Search result for

estimât

(89 entries)
(1.4762 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -estimât-, *estimât*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
estimate    [N] การตีราคา, See also: การประมาณค่า, Syn. appraisal, evaluation
estimate    [VT] ประมาณ, See also: อนุมาน, คาดคะเน, คาด, ประเมิน, ประมาณค่า, ประมาณการ, Syn. appraise, evaluate, guess
estimation    [N] การประเมิน, See also: การวินิจฉัย, การอนุมาน, Syn. assessment, evaluation, judgement
estimation    [N] ความเคารพ, See also: ความนับถือ, Syn. esteem, regard
estimate at    [PHRV] ประเมินไว้ที่ (จำนวน, ราคา)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
estimateประมาณการ, ประมาณค่า, ประมาณจำนวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
estimate๑. ประมาณค่า ๒. ค่าประมาณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
estimate of the populationการประมาณจำนวนประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
estimated maximum lossความเสียหายสูงสุดโดยประมาณ มีความหมายเหมือนกับ maximum probable loss และ probable maximum loss [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
estimated premiumเบี้ยประกันภัยโดยประมาณ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
estimatesประมาณการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
estimates committeeคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
estimationการประมาณ, การประมาณค่า, การประมาณจำนวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
estimatorตัวประมาณค่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Estimateการประมาณการ [เศรษฐศาสตร์]
Estimated liabilityหนี้สินโดยประมาณ [การบัญชี]
Estimatesการประมาณราคา [TU Subject Heading]
Estimatesคาดคะเน [การแพทย์]
Estimationการคาดคะเน,การกะประมาณ [การแพทย์]
Estimation theoryทฤษฎีการประมาณค่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Estimation theoryทฤษฎีการประมาณค่า [TU Subject Heading]
Estimation, Pointการประมาณเฉพาะจุด [การแพทย์]
Estimation, Quantitativeการวิเคราะห์หาปริมาณโดยประมาณ [การแพทย์]
Estimation, Statisticalการประมาณค่าทางสถิติ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
estimate(เอส'ทิเมท) v.,n. (การ) ประมาณ,ประเมิน,กะ,ตีราคา,คำนวณ,คิด,วินิจฉัย,ความคิดเห็น,ค่าที่ประเมิน,ราคาที่ประเมิน., See also: estimator n. ดูestimate, Syn. evaluate
estimation(เอสทิเม'เชิน) n. การประมาณ,การประเมิน,การวินิจฉัย,ความคิดเห็น,ความนับถือ,ความเคารพ, Syn. estimate
underestimate(อัน'เดอเอส'ทะเมส) vt.,vi.,n. (การ) ประเมินค่าต่ำไป,ดูเบา,ดูถูก, See also: underestimation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
estimate(n) การประมาณ,การตีราคา,ความคิดเห็น,ค่าที่ประเมิน
estimate(vt) ประมาณ,ประเมิน,ตีค่า,กะ,คำนวณ
estimation(n) การประมาณ,การประเมิน,การตีราคา,ความคิดเห็น,การวินิจฉัย
overestimate(vt) ตีราคาสูงเกินควร,ประเมินค่าสูงไป

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
estimator (n) เจ้าหน้าที่ประเมินราคา, ผู้ประเมินราคา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีค่า    [V] appraise, See also: estimate, asses (a price), evaluate, Syn. ให้ค่า, Example: สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจไม่อาจตีค่าเป็นเงินทองได้
ประเมินราคา    [V] estimate, See also: calculate, evaluate, Syn. ตีราคา, Example: เจ้าหน้าที่สรรพากรกำลังประเมินราคาที่ดินของเขา, Thai definition: กะประมาณค่า หรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น
ประมาณตัว    [V] estimate one's own ability or strength, Syn. ประมาณตน, Example: เขารู้จักประมาณตัวในการทำธุรกิจเพื่อไม่ให้ขาดทุนย่อยยับ, Thai definition: สำนึกในฐานะของตน
การประเมิน    [N] assessment, See also: estimation, evaluation, appraisal, estimate, Syn. การคาดการณ์, การคาดคะเน, การประมาณ, Example: ผลการอนุมัติจะผ่านหรือไม่จะต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการชุดใหญ่เสียก่อน, Thai definition: การกะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็นหรือการกะประมาณคุณค่าหรือผล
เก็ง    [V] estimate, See also: guess, assume, conjecture, predict, speculate, Syn. กะ, คาด, คะเน, คาดหมาย, เดา, คาดเดา, Example: ผมเก็งการจราจรกรุงเทพฯ ผิดไปนิดเลยมาก่อนเวลา, Thai definition: คาดหมายไว้อย่างมั่นใจ
เก็งกำไร    [V] speculate (the profit), See also: estimate, assume the profit, guess, gamble, Example: พื้นที่เกษตรกรรมถูกนำมาจัดสรร และซื้อขายเปลี่ยนมือกันเพื่อเก็งกำไร, Thai definition: หวังได้กำไร
คาดคะเน    [V] estimate, See also: speculate, guess, presume, conjecture, approximate, Syn. เดา, ประมาณ, กะ, Example: ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาทางการเงินของเม็กซิโกทั้งหมดยังคาดคะเนไม่ได้จนกว่าการปรับโครงสร้างธนาคารทั้งระบบจะทำได้สำเร็จ
คาดค่า    [V] appraise, See also: estimate, evaluate, assess, Syn. ตีราคา, Example: เขามีหน้าที่คาดค่าราคาสินค้า
คาด    [V] estimate, See also: guess, approximate, conjecture, Syn. ประมาณ, คาดคะเน, กะ, คะเน, เดา, Example: แหล่งข่าวแจ้งให้ทราบว่าบริเวณนี้มีพม่าอาศัยอยู่มากที่สุด โดยคาดว่าไม่ต่ำกว่า 500 - 1,000 คน, Thai definition: กะไว้คร่าวๆ
คิด    [V] estimate, See also: speculate, guess, presume, conjecture, approximate, Syn. คาดคะเน, Example: นักภูมิศาสตร์จากบริษัทสำรวจทางอากาศคิดว่าการใช้คอมพิวเตอร์จะช่วยให้งานนี้สำเร็จได้เร็วขึ้นและประหยัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate   FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty   FR: partager ; répartir
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture   FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner ; narguer
ดูถูก[v.] (dūthūk) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhlaēn) EN: look down upon ; underestimate ; disparage ; disdain ; slight ; insult ; snub ; affront   
กะ[v.] (ka) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix   FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; assign ; appoint ; allocate   FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; allouer
กำหนดงาน[v. exp.] (kamnot ngān) EN: estimate work   
การประมาณ[n. exp.] (kān pramān) EN: assessment   FR: estimation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ESTIMATE    EH1 S T AH0 M AH0 T
ESTIMATE    EH1 S T AH0 M EY2 T
ESTIMATED    EH1 S T AH0 M EY2 T AH0 D
ESTIMATES    EH1 S T AH0 M AH0 T S
ESTIMATES    EH1 S T AH0 M EY2 T S
ESTIMATOR    AH0 S T IH1 M AH0 T ER0
ESTIMATION    EH2 S T AH0 M EY1 SH AH0 N
ESTIMATING    EH1 S T AH0 M EY2 T IH0 NG
ESTIMATORS    AH0 S T IH1 M AH0 T ER0 Z
ESTIMATIONS    EH2 S T AH0 M EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
estimate    (n) (e1 s t i m @ t)
estimate    (v) (e1 s t i m ei t)
estimated    (v) (e1 s t i m ei t i d)
estimates    (n) (e1 s t i m @ t s)
estimates    (v) (e1 s t i m ei t s)
estimating    (v) (e1 s t i m ei t i ng)
estimation    (n) (e2 s t i m ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
過小評価[かしょうひょうか, kashouhyouka] (n,vs,adj-no) underestimation; undervaluation; (P) [Add to Longdo]
過信[かしん, kashin] (n,vs) trusting too much; overestimating ability [Add to Longdo]
過大視[かだいし, kadaishi] (n,vs) overestimation [Add to Longdo]
過大評価[かだいひょうか, kadaihyouka] (n,vs,adj-no) overestimation; overvaluing [Add to Longdo]
概算[がいさん, gaisan] (n,vs,adj-no) approximation; rough estimate; (P) [Add to Longdo]
括る[くくる, kukuru] (v5r,vt) (1) to tie up; to tie together; to bind; to bundle; to fasten; (2) (also written as 縊る) (See 首を括る) to hang (oneself); (3) to summarize; to put (it all) together; to consolidate; (4) (See 高を括る) to estimate; to expect; (5) (See 括り染め) to tie-dye; (6) (arch) to detain; to check; to restrain; (P) [Add to Longdo]
胸算用[むなざんよう;むねざんよう, munazanyou ; munezanyou] (n,vs) (1) making a rough estimate in one's head; (2) expectation; anticipation [Add to Longdo]
業績見通し[ぎょうせきみとおし, gyousekimitooshi] (n) earnings estimates (forecast, outlook, projection) [Add to Longdo]
筋違い(P);すじ違い[すじちがい, sujichigai] (n,vs) (1) cramp; sprain; crick; strain (muscle); (n) (2) unreasonableness; absurdity; (adj-no,adj-na) (3) illogical; unreasonable; (4) misdirected; misplaced; wrong (of estimate, guess); (P) [Add to Longdo]
隅に置けない[すみにおけない, suminiokenai] (exp) witty and knowing; not to be underestimated; smooth operator [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gū, ㄍㄨ, ] estimate [Add to Longdo]
估测[gū cè, ㄍㄨ ㄘㄜˋ, / ] estimate [Add to Longdo]
估计[gū jì, ㄍㄨ ㄐㄧˋ, / ] estimate; reckon [Add to Longdo]
[duó, ㄉㄨㄛˊ, ] estimate [Add to Longdo]
[chuǎi, ㄔㄨㄞˇ, ] estimate; guess; figure; surmise [Add to Longdo]
[quán, ㄑㄩㄢˊ, / ] estimate; select [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
算定[さんてい, santei] calculation (vs), estimation, computation [Add to Longdo]
推定データ[すいてデータ, suite de-ta] estimated data [Add to Longdo]
予定価格[よていかかく, yoteikakaku] estimated, planned price [Add to Longdo]
推定値[すいていち, suiteichi] estimated value [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top