Search result for

estima

(123 entries)
(0.1346 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -estima-, *estima*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
estimate    [N] การตีราคา, See also: การประมาณค่า, Syn. appraisal, evaluation
estimate    [VT] ประมาณ, See also: อนุมาน, คาดคะเน, คาด, ประเมิน, ประมาณค่า, ประมาณการ, Syn. appraise, evaluate, guess
estimable    [ADJ] ซึ่งสามารถประเมินได้ (คำโบราณ), See also: ซึ่งสามารถคาดคะเนได้, Syn. calculable, computable
estimable    [ADJ] น่านับถือ, See also: น่าชื่นชม, น่าเคารพ, น่ายกย่อง, Syn. admirable, honorable, respectable
estimation    [N] การประเมิน, See also: การวินิจฉัย, การอนุมาน, Syn. assessment, evaluation, judgement
estimation    [N] ความเคารพ, See also: ความนับถือ, Syn. esteem, regard
estimate at    [PHRV] ประเมินไว้ที่ (จำนวน, ราคา)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
estimateประมาณการ, ประมาณค่า, ประมาณจำนวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
estimate๑. ประมาณค่า ๒. ค่าประมาณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
estimate of the populationการประมาณจำนวนประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
estimated maximum lossความเสียหายสูงสุดโดยประมาณ มีความหมายเหมือนกับ maximum probable loss และ probable maximum loss [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
estimated premiumเบี้ยประกันภัยโดยประมาณ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
estimatesประมาณการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
estimates committeeคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
estimationการประมาณ, การประมาณค่า, การประมาณจำนวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
estimatorตัวประมาณค่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Estimateการประมาณการ [เศรษฐศาสตร์]
Estimated liabilityหนี้สินโดยประมาณ [การบัญชี]
Estimatesการประมาณราคา [TU Subject Heading]
Estimatesคาดคะเน [การแพทย์]
Estimationการคาดคะเน,การกะประมาณ [การแพทย์]
Estimation theoryทฤษฎีการประมาณค่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Estimation theoryทฤษฎีการประมาณค่า [TU Subject Heading]
Estimation, Pointการประมาณเฉพาะจุด [การแพทย์]
Estimation, Quantitativeการวิเคราะห์หาปริมาณโดยประมาณ [การแพทย์]
Estimation, Statisticalการประมาณค่าทางสถิติ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
estimable(เอส'ทะมะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายกย่อง,ซึ่งประเมินค่าได้,กะได้., See also: estimableness n. ดูestimable estimably adv. ดูestimable
estimate(เอส'ทิเมท) v.,n. (การ) ประมาณ,ประเมิน,กะ,ตีราคา,คำนวณ,คิด,วินิจฉัย,ความคิดเห็น,ค่าที่ประเมิน,ราคาที่ประเมิน., See also: estimator n. ดูestimate, Syn. evaluate
estimation(เอสทิเม'เชิน) n. การประมาณ,การประเมิน,การวินิจฉัย,ความคิดเห็น,ความนับถือ,ความเคารพ, Syn. estimate
inestimable(อินเอส'ทะมะเบิล) adj. ซึ่งประเมินค่าไม่ได้,หาค่ามิได้,ล้ำค่า, See also: inestimability,inestimableness n. inestimably adv.
infinitestimal(อินฟินนิเทส'ทะเมิล) adj.,n. (จำนวน) เล็กน้อยเหลือเกิน,เล็กน้อยจนวัดไม่ได้,เล็กน้อยสุดประมาณ., Syn. tiny,minute
underestimate(อัน'เดอเอส'ทะเมส) vt.,vi.,n. (การ) ประเมินค่าต่ำไป,ดูเบา,ดูถูก, See also: underestimation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
estimable(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าเคารพยกย่อง
estimate(n) การประมาณ,การตีราคา,ความคิดเห็น,ค่าที่ประเมิน
estimate(vt) ประมาณ,ประเมิน,ตีค่า,กะ,คำนวณ
estimation(n) การประมาณ,การประเมิน,การตีราคา,ความคิดเห็น,การวินิจฉัย
inestimable(adj) หาค่ามิได้,ล้ำค่า
overestimate(vt) ตีราคาสูงเกินควร,ประเมินค่าสูงไป

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
estimator (n) เจ้าหน้าที่ประเมินราคา, ผู้ประเมินราคา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Planet fall estimated in three hours.จะตกลงสู่ดาวภายใน 3 ชั่วโมง Dead Space: Downfall (2008)
How do you estimate that?กะประมาณจากอะไร Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
So, tell me-What made you leave the estimable...งั้นบอกผมหน่อย ทำไมคุณเลือกออกจาก Marley & Me (2008)
You've seen the models, the price is good, estimate and make your offers.30 ยูโร 30 วัน ? อย่าให้ต่ำกว่านี้ Gomorrah (2008)
Initial estimate is three days to complete the move of Scylla.ต้องใช้เวลา 3 วัน เพื่อขนย้ายซิลล่าค่ะ Greatness Achieved (2008)
All contact between "Society" city, and an estimated 3 quarters of a million players were shut down for 3 hours while Castle technicians were working on what they described as a "satellite infection"...การรับส่งคลื่นของ "โซไซตี้" ไปยังผู้ควบคุม Nกว่า 1 ใน 3 ของทั้งหมดพันล้านคน ถูกระงับไปเป็นเวลานานกว่า 3 ชั่วโมง .. Nทีมงานเทคนิคของ คาสเซิล Gamer (2009)
Experts estimate that the service interruption will end up costing Castle billions in lost revenue.ผู้เชี่ยวชาญ คาดการณ์ว่า Nการแทรกซึมสัญญาณดังกล่าว.. จะทำให้ คาสเซิล สูญรายได้ นับพันล้าน.. Gamer (2009)
Estimated time of detachment NEST, 0600 AMเวลาโดยประมาณของการปลด \ NNEST, 0,600 AM Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
An estimated 23 million people went to the polls today.ประชาชนกว่า 23 ล้านคน.. ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนมาในวันนี้ Invictus (2009)
We're giving you our best estimation and we urge you to allow us to launch.เราประเมินให้ดีที่สุดแล้วครับ\ และขอให้ท่านอนุมัติให้เรา Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Your casualty estimates are holding up?คูณได้ประเมินจำนวนผู้เสียชีวิต หรือยัง? Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Admiral Smith estimates we'll have the capitol of Sangala secured within the hour.นายพลสมิท Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
estimaA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
estimaAccording to an estimate, steel production will reach 100 million tons this year.
estimaAt a rough estimate, I would say the job will take two weeks.
estimaEveryone estimates her work highly.
estimaFree estimate for Spanish translations (Jp to S and S to Jp).
estimaHe estimated the loss at five million yen.
estimaHe estimates that the new house will cost roughly thirty million yen.
estimaHis property was estimated at one hundred million dollars.
estimaHowever it might estimate mostly, there were only about 2000 persons at most.
estimaI estimate that the work will cost more than $10,000.
estimaI estimate the production costs to be 36 percent of the budget.
estimaIn my estimation, he is an honest man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีค่า    [V] appraise, See also: estimate, asses (a price), evaluate, Syn. ให้ค่า, Example: สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจไม่อาจตีค่าเป็นเงินทองได้
ประเมินราคา    [V] estimate, See also: calculate, evaluate, Syn. ตีราคา, Example: เจ้าหน้าที่สรรพากรกำลังประเมินราคาที่ดินของเขา, Thai definition: กะประมาณค่า หรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น
ประมาณตัว    [V] estimate one's own ability or strength, Syn. ประมาณตน, Example: เขารู้จักประมาณตัวในการทำธุรกิจเพื่อไม่ให้ขาดทุนย่อยยับ, Thai definition: สำนึกในฐานะของตน
การประเมิน    [N] assessment, See also: estimation, evaluation, appraisal, estimate, Syn. การคาดการณ์, การคาดคะเน, การประมาณ, Example: ผลการอนุมัติจะผ่านหรือไม่จะต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการชุดใหญ่เสียก่อน, Thai definition: การกะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็นหรือการกะประมาณคุณค่าหรือผล
เก็ง    [V] estimate, See also: guess, assume, conjecture, predict, speculate, Syn. กะ, คาด, คะเน, คาดหมาย, เดา, คาดเดา, Example: ผมเก็งการจราจรกรุงเทพฯ ผิดไปนิดเลยมาก่อนเวลา, Thai definition: คาดหมายไว้อย่างมั่นใจ
เก็งกำไร    [V] speculate (the profit), See also: estimate, assume the profit, guess, gamble, Example: พื้นที่เกษตรกรรมถูกนำมาจัดสรร และซื้อขายเปลี่ยนมือกันเพื่อเก็งกำไร, Thai definition: หวังได้กำไร
คาดคะเน    [V] estimate, See also: speculate, guess, presume, conjecture, approximate, Syn. เดา, ประมาณ, กะ, Example: ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาทางการเงินของเม็กซิโกทั้งหมดยังคาดคะเนไม่ได้จนกว่าการปรับโครงสร้างธนาคารทั้งระบบจะทำได้สำเร็จ
คาดค่า    [V] appraise, See also: estimate, evaluate, assess, Syn. ตีราคา, Example: เขามีหน้าที่คาดค่าราคาสินค้า
คาด    [V] estimate, See also: guess, approximate, conjecture, Syn. ประมาณ, คาดคะเน, กะ, คะเน, เดา, Example: แหล่งข่าวแจ้งให้ทราบว่าบริเวณนี้มีพม่าอาศัยอยู่มากที่สุด โดยคาดว่าไม่ต่ำกว่า 500 - 1,000 คน, Thai definition: กะไว้คร่าวๆ
คิด    [V] estimate, See also: speculate, guess, presume, conjecture, approximate, Syn. คาดคะเน, Example: นักภูมิศาสตร์จากบริษัทสำรวจทางอากาศคิดว่าการใช้คอมพิวเตอร์จะช่วยให้งานนี้สำเร็จได้เร็วขึ้นและประหยัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate   FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty   FR: partager ; répartir
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture   FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner ; narguer
ดูถูก[v.] (dūthūk) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhlaēn) EN: look down upon ; underestimate ; disparage ; disdain ; slight ; insult ; snub ; affront   
กะ[v.] (ka) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix   FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; assign ; appoint ; allocate   FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; allouer
กำหนดงาน[v. exp.] (kamnot ngān) EN: estimate work   
การประมาณ[n. exp.] (kān pramān) EN: assessment   FR: estimation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ESTIMATE    EH1 S T AH0 M AH0 T
ESTIMATE    EH1 S T AH0 M EY2 T
ESTIMABLE    EH1 S T AH0 M AH0 B AH0 L
ESTIMATOR    AH0 S T IH1 M AH0 T ER0
ESTIMATES    EH1 S T AH0 M EY2 T S
ESTIMATES    EH1 S T AH0 M AH0 T S
ESTIMATED    EH1 S T AH0 M EY2 T AH0 D
ESTIMATING    EH1 S T AH0 M EY2 T IH0 NG
ESTIMATION    EH2 S T AH0 M EY1 SH AH0 N
ESTIMATORS    AH0 S T IH1 M AH0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
estimate    (n) (e1 s t i m @ t)
estimate    (v) (e1 s t i m ei t)
estimable    (j) (e1 s t i m @ b l)
estimated    (v) (e1 s t i m ei t i d)
estimates    (n) (e1 s t i m @ t s)
estimates    (v) (e1 s t i m ei t s)
estimating    (v) (e1 s t i m ei t i ng)
estimation    (n) (e2 s t i m ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
過小評価[かしょうひょうか, kashouhyouka] (n,vs,adj-no) underestimation; undervaluation; (P) [Add to Longdo]
過信[かしん, kashin] (n,vs) trusting too much; overestimating ability [Add to Longdo]
過大視[かだいし, kadaishi] (n,vs) overestimation [Add to Longdo]
過大評価[かだいひょうか, kadaihyouka] (n,vs,adj-no) overestimation; overvaluing [Add to Longdo]
概算[がいさん, gaisan] (n,vs,adj-no) approximation; rough estimate; (P) [Add to Longdo]
括る[くくる, kukuru] (v5r,vt) (1) to tie up; to tie together; to bind; to bundle; to fasten; (2) (also written as 縊る) (See 首を括る) to hang (oneself); (3) to summarize; to put (it all) together; to consolidate; (4) (See 高を括る) to estimate; to expect; (5) (See 括り染め) to tie-dye; (6) (arch) to detain; to check; to restrain; (P) [Add to Longdo]
胸算用[むなざんよう;むねざんよう, munazanyou ; munezanyou] (n,vs) (1) making a rough estimate in one's head; (2) expectation; anticipation [Add to Longdo]
業績見通し[ぎょうせきみとおし, gyousekimitooshi] (n) earnings estimates (forecast, outlook, projection) [Add to Longdo]
筋違い(P);すじ違い[すじちがい, sujichigai] (n,vs) (1) cramp; sprain; crick; strain (muscle); (n) (2) unreasonableness; absurdity; (adj-no,adj-na) (3) illogical; unreasonable; (4) misdirected; misplaced; wrong (of estimate, guess); (P) [Add to Longdo]
隅に置けない[すみにおけない, suminiokenai] (exp) witty and knowing; not to be underestimated; smooth operator [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gū, ㄍㄨ, ] estimate [Add to Longdo]
估测[gū cè, ㄍㄨ ㄘㄜˋ, / ] estimate [Add to Longdo]
估计[gū jì, ㄍㄨ ㄐㄧˋ, / ] estimate; reckon [Add to Longdo]
[duó, ㄉㄨㄛˊ, ] estimate [Add to Longdo]
[chuǎi, ㄔㄨㄞˇ, ] estimate; guess; figure; surmise [Add to Longdo]
[quán, ㄑㄩㄢˊ, / ] estimate; select [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
算定[さんてい, santei] calculation (vs), estimation, computation [Add to Longdo]
推定データ[すいてデータ, suite de-ta] estimated data [Add to Longdo]
予定価格[よていかかく, yoteikakaku] estimated, planned price [Add to Longdo]
推定値[すいていち, suiteichi] estimated value [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  estima
     esteem; regard
  

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

  estima
     esteem; regard; respect
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top