Search result for

eurigen

(50 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eurigen-, *eurigen*
Possible hiragana form: えうりげん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eurigen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eurigen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
May be went to the Heurigen in Mödling.Vielleicht ist er zum Heurigen nach Mödling. Egon Schiele: Excess and Punishment (1980)
The ardent young lover, M Redfern, bending over the body with suntanned limbs wearing Arlena's white bathing costume and a red Chinese hat.Den jungen feurigen Liebhaber... der sich über einen gebräunten Körper beugt, der Arlenas Badeanzug trägt... und einen roten chinesischen Hut aufhat. Evil Under the Sun (1982)
Perhaps you'd like to visit my fiery furnace!Vielleicht möchtest du meinen feurigen Ofen besuchen! Return to Oz (1985)
I'm told Davis leans towards peace if the war goes any worse for us.Man hält Sie für einen feurigen Mann. Und man weiß, wie wenig die Davis-Regierung Ihre Talente schätzt. May 1864 - Late Autumn 1864 (1986)
And Mr. Johansen is the last of the red-hot lovers.Und Mr. Johansen ist der letzte der feurigen Liebhaber. Any Number Can Play (1987)
He comes at me, eyes burning. I knew my time had come. - Suddenly...Er kommt auf mich zu mit feurigen Augen und plötzlich... Oliver & Company (1988)
- I kind of like those burning eyes.- Und erst die feurigen Augen! Oliver & Company (1988)
Now are we well resolved, and by God's help and yours, the noble sinews of our power, France being ours, we'll bend it to our all... or break it all to pieces.Nun, da wir fest entschlossen sind, werden wir mit Gottes Hilfe und der Eurigen in Sehnensträngen meiner Macht Frankreich, wenn es unser ist, es beugen, bis es Ehrfurcht zeigt. Oder brechen, bis es ganz in Stücke geht. Henry V (1989)
For the fire of any eye"Weil manch feurigen Blick ich gesehen Far and Away (1992)
And he was cast into the fiery cauldron of hell!Und er ward in den feurigen Höllenkessel hinabgeworfen! Homer the Heretic (1992)
By your fiery hair and your bodacious frame you could be the only one to tell me where my fair Scarlet is.Bei Eurem feurigen Haar und Eurem traumhaften Körper... seid Ihr gewiss die Einzige, die weiß, wo ich meine schöne Scarlet finde. Peggy and the Pirates (1993)
They listen to money, these Borough gossips I have my visions, fiery visionsSie hören aufs Geld, diese Klatschmäuler der Gemeinde Ich habe meine feurigen Visionen Peter Grimes (1995)
They listen to money, these Borough gossips I have my visions, fiery visionsSie hören aufs Geld, diese Klatschmäuler der Gemeinde Ich habe meine feurigen Visionen Peter Grimes (1995)
--but breathe his faults so quaintly that they may seem the taints of liberty the flash and outbreak of a fiery mind a savageness in unreclaimed blood, of general assault.Bringt seine Fehler zierlich ans Licht, dass sie der Freiheit Flecken scheinen, als Ausbruch eines feurigen Gemüts und einer Wildheit ungezähmten Bluts, die jeden anficht. Hamlet (1996)
"Torso and testicle, "where's the party you promised "with fiery men of eternal erections(Frau) "Wo sind die versprochenen feurigen Männer, die nie vergehenden Erektionen? Surviving Picasso (1996)
I'm sending you back to the fiery depths where you belong!Ich schicke dich zurück in die feurigen Untiefen, wo du hingehörst! Bordello of Blood (1996)
I said... I'm sending you back to the fiery depths...Ich schicke dich zurück in die feurigen Untiefen... Bordello of Blood (1996)
After your immolation-o-gram? Come on, I had to show.Nach deiner feurigen Einladung konnte ich nicht anders. Becoming: Part 1 (1998)
What, aside from the fiery entrance and the expansive wingspan?Abgesehen von meinem feurigen Auftritt und der Flügelspanne? Dogma (1999)
That champion should have the honor, no, no the privilege to go forth and rescue the lovely princess Fiona from the fireing keep of the dragon.- Tut mir Leid. Der Sieger wird die Ehre haben, nein, das Privileg, auszuziehen und die liebliche Prinzessin Fiona aus dem Verlies des feurigen Drachen zu retten. Shrek (2001)
To the Mountain of Fire!Zum Feurigen Berg! The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
Christine had asked me to dinner for a pep talk.Christine hatte mich für eine ihrer feurigen Reden eingeladen. About a Boy (2002)
LORNE: Archduke Sebassis bona fide nobility for the fiery down under...Erzherzog Sebassis... rechtmäßiger Adel der Feurigen in der Unterwelt... befehligt über 40 Legionen. Life of the Party (2003)
In my travels I met one of your kind.Auf meinen Reisen habe ich einen der Eurigen getroffen. Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)
Both our science and weaponry are superior to yours.Unser Wissen und unsere Waffen sind den eurigen haushoch überlegen. Godzilla: Final Wars (2004)
In the name of the father, the son and the holy spirit burn the flesh with the fire of salvation.Im Namen des Vater, des Sohnes und des heiligen Geistes verbrenne das Fleisch mit der feurigen Erlösung. This Charming Girl (2004)
What'd he get? Nothing.Ja, ich werde mein Handy in den feurigen Abgrund werfen, wo er seine armen Leute lässt. Ate the Hamburgers, Wearing the Hats (2004)
An explosion that blasts away the dull, gray years between the now and that one fiery night when she was mine.Eine Explosion, die all die trüben Jahre zwischen Heute und der einen, feurigen Nacht, als Sie mir gehörte, wegsprengt. Sin City (2005)
How much stronger is the poison I drink from those cruel, fiery volcanoes of love!Ach, Ihre feurigen Augen verströmen ein viel heißeres Gift. Cosi Fan Tutte (2005)
And anyone's name not found written in the book of life they will be thrown into the lake of fire.Und wenn eines Name nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens .der wurde geworfen in den feurigen See. Silent Hill (2006)
"Their enemies will divide them, "their colonies broken in the fiery chasm of space."Ihre Feinde werden sie trennen, ihre Kolonien zerstören, in den feurigen Schluchten des Raums. Exodus: Part 1 (2006)
Makes a man's shooty-shoot taste infinitely sweeter.Macht den feurigen Geschmack eines Mannes ungeheuer süß. Carly Summers (2007)
But then, your girldfriend came in, in a pretty passionate statement vouching for you.Aber dann kam Deine Freundin und verbürgte sich mit einer ziemlich feurigen Aussage für Dich. What If They're Connected? (2007)
The only thing keeping you warm is the heat of your fiery passion.Das einzige, was dich warm hält, ist die Hitze deiner feurigen Leidenschaft. It Takes a Village Idiot, and I Married One (2007)
So, what happens after the fiery demonic whatever?Und was passiert nach diesem feurigen, dämonischen was auch immer? The Monster at the End of This Book (2009)
You will give me yours, lady, unless you want everyone to know your little secret.Ihr werdet mir die Eurigen überlassen meine Dame. außer Ihr wollt, das jeder von Eurem kleinen Geheimnis erfährt. Bad Blood (2009)
Beware of the little fiery gold miner, roaming the slopes of this mountain.nimm dich vorm feurigen Goldbergmännchlein in acht , das die Abhänge dieses Berges durchstreift The Angels' Melancholia (2009)
I mean, take away the... the muscles, the fiery eyes and the cold heart of a killer, what does he have that I don't have?Ich meine, ohne die... Muskeln, die feurigen Augen und das kalte Herz eines Killers... Was hat er, das ich nicht habe? Super Lucky Happy (2009)
His eyes are orange, his tongue is black! He has purple prickles all over his back!Mit feurigen Augen, einer Zunge so lang und Stacheln am Rücken, da wird's einem bang? The Gruffalo (2009)
His eyes are orange, his tongue is black, He has purple prickles all over his back.Mit feurigen Augen und Zuge so lang, und Stacheln am Rücken, da wird's einem bang? The Gruffalo (2009)
I'll slaughter those dandies.Beim heurigen Wein, ich bringe sie um. Rossini: La Cenerentola (2009)
Then captain sweatpants, molten river.Danach spielt Kapitän Jogginghose den feurigen Fluss. The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
It does seem rather ironic that for want of 99-cent adhesive ducks we both might die in a fiery car crash.Es scheint ziemlich ironisch zu sein, dass wir aus Mangel an 99-Cent teuren Haft-Enten... in einem feurigen Autounfall sterben könnten. The Adhesive Duck Deficiency (2009)
"Death will come to the one who rules the fiery coven "only if the essence she once shared in love "returns to her in full with grace and sacrifice.""Der Tod kommt über die Gebieterin des feurigen Hexenzirkels allein, wenn die Essenz, welche sie einst in Liebe teilte, zu ihr zurückkehrt, vollständig, mit Gnade und zum Opfer bereit." Witchville (2010)
It's the same unholy red as the mist of the fiery coven.Das ist dasselbe Rot wie das des feurigen Hexenzirkels. Witchville (2010)
"Death will come to the one who rules the fiery coven "only if the essence that she once shared in love "returns to her in full with grace and sacrifice."Der Tod kommt über die Gebieterin des feurigen Hexenzirkels allein, wenn die Essenz, welche sie einst in Liebe teilte, zu ihr zurückkehrt, vollständig, mit Gnade und zum Opfer bereit. Witchville (2010)
- Yeah, those passionate editorials That you've been doing on the Internet?- Ja, diese feurigen Artikeln, die du im Internet gemacht hast? Shallow Water, Oh Mama (2010)
When he grew up, neighbours used to tell me that the decisions of Fate were spelled out in the fiery letters in the sky.Als er aufwuchs, sagten die Nachbarn immer zu mir, des Schicksals Beschlüsse seien in feurigen Lettern in den Himmel geschrieben. The Mill and the Cross (2011)
screed rings hull protects us from the fire of the dragon.Seine rostige, verkohlte Eisenhaut schützte uns... vor dem feurigen Atem der Drachenbestie. Ein kannibalisches Schiff, gerüstet in den Knochen seiner Feinde. Age of the Dragons (2011)
In a fiery crash.In einem feurigen Zusammenstoß. The Bag Man (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top