Search result for

est

(164 entries)
(0.0745 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -est-, *est*.
English-Thai: Longdo Dictionary
estoppel(n ) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก เช่น That decision was based on the legal concept of estoppel.
test(n) การทดสอบ, การสอบ
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม
out of question(phrase) เป็นไปไม่ได้, S. impossible,
ingestion(n) การกิน, การกลืนกิน, ingest
conflict of interest(n) ผลประโยชน์ทับซ้อน
give it one's best shot(phrase) พยายามอย่างสุดความสามารถ, เช่น I'll give it my best shot. ฉันจะพยายาม (ทำเรื่องนี้) อย่างสุดความสามารถ
symphony orchestra(n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่มักจะประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้, S. philharmonic orchestra, R. chamber orchestra
anesthesiologist(n) วิสัญญีแพทย์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
estimator (n) เจ้าหน้าที่ประเมินราคา, ผู้ประเมินราคา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ester    [N] สารประกอบอินทรีย์เกิดจากปฏิกิริยาของกรดกับอัลกอฮอล์, See also: สารเอสเตอร์
estop    [VT] ขัดขวาง (ภาษาโบราณ), See also: กัน, หยุดยั้ง, Syn. bar, prevent, stop
estop    [VT] ขัดขวางโดยใช้กฎหมาย
estate    [N] ทรัพย์สินที่ดิน, See also: ที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์, Syn. land, property
estate    [N] มรดก, Syn. fortune, inheritance, property
esteem    [N] ความเคารพ, See also: ความนับถือ, ความนิยม, ความชื่นชอบ, Syn. appreciation, regard, respect
esteem    [VT] เคารพ, See also: ยกย่อง, เคารพนับถือ, นับถือ, Syn. appreciate, respect, value
estrus    [N] ช่วงที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพศเมียมีความต้องการทางเพศ (ซึ่งอยู่ในช่วงที่สัตว์หาคู่ผสมพันธุ์), Syn. oestrus
esthete    [N] คนที่รักความสวยงามโดยเฉพาะในงานศิลปะ, Syn. aesthete, dilettante
estuary    [N] ปากแม่น้ำ, See also: ปากน้ำ, Syn. river mouth

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
EST (therapy, electric shock); ECT (therapy, electric convulsive); EST (therapy, electroshock)[ดู ECT (therapy, electroconvulsive)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
EST (therapy, electroshock); ECT (therapy, electric convulsive); EST (therapy, electric shock)[ดู ECT (therapy, electroconvulsive)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
establish the guiltพิสูจน์ความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
establishment๑. สถานที่ทำการ, สถานที่ประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา๓. สถาบัน, กลุ่มผู้ทรงอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
establishment๑. ที่ตั้งทำการ, สถานที่ทำการ, สถานประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
establishment๑. ที่ตั้งทำการ, สถานที่ทำการ, สถานประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
establishment, independentสถาบันอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
establishment, religiousสถาบันศาสนา (ที่ได้รับการรับรอง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
estate๑. ที่ดินกรรมสิทธิ์, สิทธิในที่ดิน๒. กองมรดก, ทรัพย์มรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estate car; station wagonรถตรวจการ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Establishment of Diplomatic Relations and Missionsการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและคณะผู้แทนถาวร ทางการทูต ข้อนี้มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 2 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตว่าการสถาปนาความ สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐ และคณะผู้แทนถาวรทางการทูตมีขึ้นได้ด้วยความยินยอมของกันและกันในเรื่องนี้ รัฐที่มีอธิปไตยโดยสมบูรณ์ทุกรัฐ มีสิทธที่จะส่งตัวแทนทางการทูตไปทำหน้าที่พิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนยังรัฐ อื่นๆ ซึ่งถือกันว่ามี Active right of legation แต่การใช้สิทธิดังกล่าว เป็นเรื่องดุลยพินิจของแต่ละรัฐ เพราะจะบังคับให้รัฐหนึ่งส่งคณะผู้แทนทางทูตประจำ ณ ที่ใดหาได้ไม่ ถ้าหากรัฐนั้นไม่ปรารถนาจะปฏิบัติเช่นนั้น ในทำนองเดียวกันจะมีการบังคับให้รัฐผู้รับต้องรับคณะผู้แทนทางการทูตจากรัฐ ใดหาได้ไม่ ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องดุลยพินิจของรัฐผู้รับเช่นกัน [การทูต]
Estateทรัพย์มรดก [TU Subject Heading]
Estateอสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน [การบัญชี]
Esteem Needsความต้องการให้ผู้อื่นยกย่องนับถือ,ความต้องการให้เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้อื่น,ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับนับถือตน,ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องทางสังคม [การแพทย์]
esterเอสเทอร์, สารประกอบที่เกิดจากแอลกอฮอล์ทำปฏิกิริยากับกรดอินทรีย์ สูตรโครงสร้างทั่วไปคือ     เช่น ไขมันเป็นเอสเทอร์ชนิดหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ester Bondพันธะเอสเตอร์,เอสเทอร์บอนด์ [การแพทย์]
Ester Group Analysisการวิเคราะห์หมู่เอสเตอร์ [การแพทย์]
Ester Linkage, Primaryเอสเทอร์ลิงเคจปฐมภูมิ [การแพทย์]
Esterasesเอสเตอเรส [TU Subject Heading]
Esterasesเอสเตอเรส,เอนไซม์,เอสเตอเรส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
estA quarrel estranged one boy from the other.
estI have a great esteem for you.
estThat hotel was established about 50 years ago.
estAnthony was esteemed by the Egyptians.
estThe English established colonies in America 1609.
estThe English established colonies in America.
estYou must not base your estimation of a person on rumor alone.
estEdward succeeded to his uncle's estate.
estThe population of the country is roughly estimated at 50,000,000.
estThis custom has become firmly established among the Japanese.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
establish(อีสแทบ'ลิช) vt. สร้าง,สถาปนา,ก่อตั้ง,ตั้งมั่น,กำหนด,บัญญัติ,ทำให้เป็นที่ยอมรับ,พิสูจน์, See also: establisher n. ดูestablish
establishment(อีสแทบ'ลิ?เมินทฺ) n. การสร้าง,การสถาปนา,การก่อตั้ง,การตั้งมั่น,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,บ้านเรือน,องค์การ,ที่ทำการ, Syn. foundation,firm
estate(อีสเทท') n. หลักทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ติดดินผืนใหญ่,ที่ดิน,ทรัพย์สิน,ฐานันดร,กลุ่มการเมือง,กลุ่มสังคม, -Phr. (the fourth estate ฐานันดรที่4 (นักหนังสือพิมพ์)) -Phr. (the Three Estates ฐานันดรทั้ง 3 ในยุคศักดินายุโรปได้แก่พระ ขุนนางและสามัญชน)
esteem(อีสทีม') vt.,n. (ความ) เคารพ,นับถือ,นิยม,ยกย่อง,สรรเสริญ,เข้าใจว่า,ถือว่า,ประเมินค่า, Syn. regard
esthete(เอส'ธีท) n. ดู aesthete,ความงามสุนทรียภาพ
esthetic(เอสเธท'ทิค) adj. ดูaesthetic,งาม,เกี่ยวกับสุนทรียภาพ,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
esthetician(เอสธีทิซ'เชิน) n. ดูaesthetician,ผู้เชี่ยวชาญด้านสุนทรียภาพ,นักสุนทรียศาสตร์
esthetics(เอสเธท'ทิคซฺ) n. ดูaesthetics,สุนทรียภาพ,สุนทรียศาสตร์
estimable(เอส'ทะมะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายกย่อง,ซึ่งประเมินค่าได้,กะได้., See also: estimableness n. ดูestimable estimably adv. ดูestimable
estimate(เอส'ทิเมท) v.,n. (การ) ประมาณ,ประเมิน,กะ,ตีราคา,คำนวณ,คิด,วินิจฉัย,ความคิดเห็น,ค่าที่ประเมิน,ราคาที่ประเมิน., See also: estimator n. ดูestimate, Syn. evaluate

English-Thai: Nontri Dictionary
establish(vt) สถาปนา,ตั้ง,จัดตั้ง,ก่อตั้ง,กำหนด,สร้าง
establishment(n) การตั้ง,การสถาปนา,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,องค์การ
estate(n) มรดก,หลักทรัพย์,ทรัพย์สิน,ที่ดิน,ชั้น,ฐานันดร,คฤหาสน์
esteem(n) การยกย่อง,การนับถือ,การเคารพ,ความนิยม,การสรรเสริญ
esteem(vt) ยกย่อง,เคารพ,นับถือ,นิยม,สรรเสริญ
esthete(n) ผู้รักความสวยความงาม,ความงาม,สุนทรียภาพ,สุนทรียศาสตร์
esthetic(adj) เกี่ยวกับความงาม,เกี่ยวกับสุนทรียภาพ,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
estimable(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าเคารพยกย่อง
estimate(n) การประมาณ,การตีราคา,ความคิดเห็น,ค่าที่ประเมิน
estimate(vt) ประมาณ,ประเมิน,ตีค่า,กะ,คำนวณ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งเนื้อตั้งตัว    [V] establish oneself, See also: set oneself up (e.g. in business), Syn. ตั้งตัว, ก่อร่างสร้างตัว, Example: เมื่อเขาออกจากคุกนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งให้ทุนรอนออกมาตั้งเนื้อตั้งตัวประกอบธุรกิจ, Thai definition: ตั้งฐานะหรือตั้งหลักฐาน
ตั้งมาตรฐาน    [V] set a standard, See also: establish a standard, Example: ศูนย์อำนวยการฝึกอบรมพนักงานใหม่ตั้งมาตรฐานและคุณภาพไว้สูงจนปฏิบัติตามได้ยาก, Thai definition: กำหนดมาตรฐาน
ตีค่า    [V] appraise, See also: estimate, asses (a price), evaluate, Syn. ให้ค่า, Example: สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจไม่อาจตีค่าเป็นเงินทองได้
สถานศึกษา    [N] school, See also: establishment for education, Syn. โรงเรียน
ประเมินราคา    [V] estimate, See also: calculate, evaluate, Syn. ตีราคา, Example: เจ้าหน้าที่สรรพากรกำลังประเมินราคาที่ดินของเขา, Thai definition: กะประมาณค่า หรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น
สถานประกอบการ    [N] establishment, See also: organization, company, corporation, business, firm, institution, enterprise, Example: มีคณะทำงานของทางกระทรวงมาเยี่ยมสถานประกอบการของเรา
เทิดทูน [V] admire, See also: esteem, respect, worship, Syn. ยกย่อง, เชิดชู, เชิดชูยกย่อง, Ant. เหยียบย่ำ, ดูถูก, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน, Example: ประชาชาติไทยเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นวีรกษัตริย์ เนื่องจากทรงเป็นผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทย, Thai definition: เชิดชูไว้เป็นที่เคารพ
เริ่มกิจการ [V] start, See also: establish, begin, initiate, found, set up, Syn. เปิดกิจการ, Ant. ปิดกิจการ, ล้มเลิกกิจการ, เลิกกิจการ, Example: ร้านอาหารไทยในปารีสของผมจะเริ่มกิจการในเดือนหน้า
สถาปนา    [V] establish, See also: set up, found, build, Syn. แต่งตั้ง, Ant. ถอดถอน, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงใหม่, Thai definition: ยกย่องโดยแต่งตั้งให้สูงขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอาใจออกห่าง [V] estrange, See also: feel unfriendly, feel uncomfortable, Syn. ตีตัวออกห่าง, Example: เขาเอาใจออกหากจากพรรคเมื่อรู้ว่าพรรคพัวพันเรื่องค้ายาเสพย์ติด, Thai definition: ตีตัวจาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอ่นอก[v. exp.] (aen ok) EN: throw out one's chest   
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารไม่ย่อย[n.] (āhān mai yøi) EN: indigestion   FR: indigestion [f]
อาหารพร้อมแล้ว[n. exp.] (āhān phrøm laēo) FR: le repas est servi ; le repas est prêt
อาหารที่เหลือ[n. exp.] (āhān thī leūa) EN: leftovers   FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
อากาศเลว[n. exp.] (ākāt lēo) EN: bad weather ; foul weather   FR: la météo est médiocre
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē māk) EN: what awful weather !   FR: quel temps détestable !
อาคเนย์[n.] (ākhanē) EN: southeast   FR: sud-est [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EST    AH0 S T EY1 T
ESTE    EH1 S T
ESTY    EH1 S T IY0
ESTA    EH1 S T AH0
ESTEP    EH1 S T EH0 P
ESTLE    EH1 S AH0 L
ESTIS    EH1 S T IH2 S
ESTEY    EH1 S T IY0
ESTAI    EH1 S T EY0
ESTEL    EH1 S T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Esther    (n) (e1 s t @ r)
estate    (n) (i1 s t ei1 t)
esteem    (v) (i1 s t ii1 m)
estates    (n) (i1 s t ei1 t s)
esteems    (v) (i1 s t ii1 m z)
esthete    (n) (ii1 s th ii t)
estuary    (n) (e1 s ch u@ r ii)
estrogen    (n) (e1 s t r @ jh @ n)
esteemed    (v) (i1 s t ii1 m d)
esthetes    (n) (ii1 s th ii t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Westen(n) |der, nur Sg.| ทิศตะวันตก, See also: West
bestehenยืนยัน, ยืนกราน | bestand, bestanden |
bestดีที่สุด, -ที่สุด
fest(adj adv) แน่น, แข็งแกร่ง เช่น eine feste Beziehung ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น, ein Knoten fest verbinden ผูกปมให้แน่นหนา , See also: A. locker
Fest(n) |das, pl. Feste| งานฉลอง, งานเลี้ยง, งานปาร์ตี้
gesternเมื่อวาน
mindestensอย่างน้อยที่สุด
zumindestอย่างน้อย
gestehen(vi) |gestand, gestanden| ยอมรับผิด, See also: zugeben
Besteck(n) |das, pl. Bestecke| ช้อนส้อม มีด

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
estoppel (n ) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก
estrich (n) ผิวซีเมนตขัดหยาบ

French-Thai: Longdo Dictionary
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)
attention c'est chaud!(parlé) ระวัง ร้อนนะครับ!
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
c'est monnaie courante(phrase) สกุลเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
1等(P);一等[いっとう, ittou] (n,adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P) [Add to Longdo]
DNA鑑定[ディーエヌエーかんてい, dei-enue-kantei] (n) DNA test [Add to Longdo]
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR [Add to Longdo]
FBI[エフビーアイ, efubi-ai] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI [Add to Longdo]
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以斯帖[Yǐ sī tiě, ㄧˇ ㄙ ㄊㄧㄝˇ, ] Esther (name) [Add to Longdo]
[gū, ㄍㄨ, ] estimate [Add to Longdo]
估测[gū cè, ㄍㄨ ㄘㄜˋ, / ] estimate [Add to Longdo]
估计[gū jì, ㄍㄨ ㄐㄧˋ, / ] estimate; reckon [Add to Longdo]
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, ] establish, create; knife cut [Add to Longdo]
动情期[dòng qíng qī, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ ㄑㄧ, / ] estrus; the rutting season; on heat [Add to Longdo]
动情激素[dòng qíng jī sù, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄙㄨˋ, / ] estrogen (oestrogen) [Add to Longdo]
嘉宾[jiā bīn, ㄐㄧㄚ ㄅㄧㄣ, / ] esteemed guest [Add to Longdo]
地产[dì chǎn, ㄉㄧˋ ㄔㄢˇ, / ] estate [Add to Longdo]
定律[dìng lǜ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, ] established law [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
アプリオリ法[あぷりおりほう, apuriorihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
アルファテスト[あるふぁてすと, arufatesuto] alpha test [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
インタレストグループ[いんたれすとぐるーぷ, intaresutoguru-pu] interest group [Add to Longdo]
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]
カイ二乗検定[カイにじょうけんてい, kai nijoukentei] Chi square test [Add to Longdo]
ゲストコンピュータ[げすとこんぴゅーた, gesutokonpyu-ta] guest computer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Est \Est\, n. & adv.
   East. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -est \-est\ (-[e^]st). [AS. -ost, -est; akin to G. -est, -ist,
   Icel. -astr, -str, Goth. -ists, -[=o]sts, Skr. -ish[.t]ha.]
   A suffix used to form the superlative of adjectives and
   adverbs; as, smoothest; earl(y)iest.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 EST
   n 1: standard time in the 5th time zone west of Greenwich,
      reckoned at the 75th meridian; used in the eastern United
      States [syn: {Eastern Time}, {Eastern Standard Time},
      {EST}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EST
     Eastern Standard Time [-0500] (TZ, EDT, USA)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 est [ɛst]
   east; East
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Est [ɛst]
   Estonian
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 est
    east, East
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top