressiThe gift is expressive of my feelings.
expressiTom watched them hurry through the doors, a disagreeable expression on his face.
expressiHelen Moody was noted as a tennis player for not showing any expression on the court.
expressiWhy don't you try expressing your opinion a little more gently? Think about how he feels getting told flatly that he's being cut loose.
expressiEnglish is a language abounding in idiomatic expressions.
expressiWhat an ambiguous expression!
expressiAs to onomatopoetic expressions, we find interesting examples in Hopi.
expressiCrying is an expression of grief.
expressiThe dog has various facial expressions.
expressiWe look at the expressions they use.
expressiI cannot forbear expressing my doubts.
expressiI'm not good at expressing my feeling.
expressiWhen talking about his hobby, he always puts on a serious expression.
expressiYou should be more discreet in expressing yourself in public.
expressiThe teacher wore a harsh expression on his face.
expressiSilence is the most perfect expression of scorn.
expressiThe Japanese language has honorific expressions.
expressiMastering facts patiently is far more necessary for them than learning expressive and critical skills.
expressiJudging from his expression, he is in a bad mood.
expressiI gathered from his expression that he was very angry.
expressiHer features are expressive of her fear.
expressiHe is always expressionless.
expressiHe had a queer expression on his face.
expressiHe gave expression to his ideas through his work.
expressiHe glanced at the noisy child with a sour expression.
expressiHe sang the song with great expression.
expressiHe looked at me with a strange expression.
expressiHer technique is superb, but she needs to play with more expression.
expressiI read a womanly expression on her face.
expressiHer sorrow found expression in silent tears.
expressiHer expression underwent a sudden change.
expressiI inferred from her expression that she was angry.
expressiI was confused with her expression.
expressiHer expression is full of anger.
expressiShe has an extremely expressive singing voice.
expressiShe is backward in expressing her opinion.
expressiShe wore a sad expression.
expressiJudging from his expression, he is bad mood.
expressiMaking love to a expressionless woman is like sipping soup without any seasoning.
expressiThe lotus blossoms diffused an inexpressibly pleasant scent.
expressi"Yes, the bisque-doll-like Erika" "Th-that expression is a little embarrassing, could you stop using it?"

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expression(อิคซฺเพรส'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดง ออกเป็นคำพูด,การแสดงเครื่องหมายหรือสูตร,คำพูดที่แสดงออก,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง,เครื่องหมาย,สูตร,ศัพท์,วิธีการเขียน. -Phr. (beyond (past) expression ซึ่งไม่สามารถจะบรรยายได้,เหนือคำพรรณนา) . คำที่มีความหมายเหมือนกัน
expressive(อิคซฺเพรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแสดงออก,มีความหมาย,เกี่ยวกับคำพูดลักษณะท่าทางน้ำเสียง เครื่องหมาย สูตรศัพท์ที่แสดงออก, See also: expressiveness n., Syn. significant
logical expressionนิพจน์ตรรกะหมายถึงนิพจน์ที่จะให้ค่าตรรกะเท่านั้น เช่น XZ = A>B AND B>C มีความหมายว่า ถ้า A มากกว่า B เป็น "จริง" ถ้า B มากกว่า C เป็นจริง XZ ก็จะเก็บค่า "จริง" แต่ถ้าถ้าใดค่าหนึ่งไม่จริง XZ ก็จะเก็บค่า "เท็จ"ดู expression ประกอบ
self-expressionn. การแสดงออกโดยตัวของมันเอง., See also: self-expressive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
expression(n) เครื่องหมาย,การแสดง,การแสดงความคิด,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง
expressive(adj) ซึ่งมีความหมาย,เกี่ยวกับลักษณะท่าทาง,เกี่ยวกับการแสดง
inexpressible(adj) สุดที่จะพรรณนาได้,อธิบายไม่ได้
SELF-self-expression(n) การแสดงลักษณะเฉพาะตัว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่ะ    [END] word used to end an expression but impolite, Example: ยามันเม็ดใหญ่กินลำบากว่ะ ต้องเอาไปบดก่อน, Thai definition: เป็นคำต่อท้ายคำพูดที่ไม่ค่อยสุภาพ
แววตา [N] expression of eye
สะท้อนชีวิต    [V] give an expression of life, See also: mirror an expression of life
เว้ย [INT] onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity, Syn. โว้ย, Example: อย่าลืมกรอกรายการตามแบบฟอร์มเสียภาษีเงินได้นะเว้ย, Thai definition: คำลงท้ายของการร้องเรียก ถาม หรือขานรับเป็นต้น ใช้ในลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง
แววตา [N] light in one's eyes, See also: eyes expression, Example: ใบหน้าของแม่ปรากฏรอยยิ้มที่มุมปากตลอดเวลา และแววตานั้นเล่าก็มีประกายแห่งความสุขยิ่งนัก, Count unit: คู่
โว้ย [INT] onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity, Example: อย่าทะเลาะกันนะโว้ย ย่าเตือน, Thai definition: คำลงท้ายของการร้องเรียก ถาม หรือขานรับเป็นต้น ใช้ในลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง
เฮ้อ [INT] sound of a deep sigh expressing boredom or dissatisfaction, Example: เฮ้อ คราวนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันล่ะ, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความเบื่อหน่ายหรือไม่ถูกใจเป็นต้น
รูปร่างหน้าตา    [N] countenance, See also: appearance, expression, looks, visage, face, Example: หุ่นยนต์เหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคน
สีหน้าท่าทาง    [N] countenance, See also: facial expression, Syn. สีหน้า, ท่าทาง, Example: ควันขาวกรุ่นของบุหรี่ถูกพ่นออกมาด้วยสีหน้าท่าทางครุ่นคิด, Thai definition: ลักษณะใบหน้าและท่าทางที่แสดงออกถึงความรู้สึก
การแสดงออก    [N] expression, See also: show-off, Example: วิธีการเรียนแบบฝรั่งก็ไม่จำเป็นว่าจะดีสำหรับเด็กนักเรียนไทยเพราะวิธีการเรียนและการแสดงออกของเด็กไทยต่างจากเด็กฝรั่ง, Thai definition: พฤติกรรมที่แสดงออกมา
คำสุภาพ    [N] polite word, See also: refined words, refined expression, Example: วัตถุประสงค์ของการใช้ราชาศัพท์และคำสุภาพนั้นคือการใช้เพื่อยกย่องผู้อื่นมิใช่ยกย่องตัวเอง
วลี    [N] phrase, See also: group of words, remark, expression, saying, Syn. ถ้อยคำ, กลุ่มคำ, Example: ชื่อเสียงของเขาโด่งดังไม่ใช่เฉพาะในสหรัฐแต่โด่งดังไปทั่วโลก จึงเป็นนักร้องที่เหมาะสมกับวลีที่ว่าอภิมหาอมตะนิรันดร์กาลมากที่สุด, Thai definition: กลุ่มคำที่เรียงติดต่อกันเป็นระเบียบและมีกระแสความเป็นที่หมายรู้กันได้แต่ยังไม่เป็นประโยคสมบูรณ์
ภาษาปาก    [N] colloquialism, See also: colloquial expression, spoken language, Syn. ภาษาพูด, Example: ภาษาที่เราใช้พูดในชีวิตประจำวันเป็นภาษาปากที่ไม่ต้องพิถีพิถันเลือกใช้คำมากนัก, Count unit: ภาษา, Thai definition: ภาษาหรือระเบียบคำที่พูดกันธรรมดาโดยไม่ได้เคร่งครัดกับไวยากรณ์อย่างภาษาหนังสือ
สีหน้า    [N] countenance, See also: expression, face, visage, Syn. สีหน้าท่าทาง, Example: ถ้าสังเกตเห็นสีหน้าของเธอจะรู้ว่ามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เธอพูด, Thai definition: อารมณ์ที่ปรากฏบนใบหน้า
ติดสำนวน    [ADV] mostly use idiomatic expression, Example: ใครๆ ต่างยอมรับว่าเขาเป็นเลิศในเรื่องพูดติดสำนวน, Thai definition: พูดใช้สำนวนมากๆ, พูดจาเล่นสำนวน
ติดสำนวน    [V] use idiomatic expression, See also: contract the habit of using certain words or idioms, Example: หลานๆ มักมานั่งฟังปู่เล่าเรื่องในอดีตเพราะปู่มักติดสำนวน ทำให้ได้รับความรู้เรื่องสำนวนไปอีกต่อหนึ่ง, Thai definition: พูดใช้สำนวนมากๆ, พูดจาเล่นสำนวน
ตีสำนวน    [V] speak eloquently, See also: play with words, use idiomatic expression, wisecrack, Syn. เล่นสำนวน, ตีโวหาร, ตีฝีปาก, เล่นสำบัดสำนวน, Example: ประเด็นที่พูดตอนแรกไม่ได้ตีสำนวน แต่ต้องการให้ลองพิจารณา, Thai definition: พูดใช้สำนวนโวหารเป็นเชิงอวดฉลาด
ตีหน้า    [V] pretend, See also: simulate, wear an expression of, conceal one's feelings, Syn. แสร้ง, ตีสีหน้า, Example: เขาตีหน้าเหมือนกับว่าชื่นชมเธอเสียเต็มประดา, Thai definition: แกล้งทำสีหน้าให้ผิดจากใจจริง
แต่งคำ [V] write words, See also: compose words or expression, Syn. ประกอบคำ, Example: สุนทรภู่แต่งคำในบทกวีได้อย่างคล้องจองไพเราะ
ถ้อยคำ    [N] word, See also: confession, expression, statement, term, saying, Example: การกล่าวคำอวยพรในงานมงคลสมรสจะกล่าวเพียงสั้นๆ ด้วยถ้อยคำที่เป็นมงคลแก่คู่สมรส ไม่ควรจะพูดเยิ่นเย้อ, Thai definition: คำที่กล่าว
ทำหน้าทำตา    [V] make funny face, See also: feign facial expression, Example: เด็กๆ พากันทำหน้าทำตาหลอกเขา, Thai definition: แสดงกิริยาอาการทางหน้าตา
โฉม [N] appearance, See also: external looks, expression, figure, Syn. ร่าง, รูปร่าง, ทรวดทรง, Example: ประชาชนพากันรอชมโฉมนางงามจักรวาล, Thai definition: รูปร่าง, รูปทรง, ลักษณะที่เห็นภายนอก
ดูหรือ    [INT] expression of surprising, See also: sound indicating amazing, expression of unexpectation, unbelievable, Syn. เช่นนี้หรือ, กระนี้หรือ, กระไรเลย
เหลอ [ADJ] blank, See also: expressionless, silly, ignorant, deadpan, Syn. เซ่อ, เป๋อ, เร่อร่า, เจิ่น, เหลอหลา, Example: เขาตีหน้าเหลอเมื่อถูกถามเช่นนั้น, Thai definition: ที่มีหน้าตาเซ่อๆ
รูปร่าง    [N] appearance, See also: external looks, expression, figure, Syn. ทรวดทรง, สกนธ์, สรีระ, Example: ผู้หญิงพยายามเข้มงวดในการกินอาหารเพื่อไม่ให้รูปร่างอ้วนเผละ, Thai definition: ลักษณะร่างกายที่เห็นภายนอก
เอ้ย [INT] Gosh..., See also: goodness me! (an exclamation expressing sudden surprise or sudden discovery), Example: เอ้ย! มันเป็นแบบนี้ได้ยังไง, Thai definition: คำอุทานแสดงอาการตกใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉม [n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure   FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
ด้วยความกตัญญู[adv.] (dūay khwām katanyū) EN: gratefully ; with gratitude ; as an expression of gratitude   
การใช้คำ[n. exp.] (kān chai kham) EN: expression   
การพูด[n.] (kān phūt) EN: speech   FR: parole [f] ; expression [f]
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting   FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
การแสดงออก[n.] (kān sadaēng-øk) EN: expression ; show-off   
หน้าตา[n.] (nātā) EN: face; countenance ; feature ; mug ; visage ; expression   FR: apparence [f] ; expression [f] ; physionomie [f] ; contenance [f] ; mine [f]
นิพจน์[n.] (niphot) EN: expression   
นิพจน์บูลีน[n. exp.] (niphot Būlīn) EN: boolean expression   FR: expression booléenne [f]
นิพจน์เชิงเส้น[n. exp.] (niphot choēngsen) EN: linear expression (LE)   
นิพจน์ปรกติ[n. exp.] (niphot prokkati) EN: regular expression   
นิพจน์ตรรกะ[n. exp.] (niphot takka) EN: logical expression   
นิพจน์ทางคณิตศาสตร์[n. exp.] (niphot thāng khanittasāt) EN: numeric expression   
นิพจน์ทางตรรกศาสตร์[n. exp.] (niphot thāng takkasāt) EN: Boolean Logical Expression   
ภาษาปาก[n. exp.] (phāsā pāk) EN: colloquialism ; colloquial expression ; spoken language   FR: langue parlée [f] ; langue orale [f]
ภาษาพูด[n. exp.] (phāsā phūt) EN: colloquialism   FR: expression familière [f]
ราชาศัพท์[n.] (rāchāsap) EN: royal terms of reverence ; royal language   FR: langage royal [m] ; expressions révérencieuses envers la famille royale
รูปร่าง [n.] (rūprāng) EN: appearance ; external looks ; expression ; figure ; format ; physique   FR: aspect [m] ; forme [f]
รูปร่างหน้าตา[n. exp.] (rūprāng nātā) EN: countenance ; appearance ; expression ; looks ; visage ; face   FR: apparence [f] ; expression [f]
สำนวน[n.] (samnūan) EN: idiom ; idiomatic expression ; figure of speech ; literary style ; literary mannerism   FR: idiome [m] ; expression idiomatique [m] ; expression [f] ; tournure [f] ; figure de style [f]
สำนวนไทย[n. exp.] (samnūan Thai) FR: expression thaïe [f]
สะท้อนชีวิต[X] (sathøn chīwit) EN: give an expression of life ; mirror an expression of life   
เสรีภาพแห่งการพูด[n. exp.] (sērīphāp haeng kān phūt) EN: freedom of speech   FR: liberté d'expression [f] ; liberté de parole [f]
เสรีภาพในการพูด[n. exp.] (sērīphāp nai kān phūt) EN: freedom of speech   FR: liberté d'expression [f] ; liberté de parole [f]
สีหน้า[n.] (sīnā) EN: face ; countenance ; visage   FR: expression [f] ; mimique [f]
สูตร[n.] (sūt) EN: method ; way ; formula ; sutra ; table   FR: formule [f] ; expression [f] ; sutra = soutra [m] ; table [f]
ท่าทาง[n.] (thāthāng) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor   FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]
ติดปาก[v.] (titpāk) EN: catch on ; be accustomed to using a word/an expression   
ติดศัพท์[v.] (titsap) EN: get stuck on a word ; do not know the meaning of a word ; be unable to understand the meaning of a word ; use difficult words/expressions   
แววตา[n.] (waēotā) EN: light in one's eyes ; eyes expression   
วลี[n.] (walī) EN: phrase ; group of words ; remark ; expression ; saying   FR: phrase [f] ; expression [f] ; formule [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPRESSING    IH0 K S P R EH1 S IH0 NG
EXPRESSION    IH0 K S P R EH1 SH AH0 N
EXPRESSIVE    IH0 K S P R EH1 S IH0 V
EXPRESSIONS    IH0 K S P R EH1 SH AH0 N Z
EXPRESSIVITY    EH2 K S P R AH0 S IH1 V AH0 T IY0
EXPRESSIONISM    IH0 K S P R EH1 SH AH0 N IH2 Z AH0 M
EXPRESSIONIST    IH0 K S P R EH1 SH AH0 N AH0 S T
EXPRESSIONLESS    IH0 K S P R EH2 SH AH0 N L AH0 S
EXPRESSIONISTIC    IH0 K S P R EH2 SH AH0 N IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expressing    (v) (i1 k s p r e1 s i ng)
expression    (n) (i1 k s p r e1 sh @ n)
expressive    (j) (i1 k s p r e1 s i v)
expressions    (n) (i1 k s p r e1 sh @ n z)
expressively    (a) (i1 k s p r e1 s i v l ii)
expressionism    (n) (i1 k s p r e1 sh @ n i z @ m)
expressionist    (n) (i1 k s p r e1 sh @ n i s t)
inexpressible    (j) (i2 n i k s p r e1 s @ b l)
expressionists    (n) (i1 k s p r e1 sh @ n i s t s)
expressionless    (j) (i1 k s p r e1 sh @ n l @ s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
形式[けいしき, keishiki] Thai: สูตรสมการคณิตศาสตร์ English: math expression

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Redensart {f}; Redewendung {f}; Ausdruck {m}phrase; expression [Add to Longdo]
Redewendung {f} | eine feststehende Redewendungidiom; idiomatic expression | a set locution [Add to Longdo]
Selbstdarstellung {f}self-expression [Add to Longdo]
arithmetisch {adj} | arithmetische Anweisung {f} | arithmetische Funktion {f} | arithmetische Gleichung {f}; Ausdruck {m} | arithmetische Prüfung {f} | arithmetische Reihe {f} | arithmetischer Befehl | arithmetischer Block | arithmetischer Elementarausdruck; Rechenwerk {n} | arithmetischer Überlauf | arithmetisches Mittel | arithmetisches Unterprogrammarithmetic; arithmetical | arithmetic statement | arithmetic function | arithmetic expression | arithmetic check | arithmetic series | arithmetical instruction | arithmetic block | arithmetic element | arithmetic overflow | arithmetic mean | arithmetic subroutine [Add to Longdo]
ausdrucksvoll; ausdrucksfähig {adj} | ausdrucksvoller; ausdrucksfähiger | am ausdrucksvollsten; am ausdrucksfähigstenexpressive | more expressive | most expressive [Add to Longdo]
ausdruckslos {adj} | ausdrucksloser | am ausdruckslosestenexpressionless | more expressionless | most expressionless [Add to Longdo]
ausdruckslosinexpressive [Add to Longdo]
ausdruckslos {adv}inexpressively [Add to Longdo]
ausdruckslosnonexpressive [Add to Longdo]
ausdrücken; äußern; zum Ausdruck bringen | ausdrückend; äußernd | ausgedrückt; geäußert | nicht ausgedrückt | sich ausdrücken; sich äußernto express | expressing | expressed | unexpressed | to express oneself [Add to Longdo]
ausdruckslosunexpressive [Add to Longdo]
sich ausprägen; Ausdruck finden (in)to find its expression (in) [Add to Longdo]
aussagekräftig {adj}expressive [Add to Longdo]
nichts sagend; nichtssagend {adv}inexpressively [Add to Longdo]
nichts sagend; nichtssagend [alt] {adj}meaningless; empty; expressionless [Add to Longdo]
unaussprechlich {adj}inexpressible [Add to Longdo]
unaussprechlich {adv}inexpressibly [Add to Longdo]
mit unbeweglicher Mienewith a deadpan expression [Add to Longdo]
unsäglich {adv}inexpressibly [Add to Longdo]
wiedergeben | wiedergebend | wiedergegeben | er/sie gibt wieder | ich/er/sie gab wieder | er/sie hat/hatte wiedergegebento report; to express | reporting; expressing | reported; expressed | he/she reports | I/he/she reported | he/she has/had reported [Add to Longdo]
Fehler innerhalb des Ausdrucks [comp.]error in expression [Add to Longdo]
Ausdruck {m} | Ausdrücke {pl} | absoluter Ausdruck | ungeschickt gewählter Ausdruck; unglücklich gewählter Ausdruckexpression | expressions | absolute expression | the infelicity of the expression [Add to Longdo]
Ausdruck {m}; Äußerung {f}; Redensart {f}expression [Add to Longdo]
Ausdrucksfähigkeit {f}expressiveness [Add to Longdo]
Ausdrucksform {f}form of expression [Add to Longdo]
Ausdruckskraft {f}expressiveness [Add to Longdo]
Aussagekraft {f}expressiveness [Add to Longdo]
Danksagung {f}expression of thanks [Add to Longdo]
Expressionismus {m}expressionism [Add to Longdo]
Gefühlsäußerung {f}outpouring; expression of emotion [Add to Longdo]
Gesichtsausdruck {m}facial expression [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
あれよあれよ[, areyoareyo] (int) expression of surprise; dumbfounded [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
[, o] (int) oh! (expression of slight surprise) [Add to Longdo]
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker [Add to Longdo]
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten [Add to Longdo]
お礼(P);御礼[おれい(P);おんれい(御礼), orei (P); onrei ( orei )] (n) (See 礼) thanking; expression of gratitude; (P) [Add to Longdo]
お礼の申し様;お礼の申しよう[おれいのもうしよう, oreinomoushiyou] (n) expression of gratitude [Add to Longdo]
かくかくしかじか[, kakukakushikajika] (exp) blah-blah yadda-yadda; expression used to replace part of conversation [Add to Longdo]
かね[, kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P) [Add to Longdo]
かよ[, kayo] (prt) (See か,よ) sentence-ending particle expressing doubt [Add to Longdo]
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
したり顔[したりがお, shitarigao] (n,adj-no) self-satisfied look; triumphant expression [Add to Longdo]
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
それならそうと[, sorenarasouto] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
それならそれで[, sorenarasorede] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
それ来た[それきた, sorekita] (exp) there it is; there it comes; got it; expression one says when what is expected comes [Add to Longdo]
だっけ[, dakke] (exp) expression used when the speaker is trying to recall some information; (P) [Add to Longdo]
ったく[, ttaku] (int) (col) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation) [Add to Longdo]
てば;ってば[, teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [Add to Longdo]
ともあろうもの[, tomoaroumono] (exp) of all people (expression showing surprise at a high standing person's misbehavior) [Add to Longdo]
なくても良い;無くても良い[なくてもよい;なくてもいい, nakutemoyoi ; nakutemoii] (exp) (1) (after neg. stem of verb) need not (verb); (not) have to; expressing absence of obligation or necessity; (2) (See 無い) need not have; need not exist [Add to Longdo]
になる[, ninaru] (suf) (1) becomes; will become; turns out; (2) (with "o" and masu-stem of verb) grammatical form creating an honorific verbal expression; (P) [Add to Longdo]
のっぺり[, nopperi] (adv,adv-to) flat; smooth; expressionless; blank [Add to Longdo]
はて;はてな[, hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ... [Add to Longdo]
ぱっとしない;パッとしない[, pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation [Add to Longdo]
まあまあ[, maamaa] (adj-na,adv,int) (1) (on-mim) so-so; (int) (2) now, now (used in calming people down); (3) (fem) my, my (expression of wonder, surprise, etc.); (P) [Add to Longdo]
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P) [Add to Longdo]
もっともらしい顔;尤もらしい顔[もっともらしいかお, mottomorashiikao] (exp) dignified expression; solemn expression; serious expression [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
やあ[, yaa] (int) (1) Yo! (greeting); (2) Wow! (expression of surprise) [Add to Longdo]
やらやら[, yarayara] (int) expression of strong emotion or surprise [Add to Longdo]
よいしょ;よいっしょ[, yoisho ; yoissho] (int) (1) (expression of) effort or strain; Yo-heave-ho!; (vs) (2) to butter up; to suck up to [Add to Longdo]
よっこいしょ[, yokkoisho] (int) (See よいしょ) (expression of) effort or strain; heave-ho [Add to Longdo]
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]
エキスプレッション[, ekisupuresshon] (n) expression [Add to Longdo]
エクスプレッショニズム[, ekusupuresshonizumu] (n) (See 表現主義) expressionism [Add to Longdo]
エクスプレッション[, ekusupuresshon] (n) expression [Add to Longdo]
オブラートに包む[オブラートにつつむ, obura-to nitsutsumu] (exp,v5m) use an indirect expression [Add to Longdo]
カルノー図[カルノーず, karuno-zu] (n) Karnaugh map; Karnaugh diagram (for mapping Boolean expressions) [Add to Longdo]
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]
ドッグイヤー[, dogguiya-] (n) "dog year", expression for the rapid pace at which the information technology field moves [Add to Longdo]
ネガティブ表示[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] (n) {comp} negative expression [Add to Longdo]
ポジティブ表示[ポジティブひょうじ, pojiteibu hyouji] (n) {comp} positive expression [Add to Longdo]
マクロ式[マクロしき, makuro shiki] (n) {comp} macro expression [Add to Longdo]
ムスっと[, musu tto] (adv) (on-mim) frowning; stern expression [Add to Longdo]
愛情表現[あいじょうひょうげん, aijouhyougen] (n) expression of love; showing love [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hū, ㄏㄨ, ] (final particle in classical Chinese, expressing question or doubt, similar to 嗎|吗) [Add to Longdo]
代替[dài tì, ㄉㄞˋ ㄊㄧˋ, ] instead; to replace; to substitute (X for Y, or a number in an algebraic expression) [Add to Longdo]
令人叹为观止[lìng rén tàn wéi guān zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄊㄢˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄓˇ, / ] (set expression) astonishing to see [Add to Longdo]
偷鸡不成蚀把米[tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, / ] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure [Add to Longdo]
偷鸡不着蚀把米[tōu jī bù zháo shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, / ] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure [Add to Longdo]
公倍式[gōng bèi shì, ㄍㄨㄥ ㄅㄟˋ ㄕˋ, ] common multiple expression [Add to Longdo]
公因式[gōng yīn shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, ] common factor; common divisor (of a math. expression) [Add to Longdo]
冒昧[mào mèi, ㄇㄠˋ ㄇㄟˋ, ] (humble expression) to take the liberty; to make bold; to presume on sb's patience; forgive my arrogance, but... [Add to Longdo]
卑之,毋甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, / ] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary [Add to Longdo]
卑之,无甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, / ] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary [Add to Longdo]
卑辞厚币[bēi cí hòu bì, ㄅㄟ ㄘˊ ㄏㄡˋ ㄅㄧˋ, / ] humble expression for generous donation [Add to Longdo]
卑辞厚礼[bēi cí hòu lǐ, ㄅㄟ ㄘˊ ㄏㄡˋ ㄌㄧˇ, / ] humble expression for generous gift [Add to Longdo]
反切[fǎn qiè, ㄈㄢˇ ㄑㄧㄝˋ, ] traditional system expressing the phonetic value of a Chinese character using two other characters, the first for the initial consonant, the second for the rhyme and tone [Add to Longdo]
[ne, ㄋㄜ˙, / ] (final particle expressing question, affirmation or continuation) [Add to Longdo]
[ya, ㄧㄚ˙, ] (particle equivalent to 啊 after a vowel, expressing surprise or doubt) [Add to Longdo]
[dāi, ㄉㄞ, ] foolish; stupid; no expression; stay [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] expression of surprise [Add to Longdo]
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment; also written 哪裡|哪里 [Add to Longdo]
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment [Add to Longdo]
[yō, ㄧㄛ, ] (final particle expressing imperative); Yo! [Add to Longdo]
[yo, ㄧㄛ˙, / ] (interj) Oh, sound made when expressing surprise; (idiom) used at end of sentence as an exclamation [Add to Longdo]
因式[yīn shì, ㄕˋ, ] factor; divisor (of a math. expression) [Add to Longdo]
基因表达[jī yīn biǎo dá, ㄐㄧ ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ, / ] gene expression [Add to Longdo]
婉称[wǎn chēng, ㄨㄢˇ ㄔㄥ, / ] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death) [Add to Longdo]
婉词[wǎn cí, ㄨㄢˇ ㄘˊ, / ] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death) [Add to Longdo]
婉辞[wǎn cí, ㄨㄢˇ ㄘˊ, / ] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death) [Add to Longdo]
家丑不可外传[jiā chǒu bù kě wài chuán, ㄐㄧㄚ ㄔㄡˇ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄨㄞˋ ㄔㄨㄢˊ, / ] The shame of the family must not be spread abroad (俗语 common expression); Don't wash your dirty linen in public. [Add to Longdo]
家丑不可外传,流言切莫轻信[jiā chǒu bù kě wài chuán, ㄐㄧㄚ ㄔㄡˇ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄨㄞˋ ㄔㄨㄢˊ, liu2 yan2 qie1 mo4 qing1 xin4, / ] Don't spread abroad the shame of the family, don't believe rumors lightly (俗语 common expression); Don't wash your dirty linen in public, don't listen to others' gossip. [Add to Longdo]
少见多怪[shǎo jiàn duō guài, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ, / ] lit. rarely seen, very strange (成语 saw); to express amazement due to lack of experience; naive expression of excitement due to ignorance [Add to Longdo]
幺并矢[yāo bìng shǐ, ㄧㄠ ㄅㄧㄥˋ ㄕˇ, ] idemfactor (expressing a vector as sum of its three orthogonal projections) [Add to Longdo]
式子[shì zi, ㄕˋ ㄗ˙, ] formula; mathematical expression [Add to Longdo]
引申义[yǐn shēn yì, ˇ ㄕㄣ ㄧˋ, / ] extended meaning (of an expression); derived sense [Add to Longdo]
形迹[xíng jì, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] movements and expression of a person; bearing [Add to Longdo]
怪样[guài yàng, ㄍㄨㄞˋ ㄧㄤˋ, / ] odd expression; funny looks; queer face; to grimace; to give sb funny looks; to pull faces [Add to Longdo]
意译[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, / ] meaning (of foreign expression); translation of the meaning (as opposed to literal translation 直譯|直译); paraphrase; free translation [Add to Longdo]
成语[chéng yǔ, ㄔㄥˊ ㄩˇ, / ] saw: set expression of written Chinese, invariably made up of 4 characters (or two couplets of 4 characters), often alluding to a story or historical quotation, sometimes cliched, trite or old-fashioned (specialized Chinese saw dictionaries 成語辭典|成语辞典 list [Add to Longdo]
招财进宝[zhāo cái jìn bǎo, ㄓㄠ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄠˇ, / ] ushering in wealth and prosperity; We wish you riches and treasures (traditional expression of good will, esp. at New Year) [Add to Longdo]
败笔[bài bǐ, ㄅㄞˋ ㄅㄧˇ, / ] a faulty stroke in calligraphy or painting; a faulty expression in writing [Add to Longdo]
朗诵[lǎng sòng, ㄌㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, / ] read aloud with expression; recite; declaim [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, / ] (final particle expression doubt or surprise, similar to 吗 or 呢) [Add to Longdo]
殊深轸念[shū shēn zhěn niàn, ㄕㄨ ㄕㄣ ㄓㄣˇ ㄋㄧㄢˋ, / ] extreme solicitude (成语 saw); expressing the deepest condolences; to feel deeply concerned [Add to Longdo]
无表情[wú biǎo qíng, ˊ ㄅㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, / ] expressionless; wooden (expression); blank (face) [Add to Longdo]
无量寿[Wú liàng shòu, ˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˋ, 寿 / ] boundless life (expression of good wishes); Amitayus, the Buddha of measureless life, good fortune and wisdom [Add to Longdo]
甘拜下风[gān bài xià fēng, ㄍㄢ ㄅㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄥ, / ] to step down gracefully (humble expression); to concede defeat; to play second fiddle [Add to Longdo]
百花齐放[bǎi huā qí fàng, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ ㄈㄤˋ, / ] (saying) a hundred flowers bloom; let the arts have free expression [Add to Longdo]
眼神[yǎn shén, ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ, ] expression or emotion showing in one's eyes [Add to Longdo]
神情[shén qíng, ㄕㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, ] look; expression [Add to Longdo]
神气[shén qì, ㄕㄣˊ ㄑㄧˋ, / ] expression; manner; spirited; vigorous [Add to Longdo]
神色[shén sè, ㄕㄣˊ ㄙㄜˋ, ] expression; look [Add to Longdo]
神采[shén cǎi, ㄕㄣˊ ㄘㄞˇ, ] expression; bright [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネガティブ表示[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] negative expression [Add to Longdo]
ポジティブ表示[ポジティブひょうじ, pojiteibu hyouji] positive expression [Add to Longdo]
マクロ式[マクロしき, makuro shiki] macro expression [Add to Longdo]
暗示表現[あんじひょうげん, anjihyougen] implied expression [Add to Longdo]
算術式[さんじゅつしき, sanjutsushiki] arithmetic expression [Add to Longdo]
[しき, shiki] expression [Add to Longdo]
条件式[じょうけんしき, joukenshiki] conditional expression [Add to Longdo]
正規表現[せいきひょうげん, seikihyougen] regular expression [Add to Longdo]
定数式[ていすうしき, teisuushiki] constant expression [Add to Longdo]
比較式[ひかくしき, hikakushiki] comparison expression [Add to Longdo]
複合式[ふくごうしき, fukugoushiki] compound expression [Add to Longdo]
明示表現[めいじひょうげん, meijihyougen] explicit expression [Add to Longdo]
連結式[れんけつしき, renketsushiki] concatenation expression [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top